Blockchain - Dyfodol Technoleg Ariannol

datblygiad blockchain

Mae'r geiriau cryptocurrency a blockchain bellach i'w cael ym mhobman. Gellir egluro sylw cyhoeddus o'r fath gan ddau ffactor: cost uchel cryptocurrency Bitcoin a chymhlethdod deall hanfod y dechnoleg. Bydd hanes ymddangosiad yr arian cyfred digidol cyntaf a'r dechnoleg P2P sylfaenol yn ein helpu i ddeall y “jyngl crypto” hyn.

Rhwydwaith Datganoledig

Mae dau ddiffiniad o Blockchain:

• Cadwyn ddilyniannol barhaus o flociau sy'n cynnwys gwybodaeth.
• Cronfa ddata ddosbarthedig wedi'i dyblygu;

Mae'r ddau ohonyn nhw'n wir yn eu hanfod ond nid ydyn nhw'n rhoi ateb i'r cwestiwn o beth ydyw. Er mwyn cael gwell dealltwriaeth o'r dechnoleg, mae angen cofio pa bensaernïaeth rhwydwaith cyfrifiadurol sy'n bodoli a pha un ohonynt sy'n dominyddu'r farchnad systemau TG fodern.

Mae dau fath o bensaernïaeth i gyd:

  1. Rhwydwaith cleient-gweinydd;
  2. Rhwydwaith cyfoedion-i-gymar.

Mae rhwydweithio yn y ffordd gyntaf yn awgrymu rheolaeth ganolog ar bopeth: cymwysiadau, data, mynediad. Mae holl resymeg a gwybodaeth y system wedi'u cuddio y tu mewn i'r gweinydd, sy'n lleihau gofynion perfformiad dyfeisiau cleientiaid ac yn sicrhau cyflymder prosesu uchel. Y dull hwn sydd wedi cael y sylw mwyaf yn ein dyddiau ni.

Nid oes gan rwydweithiau cyfoedion-i-gymar neu ddatganoledig brif ddyfais, ac mae gan yr holl gyfranogwyr hawliau cyfartal. Yn y model hwn, mae pob defnyddiwr nid yn unig yn ddefnyddiwr ond hefyd yn dod yn ddarparwr gwasanaeth.

Fersiwn cynnar o rwydweithiau cymar-i-gymar yw'r system negeseuon a ddosbarthwyd gan USENET a ddatblygwyd ym 1979. Cafodd y ddau ddegawd nesaf eu nodi gan greu P2P (Cymheiriaid-i-Gyfoed) - cymwysiadau mewn meysydd hollol wahanol. Un o'r enghreifftiau enwocaf yw gwasanaeth Napster, y rhwydwaith rhannu ffeiliau cymar-i-gymar, neu BOINC, y platfform meddalwedd ar gyfer cyfrifiadura dosranedig, a phrotocol BitTorrent, sy'n sail i gleientiaid cenllif modern.

Mae systemau sy'n seiliedig ar rwydweithiau datganoledig yn parhau i fodoli, ond yn amlwg ar eu colled i'r cleient-weinydd o ran mynychder a chydymffurfiad ag anghenion defnyddwyr.

Storio data

Mae mwyafrif llethol y cymwysiadau a'r systemau ar gyfer gweithredu arferol yn gofyn am y gallu i weithredu set ddata. Mae yna lawer o ffyrdd i drefnu gwaith o'r fath ac mae un ohonynt yn defnyddio'r dull cymar-i-gymar. Mae cronfeydd data dosbarthedig, neu gyfochrog, yn cael eu gwahaniaethu gan y ffaith bod gwybodaeth yn rhannol neu'n llawn yn cael ei storio ar bob dyfais o'r rhwydwaith.

Un o fanteision system o'r fath yw argaeledd data: nid oes un pwynt o fethiant, fel sy'n wir gyda chronfa ddata wedi'i lleoli ar un gweinydd. Mae gan yr ateb hwn hefyd gyfyngiadau penodol ar gyflymder diweddaru data a'u dosbarthu ymhlith aelodau'r rhwydwaith. Ni fydd system o'r fath yn gwrthsefyll baich miliynau o ddefnyddwyr sy'n cyhoeddi gwybodaeth newydd yn gyson.

Mae'r dechnoleg blockchain yn rhagdybio defnyddio cronfa ddata ddosbarthedig o flociau, sy'n rhestr gysylltiedig (mae pob bloc nesaf yn cynnwys dynodwr yr un blaenorol). Mae pob aelod o'r rhwydwaith yn cadw copi o'r holl weithrediadau a gyflawnir am byth. Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb rai datblygiadau arloesol wedi'u cynllunio i sicrhau diogelwch ac argaeledd y rhwydwaith. Daw hyn â ni at “biler” olaf y blockchain - cryptograffeg. Dylech gysylltu â cwmni datblygu apiau symudol i logi datblygwyr blockchain i integreiddio'r dechnoleg hon i'ch busnes.

Blockchain

Ar ôl astudio’r prif gydrannau a hanes creu technoleg, mae’n bryd chwalu’r myth sy’n gysylltiedig â’r gair “blockchain” o’r diwedd. Ystyriwch enghraifft syml o gyfnewid arian cyfred digidol, egwyddor gweithredu'r dechnoleg blockchain heb gyfrifiaduron.

Tybiwch fod gennym grŵp o 10 o bobl sydd eisiau gallu cyflawni gweithrediadau cyfnewid arian y tu allan i'r system fancio. Ystyriwch yn olynol y camau a gyflawnir gan gyfranogwyr y system, lle bydd y blockchain yn cael ei gynrychioli gan ddalenni papur rheolaidd:

Blwch Gwag

Mae gan bob cyfranogwr flwch lle bydd yn ychwanegu taflenni gyda gwybodaeth am yr holl drafodion a gwblhawyd yn y system.

Munud y Trafodiad

Mae pob cyfranogwr yn eistedd gyda dalen o bapur a beiro ac yn barod i gofnodi'r holl drafodion a wneir.

Ar ryw adeg, mae cyfranogwr rhif 2 eisiau anfon 100 doler at gyfranogwr rhif 9.

Er mwyn cwblhau trafodiad, mae Cyfranogwr Rhif 2 yn datgan i bawb: “Rwyf am drosglwyddo 100 doler i Rif 9, felly gwnewch nodyn o hyn ar eich taflen.”

Ar ôl hynny, mae pawb yn gwirio i weld a oes gan Gyfranogwr 2 falans sy'n ddigonol i gyflawni'r trafodiad. Os felly, mae pawb yn gwneud nodyn am y trafodiad ar eu taflenni.

Ar ôl hynny, ystyrir bod y trafodiad yn gyflawn.

Cyflawni Trafodion

Dros amser, mae angen i gyfranogwyr eraill wneud gweithrediadau cyfnewid hefyd. Mae'r cyfranogwyr yn parhau i gyhoeddi a chofnodi pob un o'r trafodion a gyflawnir. Yn ein enghraifft ni, gellir cofnodi 10 trafodiad ar un ddalen, ac ar ôl hynny mae angen rhoi'r ddalen wedi'i chwblhau mewn blwch a chymryd un newydd.

Ychwanegu Dalen at y Blwch

Mae'r ffaith bod taflen yn cael ei rhoi mewn blwch yn golygu bod yr holl gyfranogwyr yn cytuno â dilysrwydd yr holl weithrediadau a gyflawnir ac amhosibilrwydd newid y ddalen yn y dyfodol. Dyma sy'n sicrhau cywirdeb yr holl drafodion rhwng cyfranogwyr nad ydyn nhw'n ymddiried yn ei gilydd.

Mae'r cam olaf yn achos cyffredinol o ddatrys problem y cadfridogion Bysantaidd. Yn amodau rhyngweithio cyfranogwyr anghysbell, y gallai rhai ohonynt fod yn dresmaswyr, mae angen dod o hyd i strategaeth fuddugol i bawb. Gellir edrych ar y broses o ddatrys y broblem hon trwy brism modelau cystadleuol.

Dyfodol

Ym maes offerynnau ariannol, mae Bitcoin, sef y cryptocurrency dorfol gyntaf, yn sicr wedi dangos sut i chwarae yn ôl y rheolau newydd heb gyfryngwyr a rheolaeth oddi uchod. Fodd bynnag, efallai mai canlyniad pwysicach fyth ymddangosiad Bitcoin oedd creu technoleg blockchain. Cysylltwch â chwmnïau datblygu blockchain i logi datblygwyr blockchain i integreiddio'r dechnoleg hon i'ch busnes.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.