Dynoliaeth ac Ymddiriedaeth mewn Blogio

drws agoredRwy'n gwylio'r newyddion heddiw ac mae llawer o sôn am y farn sgiw ar wleidyddiaeth a sut mae pob ymgeisydd wedi'i gyflwyno a'i ymchwilio. Mae'r cyfryngau torfol yn dal i chwarae rhan enfawr yn yr etholiad hefyd, wrth i ni weld miliynau o ddoleri yn cael eu taflu i hysbysebu ar y teledu. Mae'n etholiad budr ac yn un y byddaf yn hapus i'w weld yn dod i ben yn fuan.

Uchafbwynt yr ymgyrch mewn gwirionedd fu'r Rhyngrwyd a gallu pleidleisiwr (os oeddent yn trafferthu ei ddefnyddio) i gwiriwch y ffeithiau bod pob un o'r ymgeiswyr (unrhyw ymgeisydd, nid y Llywydd yn unig). Rwy'n credu bod blogwyr wedi cael trafodaethau mwy gonest, tryloyw a dadlennol am yr ymgeiswyr nag unrhyw orsaf deledu sengl.

Rwyf wedi cael trafodaethau ysblennydd gyda fy ffrindiau ar-lein ac i ffwrdd am yr ymgyrch. Er fy mod i'n gweld rhai sylwadau dirmygus cymedrig iawn yn ymddangos o bryd i'w gilydd, mae'r bobl hynny rydw i'n twitter ac yn blogio gyda nhw yn fy mharchu ac rwy'n eu parchu, waeth beth yw'r dewis rydyn ni'n ei wneud. Mae hynny'n eithaf cŵl.

Y gwir yw bod y Rhyngrwyd, ac yn enwedig blogio, wedi dod ag wyneb dynol i gyfathrebu modern. Efallai nad ydym erioed wedi cwrdd, ond rydych chi wedi dod i fy nabod trwy fy mlog. Mae rhai pobl wedi gadael, ond mae'n ymddangos bod y rhai ohonoch sydd wedi glynu o gwmpas yn gwerthfawrogi'r hyn rwy'n ei ddweud ac rwyf wrth fy modd â'r ffaith fy mod i'n gallu rhannu'r hyn rydw i'n ei ddarganfod gyda chi. Mae yna ymddiriedaeth rhyngom ni!

Mae'r cyfryngau torfol wedi gweithio'n galed i godi safbwyntiau dad-ddynoledig o'n harweinwyr gwleidyddol, busnes mawr, a'n gelynion dramor. Rwy'n credu ei bod hi'n haws cael eich gorfodi i gasineb pan nad oes bod dynol ar y pen arall. Mae llawer o'r gwawdluniau a welwn ar y teledu (a dwi'n cyfaddef, Youtube) wedi'u crefftio yn y fath fodd fel ei bod hi'n haws casáu neu amharchu rhywun.

Blogio yw'r Ateb

Yr ateb, yn fy marn i, yw blogio. Rwy'n dymuno i'n harweinwyr gwleidyddol flogio (heb i'w penseiri drosleisio a hidlo'r cynnwys). Rwy'n dymuno i'n harweinwyr busnes blogio. Rwyf am wybod beth sydd ym mhennau'r dynion hynny yn Exxon. Rwyf am wybod pam nad yw post blog sy'n beirniadu banc yn cael ei ateb am dros flwyddyn. Rwyf am wybod pam y byddai'n well gan gwmnïau morgais foreclose nag ailgyllido cartrefi breuddwyd eu cwsmeriaid.

Mae astudiaeth ddiweddar yn darparu tystiolaeth bod blogiau yn adnodd dibynadwy i ddefnyddwyr. Rwy'n cydnabod mai dim ond y nod o wneud arian y mae cwmnïau'n ei wneud. Pan fydd cwmnïau'n sylweddoli y bydd yr arian yn dod mewn gwirionedd pan fyddant yn dangos dynoliaeth a thryloywder, serch hynny, a fyddant yn parhau i osgoi blogio?

Blogio yw'r Dyfodol

Edrychaf ymlaen, mewn ychydig flynyddoedd, at weithio gyda busnesau sy'n blogio yn unig. Edrychaf ymlaen at bleidleisio dros ymgeiswyr sy'n blogio yn unig. Edrychaf ymlaen at gefnogi cwmnïau a gwleidyddion y gellir ymddiried ynddynt a dangos eu dynoliaeth yn ddigywilydd. Edrychaf ymlaen at weld blogiau yn cario mwy o bwysau na hysbysebion, neu arian a werir, neu hyd yn oed cyfryngau torfol.

Rwy'n gobeithio y gall Google gadw i fyny â'r holl sgyrsiau!

5 Sylwadau

 1. 1

  Pwyntiau da, Doug. Eleni, gwnes lawer o ymchwil ar-lein cyn gwneud penderfyniadau ynghylch y rhai sy'n rhedeg am swyddfeydd cenedlaethol a lleol. Fe wnes i ddod o hyd i swm da o adnoddau blog gyda gwybodaeth i'm helpu i ffurfio fy marn fy hun. Roeddwn yn arbennig o falch o'r swm o wybodaeth sydd ar gael am ymgeiswyr lleol trwy flogiau; mae yna rai lleisiau lleol angerddol iawn sydd eisiau cael eu clywed. Fel y dywedasoch, nid ydym yn dal i gyrraedd y pwynt lle mae'r ymgeiswyr go iawn yn blogio, felly mae'n rhaid i ni setlo am eiriau eu cefnogwyr a'u tynnwyr.

 2. 2

  Doug, mae honno'n swydd ragorol.

  Ar hyn o bryd, gyda chenedl yn sownd ym mwd y ddwy ymgyrch Arlywyddol, mae'n canu yn arbennig o wir. Rwy'n flinedig o bobl yn credu'r sibrydion a'r ensyniadau y mae ein “peiriannau gwleidyddol” modern yn dibynnu arnynt y dyddiau hyn. Mae cymaint o bobl rydw i'n siarad â nhw yn credu'r clecs yn hytrach nag ymchwilio ac yn dysgu'r ffeithiau drostyn nhw eu hunain. Mewn gwirionedd, ein bai ni ein hunain yw dibynnu mor drwm ar gyfryngau torfol cyhyd. Ond mae hynny'n newid, ynte?

  Rwy’n ddiolchgar am bŵer y rhyngrwyd a’r grymuso y mae’n ei roi i awduron blog gonest, craff a all agor ein llygaid. Wrth gwrs, bydd y blogwyr anonest bob amser yn ystumio'r ffeithiau ar gyfer eu hagenda eu hunain, ond rydyn ni'n cymryd y da gyda'r drwg. Ta waeth, rydw i'n credu y bydd blogiau'n parhau i newid sut mae newyddion a ffeithiau a barn yn cael eu rhannu gyda'r cyhoedd ac ymhlith y cyhoedd.

  O ran gwleidyddiaeth, rwy'n disgwyl y gallai beri i'r Unol Daleithiau esblygu o'n system wleidyddol 2 blaid eithaf hynafol (chwith caled a dde caled) i ystod ehangach o bleidiau gwleidyddol sy'n cynrychioli safbwyntiau mwy cymedrol yng nghanol yr eithafion. Mae'n rhaid i mi feddwl bod yna lawer iawn o Americanwyr golygfa gymedrol nad ydyn nhw o bosib yn cwympo'n daclus i wersylloedd Gweriniaethol Democrataidd craidd caled. Hyd yn hyn, nid yw pleidiau gwleidyddol eraill fel y lawntiau a'r rhyddfrydwyr wedi dod o hyd i lais sylweddol, ond gallai'r rhyngrwyd wneud gwahaniaeth. Beth yw eich barn chi? A allem ni gael system 3 neu 4 plaid go iawn ddwsin o flynyddoedd o nawr?

 3. 3

  Mae'n anhygoel faint o arweinwyr sydd ddim yn blogio. Rhaid eu bod yn ofni gwneud rhywbeth o'i le. Credaf fod stats ar hyn o bryd tua% 12 o ffortiwn 500 o gwmnïau yn cael blog. Mae hynny'n pathetig.
  Edrychaf ymlaen at weld mwy o flogiau gan gwmnïau ac arweinwyr cwmnïau. Rwy'n credu mai'r mathau hyn o gamau gweithredu a fydd yn eu helpu i ddatblygu mwy o ymddiriedaeth a chysylltiadau dyfnach â chwsmeriaid. Nid wyf yn gwybod pam nad ydyn nhw'n cael hyn!

 4. 4

  Ymgyrchu dros? MASSIAU CLUDIANT? Y CYFRYNGAU?

  Yn y brys i gael elw syfrdanol a mwy, daethom i arfer ag ystumio'r realiti.

  Rydyn ni'n cyflwyno rhai ffeithiau negyddol i chi nad ydyn nhw'n ein poeni ni ac rydyn ni'n ymladd yn ei herbyn!

  1. Y cyflwyniad, gyda rheoleidd-dra mewn adroddiadau newyddion am yr agweddau negyddol, wedi rhoi sylwadau goddrychol, yn ochri neu'n ofalus.
  2. Bywiogrwydd delwedd Rwmania yn y Byd trwy ddigio barn anawdurdodedig sy'n labelu cenedl gyfan ar ôl ymddygiad unigol gan rai Rhufeiniaid, neu hyd yn oed waethaf, rhai Rromi (Gipsy) sy'n cael problemau gyda'r gyfraith.
  3. Ailadrodd yr un newyddion negyddol mewn cyfnod mwy neu lai o amser.
  4. Cyffredinoli afreoleidd-dra o bryd i'w gilydd, fel bod yn rheol i'w dilyn neu'n nodwedd cymeriad genedlaethol.
  5. Cymryd drosodd wybodaeth heb ei gwirio gan bobl sydd â diddordeb ac sydd wedi'u hisraddio o'r triongl llygredig? dyn gwleidyddol? dyn busnes? cynrychiolydd cyfryngau torfol, sy'n tynnu sylw oddi wrth wir achosion y digwyddiadau.
  6. Yn aml, rydyn ni'n gweld sut mae darllediadau amhroffesiynol fel prif gymeriadau rhai cymeriadau, dinasyddion sy'n cael problemau gyda'r gyfraith, sydd â geirfa ddibwys, lle mae gwybodaeth yn cael ei datgelu sy'n gysylltiedig â bywyd preifat neu dreialon. Rydym yn eich rhybuddio na ellir gwneud y cyfiawnder â'r teledu ac nad yw'n dylanwadu ar gwrs ymchwiliad trwy bob math o symudiadau neu ddargyfeiriadau sy'n honni bod hwnnw'n ymchwiliad newyddiadurol. Gofynnwn i'n hunain ar reswm da, pe na bai'r cyfryngau torfol yn datblygu cyfalafiaeth ei gleientiaid.
  7. Ymatal ein hunain yn yr ymgais i is-werthfawrogi sefydliadau'r wladwriaeth, er mwyn annog yr anarchiaeth a'r grwpiau diddordeb arbennig sydd, at y diben,, wedi dinistrio'r heddlu ac awdurdod gwladwriaeth genedlaethol Rwmania fel gwladwriaeth gywir a democrataidd.
  8. Fel y gwyddom, mae cyfraith sylfaenol y wladwriaeth, Cyfansoddiad Rwmania, yn honni yn glir yn erthygl 30, paragraff 6 :? Ni all y rhyddid lleferydd ragfarnu urddas, yr anrhydedd, bywyd preifat y person ac nid yw hawl yr hunan yn dychmygu ?; paragraff 7 :? yn cael eu gwahardd yn ôl y gyfraith difenwi'r wlad a'r genedl, cymell y weithred ymddygiad ymosodol, at gasineb cenedlaethol, hiliol, dosbarth neu grefydd, annog gwahaniaethu, tiriogaethol
  ymwahaniaeth i drais cyhoeddus, hefyd yr amlygiadau anweddus, sy'n mynd yn groes i'r ymddygiad da ?. Hefyd yn erthygl 31, paragraff 3, yn honni na all yr hawl i'r wybodaeth ragfarnu mesuriadau amddiffyn pobl ifanc neu ddiogelwch cenedlaethol?
  9. Yn y cyd-destun hwn, rydym yn cynnig ffurfio organeb ag awdurdod cyfreithiol? Cyngor Cenedlaethol yn Erbyn Trin?, Fel yr un presennol, a enwir? Y Cyngor Cenedlaethol dros Ddiogelu Gwahaniaethu?, A fydd â'r pwrpas i annog y cyfryngau, dychmygu ac ideolegol. rhyfel, i wahardd meddwdod barn y cyhoedd trwy ddadffurfiad, ond hefyd y gor-wybodaeth.
  10. Cyfeiriwn ein hunain at Arlywydd Rwmania, Mr Traian Basescu, i gymhwyso'r rhagorfreintiau Cyfansoddiadol, gan grybwyll erthygl 30, paragraff 5, sy'n nodi :? Gall y gyfraith osod i'r cyfryngau torfol y rhwymedigaeth i wneud ffynhonnell y cyhoedd yn gyhoeddus cyllido ?.

  Bydd gan y Senedd gyfrifoldeb mawr i addasu a chwblhau'r gyfraith amddiffyn gwybodaeth, trwy ymgynghori â'r gymdeithas sifil ac academaidd?

  Cyhoeddir barn pobl sydd â diddordeb yn yr ymgyrch hon yn Rwmania a thramor.

  Llywydd PŴER CYFATHREBU MASS
  Mihail Geogevici

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.