Beth yw Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) Yn 2022?

Beth yw SEO?

Un maes o arbenigedd yr wyf wedi canolbwyntio fy marchnata arno dros y ddau ddegawd diwethaf yw optimeiddio peiriannau chwilio (SEO). Yn y blynyddoedd diwethaf, rwyf wedi osgoi dosbarthu fy hun fel Ymgynghorydd SEO, serch hynny, oherwydd bod ganddo rai cynodiadau negyddol ag ef yr hoffwn eu hosgoi. Rwy'n aml yn gwrthdaro â gweithwyr proffesiynol SEO eraill oherwydd eu bod yn tueddu i ganolbwyntio ar algorithmau dros defnyddwyr peiriannau chwilio. Soniaf am hynny yn ddiweddarach yn yr erthygl.

Beth Yw Peiriant Chwilio?

Yn ei ddiffiniad symlaf, dim ond offeryn i ddod o hyd i adnodd perthnasol ar y Rhyngrwyd yw peiriant chwilio. Mae peiriannau chwilio yn mynegeio a storio gwybodaeth gyhoeddus eich gwefan ac yn defnyddio algorithmau cymhleth i raddio a datgelu'r hyn y maent yn ei gredu yw'r canlyniad priodol yn ôl i ddefnyddiwr y peiriant chwilio.

Beth Yw'r Peiriannau Chwilio Mwyaf Poblogaidd?

Yn yr Unol Daleithiau, y peiriannau chwilio mwyaf poblogaidd yw:

Chwilia Beiriant Cyfran y Farchnad
google 86.7%
Bing 7.21%
Yahoo! 3.13%
DuckDuckGo 2.52%
Ecosia 0.09%
YANDEX 0.11%
Baidu 0.04%
cychwyn Tudalen 0.07%
info.com 0.03%
AOL 0.02%
Qwant 0.01%
Dogpile 0.01%
Ffynhonnell: Statcounter

Un chwilio injan sydd ar goll yma yw YouTube. Yn ôl cyfaint, YouTube yw'r ail beiriant chwilio mwyaf yn y byd, er mai'r cyfan y mae'n ei fynegeio yw cynnwys fideo ar ei lwyfan ei hun. Fodd bynnag, mae'n eiddo na ddylid ei anwybyddu gan fod cymaint o ddefnyddwyr yn ei ddefnyddio i chwilio am gynhyrchion, gwasanaethau, sut i wneud, a gwybodaeth arall.

AWGRYM: Mae llawer o ymarferwyr SEO bob amser yn edrych ar Google gan eu bod yn dominyddu'r farchnad. Nid yw hynny'n golygu nad yw cynulleidfa rydych chi am ei chyrraedd ar beiriant chwilio arall y gallech chi ganolbwyntio arno'n hawdd a'i restru serch hynny. Peidiwch â diystyru’r peiriannau chwilio eraill hyn… sy’n dal i gael degau o filiynau o ymholiadau y dydd arnynt.

Sut Mae Peiriannau Chwilio yn Canfod a Mynegeio Eich Tudalennau?

 • Mae'n rhaid i'r peiriant chwilio wybod eich bod chi'n bodoli. Gallant ddarganfod eich gwefan trwy ddolen ar wefan arall, gallwch gofrestru eich gwefan trwy eu consol chwilio, neu gallwch wneud yr hyn a elwir yn ping lle rydych chi'n hysbysu'r peiriant chwilio am eich gwefan. Mae'r rhan fwyaf o systemau rheoli cynnwys mawr fel arfer yn cefnogi peiriannau chwilio pinging y dyddiau hyn.
 • Rhaid hysbysu'r peiriant chwilio bod eich cynnwys wedi newid neu wedi'i ddiweddaru. Mae gan beiriannau chwilio rai safonau y maent yn eu defnyddio ar gyfer hyn.
  • robots.txt – bydd ffeil testun gwraidd yn eich amgylchedd cynnal yn dweud wrth y peiriannau chwilio beth ddylent ac na ddylent gropian ar eich gwefan.
  • XML Sitemaps - mae un neu gyfres o ffeiliau XML cysylltiedig yn cael eu cyhoeddi'n awtomatig gan eich system rheoli cynnwys sy'n dangos y peiriannau chwilio bob tudalen sydd ar gael a'r tro diwethaf y cafodd ei diweddaru.
  • Mynegai neu Noindex – gall eich tudalennau yn unigol fod â chodau statws pennawd sy'n hysbysu'r peiriant chwilio a ddylent fynegeio'r dudalen ai peidio.

Mae proses i beiriant chwilio gropian a mynegeio eich gwefan yw darllen eich ffeil robots.txt, dilyn eich map gwefan XML, darllen gwybodaeth statws y dudalen, ac yna mynegeio cynnwys y dudalen. Gall cynnwys gynnwys y llwybr (URL), teitl ar gyfer y dudalen, meta disgrifiad (dim ond yn weladwy i'r peiriant chwilio), penawdau, cynnwys testunol (gan gynnwys print trwm ac italig), cynnwys eilaidd, delweddau, fideos, a metadata eraill a gyhoeddir yn y dudalen (adolygiadau, lleoliad, cynhyrchion , ac ati).

Sut Mae Peiriannau Chwilio yn Trefnu Eich Tudalennau?

Nawr bod y peiriant chwilio yn deall geiriau allweddol ac ymadroddion allweddol eich tudalen, mae angen iddo nawr ei raddio gyda thudalennau cystadleuol. Mae graddio ar gyfer geiriau allweddol wrth wraidd optimeiddio peiriannau chwilio. Rhai o'r ffactorau sy'n gysylltiedig â'r broses hon:

 • Backlinks – a oes gwefannau perthnasol, poblogaidd sy'n cysylltu â'ch gwefan?
 • perfformiad – sut mae eich tudalen yn perfformio yn unol â Hanfodion craidd Google? Ar wahân i gyflymder, gall gwallau tudalen ac amser segur effeithio ar b'un a yw peiriant chwilio yn dymuno eich rhoi mewn safle da.
 • Symudol-yn barod – gan fod llawer o ddefnyddwyr peiriannau chwilio yn defnyddio dyfais symudol, pa mor gyfeillgar i ffonau symudol yw eich gwefan?
 • Awdurdod parth – a oes gan eich parth hanes o gynnwys perthnasol o safon uchel? Mae hwn yn faes sy'n destun dadlau mawr, ond ychydig o bobl fydd yn dadlau nad oes gan wefan awdurdod uchel lefel hawdd o ran graddio cynnwys (hyd yn oed os yw'n ofnadwy).
 • perthnasedd - wrth gwrs, mae'n rhaid i'r wefan a'r dudalen fod yn hynod berthnasol i'r ymholiad chwilio gwirioneddol. Mae hyn yn cynnwys y marcio, metadata, a chynnwys gwirioneddol.
 • Ymddygiad – mae peiriannau chwilio fel Google yn nodi nad ydyn nhw mewn gwirionedd yn arsylwi ymddygiad defnyddwyr y tu hwnt i'r peiriant chwilio. Fodd bynnag, os ydw i'n ddefnyddiwr peiriant chwilio ac rwy'n clicio ar ddolen, yna dychwelwch yn gyflym i'r chwilio canlyniadau canlyniadau peiriant (SERP), mae hynny'n ddangosydd efallai na fydd canlyniad y peiriant chwilio yn berthnasol. Nid oes gennyf fawr o amheuaeth bod yn rhaid i beiriannau chwilio arsylwi ar y math hwn o ymddygiad.

Sut Mae Safle Peiriannau Chwilio wedi Newid Dros y Blynyddoedd?

Roedd yn weddol hawdd gêm yr algorithmau peiriannau chwilio flynyddoedd yn ôl. Gallech ysgrifennu cynnwys aml, gwerth isel, ei groes-hyrwyddo (backlink) ar wahanol wefannau, a chael ei restru'n dda. Daeth diwydiant cyfan i'r amlwg lle gwariodd ymgynghorwyr biliynau o ddoleri yn prynu backlinks twyllodrus a adeiladwyd ar ffermydd backlink ... weithiau'n anhysbys i'r sefydliad a'u llogodd.

Wrth i algorithmau peiriannau chwilio newid, daethant yn llawer gwell am nodi backlinks gwenwynig dros rai iach a dechreuodd safleoedd gonest (fel fy un i) raddio eto tra bod cystadleuwyr twyllo wedi'u claddu'n isel yn y canlyniadau chwilio.

Yn greiddiol iddynt, yr hyn a wnaeth yr algorithmau a oedd yn hollbwysig oedd rhoi sylw i ansawdd y cynnwys, perfformiad y wefan, ac awdurdod y parth… i sicrhau bod defnyddiwr y peiriant chwilio yn cael profiad da. Cofiwch uchod lle dywedais fy mod yn tueddu i fod yn wahanol i ymgynghorwyr SEO eraill? Mae'n oherwydd nad wyf yn canolbwyntio cymaint ar yr algorithmau ag yr wyf ar y profiad o'r defnyddiwr.

Rwyf wedi dweud o'r blaen bod traddodiadol Roedd SEO wedi marw.. ac roedd yn wir yn gwylltio llawer o bobl yn fy niwydiant. Ond mae'n wir. Heddiw, mae'n rhaid i chi fuddsoddi yn y defnyddiwr a byddwch yn graddio'n dda. Ysgrifennwch gynnwys anhygoel a byddwch ennill cysylltiadau gyda'r safleoedd gorau yn hytrach na gorfod erfyn rhai crappy i backlink i chi.

Optimeiddio Defnyddiwr Peiriannau Chwilio

Hoffwn pe gallem ollwng y term SEO ac, yn lle hynny, ganolbwyntio arno Optimeiddio Defnyddiwr Peiriannau Chwilio. Sut mae rhywun yn gwneud hynny?

 • Rydych chi'n mesur y ymddygiad eich traffig organig i lawr i bob manylyn, gan gynnwys digwyddiadau, twmffatiau, ymgyrchoedd, profion, a throsiadau i weld beth sy'n atseinio gyda'ch cynulleidfa darged a beth sydd ddim. Ni allaf gredu'r nifer o feddygon ymgynghorol a fydd yn falch o gyhoeddi eu bod wedi gosod eu cleient mewn trefn ... ond nid yw'n cynhyrchu unrhyw ganlyniad terfynol i'r busnes. Nid oes ots Rank os nad yw'n gyrru canlyniadau busnes.
 • Yn hytrach na chyhoeddi cynnwys gwerth isel yn gyson, rydych chi'n datblygu llyfrgell gynnwys y mae'ch cynulleidfa darged yn chwilio amdani. Mae hwn yn fanwl, aml-gyfrwng, cynnwys cyfoethog mae hynny'n cael ei gadw'n ffres ac wedi'i ddiweddaru. Cyhoeddwyd yr erthygl hon, er enghraifft, yn wreiddiol 12 mlynedd yn ôl ac rwy'n parhau i'w gwella. Rwy'n aml yn ymddeol hen gynnwys ac yn ailgyfeirio'r URLs i gynnwys newydd sy'n berthnasol. Fy theori yw bod cael gwefan sy'n llawn cynnwys heb ei restru, gwerth isel yn mynd i lusgo gweddill eich safleoedd (gan ei fod yn brofiad gwael). Cael gwared ohono! Byddai'n well gen i gael dwsin o erthyglau yn y 3 uchaf na mil o erthyglau ar dudalen 3.
 • Rydych chi'n perfformio'r holl technegol agweddau ar optimeiddio safleoedd. Y gyfatebiaeth rydw i'n ei thynnu ar hyn yw y gallwch chi adeiladu storfa anhygoel ... ond mae'n rhaid i bobl ddod o hyd i chi o hyd. Peiriannau chwilio yw eich ffordd chi a rhaid i chi eu helpu i ddod â chi ar y map trwy ddilyn eu harferion gorau.
 • Chi monitro eich gwefan yn barhaus ar gyfer materion – o dudalennau nad ydynt wedi'u canfod, i ddolenni cefn gwenwynig a allai fod wedi'u cyhoeddi i'ch brifo, i faterion perfformiad gwefan a phrofiad symudol. Rwy'n cropian gwefannau fy nghleient yn gyson ac mae gen i ddwsinau o archwiliadau ac adroddiadau yn awtomataidd Semrush. Rwy'n monitro consolau chwilio ac offer gwefeistr ac yn gweithio'n galed i wneud diagnosis a chywiro materion a allai fod yn brifo eu safleoedd.
 • Rydych chi'n monitro eich cystadleuwyr ' gwefannau a chynnwys. Rydych chi mewn ras yn erbyn eich cystadleuwyr ac maen nhw'n buddsoddi i'ch curo ar safle ... mae angen i chi wneud yr un peth. Arhoswch un cam ar y blaen iddynt trwy gadw'ch gwefannau i redeg yn hyfryd a gwella'ch cynnwys yn barhaus.
 • Rydych chi'n defnyddio lleol SEO ymdrechion trwy gyhoeddi ar eich tudalen Google Business, casglu adolygiadau, a chadw rhestrau cyfeiriadur da yn gyfredol.
 • Rydych chi'n defnyddio ymdrechion rhyngwladol trwy ddefnyddio cyfieithiadau cywir o'ch gwefan, cynnig cefnogaeth aml-iaith, a monitro eich safle mewn gwledydd eraill a'u prif beiriannau chwilio.
 • Rydych chi'n edrych am Cyfleoedd i raddio'n dda ar gyfuniadau allweddair sy'n hynod berthnasol ac nad oes ganddynt lawer o gystadleuaeth. Gall hyn gynnwys cyflwyno'ch cynnwys i gyhoeddwyr (fel fi), ysgrifennu gwadd ar lwyfannau diwydiant, neu hyd yn oed llogi dylanwadwyr a'u digolledu (gyda datgeliad llawn).

AWGRYM: Mae gormod o ymgynghorwyr SEO yn canolbwyntio ar dermau allweddair cyfaint uchel, hynod gystadleuol sydd - a dweud y gwir - yn amhosibl eu rhestru. Mae'n bosibl bod awdurdod llawer o safleoedd sy'n graddio ar delerau cystadleuol iawn yn gwario miliynau i gadw eu hunain yno. Gall cyfuniadau allweddair hynod berthnasol, cyfaint isel sy'n hawdd eu rhestru arwain at ganlyniadau busnes gwych i'ch sefydliad.

Ac yn bwysicaf oll, rhaid i chi blaenoriaethu eich ymdrechion. Nid yw pob rhybudd gwefan yn mynd i niweidio'ch safle na phrofiad eich defnyddiwr. Mae'r rhan fwyaf o systemau archwilio yn gynhwysfawr ond ni allant bwyso a mesur effaith mater neu fater yn erbyn cyfle. Rwy'n aml yn dweud wrth fy nghleientiaid y byddai'n well gennyf iddynt fuddsoddi mewn infographic gallai hynny yrru tunnell o ymweliadau, cyfrannau cymdeithasol, a backlinks ... na thrwsio rhyw fater aneglur nad yw'n eu brifo o gwbl.

Mae SEO yn ymwneud â Chanlyniadau Busnes

Mae eich buddsoddiad mewn graddio'n organig yn ymwneud â chanlyniadau busnes. Ac mae canlyniadau busnes yn ymwneud â darparu gwerth trwy eich cynnwys a'ch ymdrechion marchnata i ddarpar gwsmeriaid a chwsmeriaid presennol. Deall sut mae graddio yn eich helpu i adeiladu adnabyddiaeth brand, adeiladu awdurdod gyda pheiriannau chwilio, adeiladu gwerth gyda darpar gwsmeriaid, darparu gwerth ychwanegol gyda chwsmeriaid presennol, a gyrru defnyddwyr peiriannau chwilio drwodd i gwneud busnes gyda chi yw nod SEO yn y pen draw. Mae gan ddefnyddwyr peiriannau chwilio fwriad i ymchwilio ac yn aml yn bwriadu prynu - dylai fod yn ffocws enfawr i'ch ymdrechion marchnata digidol cyffredinol.

Ydy e'n gweithio? Yn hollol… dyma ganlyniad gwirioneddol a rannwyd gennym heddiw gyda chleient aml-leoliad heddiw lle gwnaethom flaenoriaethu eu hoptimeiddio, ailadeiladu eu gwefan, ail-ysgrifennu eu cynnwys, ailgyfeirio eu traffig, a darparu profiad aml-iaith uwchraddol… i gyd yn trosoli strategaethau chwilio organig . Mae hwn yn gaffaeliad chwiliad organig misol ar gyfer mis Gorffennaf o'i gymharu â mis Gorffennaf diwethaf:

traffig seo

Os oes angen ymgynghorydd da, gonest arnoch chi sy'n deall sut i drosoli chwiliad organig i gynyddu canlyniadau busnes, lleihau costau, gwella adrodd, a'i ymgorffori mewn rhaglen farchnata aml-sianel ... cysylltwch â'm cwmni, Highbridge.

Datgelu: Rwy'n defnyddio dolenni cyswllt ar gyfer llwyfannau a grybwyllir yn yr erthygl hon. Rwyf hefyd yn gyd-sylfaenydd ac yn bartner i Highbridge.

4 Sylwadau

 1. 1

  Croeso yn ôl, DK!

  Y cam nesaf: Cymerwch drosodd Ffrainc!

  A allech chi roi enghraifft inni o ble i hyrwyddo'ch blog?

 2. 2

  Mae rhoi sylwadau ar flogiau arweinwyr diwydiant hysbys yn ffordd wych o ymestyn cyrhaeddiad eich blogiau. Mae syndiceiddio trwy Twitter (gyda hashnodau), tudalennau Facebook a Facebook (gwahoddwch eich ffrindiau a hyd yn oed cychwyn Ad Facebook), a diweddaru statws ar LinkedIn gyda dolen yn ôl i bostiadau yn ddulliau gwych o hyrwyddo.

 3. 3
 4. 4

  Douglas-

  Trosolwg rhagorol. Os ydw i'n clywed neu'n gweld “optimeiddio SEO” un tro arall, dwi'n mynd i'w golli! Rwyf wedi bod gyda Thesis ar fy mlog personol ers tro, ac mae'n gwneud ei waith (ond nid wyf wedi ei gymharu â themâu cystadleuol). Wedi clywed llawer o bethau gwych am Ysgrifenydd, felly bydd yn rhaid i mi edrych arno nawr eich bod wedi ei argymell hefyd. Dechreuais ddefnyddio Raven ar gyfer olrhain SERP (dyna anifail anwes arall, dewch i sôn amdano: Pan fydd pobl yn ysgrifennu “canlyniadau SERP”) ac rydw i wrth fy modd.

  Nid oes dim o'r pethau hyn yn aur SEO ar ei ben ei hun. Nid oes ateb hawdd, fel y nodwch. Mae angen i ni aros ar ei ben, helpu ein gilydd pan fo hynny'n bosibl, a gofyn am offer sy'n mynd i'r afael â materion rydyn ni'n tynnu sylw atynt.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.