#BlogIndiana: Jason Falls, Blogwyr a duwiau Google

blog indiana

Roedd yn ddechrau gwych heddiw i Blog Indiana, a Jason Falls Dechreuodd y suddion lifo trwy chwarae i lawr bwysigrwydd optimeiddio peiriannau chwilio, rhoi rhai amheuon ynghylch bwganio ysbrydion, a siarad â blogwyr ei bod yn iawn peidio â dilyn y rheolau. Roedd cyweirnod Jason yn llawer mwy manwl a thrylwyr ... ond dyma'r pethau a oedd yn sownd yn fy nghraw.

Gallai o leiaf un o fy ffrindiau synhwyro fy ymateb ... ac roeddwn i wedi 2 ysbrydblogwyr eistedd y tu ôl i mi felly rwy'n siŵr fy mod i'n gwybod beth oedden nhw'n ei feddwl!
xemion-tweet.png

Ydw i'n credu y dylai blogwyr ddilyn rheolau?

Rwy'n cytuno 100% gyda Jason! Nid oes unrhyw reolau. Byddai fel petai Alexander Graham Bell yn rhoi llyfr allan ar sut i ddefnyddio ffonau ychydig flynyddoedd ar ôl iddo eu creu. Mae'r blogosffer yn dal yn ifanc ac efallai na fydd yr hyn sy'n gweithio i chi yn gweithio i eraill. Mae fy darllenwyr eisoes yn gwybod sut rydw i'n teimlo celwyddau cyfryngau cymdeithasol a rheolau yn gelwydd.

Nid oes gennym reolau ... yr hyn sydd gennym, serch hynny, yw rhywfaint o brofiad gyda'r cyfrwng a chydnabod yr hyn sy'n gweithio a'r hyn nad yw'n gweithio fel y gallwn drosglwyddo'r wybodaeth honno i eraill ei phrofi.

A ddylai Blogwyr Anwybyddu Chwilio?

Bu bron i Chris Baggott ddod allan o'i sedd pan awgrymodd Jason beidio â phoeni am chwilio. Gofynnodd gwestiwn yr un mor suddiog, “Onid ydych chi'n gwneud anghymwynas â phobl trwy beidio â chael eich cynnwys… cynnwys gwych ... i'w gael wrth chwilio?". Wrth gwrs doedd Jason ddim yn meddwl hynny.

Bron Brawf Cymru: Nid dadl gyfan oedd hon - dim ond trafodaeth iach o strategaethau blogio. Gwnaeth Jason waith gwych ac roedd yn dryloyw iawn ynghylch pam nad oes angen iddo boeni am chwilio. Roedd cwestiwn Chris yn un sydd wir yn codi pwynt dilys, serch hynny. Os oes chwilwyr allan yn chwilio amdanoch chi ... ac ni allant ddod o hyd i chi, onid yw hynny'n broblem?

A yw'n broblem i'r peiriannau chwilio? Neu ai eich problem chi ydyw?

Fy ateb fyddai mai eich problem chi ydyw. Mae Google wedi bod yn rhy hael wrth gyflenwi'r holl offer sy'n angenrheidiol i bobl ddeall sut i wneud y gorau o'u gwefan a'u cynnwys. Mae Google hyd yn oed yn cyflenwi ein safleoedd yn ôl allweddair neu ymadrodd, ac yn chwilio cyfrolau ar eiriau allweddol dywededig - gan gydnabod bod angen i'r rhai sy'n dymuno cystadlu yn y ras hon wneud rhai addasiadau.

Mae'n gas gen i chwarae i dduwiau Google lawn cymaint ag unrhyw un arall. Hoffwn pe gallwn ysgrifennu cynnwys cymhellol ac nid oedd yn rhaid imi ymwneud â sôn am eiriau allweddol, termau cyfystyr, a chyfuniadau o eiriau allweddol yn fy nghynnwys. Dwi, serch hynny, fel y bydd pobl sy'n chwilio am yr atebion hyn yn dod o hyd iddyn nhw ar fy mlog! A dewch o hyd iddyn nhw maen nhw'n ei wneud!

social-media-explorer.png Mae'n ymwneud â photensial! Ydy Social Media Explorer yn gwneud yn dda? Ie wrth gwrs. A yw Jason yn cael ymrwymiadau ymgynghori a siarad o'i flog? Ydy, mae e. Ond mae potensial i Jason gael llawer mwy o draffig ac ymholiadau newydd trwy optimeiddio cynnwys ei flog yn unig. Nid wyf yn argymell siarad yn annaturiol - dim ond gosod rhai geiriau allweddol ac ymadroddion lle mae'r ddau ohonyn nhw'n gwneud synnwyr ac yn denu traffig chwilio. Syml blogio ar gyfer SEO.

Edrychwch ar sut mae ein blogiau'n perfformio ac fe welwch fod gan fy mlog ychydig mwy o gyrhaeddiad ... ond mae Jason yn chwarae mwy o ran yn genedlaethol yn y gofod cyfryngau cymdeithasol. Mae'n gyflwynydd rhagorol (dwi'n dal i ddysgu) ac yn siaradwr difyr. Ef yn haeddu mwy o sylw. Rwy'n credu bod anwybyddu'r cyfle yn brifo potensial ei flog - ac nid yw'n elwa ohono chwaith.

SYLWCH: Anfonais Jason fy eLyfr newydd heb unrhyw gost. Gobeithio y bydd yn newid ei feddwl. 🙂

Mae Ghostblogging yn Broffesiwn Noble

Pryd yw'r tro diwethaf i'ch pennaeth gael dyrchafiad am ei waith? A eisteddoch chi yn segur wrth iddyn nhw symud i fyny'r ysgol? Neu a oedd yn eich poeni ychydig yn unig eich bod wedi helpu i'w rhoi yno? Dyna beth yw Ghostbloggers do. Nid yw Ghostblogging yn air budr ac nid yw'n broffesiwn budr, mae'n un anhygoel. Mae Ghostblogger gwych yn ymchwilio i'r ffynhonnell ac yn ysgrifennu'r postiadau ar eu rhan yn gywir.

Rwy'n credu bod gen i ben rhy fawr i wneud hynny. Rydw i eisiau credyd lle mae credyd yn ddyledus!

A yw'n ffug? A yw'n dryloyw? Dwi ddim yn credu ei fod! Pe bawn i'n eistedd a gwneud cyfweliad â chi ac yn ysgrifennu'ch holl ymatebion - ond fe wnes i ei ysgrifennu'n huawdl ac mewn dull difyr, a yw hynny'n eich gwneud chi'n llai o berson? Mae yna rai enwau MAWR yn y byd blogio nad ydyn nhw'n ysgrifennu eu Folks materol eu hunain - mae'n gas gen i dorri'r newyddion i chi!

Cyn belled â bod rhagosodiad y postiadau blog hynny dy neges, pam fyddai unrhyw un yn poeni bod rhywun arall yn ei deipio? Oeddech chi'n gwybod hynny Ysgrifennwyd araith urddo Obama gan foi gwyn 27 oed yn Starbucks? A yw hynny'n newid eich barn am Obama? Ydy e'n ffug? Onid oedd hynny'n dryloyw?

Dwi ddim yn credu hynny ... roeddwn i'n meddwl ei bod hi'n araith anhygoel, a does gen i ddim amheuaeth bod Obama yn golygu pob gair a ddywedodd!

7 Sylwadau

 1. 1

  Estyniad braf o'r drafodaeth a'r ddadl gyfeillgar a ysgogwyd gan Jason Falls yn #blogindiana y bore yma. Fy nghondrwm parhaus serch hynny yw fy mod yn dal i gytuno â chi, Jason a Chris. Rwy'n credu ei fod yn mynd yn ôl i dorri'r rheolau. Os nad yw Jason yn poeni am chwilio ac mae hynny'n gweithio iddo, felly bydded hynny. Os nad yw'n poeni pwy nad yw'n dod o hyd iddo, os nad yw'n ddifaterwch maleisus, felly bydded hynny. Os yw blogwyr eraill, gan gynnwys chi'ch hun, Chris, fy hun neu fy nghleientiaid eisiau manteisio ar bŵer blogio ar gyfer SEO, gêm ymlaen. Cadwch y drafodaeth yn llifo, rwyf wrth fy modd yn dysgu o'r sgwrs a'r rhai sy'n cymryd rhan ynddo.

 2. 2

  Doug, yn rhesymol iawn a dywedodd yn dda. Rwy'n siŵr y bydd Jason yn gweld gwall ei ffyrdd gyda pherswâd mor feddylgar. Efallai ei fod yn meddwl am yr enghreifftiau mwyaf gros o ran blogio ar gyfer SEO a bwganod ysbrydion. Mae'n debyg y byddem yn cytuno ag ef. Mae fel cymharu hysbyseb deledu effeithiol, bryfoclyd neu ddifyr, â'r rhai gan Peter Francis rydych chi'n eu hadnabod neu "yn gwneud cais yn uniongyrchol i'r talcen." Mae'n rhaid i ni gael marchnata craff.

 3. 3

  Dau nodyn hanesyddol cyflym ... er na ysgrifennodd Bell lyfr ar sut i ddefnyddio'r ffôn, daethpwyd i gytundeb cydsynio rhwng ei gwmni a Western Union na ellid ei ddefnyddio ar gyfer telegraffiaeth. Dyna'r cyfan yr oedd yn dda iddo nes i Thomas Edison ddyfeisio'r trosglwyddydd botwm carbon (meicroffon) a oedd yn gwneud lleferydd pellter hir yn ymarferol. Ac wrth siarad am areithiau arlywyddol, dysgodd Edison ychydig am drin y wasg ar ôl ail-eirio araith yr Arlywydd Andrew Johnson ar Fedi 11, 1866 yn llwyr ar gyfer y Wasg Gysylltiedig. Cyn belled â bod bwganod ysbrydion yn gwneud i'w bos edrych yn well nag ydyn nhw mewn gwirionedd, ni fydd y bos yn cwyno.

 4. 4

  Sôn am Gorlwytho Gwybodaeth! lol.
  Wedi cael fy swyno gan ddarlleniadau am rai'r Arlywydd Andrew Johnson ac yn aml ni allent fynd i gysgu wrth barhau i ystyried rhinweddau ei allu i siarad cyhoeddus. TY Mike, ni wnes i erioed blygio'r posibilrwydd i feddwl bod Thomas Alva y tu ôl i huodledd areithyddol tybiedig Johnson.
  Neidio ymlaen at bwnc heddiw; oni ddylem ddychmygu bod y rhan fwyaf o nodedig yn rhoi llawer o'u negeseuon cyhoeddus ar gontract allanol mewn rhyw ffordd? Rydym bellach wedi cael gwybod bod ysgrifennu ysbrydion yn bodoli yn oes gyntaf yr Arlywydd Johnson ond pwy a ŵyr yn union pryd y ganwyd y grefft.
  Gadawaf y cwestiwn hwnnw ichi gyda chwestiwn fy hun ... pwy yw gwir awdur (on) y Beibl. Nid yw'n ymddangos i mi mai Duw neu Iesu ydoedd ond rydym yn ei dderbyn fel "Gair Duw." Roedd y rhai sydd wedi camlinio GHOSTWRITER "S IN THE SKY hyd yn oed yn y gwaith 2,000 o flynyddoedd yn ôl!
  Mae'n debyg na fyddaf yn cwympo i gysgu'n hawdd heno gan fy mod eisoes wedi dechrau meddwl tybed a yw Karr yn talu ysgrifennwr ysbrydion yn ogystal â thalu Duw i'w lol.

 5. 5

  Efallai bod bwganod ysbrydion yn broffesiwn bonheddig, ond nid yw'r person sy'n defnyddio gwasanaeth o'r fath yn fonheddig o gwbl. O leiaf nid yw'n onest i'w ddarllenwyr.

 6. 6

  Post gwych Doug. Rwyf wedi bod yn meddwl am y mater hwn ers amser maith bellach. Yn wir, ysgrifennais swydd y diwrnod o'r blaen y berthynas rhwng pwysigrwydd cymdeithasol a chwilio.

  Nid oeddwn yn blog Indiana, felly nid oes gennyf ffrâm gyfeirio ar gyfer y sgwrs benodol hon. Rwy'n credu bod gwelededd chwilio yn wirioneddol bwysig. Fy meddwl i yw bod 3 ffactor hanfodol wrth sicrhau gwelededd chwilio, gan ei fod yn ymwneud â blogio.

  Mae'r cyntaf yn fodlon. Pan gyrhaeddodd fy mlog dros 100 o swyddi, dechreuais ennill llawer o chwiliadau am dermau amrywiol. Ni allaf ond delweddu faint o chwiliadau y byddech chi'n eu hennill gyda dros fil!

  Yr ail yw optimeiddio mewnol. Rwy'n credu ei bod yn hynod bwysig sicrhau bod eich permalinks URL, tagiau teitl, tagiau pennawd, a'ch cynnwys cyffredinol yn cynnwys eich geiriau allweddol fel y gellir dod o hyd i'ch swyddi ar Google. Rwy'n gweld bod hyn yn eithaf hawdd i'w wneud os ydych chi'n deall yr hanfodion sylfaenol.

  Y trydydd ffactor pwysicaf yw dolenni, a rhaid imi gredu mai adeiladu eich brand ar wefannau cyfryngau cymdeithasol yw trwy FAR y ffordd hawsaf o gael pobl i gysylltu â chi.

  Felly ydw i'n cytuno â Jason? Ie a na.

  Nid yw'n gwneud unrhyw synnwyr i mi anwybyddu optimeiddiad mewnol eich gwefan yn llwyr. Pam NA FYDDWCH chi eisiau i Google ddod o hyd i chi?!

  Ond, credaf ei bod yn gwneud llawer mwy o synnwyr canolbwyntio mwy o egni ar eich presenoldeb cymdeithasol, ennill parch gan gyd-blogwyr, ennill awdurdod trwy ddolenni, a fydd, gyda llaw, yn helpu eich optimeiddio chwilio yn y tymor hir.

  Yr hyn sy'n fy nghynhyrfu yw pan fydd pobl yn ymddwyn fel yr unig reswm y dylech chi flogio yw ennill chwiliadau. Mae'n rhaid i mi gredu ei bod mor bwysig rhoi ffocws trwm ar eich strategaeth gymdeithasol. Os ydych chi'n blogio llawer gan ddefnyddio'ch geiriau allweddol, byddwch chi'n ennill llawer o chwiliadau beth bynnag.

  Nawr, a yw Ghostblogging yn broffesiwn bonheddig? Cadarn! A yw graddadwy? Na, nid oni bai eich bod chi'n rheoli asiantaeth bwganod. Os mai chi yw'r blogiwr, dim ond cymaint o waith y gallwch chi ei wneud ac felly dim ond cymaint o arian y gallwch chi ei wneud.

 7. 7

  Post gwych Doug. Rwyf wedi bod yn meddwl am y mater hwn ers amser maith bellach. Yn wir, ysgrifennais swydd y diwrnod o'r blaen y berthynas rhwng pwysigrwydd cymdeithasol a chwilio.

  Nid oeddwn yn blog Indiana, felly nid oes gennyf ffrâm gyfeirio ar gyfer y sgwrs benodol hon. Rwy'n credu bod gwelededd chwilio yn wirioneddol bwysig. Fy meddwl i yw bod 3 ffactor hanfodol wrth sicrhau gwelededd chwilio, gan ei fod yn ymwneud â blogio.

  Mae'r cyntaf yn fodlon. Pan gyrhaeddodd fy mlog dros 100 o swyddi, dechreuais ennill llawer o chwiliadau am dermau amrywiol. Ni allaf ond delweddu faint o chwiliadau y byddech chi'n eu hennill gyda dros fil!

  Yr ail yw optimeiddio mewnol. Rwy'n credu ei bod yn hynod bwysig sicrhau bod eich permalinks URL, tagiau teitl, tagiau pennawd, a'ch cynnwys cyffredinol yn cynnwys eich geiriau allweddol fel y gellir dod o hyd i'ch swyddi ar Google. Rwy'n gweld bod hyn yn eithaf hawdd i'w wneud os ydych chi'n deall yr hanfodion sylfaenol.

  Y trydydd ffactor pwysicaf yw dolenni, a rhaid imi gredu mai adeiladu eich brand ar wefannau cyfryngau cymdeithasol yw trwy FAR y ffordd hawsaf o gael pobl i gysylltu â chi.

  Felly ydw i'n cytuno â Jason? Ie a na.

  Nid yw'n gwneud unrhyw synnwyr i mi anwybyddu optimeiddiad mewnol eich gwefan yn llwyr. Pam NA FYDDWCH chi eisiau i Google ddod o hyd i chi?!

  Ond, credaf ei bod yn gwneud llawer mwy o synnwyr canolbwyntio mwy o egni ar eich presenoldeb cymdeithasol, ennill parch gan gyd-blogwyr, ennill awdurdod trwy ddolenni, a fydd, gyda llaw, yn helpu eich optimeiddio chwilio yn y tymor hir.

  Yr hyn sy'n fy nghynhyrfu yw pan fydd pobl yn ymddwyn fel yr unig reswm y dylech chi flogio yw ennill chwiliadau. Mae'n rhaid i mi gredu ei bod mor bwysig rhoi ffocws trwm ar eich strategaeth gymdeithasol. Os ydych chi'n blogio llawer gan ddefnyddio'ch geiriau allweddol, byddwch chi'n ennill llawer o chwiliadau beth bynnag.

  Nawr, a yw Ghostblogging yn broffesiwn bonheddig? Cadarn! A yw graddadwy? Na, nid oni bai eich bod chi'n rheoli asiantaeth bwganod. Os mai chi yw'r blogiwr, dim ond cymaint o waith y gallwch chi ei wneud ac felly dim ond cymaint o arian y gallwch chi ei wneud.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.