Llwyfan Penderfynu Amser Real Bluecore ar gyfer eTail

E-fasnach

Chi yw'r marchnatwr. Beth ydych chi'n mynd i'w wneud nesaf? Mae hwn yn gwestiwn y mae marchnatwyr yn ei ofyn i'w hunain yn gyson. Mae data bellach yn llifo i sefydliadau ar gyflymder a chyfaint uwch nag erioed, a gall y broses o drefnu a gweithredu ar y data hwn fod yn parlysu.

I ddechrau, rydych chi'n cael y dasg o wybod amrywiaeth o bethau am eich cwsmeriaid:

 • Pwy yw fy nghwsmeriaid mwyaf gwerthfawr?
 • Pwy yw fy nghwsmeriaid sydd ond yn prynu eitemau gostyngedig?
 • Pa gwsmeriaid rydw i ar fin eu colli?

… Ac mae'r rhestr yn mynd ymlaen.

Os gallwch chi agregu data aml-sianel a gwneud synnwyr o bwy yw pwy yn eich sylfaen cwsmeriaid, beth ydych chi'n ei wneud nesaf gyda'r wybodaeth honno? Ystyr, sut ydych chi'n gweithredu arno? Dyma'ch cynllun cyfryngau: Pwy ydych chi'n eu targedu, trwy ba sianeli ydych chi'n cyfleu'r negeseuon hynny a phryd ydych chi'n gweithredu? Mae'r dyfnder hwn o wybodaeth, mewnwelediad a gallu y tu hwnt i gyrraedd y mwyafrif o farchnatwyr.

Mewn ymateb i’r her ddiwydiant hon, cyhoeddodd Bluecore, darparwr technoleg SaaS pedair oed, ei Blatfform Penderfynu newydd ar gyfer manwerthwyr i helpu i ateb y cwestiwn “beth sydd nesaf?” Mae ei ryngwyneb unigol yn grymuso marchnatwyr manwerthwyr i reoli data a chynhyrchu cynulleidfaoedd ar draws sianeli, heb gyfranogiad TG.

Rydym yn byw mewn byd boddhad ar unwaith lle nad oes gan farchnatwyr moethusrwydd amser. Cyflymder a mewnwelediad amser real yw'r allweddi i yrru metrigau caffael, trosi a chadw yn amgylchedd manwerthu cystadleuol heddiw. CRM a analytics mae offer yn cynnig y gallu i fanwerthwyr gasglu gwybodaeth at yr union bwrpas hwn, ond nid yw casglu data yn gyrru canlyniadau yn unig.

Nid oes angen mwy o ddata nac offer newydd ar farchnatwyr manwerthu i gydgrynhoi data. Mae angen help arnynt i ddehongli tueddiadau yn eu data ac mae angen offer penderfynu arnynt i ddefnyddio'r data hwnnw. Grymuso'ch timau i weithredu ar yr hyn maen nhw'n ei wybod am eich cwsmeriaid fel y gallwch chi greu profiadau gwirioneddol ystyrlon ar gyfnodau amserol yn y siwrnai siopa.

Nid oes angen mwy o ddata ar farchnatwyr. Mae angen help arnyn nhw i'w ddefnyddio - dyna'r gydran goll yn y pentwr marchnata heddiw. Gwnaethom ddylunio ein platfform i integreiddio'n ddi-dor o fewn pentyrrau marchnata presennol, heb gymorth timau TG, a chyda rhyngwyneb defnyddiwr symlach fel y gall marchnatwyr adeiladu a chysoni cynulleidfaoedd ar draws sianeli mewn ychydig eiliadau. Fayez Mohamood, cyd-sylfaenydd, a Phrif Swyddog Gweithredol Bluecore

Fel y meinwe gyswllt yn eich pentwr marchnata, mae Platfform Penderfynu Bluecore yn cysylltu ffynonellau data yn ddiymdrech, fel y CRM, catalog cynnyrch a llwyfan eFasnach, gyda thechnolegau sianel sy'n cyfathrebu'n uniongyrchol â'ch cwsmeriaid. Wrth wneud hynny, mae'r platfform yn prosesu setiau data enfawr mewn eiliadau, gan ei gwneud yn bosibl i farchnatwyr adeiladu cynulleidfaoedd ar unwaith, a allai gynnwys eich cwsmeriaid mwyaf gwerthfawr, prynwyr disgownt, cwsmeriaid sydd ar fin corddi. Yna gall marchnatwyr ddefnyddio ymgyrchoedd ar draws sianeli fel e-bost, cymdeithasol, chwilio ac ar y safle.

Cael Demo Llwyfan Penderfynu Bluecore

Gadewch i ni gymryd enghraifft benodol gan fanwerthwr esgidiau a dillad athletaidd byd-eang:

Y broblem

Fel un o ddylunwyr, marchnatwyr a dosbarthwyr gorau esgidiau, dillad ac offer ffitrwydd a ffordd o fyw, mae'r brand byd-eang hwn wedi bod yn adnabyddus ers amser maith am arwain tueddiadau digidol a chynnig profiadau gwirioneddol ddeniadol i'w gynulleidfaoedd - yn y siop ac ar-lein. Ond fel sy'n wir am y mwyafrif o fanwerthwyr ar-lein, yn enwedig y rhai sy'n deillio o sefydliadau mawr ag isadeileddau cymhleth, roedd cyrchu a gweithredu'n gyflym ar ddata cwsmeriaid yn her i'r cwmni.

Er mwyn goresgyn yr her hon, trodd y manwerthwr at Bluecore i:

 • Dadansoddi a phennu lefelau affinedd cwsmeriaid gan ddefnyddio data cwsmeriaid amser real
 • Anfon e-byst wedi'u personoli'n bersonol iawn, cynnwys cyfryngau cymdeithasol, arddangos hysbysebion a phrofiadau ar y safle
 • Datgelwch fewnwelediadau cwsmeriaid gweithredadwy a chynhyrchu cynulleidfaoedd manwerthu-benodol mewn eiliadau yn seiliedig ar ddata hanesyddol ac algorithmau rhagfynegol
 • Cysoni cynulleidfaoedd yn gyflym ar draws sianeli e-bost, cymdeithasol ac ar y safle i redeg gwir ymgyrchoedd marchnata aml-sianel heb dasgio'r adran TG

Cyn Bluecore, nid oedd gennym fynediad digonol at ein data defnyddwyr. Nid oeddem yn gallu ei drin yn hawdd na thynnu gweithredoedd ohono. Gwnaethom sylweddoli y gallai Bluecore nid yn unig ein helpu i ddatrys y broblem hon, ond y gellid ei datrys heb faich ar ein hadran TG fyd-eang. Roedd hwn yn bwynt gwerthu enfawr i ni, gan fod rhyngwyneb hyblyg a hawdd ei ddefnyddio Bluecore yn caniatáu inni gadw ein hymgyrchoedd marchnata lle dylent fod - o fewn yr adran farchnata, nid yn nwylo ein hadran TG. Roedd gallu cymryd rheolaeth ein hymgyrchoedd marchnata yn ôl yn enfawr. Nid ydym wedi gweld platfform mor hawdd ei ddefnyddio nac yn gyflym i'w weithredu mewn unrhyw offeryn arall hyd yn hyn. Manwerthwr Uwch Reolwr CRM

Mae'r manwerthwr bellach yn defnyddio'r Llwyfan Penderfynu Bluecore dadansoddi ac integreiddio data yn gyflym, cynhyrchu cynulleidfaoedd mewn eiliadau a gweithredu ymgyrchoedd traws-sianel o amgylch lansiadau cynnyrch newydd. Yn benodol, mae'r brand wedi elwa o dri achos defnydd craidd:

Cynyddu Rheolaeth Farchnata a Mynediad at Ddata

Cyn gweithredu Bluecore, roedd angen ymgyrch adran TG y cwmni i greu ymgyrch e-bost a gallai gymryd unrhyw le rhwng 40 a 60 diwrnod i'w lansio. Gyda Bluecore, fodd bynnag, gall y tîm marchnata brofi a gweithredu ymgyrchoedd e-bost a ysgogwyd gan gefn a chylch bywyd a ysgogwyd mewn dyddiau.

Yn ogystal â helpu i osgoi integreiddiadau TG cymhleth sy'n cymryd llawer o amser, roedd Bluecore hefyd yn ei gwneud hi'n hawdd i'r manwerthwr integreiddio'r ymgyrchoedd hyn â phartneriaid technoleg eraill. Er enghraifft, gall y tîm marchnata gynnal ymgyrch wedi'i thargedu at brynwyr gwerth uchel mewn dinasoedd allweddol (hy Boston, Dinas Efrog Newydd, Los Angeles) ac integreiddio'r data gyda'r App Ffitrwydd Handstand i gynnig sesiwn hyfforddi bersonol am ddim i siopwyr yn y daearyddiaethau hynny. .

Roedd canlyniadau allweddol yr ymdrechion hyn yn cynnwys:

 • Y gallu i adnabod mwy o gwsmeriaid ar y safle a lansio mwy o ymgyrchoedd ail-argraffu gyda Bluecore o gymharu â llwyfan blaenorol y manwerthwr, SaleCycle
 • Cyfraddau agored a chlicio uwch gyda Bluecore na gyda SaleCycle, gan arwain yn y pen draw at elw o fuddsoddiad o 10: 1

salecyle craidd glas

Gwella Hyrwyddiad Brand Omnichannel

Pan oedd y manwerthwr yn cydnabod yr angen i drefnu cyfathrebu cyson ar draws sianeli, trodd at Bluecore i gael help. Dechreuodd y brand ar ei ymdrechion hyrwyddo omnichannel gyda lansiad esgid newydd mewn llinell boblogaidd o esgidiau athletaidd. I ddechrau, defnyddiodd y cwmni Blatfform Penderfynu Bluecore i adeiladu cynulleidfa amser real o gwsmeriaid sydd â chysylltiad uchel i brynu cynhyrchion o'r llinell esgidiau. Yna cyflwynodd brofiad personol, ar y safle i'r gynulleidfa hon trwy ddefnyddio Bluecore i weithio'n ddi-dor gyda llwyfannau personoli ar y safle ac addasu'r hafan greadigol ar-hedfan i ddangos yr esgid newydd a chynhyrchion eraill o'r un llinell. Hefyd cymerodd y cwmni'r ymdrechion hyn ar draws y sianel trwy wasanaethu asedau creadigol tebyg o fewn hysbysebion Facebook a thrwy ymgyrchoedd marchnata e-bost i'r siopwyr hynny sydd â chysylltiad uchel i'w prynu fel y nodwyd gan Bluecore.

Er mwyn ymestyn oes gweithgareddau lansio ymgyrchoedd a chadw cynnwys yn ffres i ddefnyddwyr gwerth uchel, cyflwynodd y tîm gymhelliant arbennig i ymwelwyr mynych a defnyddwyr sy'n derbyn negeseuon ail-gyffwrdd a oedd yn cynnig mynediad am ddim i un o ddigwyddiadau byd-eang mwyaf y cwmni.

Roedd canlyniadau allweddol yr ymdrechion hyn yn cynnwys:

 • Codiad o 76% ar gliciau ar gyfer y cynnwys wedi'i bersonoli
 • Trosi cynyddol o dros 30% ar adael cartiau ar gyfer ymgyrchoedd a oedd yn cynnwys y cymhelliant ychwanegol i fynd i mewn i ddigwyddiadau am ddim

Omnichannel Bluecore

Nodi Cynulleidfaoedd Newydd i'w Targedu ar draws Sianeli

Cynorthwyodd Bluecore y manwerthwr hefyd gyda menter i dyfu ei gynulleidfa ar sianeli newydd trwy gynnal ymgyrch gymdeithasol ynghlwm wrth lansio cynnyrch hype newydd. Gan ddefnyddio Platfform Penderfynu amser real Bluecore, adeiladodd y cwmni gynulleidfa o siopwyr a edrychodd ar y cynnyrch newydd o fewn y 60 diwrnod diwethaf ond na wnaethant eu prynu a'u targedu trwy hysbysebion Facebook.

Esgidiau Bluecore

Bluecore ConquerTheDringfa

At ei gilydd, mae Platfform Penderfynu Bluecore wedi helpu tîm marchnata'r manwerthwr hwn i reoli data cwsmeriaid, gwneud y data hwnnw'n weithredadwy a'i ddefnyddio mewn ffordd ddeallus, wedi'i phersonoli i wella perfformiad ar draws sianeli. Ers gweithio gyda Bluecore, mae'r manwerthwr wedi dysgu nad yw sicrhau'r canlyniadau hyn yn golygu cael mynyddoedd o ddata cwsmeriaid i un lle. Yn hytrach, mae'n ymwneud â dod â'r broses benderfynu beth i'w wneud â'r holl fewnwelediadau hynny i mewn i un platfform.

Cynulleidfaoedd

Gyda Chynulleidfaoedd Mewnwelediad, mae marchnatwyr eFasnach yn cael mynediad i ddangosfwrdd cyflymaf a mwyaf manwl y diwydiant ar gyfer mewnwelediadau ymddygiadol a seiliedig ar gynnyrch ar gyfer unrhyw segment cynulleidfa y maent yn dewis ei greu. Unwaith y bydd marchnatwr yn creu cynulleidfa o fewn Bluecore, gallant nawr gyrchu Cipolwg Cynulleidfa i ddelweddu sut y rhagwelir y bydd segment penodol yn ymgysylltu ac yn trosi, ac yna datblygu ymgyrchoedd a strategaethau i sicrhau'r canlyniadau mwyaf posibl.

Gyda Mewnwelediad Cynulleidfa, gall arweinwyr marchnata ddysgu sut mae eu segmentau cwsmeriaid mwyaf gwerthfawr yn perfformio mewn perthynas â grwpiau cwsmeriaid eraill, a sut mae eu hymgyrchoedd yn ffynnu gyda'r cynulleidfaoedd hynny. Gall marchnatwyr ddadansoddi'r data hwn wythnos dros wythnos a chynllunio strategaethau marchnata yn erbyn rhannau penodol o'u sylfaen cwsmeriaid.

Mae dangosfwrdd Audience Insights yn ateb cwestiynau fel:

 • Beth yw gwerth y gynulleidfa hon? Golwg ar ganran y refeniw cyffredinol, gwerth archeb ar gyfartaledd (AOV), nifer cyfartalog y cynhyrchion fesul archeb, gwerth oes cyfartalog a'r gwerth oes a ragwelir ar gyfartaledd
 • Beth yw iechyd y gynulleidfa hon? Dadansoddiad o gwsmeriaid coll, gweithredol a risg
 • Ble alla i gysylltu â'r gynulleidfa hon? Manylion ar faint o gwsmeriaid mewn cynulleidfa benodol y gellir eu cyrraedd mewn sianel benodol, megis e-bost, cymdeithasol, arddangos neu ar y safle
 • Sut mae'r gynulleidfa hon yn ymgysylltu â chynhyrchion? Yn arddangos cynhyrchion “Rockstars,” “Cash Cows” a “Hidden Gems”
 • Sut mae'r gynulleidfa hon yn ymgysylltu â'm gwefan? Deall yn hawdd dueddiadau digwyddiadau, twndis trosi safle a chymariaethau digwyddiadau safle
 • Sut mae'r gynulleidfa hon yn ymgysylltu â'm e-byst? Golwg fanwl ar e-byst wedi'u dosbarthu, eu hagor a'u clicio, yn ogystal â dad-danysgrifiadau yn seiliedig ar segmentau cynulleidfa unigol
 • Pwy yw'r cwsmeriaid mwyaf diddorol? Golwg ddienw ar ddefnyddwyr unigol wedi'u dadansoddi yn ôl “prif warwyr,” “porwyr gorau” a “photensial uchaf”

Darllenwch Mwy am Mewnwelediadau Cynulleidfa

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.