6 Arferion Gorau a fydd yn Cynyddu Cyfranogiad eich Arolwg Cwsmeriaid

ymateb arolwg cwsmeriaid

Gall arolygon cwsmeriaid roi syniad i chi pwy yw'ch cleientiaid. Gall hyn eich helpu i addasu, ac addasu delwedd eich brand, a gall hefyd eich cynorthwyo i wneud rhagfynegiadau am eu dymuniadau a'u hanghenion yn y dyfodol. Mae cynnal arolygon mor aml ag y gallwch yn ffordd dda o aros ar y blaen yn y gromlin o ran tueddiadau a hoffterau eich cleientiaid.

Gall arolygon hefyd roi hwb i ymddiriedaeth eich cwsmeriaid, ac yn y pen draw, teyrngarwch, gan ei fod yn dangos bod gennych ddiddordeb gwirioneddol yn eu barn, ac rydych yn ymdrechu i'w bodloni. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n hysbysu'ch cleientiaid am y newidiadau rydych chi wedi'u gwneud, yn seiliedig ar eu hadborth. Fel arall, mae risg i'ch ymdrechion o beidio â chael eich sylwi. Mae pobl yn tueddu i wneud hynny cofiwch brofiadau negyddol yn well na rhai positif, felly gallai gwelliannau fynd heb i neb sylwi, dim ond oherwydd y gallai eich cwsmeriaid fod yn rhy gyffyrddus. Yn yr un modd, gallai ddod â rhai o'r cleientiaid rydych chi wedi'u colli yn ôl, pe byddent yn anfodlon â'ch busnes o'r blaen.

Gall adborth cadarnhaol ar arolygon cwsmeriaid ddyblu hefyd fel adolygiadau cwmni. Mae'n bendant yn ddewis amgen gwell i cyhoeddi adolygiadau taledig neu ddeisyfedig. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gofyn i'ch cwsmeriaid am eu cymeradwyaeth, cyn penderfynu cyhoeddi eu hatebion, hyd yn oed os yw'r arolwg yn anhysbys.

Mae yna wyddoniaeth gyfan i dylunio holiaduron da, sy'n osgoi atebion rhagfarnllyd, ac yn llwyddo i gyflyru ateb gonest y bobl sy'n cymryd rhan yn yr arolwg. Yn anffodus, mae yna lawer o ffactorau sy'n mynd i ddylanwadu ar atebion eich cwsmeriaid, ac mae'r mwyafrif ohonyn nhw y tu hwnt i'ch rheolaeth. Yn dibynnu ar ba wybodaeth rydych chi'n edrych i'w chael, efallai yr hoffech chi ofyn iddyn nhw am adborth yn syth ar ôl y profiad rydych chi am ei asesu. Mae'r ymatebion yn sicr o fod yn fwy emosiynol gan fod y cyfranogwyr yn mynd i gofio eu profiad yn fwy bywiog. Felly maen nhw'n dal i fod o dan ddylanwad y teimladau maen nhw wedi'u cysylltu ag ef.

Os ydych chi'n chwilio am wybodaeth fwy gwrthrychol, yna mae'n well rhoi peth amser i'ch cwsmeriaid, cyn i chi eu pleidleisio. Mae hyn yn rhoi cyfle iddynt asesu'r sefyllfa gyda mwy o eglurder. Ni fydd yr atebion a gynigiant byth yn wirioneddol wrthrychol, ond nid dyma sydd gennych ddiddordeb mewn unrhyw ffordd. Mae angen i'ch cleientiaid fod yn fodlon, yn anad dim, ac nid yw boddhad yn wrthrychol.

Hyd Arolwg Cwsmeriaid

rhwystredigOs ydych chi am gael y gorau o'ch arolygon, peidiwch â gwneud holiaduron sy'n rhedeg ar gyfer tudalennau a thudalennau. Efallai y bydd eich cwsmeriaid yn diflasu, ac yn dechrau ateb heb ystyried y cwestiynau mewn gwirionedd, dim ond er mwyn iddo gael ei gyflawni. Yn ddelfrydol, ni ddylai fod mwy na 30 cwestiwn ar eich arolwg. A dylai gymryd tua 5 munud i'w gwblhau.

Os oes gennych fwy na 30 cwestiwn i'w gofyn, neu os yw fformat y cwestiynau'n cymryd mwy na 5 munud i'w hateb, ystyriwch rannu'r rhestr o gwestiynau yn arolygon lluosog. Eu grwpio yn ôl eu thema, fel eich bod chi'n gwybod am yr hyn rydych chi'n edrych amdano.

Amledd Arolwg Cwsmeriaid

Amser AllanMae tueddiadau a dewisiadau yn newid ar gyfradd anhygoel o gyflym, felly dylech gynnal arolygon mor aml ag y gallwch. Mae hyn yn rhoi cyfle i ailasesu effeithlonrwydd eich holiaduron, ac ychwanegu'r cwestiynau a adawyd allan yn gynharach.

Efallai yr hoffech gael arolwg ehangach sydd bob amser ar gael ar wefan eich cwmni, i asesu lefel boddhad cyffredinol eich cwsmeriaid â'ch cynhyrchion neu wasanaethau. Ond os ydych chi'n chwilio am adborth mwy penodol, wedi'i dargedu at un pwnc penodol, nag y dylech chi hysbysebu'r arolwg hwnnw ar wahân.

Cwestiynau Arolwg Cwsmer

DrysuMae gan gwestiynau anwadal neu aneglur y risg o wyro canlyniadau eich arolwg. Dylid treulio amser y cyfranogwr yn canolbwyntio ar ateb, nid ystyr y cwestiynau. Mewn sefyllfaoedd lle mae'r cwestiynau'n amwys, gallai'r cyfranogwr fod yn dueddol o ddewis ateb ar hap. A gall hyn gynhyrchu patrwm camarweiniol.

Yn fwy na hynny, efallai y bydd eich cwsmeriaid yn rhoi’r gorau i weddill yr arolwg hefyd, os ydyn nhw o’r farn bod y cwestiynau’n annealladwy. Mae'n rhaid iddyn nhw deimlo fel eu bod nhw'n treulio ychydig iawn o amser yn llenwi'r holiadur, felly maen nhw'n mynd i deimlo'n fwy tueddol o ystyried pob ateb yn ofalus.

Optimeiddio Cwestiynau Arolwg Cwsmeriaid

yn deallMae yna lawer o bethau sy'n mynd i ddylanwadu ar y ffordd y mae eich cwsmeriaid yn ateb eich arolygon. Gall rhai fod mor gynnil â'r ffordd rydych chi'n geirio cwestiwn penodol, p'un a ydych chi'n defnyddio geiriau ai peidio, efallai bod ganddyn nhw ddelwedd negyddol yn gysylltiedig â nhw a hyd yn oed y drefn rydych chi'n gofyn y cwestiynau.

I gael canlyniadau gwell, canlyniadau mwy addysgiadol, byddwch chi eisiau cael cymaint o amrywiad yn y ffordd rydych chi'n llunio'ch holiadur. Gallwch ofyn yr un cwestiwn mewn sawl ffordd, er mwyn osgoi rhagfarnau ar sail geiriau a brawddegu, a dylech hefyd ystyried cymysgu'r patrwm rydych chi'n gofyn eich cwestiynau ynddo.

Ar gyfer cwestiynau ag atebion amlddewis, ystyriwch symud y dewisiadau o gwmpas. Y ffordd honno, rydych chi'n mynd i osgoi gosod math o drefn i'ch cwsmeriaid, ac rydych chi'n mynd i'w gorfodi i feddwl am bob cwestiwn yn unigol.

Gwobrwyon Arolwg Cwsmeriaid

GwobrauOs gwelwch fod eich cwsmeriaid yn amharod i gymryd eich arolygon, ystyriwch gynnig ychydig o wledd iddynt ar ôl eu cwblhau. Mae llawer o gwmnïau'n defnyddio'r dacteg hon i annog eu cleientiaid i ateb.

Fodd bynnag, efallai y byddwch mewn perygl o gael pobl i gymryd yr arolwg am y wobr yn unig, heb gael unrhyw ryngweithio â'ch cwmni mewn gwirionedd. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ychwanegu rhywfaint o ddull gwirio, i benderfynu a ydyn nhw'n gwybod am beth maen nhw'n siarad wrth ateb eich cwestiynau. Mae rhai arolygon yn gofyn ichi lenwi'r wybodaeth sydd wedi'i argraffu ar y dderbynneb. Gallwch ychwanegu pop-ups i'ch gwefan, sydd wedi'u hamseru i ddiffodd ar ôl cyflawni gweithred benodol, megis gwirio allan o siop ar-lein, neu ar ôl clicio dolen benodol.

Annog Adborth Manwl

Mewn unrhyw arolwg, waeth beth yw'r wybodaeth rydych chi'n chwilio amdani, mae'n hollbwysig eich bod chi'n rhoi cyfle i'ch cwsmeriaid ddweud eu dweud. Gall sylwadau manwl fod yn adnodd llawer mwy gwerthfawr na chwestiynau sy'n cynnig dewis rhwng sawl ateb.

Holl bwynt yr arolygon yw darganfod pethau nad oeddech chi'n eu gwybod am eich cwsmeriaid. Mae'n well defnyddio'r cwestiynau a'r atebion a ddyluniwyd gennych chi pan fydd gennych ddiddordeb mewn darganfod pethau penodol iawn, nad ydynt yn caniatáu llawer o naws.

Gall sylwadau gynnig mewnwelediadau i chi na allech fod wedi'u rhagweld fel arall. Yn anffodus, mae'n anoddach cael cyfranogwyr i dreulio amser yn ysgrifennu atebion hir nag ydyw i roi'r opsiwn iddynt dicio blwch. Felly, er eich bod chi'n chwilio am atebion manwl, cadwch at gwestiynau'n syml, felly peidiwch â theimlo eu bod nhw'n gwario gormod ar yr ateb.

Gall arolygon fod yn offeryn amhrisiadwy o ran asesu lefelau boddhad cwsmeriaid, a rhagfynegi tueddiadau'r dyfodol. Mae hefyd yn rhoi hwb i ymddiriedaeth eich cleient ac yn profi iddynt fod gennych ddiddordeb gwirioneddol ynddynt, a'u dewisiadau a'u mewnbwn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.