2019 Dydd Gwener Du a Ch4 Llyfr Chwarae Ad Facebook: Sut i Aros yn Effeithlon Pan fydd Costau'n Codi

Ads Facebook

Mae'r tymor siopa gwyliau ar ein gwarthaf. Ar gyfer hysbysebwyr, mae Ch4 ac yn enwedig yr wythnos o amgylch Dydd Gwener Du yn wahanol i unrhyw adeg arall o'r flwyddyn. Mae costau hysbysebu fel arfer yn cynyddu 25% neu fwy. Mae'r gystadleuaeth am stocrestr ansawdd yn ffyrnig. 

Mae hysbysebwyr e-fasnach yn rheoli eu hamser ffyniant, tra bod hysbysebwyr eraill - fel gemau symudol ac apiau - yn gobeithio cau'r flwyddyn yn gryf.  

Q4 hwyr yw'r amser prysuraf o'r flwyddyn i fanwerthwyr, felly nid yw fel bod y llwyfannau hysbysebu eraill yn dawel. Ond mae hysbysebu ar Facebook yn arbennig o gystadleuol rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 23ain. Ond er hynny Hysbysebion Facebook mae prisiau'n cynyddu yn hwyr yn Ch4, mae'n dal i fod y platfform gorau yn y dref. Bydd y mwyafrif o brif hysbysebwyr yn cynnig yn ymosodol. 

Hyd yn oed gyda'r prisiau chwyddedig, mae'r rhan fwyaf o hysbysebwyr e-fasnach yn gwneud yn dda. Astudiaeth ddiweddar o ShopifyPlus dangosodd bod marchnatwyr e-fasnach yn dweud mai hysbysebion Facebook yw'r sianel fwyaf effeithiol ar gyfer newydd caffael cwsmeriaid yn ystod y gwyliau. 

Y 5 Sianel Gaffael Uchaf ar gyfer Prynu Gwyliau

Wrth gwrs, nid yw'n syndod bod hysbysebion bob blwyddyn yn mynd yn ddrytach o gwmpas Dydd Gwener Du, Dydd Llun Seiber, a holl wyliau mis Rhagfyr. Mae pob hysbysebwr yn gwybod hyn. Maen nhw'n mynd i mewn i'r tymor gydag wyneb dewr beth bynnag, yn barod i gynnig yn uchel i gyrraedd eu targedau blynyddol. Mae unrhyw un sydd erioed wedi edrych ar ddangosfwrdd Facebook Ads yn ystod y gwyliau wedi gorfod llyncu lwmp o lo wrth edrych ar eu cost fesul clic.

Ac yn sicr ddigon: mae 80% o farchnatwyr e-fasnach yn dweud bod “cynnydd mewn gwariant ad” yn bryder ar gyfer marchnata gwyliau.

Pryderon Gorau ar gyfer E-Fasnach Gwyliau

Er gwaethaf y gost a'r gystadleuaeth, mae Ch4 yn gyfle enfawr. Ar gyfer manwerthwyr, mae'n gyfle i gynyddu tymor prynu gorau'r flwyddyn i'r eithaf. Ar gyfer gemau symudol ac apiau, mae'r gwyliau'n rhagflaenu tymor hysbysebu mwyaf cost-effeithlon y flwyddyn a beth fydd y CPMs isaf yn 2020.

I'ch helpu i lywio'r tymor, dyma bump Hysbysebu arferion gorau Facebook ar gyfer diwedd Ch4: 

1. Rheoli Newidiadau Strategaeth yn y Don Ad Gwariant.

Wedi'i wneud yn iawn, gall y ramp i fyny at hysbysebu gwyliau fod mor bwysig â'r gwyliau eu hunain. Gall hysbysebwyr drosoledd retargetio, rhestrau e-bost, a sianeli mwy cost-effeithiol eraill ar ôl Rhagfyr 8th - if maen nhw wedi cynyddu eu hymgyrchoedd yn iawn cyn hynny. 

Llinell Amser Caffael Gwyliau

Ond peidiwch â thanamcangyfrif y ffyniant siopa ar ôl y Nadolig. Mae pawb yn hoffi splurge gyda'u harian Nadolig a phrynu eu hunain yr hyn na ddaeth Siôn Corn â nhw. Dyna pam y gall y cyfnod ar ôl Rhagfyr 26ain fod yn arbennig o effeithiol. Cymerwch yr amser hwn i brofi hysbysebion dyfeisiau newydd (fel yr iPhone 11), fideo, a negeseuon / creadigol newydd. A pheidiwch â stopio tan Ionawr 15fed neu hyd yn oed Dydd Sant Ffolant. Mae llawer o hysbysebwyr traddodiadol yn tynnu eu hysbysebu yn ôl ar ddechrau'r flwyddyn, gan adael ffenestr braf arall o gyfle i'r gweddill ohonom.

2. Cynyddu Maint Gorchymyn Cyfartalog.

Pryd costau caffael defnyddwyr codwch, mae gennych ddau ddewis ar gyfer cadw elw: torri eich costau gorbenion / cynnyrch, neu godi maint archeb ar gyfartaledd. Yn ffodus, mae cynyddu maint archeb ar gyfartaledd yn ategu'r hyn sy'n digwydd yn Ch4 yn braf - mae pobl yn gwario mwy, arnyn nhw eu hunain ac ar eraill.

Mae yna ddigon o ffyrdd i gynyddu maint archeb ar gyfartaledd:

 • Cynhyrchion bwndelu
 • Yn cynnig nodweddion ychwanegol am ostyngiad
 • Gan ddefnyddio gostyngiadau $ -off (cynigion “gwario $ X, cael $ i ffwrdd”)

Efallai y byddwch am hepgor y strategaeth maint archeb gyfartalog hon yn llwyr hefyd. Yn dibynnu ar eich cwmni a'ch sefyllfa, gallai wneud synnwyr i fynd gydag arweinydd colled yn Ch4 a'i ddefnyddio i adeiladu eich sylfaen cwsmeriaid. 

Os ydych chi'n rheoli'r strategaeth arweinydd colled yn dda, fe allech chi fantoli'r gyllideb (neu wneud elw main iawn), ond byddwch chi'n ychwanegu tunnell o bobl at restr eich prynwyr. Pâr hynny gyda marchnata cadw effeithiol, a gallai'r Nadolig fod yn gyfle braf i ddod o hyd i gynifer o gwsmeriaid newydd ag y gallwch. 

3. Arhoswch Allan Neu Dewch o Hyd i Bocedi Effeithlonrwydd.

Wrth gwrs, nid yw pawb mewn eFasnach. Os ydych chi'n marchnata app neu'n cynhyrchu plwm, mae'r gwyliau'n peri problem wahanol iawn. 

Ar gyfer hysbysebwyr Facebook nad ydyn nhw mewn eFasnach, yr amser gorau i raddfa gwariant yn ystod y pedwerydd chwarter yw rhwng Hydref 1af trwy Diolchgarwch. Mae CPMs yn cynyddu yn ystod yr amser hwnnw, ond dim gormod. Yna rydym yn argymell eich bod yn tynnu gwariant yn ôl neu'n symud rhwng Tachwedd 28ain trwy Ragfyr 10fed.

Dyma rai awgrymiadau eraill i'ch helpu chi i frwydro yn erbyn prisiau cynyddol yn ystod codiadau brig costau CPM:

Ar gyfer cyllidebu:

 • Os ydych chi'n mynd i wario arian yn y pedwerydd chwarter ac nad ydych chi'n gwmni e-fasnach, ceisiwch ail-lwytho gwariant cymaint â phosib ym mis Hydref a mis Tachwedd. 

Ar gyfer targedu cynulleidfa:

 • Canolbwyntiwch ar farchnadoedd llai cystadleuol yn ystod cyfnodau galw uchel.
 • Dyrannu mwy o gyllideb i Android. Mae'n tueddu i weld cynnydd llai amlwg mewn prisiau.
 • Data trosoledd o ymgyrchoedd Rhyngwladol i gynyddu yn EMEA (Ewrop, y Dwyrain Canol, ac Affrica), APAC (Asia-Môr Tawel), a LATAM (America Ladin) lle nad yw'r gystadleuaeth wyliau mor ddwys.

Tueddiadau Ad CPM ar gyfer Hysbysebu Hapchwarae NA
o 2019 Q4 NA (Gogledd America) Llyfr Chwarae Gwyliau PDF

Ar gyfer cynnig:

 • Cynyddu targedu ledled y byd trwy ddefnyddio optimeiddio gwerth i raddfa mewn marchnadoedd byd-eang, gan optimeiddio'r gost isaf fesul pryniant ar yr un pryd. Mae hynny'n tueddu i warchod ROAS wrth wneud i'r ehangu weithio.
 • Mae ymchwil Facebook ar gyfer ei fframwaith Strwythur ar gyfer Graddfa (S4S) newydd wedi dangos bod cyflwyno setiau hysbysebion yn sefydlogi pan fydd set hysbysebion yn cyflawni o leiaf 50 o drawsnewidiadau unigryw yr wythnos. Maent wedi dod o hyd i gydberthynas uniongyrchol rhwng setiau hysbysebion sy'n cyflawni'r gyfrol hon, llai o CPAs, a ROAS cryfach. Weithiau gall y gwelliant ROAS fod yn fwy na 25%.
 • Dechreuwch yn fach gydag Isafswm cynnig ROAS, ond defnyddiwch ef. Mae cynnig ROAS lleiaf yn caniatáu i hysbysebwyr fewnbynnu'r enillion a ddymunir ar wariant hysbysebion ar gyfer pob set hysbysebion. Gallwch chi osod isafswm ROAS gyda rhif mwy na 0.01%, yna bydd Facebook yn rhoi'r gorau i ddosbarthu'ch hysbyseb os na allant daro'r ganran benodol honno. Mae'n gweithio orau os byddwch chi'n dechrau trwy brofi nod ROAS isel (<1%) yn erbyn cynulleidfa eang, yna modfeddwch yn gynyddrannol os nad yw'r perfformiad yno (1%, 2%, ac ati). Peidiwch â dechrau'n uchel a'i raddfa yn ôl; mae isafswm ROAS yn gweithio'n well gan gael ei gynyddu fesul tipyn.
 • Defnyddiwch AEO ar gyfer Cynigion Llawlyfr Prynu. Os ydych chi'n profi tan-gyflenwi neu drawsnewidiadau o ansawdd is ag awtobid, ystyriwch newid i gynigion craff cystadleuol iawn (y gost isaf gyda chap cynnig). Gydag amodau cais anrhagweladwy fel yn ystod y gwyliau, mae cynigion craff yn ffordd dda o gynnal dosbarthiad sefydlog.

Ar gyfer creadigol:

 • Cynlluniwch am fwy adnewyddiadau creadigol amlymladd blinder creadigol. Mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi gynllunio ymlaen llaw ar gyfer hyn, gan fod y mwyafrif o weithwyr eisiau o leiaf peth amser i ffwrdd o gwmpas y gwyliau. Neu, os oes angen, edrychwch at bartner creadigol i ehangu capasiti.
 • Datblygu creadigol ar thema gwyliau i gynyddu sgoriau perthnasedd. Gall hyn helpu i leihau rhai o gostau uwch hysbysebion gwyliau.
 • Prawf Hysbysebion Playable ar y Rhwydwaith Cynulleidfaoedd i yrru gosodiadau mwy uchelgeisiol o ansawdd uchel. Dywed Facebook fod yr hysbysebion hyn yn cael y perfformiad gorau o unrhyw fformat hysbyseb ar hyn o bryd.

Yn ffodus, mae'r dyddiau drud yn mynd heibio. Bron fel hud, ar Ragfyr 26th, costau yn gostwng. Mae'r rhan fwyaf o'r marchnatwyr e-fasnach wedi gwario eu cyllidebau, gwerthu eu rhestr eiddo, ac ystyried y flwyddyn a wnaed. 

Dyma pryd mae marchnatwyr nad ydynt yn e-fasnach - fel gemau ac apiau symudol. Byddant yn mwynhau rhai o CPMs mwyaf effeithlon y flwyddyn rhwng Rhagfyr 26ain a Dydd Sant Ffolant ar Chwefror 14, 2020.

Cyfraddau Ad CPM Dydd Gwener Du

Manteisiwch ar y gostyngiad mewn CPIs a rhestr mewnlifiadau o Ragfyr 26ain trwy Ddydd San Ffolant trwy ddefnyddio Gwerthiannau Arwerthiant. Ar ôl y Nadolig hefyd yn amser gwych i dargedu defnyddwyr dyfeisiau newydd, ac yn aml gall creadigol sy'n benodol i ddyfais gael ergyd ychwanegol i chi o ran perthnasedd. Wrth gwrs, os ydych chi am ddominyddu'r cynnig yn ystod y dyddiau hud hyn, bydd yn rhaid i chi fod wedi neilltuo rhywfaint o gyllideb o flaen amser. 

4. Canolbwyntio ar Symudol.

Mae pawb yn gwybod bod traffig symudol bellach yn fwy na thraffig bwrdd gwaith. Ond mae llawer o farchnatwyr yn dal i gredu nid yw traffig symudol yn trosi… Neu o leiaf nad yw'n trosi cystal â thraffig bwrdd gwaith. 

Efallai na fyddai hynny'n wir mwyach. 

Astudiaeth o Hysbysebion Siopa Google Datgelodd gynnydd dramatig mewn cyfraddau trosi symudol yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae'r cyfraddau trosi ar gyfer siopwyr sy'n dechrau ac yn gorffen teithiau eu prynwr ar ddyfeisiau symudol wedi cynyddu 252%.

Prynu Traws Sianel Siopa Google

Ond arhoswch ... mae mwy:

Cododd llwybr siopwyr sy'n cychwyn eu chwiliad ar ben-desg ac yn cwblhau eu pryniant ar ffôn symudol 259% flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Hynny yw, mae'n well gan rai pobl edrych ar ffôn symudol yn hytrach nag ar ben-desg.

Wrth gwrs, Google Shopping yw hynny, nid hysbysebion Facebook. Ond Facebook gwnaeth ei ymchwil ei hun. Fe wnaethant hefyd ddarganfod bod defnyddwyr symudol wedi dod yn siopwyr symudol.

Ystadegau Siopa Symudol yn Gyntaf

5. Defnyddiwch Fideo.

Os ydych chi wedi bod yn hongian yn ôl rhag buddsoddi mewn fideo neu fuddsoddi mwy mewn fideo, gallai fod yr ymyl sydd ei angen arnoch ar gyfer Ch4 2019. 

Dywedodd bron i 1 o bob 3 siopwr symudol a arolygwyd yn yr UD hynny fideo yw'r cyfrwng gorau ar gyfer darganfod cynhyrchion newydd.

Ymchwil Facebook

Felly, os ydych chi am gael mwy o brynwyr, gwnewch fwy o fideos - ar gyfer Facebook ac Instagram. Ac ydy, Virginia, mae digon o amser i'w gael o hyd Fideo a wnaed cyn y gwyliau siopa mawr. 

Camau Nesaf

Sut y bydd eich cwmni neu asiantaeth yn rheoli codiadau costau ad Q4 Facebook? A weithiodd eich strategaethau ar gyfer Ch4 yn dda y llynedd? Meddyliwch am ble rydych chi wedi bod i strategaetholi ar gyfer lle rydych chi dan y pennawd. Meddyliwch yn gyflym; Mae Dydd Gwener Du ar ein gwarthaf.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.