Sut Mae Dadansoddeg Data Mawr Wedi Dod yn Hanfodol i DSPs

Data Mawr

Data mawr analytics wedi bod yn gonglfaen i gynlluniau marchnata effeithiol ac yn adtech ers sawl blwyddyn bellach. Gyda'r ystadegau i ategu'r syniad o effeithiolrwydd dadansoddeg data mawr, mae'n hawdd cynnig yn eich cwmni, ac mae'n debyg y bydd hyd yn oed yn gwneud ichi edrych yn dda am fod yr un a'i argymhellodd.

Data mawr analytics yn archwilio rhychwantau mawr o ddata (fel y mae'r enw'n awgrymu) ac yn caniatáu i arholwyr ddefnyddio'r data hwnnw i ddod o hyd i batrymau, tueddiadau'r farchnad a dewisiadau demograffig ac ymddygiad defnyddwyr. Yna byddwch yn rhoi'r data hwnnw ar waith trwy ganiatáu iddo arwain dewisiadau busnes gwybodus. Mae'n cymryd darnau enfawr o wybodaeth ac yn eu cyddwyso i benderfyniadau bach, amser real sydd wedi dangos eu bod o fudd mawr i bob math o fusnesau ledled y byd.

Llwyfannau Ochr y Galw Mae (DSPs), coeliwch neu beidio, yn llwyddo i fedi buddion trwm yn sgil cynnydd data mawr analytics, a dyma pam:

Gwneud Penderfyniadau Gwybodus

Mae DSP yn ffordd i hwyluso'r broses o brynu gofod hysbysebu ac o fewn hwylustod un rhyngwyneb.
Fel rhan o'r gadwyn alw yn y cyflenwad a galw cylch economaidd - mae DSPs yn elwa o'r cyfleoedd a gyflwynir gan ddata mawr analytics trwy fanteisio ar y wybodaeth a gânt.

Yn nhermau lleygwr, gall DSPs gasglu'n gyflym, y farchnad gyfan o gyfleoedd hysbysebu ar un rhyngwyneb. Mae hyn yn caniatáu i asiantaeth neu dîm marchnata benderfynu ble i brynu lle hysbysebu ar gyfer eu hymgyrch nesaf. Ar ben y llinell mae DSPs yn defnyddio algorithmau arbennig mewn mater milieiliad i ganiatáu i hysbysebwyr ddod o hyd i fargeinion haen uchaf.

Y Genhedlaeth Nesaf analytics peiriannau fel SQream anelu at symleiddio'r broses trwy bweru hwb i'r analytics prosesu mewn modd hynod iawn, gan ganiatáu i'r gwyddonwyr data a'r dadansoddwyr gasglu gwybodaeth berthnasol cyn gynted â phosibl trwy setiau data aruthrol o fawr. Mae peiriannau o'r fath yn lleihau hwyrni ymholiadau ymholiadau cymhleth ar setiau data mawr, gan ganiatáu i Wyddonwyr Data ddod yn fwy cynhyrchiol, darganfod modelau data yn gyflymach a gosod y modelau mewn cynhyrchiad yn gyflymach. Pan fydd y model yn well, mae'r ffit yn well i'r defnyddiwr, mae'r pris cynnig yn uwch, ac mae pris uwch yn cynyddu'r gymhareb cynnig / ennill.

Optimeiddio'r Elw

Holl nod marchnata yw cynyddu gwerth eich cwmni trwy gynyddu gwerthiant a dyna'n union pa mor fawr yw data analytics gweithio'n unsain gyda DSPs. Trwy gribo'n effeithlon trwy ddarnau mawr o ddata, rydych chi'n caniatáu i optimeiddio marchnata gael ei wneud ar y hedfan. Ac yn yr achos hwn, nid taflu pethau at y wal yn unig ydych chi'n aros i weld beth sy'n glynu, rydych chi mewn gwirionedd yn gwneud penderfyniadau gwybodus gyda'r data i'w gefnogi.

Mae'n cymryd sgiliau dadansoddi cymhleth trylwyr i sifftio'n ddigonol trwy bentwr o ddata a'r dechnoleg. Weithiau, mae'r darn o ddata sydd ei angen arnoch i wneud eich strategaeth farchnata fwyaf gwybodus yn nodwydd mewn tas wair. Trwy gyflogi gwasanaeth DSPs, gall timau marchnata a / neu asiantaethau fewnosod eu hunain yn y cyfleoedd gorau posibl, gan warantu'r enillion gorau ar fuddsoddiad ochr yn ochr â thalu ceiniogau ar y ddoler i brynu gofod hysbysebu. Mae DSPs yn elwa'n fawr trwy gael data mawr wedi'i ymgorffori yn ei algorithmau, gan ei wneud yn bwynt gwerthu yn seiliedig ar ystadegau i ddarpar gleientiaid.

Defnyddiwch y Rhifau yn llawn

Mae dadansoddi data mawr yn ffordd anodd i lywio ynddo ac ynddo'i hun. Gyda'i ymddangosiad a'i berthnasedd newydd yn y maes marchnata, gall DSPs elwa o'r data hwn trwy ei grynhoi i'w algorithmau. Trwy gael pentwr mwy o ddata i eistedd arno, mae DSPs bellach yn fwy perthnasol yn yr oes sydd ohoni trwy gasglu llawer iawn o wybodaeth a'i gwasgaru i lwybrau priodol ar gyfer asiantaethau marchnata a hysbysebu.

Er enghraifft, bydd data mawr yn darparu rhifau ar gyfer grŵp demograffig, a bydd DSPs yn ei lunio mewn modd perthnasol. Trwy ddadansoddi'r wybodaeth y mae llwyfannau eraill yn ei chasglu, data mawr analytics yn caniatáu inni ofyn cwestiynau, gan gael gwybodaeth ystyrlon. Hysbysebwyr Ochr y Galw Bydd (DSAs) yn defnyddio hwn, yna'n darparu'r llwybrau gorau i gwmnïau ar gyfer lleoliadau hysbysebu. Mae DSPs wedi bod yn un o'r cymwynaswyr mwyaf i'r wybodaeth y mae dadansoddiad data mawr yn ei darparu.

Mae'n anodd penderfynu pwy sy'n elwa fwyaf o effeithiau gweddilliol data mawr analytics. Byth ers iddo gael ei symleiddio i'r byd marchnata yn gyffredinol, rydym wedi gweld sawl cymwynaswr, ond dim un mor dryloyw â'r rhai sy'n defnyddio DSPs. Trwy ddefnyddio'r wybodaeth a gafwyd trwy ddata mawr analytics, Mae DSPs wedi dod yn well cynnyrch ar gyfer adrannau marchnata a hysbysebu.

Cludfwyd

  1. Holl nod marchnata yw cynyddu gwerth eich cwmni erbyn cynyddu gwerthiant a dyna'n union pa mor fawr yw data analytics gweithio'n unsain gyda DSPs.
  2. Trwy gyflogi gwasanaeth DSPs, gall timau marchnata fewnosod eu hunain yn y cyfleoedd gorau posibl, gan warantu'r yr enillion gorau ar fuddsoddiad ochr yn ochr â thalu ceiniogau ar y ddoler i brynu gofod hysbysebu
Heb amheuaeth, mae DSPs yn cynnig gwell cyfleoedd i wella ROI ar hysbysebion.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.