Beth Yw Llwyfan Rheoli Asedau Digidol (DAM)?

Beth yw DAM? Beth yw Rheoli Asedau Digidol?

Rheoli asedau digidol (DAM) yn cynnwys tasgau rheoli a phenderfyniadau ynghylch amlyncu, anodi, catalogio, storio, adalw a dosbarthu asedau digidol. Mae ffotograffau digidol, animeiddiadau, fideos a cherddoriaeth yn enghraifft o feysydd targed rheoli asedau cyfryngau (is-gategori o DAM).

Beth Yw Rheoli Asedau Digidol?

Rheoli asedau digidol DAM yw'r arfer o weinyddu, trefnu a dosbarthu ffeiliau cyfryngau. Mae meddalwedd DAM yn galluogi brandiau i ddatblygu llyfrgell o luniau, fideos, graffeg, PDFs, templedi, a chynnwys digidol arall y gellir ei chwilio ac sy'n barod i'w ddefnyddio.

Eang

Mae'n anodd dadlau dros rheoli asedau digidol heb ymddangos ei fod yn datgan yn ddidrugaredd yr amlwg. Er enghraifft: mae marchnata heddiw yn dibynnu'n fawr ar gyfryngau digidol. Ac arian yw amser. Felly dylai marchnatwyr dreulio cymaint o'u hamser cyfryngau digidol â phosibl ar dasgau mwy cynhyrchiol, proffidiol a llai ar ddiswyddo a chadw tŷ yn ddiangen.

Rydyn ni'n gwybod y pethau hyn yn reddfol. Felly mae'n syndod fy mod i, yn ystod yr amser byr rydw i wedi bod yn rhan o adrodd stori DAM, wedi gweld cynnydd parhaus a chyflym yn ymwybyddiaeth sefydliadau o DAM. Hynny yw, hyd yn ddiweddar, nid oedd gan y sefydliadau hyn unrhyw syniad beth yr oeddent ar goll.

Wedi'r cyfan, mae cwmni fel arfer yn dechrau chwilio am feddalwedd DAM pan fydd yn sylweddoli, yn gyntaf, bod ganddo lawer iawn (darllenwch “cyfrol na ellir ei rheoli”) o asedau digidol ac, yn ail, mae delio â'i lyfrgell asedau digidol enfawr yn cymryd llawer hefyd. llawer o amser heb ildio digon o les. Mae hyn wedi bod yn wir ar draws amrywiaeth o ddiwydiannau gan gynnwys addysg uwch, hysbysebu, gweithgynhyrchu, adloniant, di-elw, gofal iechyd, a thechnoleg feddygol.

Trosolwg o Blatfform Rheoli Asedau Digidol Widen

Dyma lle mae DAM yn dod i mewn. Mae systemau DAM yn dod mewn llawer o siapiau a meintiau, ond maen nhw i gyd wedi'u hadeiladu i wneud o leiaf ychydig o bethau: storio, trefnu a dosbarthu asedau digidol yn ganolog. Felly beth sydd angen i chi ei wybod i arwain eich chwiliad gwerthwr?

Modelau Cyflenwi DAM

Ehangu yn ddiweddar rhyddhau papur gwyn da yn egluro'r gwahaniaethau (a gorgyffwrdd) ymhlith atebion SaaS vs Hosted vs Hybrid vs Ffynhonnell Agored DAM. Mae hwn yn adnodd da i wirio a ydych chi'n dechrau archwilio'ch opsiynau DAM.

Y peth pwysicaf i'w wybod, fodd bynnag, yw bod pob un o'r tri thymor hynny yn ffordd o ddiffinio DAM (neu unrhyw feddalwedd, o ran hynny) yn unol â meini prawf gwahanol. Nid ydynt yn annibynnol ar ei gilydd - er yn ymarferol nid oes unrhyw orgyffwrdd rhwng SaaS ac atebion wedi'u gosod.

SaaS DAM mae systemau'n cynnig hyblygrwydd o ran llif gwaith a hygyrchedd heb lawer o gostau TG. Mae'r meddalwedd a'ch asedau yn cael eu cynnal yn y cwmwl (hynny yw, gweinyddwyr anghysbell). Er y bydd gwerthwr DAM ag enw da yn defnyddio dull cynnal sy'n hynod ddiogel, mae gan rai sefydliadau bolisïau sy'n eu hatal rhag gadael i rai gwybodaeth sensitif y tu allan i'w gyfleusterau. Os ydych chi'n asiantaeth wybodaeth y llywodraeth, er enghraifft, mae'n debyg na allwch wneud SaaS DAM.

Mae rhaglenni wedi'u gosod, ar y llaw arall, i gyd yn “fewnol.” Efallai y bydd gwaith eich sefydliad yn gofyn am y math o reolaeth dros gyfryngau a all ddod yn unig o gadw'r data a'r gweinyddwyr y mae arnynt yn eich adeilad. Hyd yn oed wedyn, dylech fod yn ymwybodol o'r ffaith, oni bai eich bod yn cefnogi'ch data ar weinyddion o bell, mae'r arfer hwn yn eich gadael yn agored i'r risg y bydd rhyw ddigwyddiad yn gadael eich asedau yn hollol anadferadwy. Gallai hynny fod yn llygredd data, ond gallai hefyd fod yn dwyn, trychinebau naturiol neu ddamweiniau.

Yn olaf, mae ffynhonnell agored. Mae'r term yn cyfeirio at god neu bensaernïaeth y feddalwedd ei hun, ond nid p'un a yw'r meddalwedd yn cael ei gyrchu o bell neu ar eich peiriannau mewnol eich hun. Ni ddylech syrthio i'r fagl o seilio'ch penderfyniad ynghylch a yw ffynhonnell agored yn iawn i chi ynghylch a yw datrysiad yn cael ei gynnal neu ei osod. Hefyd, dylech nodi'r ffaith bod meddalwedd bod yn ffynhonnell agored yn ychwanegu gwerth dim ond os oes gennych chi neu rywun arall yr adnoddau i fanteisio ar hydrinedd y rhaglen.

Nodweddion Rheoli Asedau Digidol

Fel pe na bai'r amrywiaeth mewn modelau darparu yn ddigon, mae yna hefyd ystod eang o setiau nodwedd wedi'u nodi yno. Mae rhai gwerthwyr DAM yn well nag eraill am sicrhau mai nhw yw'r ffit orau i ddiwallu'ch anghenion unigryw cyn ceisio eich gwerthu ar eu system, felly mae'n bwysig eich bod chi'n mynd i mewn i'ch helfa DAM gyda rhestr mor fanwl â phosib o ofynion.

Un o'r datblygiadau allweddol mewn technolegau DAM yw eu gallu i integreiddio â'r holl brif lwyfannau golygu a chyhoeddi - llawer ohonynt â llifoedd proses gymeradwyo cynhwysfawr. Mae hynny'n golygu y gall eich dylunydd ddylunio graffig, cael adborth gan y tîm, gwneud golygiadau, a gwthio'r ddelwedd wedi'i optimeiddio yn uniongyrchol i'ch system rheoli cynnwys.

Gwell fyth: rhannwch eich anghenion yn gategorïau hanfodol a braf. Dylech hefyd nodi unrhyw nodweddion sy'n angenrheidiol oherwydd unrhyw reoliadau, cyfreithiau, neu reolau eraill sy'n llywodraethu eich marchnad neu ddiwydiant.

Yr hyn y mae hyn i gyd yn ei wneud yw sicrhau nad oes gennych chi gyn lleied o nodweddion yn y pen draw fel nad ydych chi'n gallu gwella effeithlonrwydd eich llifoedd gwaith cymaint â phosibl na chymaint o nodweddion y byddwch chi'n cael eich hun yn talu am glychau a chwibanau na fydd eu hangen arnoch chi byth. neu eisiau defnyddio.

Manteision Llwyfan Rheoli Asedau Digidol

Meddwl am fanteision gweithredu a system rheoli asedau digidol o ran torri costau or arbed amser nid yn unig yn ddigon. Nid yw'n mynd at wraidd sut y gall DAM effeithio ar eich sefydliad a'ch adnoddau.

Yn lle hynny, meddyliwch am DAM o ran ailbwrpasu. Rydym yn tueddu i ddefnyddio'r gair i gyfeirio at y ffordd y mae meddalwedd DAM yn galluogi ac yn symleiddio ail-bwrpasu asedau digidol unigol, ond (pan gaiff ei ddefnyddio'n iawn) gall gael yr un effaith ar lafur, doleri a thalent.

Cymerwch ddylunydd. Ar hyn o bryd efallai y bydd ef neu hi yn treulio 10 o bob 40 awr ar chwiliadau asedau diangen, tasgau rheoli fersiynau, a chadw tŷ yn y llyfrgell ddelweddau. Ni fyddai sefydlu DAM a dileu'r angen am bopeth na fyddai'n golygu y dylech dorri oriau eich dylunydd. Yr hyn y mae'n ei olygu yw y gellir yn awr ddefnyddio oriau o lafur aneffeithlon, amhroffidiol gan ymarfer cryfder tybiedig dylunydd: dylunio. Mae'r un peth yn wir am eich gwerthwyr, tîm marchnata, ac ati.

Nid yw harddwch DAM yn hollol ei fod yn newid eich strategaeth neu'n gwneud eich gwaith yn well. Y rheswm yw ei fod yn eich rhyddhau chi i ddilyn yr un strategaeth yn fwy ymosodol ac yn gwneud eich gwaith yn canolbwyntio mwy am fwy o amser.

Yr Achos Busnes dros Reoli Asedau Digidol

Mae Widen wedi cyhoeddi'r graffig manwl hwn sy'n eich tywys drwodd yr achos busnes dros fuddsoddi mewn llwyfan Rheoli Asedau Digidol.

yr achos busnes ar gyfer top infographic argae

yr achos busnes ar gyfer hanner gwaelod ffeithlun argae

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.