Dadansoddeg a PhrofiE-Fasnach a ManwerthuMarchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostPartneriaidGalluogi Gwerthu

6 Arferion Gorau ar gyfer Cynyddu Elw ar Fuddsoddiad (ROI) Eich Marchnata E-bost

Wrth chwilio am sianel farchnata gyda'r elw mwyaf cyson a rhagweladwy ar fuddsoddiad, nid ydych yn edrych ymhellach na marchnata e-bost. Ar wahân i fod yn eithaf hylaw, mae hefyd yn rhoi yn ôl i chi $42 am bob $1 a wariwyd ar ymgyrchoedd. Mae hyn yn golygu bod y cyfrifo ROI Gall marchnata e-bost gyrraedd o leiaf 4200%. Yn y blogbost hwn, byddwn yn eich helpu i ddeall sut mae eich ROI marchnata e-bost yn gweithio - a sut i wneud iddo weithio hyd yn oed yn well. 

Beth yw ROI Marchnata E-bost?

Mae ROI marchnata e-bost yn cwmpasu'r gwerth a gewch o'ch ymgyrchoedd e-bost o'i gymharu â'r gwerth rydych chi'n ei wario arnynt. Dyma sut rydych chi'n gwybod pryd mae'ch ymgyrch yn effeithiol, yn cynnwys y neges gywir, ac yn denu'r math cywir o brynwyr - neu pryd mae'n amser stopio a rhoi cynnig ar strategaeth arall, fwy ymarferol. 

Sut i Gyfrifo ROI Marchnata E-bost?

Gallwch gyfrifo'ch ROI trwy fformiwla gymharol syml:

ROI=( \frac{ \text{Gained Value}- \text{Spent Value}}{\text{Spent Value}})

Gadewch i ni ddweud, rydych chi'n gwario tua $ 10,000 ar fireinio'ch blychau post, drafftio templedi, ac anfon e-byst marchnata at eich defnyddwyr - dyma'ch Gwerth Gwariedig neu nifer y cronfeydd rydych chi'n eu buddsoddi yn eich sianel farchnata e-bost. 

Rydych chi'n ennill $300,000 gan y cwsmeriaid a droswyd trwy'ch ymgyrchoedd mewn mis. Dyma'ch Gwerth Enilledig, sef eich enillion o'ch ymgyrchoedd marchnata e-bost o fewn cyfnod penodol o amser. Cawsoch eich dwy brif elfen yno, a gall yr hud ddechrau nawr. 

( \frac{ \text{300,000}- \text{10,000}}{\text{10,000}})=\text{29}

Felly, fel y mae'r fformiwla yn ei ddangos i chi, eich ROI cyfartalog o'ch ymgyrch farchnata yw $ 29 am bob doler rydych chi'n ei dalu. Lluoswch y rhif hwnnw â 100. Nawr rydych chi'n gwybod bod gwario $10,000 ar ymgyrchoedd marchnata wedi dod â thwf o 2900% i chi a arweiniodd at ennill $300,000.

Beth Sy'n Gwneud Marchnata E-bost ROI Mor Bwysig?

Mae yna reswm amlwg – rhaid i chi wybod eich bod yn derbyn mwy nag a roddwch. Mae deall eich enillion ar fuddsoddiad yn eich galluogi i:

 • Sicrhewch ddelwedd fanwl gywir o'ch prynwyr. Pan fyddwch chi'n gwybod pa strategaeth farchnata e-bost sy'n gweithio, rydych chi'n gwybod beth sy'n ysbrydoli'ch rhagolygon ac yn eu symud i wneud penderfyniad prynu. Felly, rydych chi'n gwneud llai o gamgymeriadau wrth adnabod eich personas prynwr neu baratoi negeseuon marchnata - ac yn lleihau'r amser sydd ei angen i'r rhagolygon symud ymlaen ymhellach i lawr y twndis gwerthu.
 • Rhowch hwb i draffig eich gwefan. Pan fyddwch chi eisiau cael mwy o ymweliadau â'ch gwefan, SEO yw'r peth cyntaf sy'n dod i'r meddwl. Fodd bynnag, mae SEO yn cymryd amser a thunelli o waith cyn iddo ddechrau gyrru canlyniadau. Gall ymgyrchoedd marchnata e-bost gyflwyno'ch cynulleidfa darged yn gyflym i'ch porth ar-lein yn gyflym ac yn hawdd trwy gynnig rhywbeth o werth i bob derbynnydd, gan eu hannog i chwilio amdanoch chi, ac archwilio pob ffynhonnell wybodaeth amdanoch chi a'ch brand.   
 • Segmentwch eich cynulleidfa darged. Po fwyaf y byddwch chi'n deall eich darpar gwsmeriaid, yr hawsaf yw hi i chi greu cynnwys wedi'i dargedu a chynnig rhywbeth unigryw i bob grŵp. Gall gynnwys prynwyr newydd neu danysgrifwyr amser hir, a gallwch ddewis y cleientiaid mwyaf ymatebol ac annog y prynwyr mwyaf rhagweithiol. Mae hynny'n golygu y byddwch chi'n gallu cronni eich trawsnewidiadau a'ch cyfraddau clicio drwodd yn ddiymdrech.
 • Darganfod mwy o bosibiliadau personoli. Mae personoli yn bwysig iawn o ran proffidioldeb a llwyddiant ymgyrchoedd marchnata e-bost. Yn ôl Pencadlys Doethach, mae tua 72% o gwsmeriaid yn rhyngweithio ag e-byst marchnata personol yn unig.

Arferion Gorau ar gyfer Cynyddu Marchnata E-bost ROI

Nid yw eich ROI wedi'i osod mewn carreg, nac ydyw? Gellir ei addasu a'i gynyddu trwy gymryd y mesurau priodol. Felly, ar ôl i chi gael ROI digonol, gallwch chi ddechrau gweithio ar adeiladu'ch llwyddiant trwy ddarganfod pwyntiau mwyaf hanfodol eich ymgyrchoedd marchnata e-bost a chwistrellu mwy o werth iddynt. Mae yna lawer o ffyrdd i'w wneud, a byddwn yn taflu rhywfaint o oleuni ar yr arferion mwyaf poblogaidd. 

Arfer Gorau 1: Harneisio Pŵer Data

Ni allwch ddarllen barn eich cynulleidfa darged – a phe bai telepathi yn bosibl, byddem yn dal yn bendant yn ei erbyn. Mae'r cyfan sydd ei angen arnoch chi wedi'i leoli mewn dwy gronfa ddata. Mae'r ddau ar gael i chi ac yn cynnwys mewnwelediadau gwerthfawr i ymddygiad eich rhagolygon. 

 • Data ymwelwyr gwefan. Gall defnyddwyr sy'n dod i'ch gwefan ac yn astudio pob tudalen ddod yn gwsmeriaid gorau i chi - ar yr amod eich bod yn llwyddo i ddiddwytho'r hyn a ddaliodd eu diddordeb a rhoi'r hyn y maent ei eisiau iddynt. I wneud hyn, rhaid i chi gael amlinelliad o'u nodau allweddol, eu demograffeg, a'u blaenoriaethau a defnyddio'r wybodaeth honno i deilwra'ch templedi. Gallwch astudio'ch ymwelwyr dyddiol trwy Google Analytics. Mae'n offeryn hanfodol i unrhyw un sydd eisiau dysgu mwy am o ble mae eu hymwelwyr yn dod, pa dudalen maen nhw'n ei gweld amlaf, ac a ydyn nhw'n ymwelwyr un-amser neu'n dychwelyd bob dydd neu wythnos. Gyda gwybodaeth o'r fath ar eich dwylo, byddwch chi'n deall yn well tanio diddordeb eich cynulleidfa darged a throi ymwelwyr yn danysgrifwyr.
 • Data ymgyrch. Peidiwch byth ag anwybyddu'r wybodaeth y gall ymgyrchoedd blaenorol ei darparu i chi. Mae rhai offer yn dangos i chi:
  1. Y math o ddyfais a ddefnyddir i weld eich neges;
  2. Pan fydd defnyddwyr yn fwyaf rhagweithiol wrth ryngweithio â'ch e-byst;
  3. Pa gysylltiadau a ysgogodd yr ymgysylltiad mwyaf arwyddocaol;
  4. Nifer y cwsmeriaid a gafodd dröedigaeth;  
  5. Y pryniannau a wneir gan brynwyr wedi'u trosi.

Mae'r data hwn yn eich galluogi i roi'r gwerthusiad perfformiad mwyaf manwl gywir a chyfathrebu deinamig diogel rhwng eich derbynwyr a chi. Daw hyn â ni at yr arfer nesaf ar gyfer hybu ROI marchnata e-bost.

Arfer Gorau 2: Blaenoriaethu Cyflawniad Gwych 

Ni allwch siarad am ROI nes eich bod yn hyderus ynghylch eich gallu i gyflawni. Ni fydd yn adeiladu ei hun; mae angen i chi weithio ar sawl ffactor i gyflawni perfformiad rhagorol a gweld eich ymgyrchoedd yn achosi canlyniadau. Po fwyaf o flychau post y byddwch yn anfon atynt, y mwyaf o heriau y byddwch yn dod ar eu traws. 

Cyflenwi e-bost yw'r term a ddefnyddir i ddisgrifio canran y negeseuon e-bost sy'n glanio ym mewnflychau eich derbynnydd. Mae'n canolbwyntio ar e-byst sy'n cael mynediad i'r mewnflwch ac sy'n cael eu gweld gan y derbynnydd. Dyma'n union pam mae danfonadwyedd e-bost yn bwysig wrth werthuso perfformiad eich ymgyrchoedd marchnata e-bost.   

Mae danfonadwyedd e-bost yn cynnwys ystod eang o amodau y dylid eu bodloni cyn y gallwch gyfrif eich neges fel un a anfonwyd a chyfrannu at eich llwyddiant. 

 • Enw da'r anfonwr. Gall llawer o anfonwyr anfon e-bost, ond dim ond y rhai mwyaf credadwy all wneud iddo gyrraedd eu derbynnydd arfaethedig. Mae enw da anfonwr yn deillio o barth iach a chyfeiriad IP pwrpasol dibynadwy, a gweithgaredd blwch post cyson, cyson a chyfreithlon. 
 • Protocolau dilysu. Pan na all derbyn gweinyddwyr benderfynu a ddaeth yr e-bost o'r parth a nodir yng nghyfeiriad yr anfonwr, mae'r neges yn cael ei hanfon i ffolder sbam. Mae dynodiad cywir yn gofyn am gofnodion DNS, megis cofnod SPF, llofnod DKIM, a pholisi DMARC. Mae'r cofnodion hynny'n helpu derbynwyr i ddilysu post sy'n dod i mewn a phrofi na chafodd ei ymyrryd ag ef neu ei anfon heb yn wybod i berchennog y parth. 

Nid yw cyflwyno e-bost da yn stopio wrth anfon neges i fewnflychau eich rhagolygon. Mae'n cynnwys y canlynol: 

 • Nifer isel o bownsio meddal a chaled. Weithiau, yn fuan ar ôl i chi anfon eich e-byst, byddwch yn derbyn rhai ohonynt yn ôl, naill ai oherwydd materion dros dro, megis problemau gweinydd, torri cysondeb eich anfon neu fewnflwch derbynnydd llawn (bownsys meddal), neu broblem gyda'ch rhestr bostio, h.y. anfon i gyfeiriad e-bost nad yw'n bodoli (bowns caled). Mae bownsiau meddal yn gofyn ichi arafu a sathru'n ofalus i aros yng ngrasau da eich ISP, tra gall bownsiau caled niweidio'ch enw da fel anfonwr. Er mwyn sicrhau bod e-byst yn cael eu darparu'n dda, rhaid i chi sicrhau nad yw'ch e-byst yn cael eu bownsio. 
 • Aeth nifer o e-byst yn syth i'r Mewnflwch. Mae'n golygu nad ydynt yn y pen draw mewn ffolder Sbwriel nac yn cael eu dal gan fagl sbam. Mae pethau o'r fath yn digwydd bob amser, ond mae anfonwyr yn parhau i fod yn amlwg iddynt, gan niweidio'n ddiarwybod eu gallu i gyflawni. 
 • Nifer o e-byst/rhyngweithiadau e-bost a agorwyd. Beth yw pwynt anfon eich e-bost os nad yw byth yn cael ei agor? Mae eich negeseuon yn dilyn nod penodol, a phan na fyddant yn cael eu cyflawni, nid ydynt yn gwneud unrhyw wahaniaeth i'ch gallu i gyflawni. Eich tasg yw gwneud yn siŵr bod eich rhagolygon yn gallu gweld eich e-byst a bod ganddynt ddiddordeb mewn gwirionedd yn eu hagor a darllen eu cynnwys. 

Felly, os ydych chi am wella'ch ROI marchnata, gofynnwch i chi'ch hun: 

 • A ydw i wedi ffurfweddu fy mhrotocolau dilysu e-bost yn unol â'm hamcanion marchnata e-bost?  
 • Wnes i redeg digon o ymgyrchoedd cynhesu?
 • A yw fy rhestr anfon yn ddigon glân?
 • A oes gennyf bob DPA yn fy ngolwg?
 • A oes gennyf offeryn ar gyfer gwirio rhestrau gwahardd? 

Wrth gwrs, mae'n cymryd amser i gyflawni cyflawnadwyedd uchel. Efallai y bydd eich canlyniadau presennol yn ddigon i gael ROI da, ond os ydych chi am fynd yn well, yn gyflymach ac yn gryfach, dylech gadw llygad ar eich cynnydd, bod yn barod i gymryd camau ychwanegol, a pheidiwch byth â rhoi'r gorau iddi. cynhesu

Arfer Gorau 3: Adeiladu Rhestr E-bost â Ffocws Iawn

Mae'r strategaeth hon yn arbennig o berthnasol ar gyfer busnes-i-fusnes (B2B) marchnata e-bost. Pan fyddwch chi'n anfon neges at rywun, rydych chi am iddo fod y person cywir, sy'n werth buddsoddi'ch amser ac ymdrech ynddo, ac yn gallu elwa'n wirioneddol o'ch cynnig. Nid oes dim byd gwaeth nag anfon e-bost ar ôl e-bost at rywun rydych chi'n ei ddiffinio fel penderfynwr dim ond i ddarganfod nad ydyn nhw bellach yn gweithio yn y cwmni a dargedwyd! Po fwyaf o gyfeiriadau amherthnasol sydd ar eich rhestr, yr isaf y bydd eich cyfradd ymgysylltu yn mynd. 

Casglu data mwy unigryw gyda offer cudd-wybodaeth gwerthu ac mae ymchwil trylwyr yn caniatáu ichi gadw'ch rhestr anfon yn lân ac yn werthfawr. Fel arfer, mae hynny'n golygu bod yn rhaid i chi wneud rhywfaint o archwilio cyn gwerthu trwy fynychu tudalennau LinkedIn o bobl sy'n edrych fel y rhai sy'n gwneud penderfyniadau perffaith, gan gasglu a gwirio data cyswllt. Wrth gwrs, nid oes gan bawb amser ar gyfer hyn - peth da yw bod gennych chi dimau ar gontract allanol i'ch helpu chi. 

Arfer Gorau 4: Defnyddio Mwy nag Un Arddull A Thôn

Wrth siarad am bersonoli, po fwyaf y gwyddoch am bob rhan o'ch cynulleidfa sy'n derbyn, y mwyaf y byddwch chi'n deall eu tôn a'u llais o ddewis. Efallai y bydd rhai o'ch rhagolygon yn cadw at gynnwys mwy gweledol, tra byddai'n well gan eraill ddull mwy laconig. Mae rhai defnyddwyr yn credu mewn astudiaethau achos a phrawf cymdeithasol, tra bod eraill angen adolygiadau manwl a llawer o gynnwys addysgol cyn iddynt eich ystyried yn werthwr credadwy. 

Mae cynnwys yn gadael i chi fynegi'ch hun a siarad am eich gwasanaethau yn greadigol, felly peidiwch ag oedi cyn gadael i chi'ch hun fynd i weithio ar wahanol fathau o gynnwys ar gyfer gwahanol fathau o ragolygon, tanysgrifwyr, a chleientiaid. Mae'n dda i chi fynd mor hir â'ch templedi peidiwch â thorri canllawiau allgymorth e-bost, cynnwys geiriau sbardun sbam, neu orlifo â dolenni diangen. 

Pa agweddau ar eich e-bost ddylai gael eu personoli bob amser?

 • Llinell pwnc. Dyma'r peiriant tynnu sylw ar gyfer yr holl dderbynwyr sy'n gwirio eu mewnflychau. Po fwyaf unigryw y mae'n ei addo, yr uchaf yw'r siawns y bydd eich e-bost yn cael ei agor. Mae llinell bwnc wirioneddol berthnasol yn waith celf: nid yw'n ymwthiol, nid yw'n rhy werth chweil, mae'n eich temtio gyda'r addewid o werth unigryw, ac mae'n glir iawn am y sawl a anfonodd yr e-bost a'u nodau. 
 • Hunaniaeth anfonwr. Peidiwch byth â rhoi cyfeiriad o: name@gmail.com i'ch derbynwyr. Rhowch eich enw, eich teitl, enw eich cwmni, a'ch llun iddynt. Waeth beth fo'ch segment cynulleidfa darged, rhaid i'ch rhagolygon wybod pwy maen nhw'n delio â nhw. Pan mai'ch cyfeiriad e-bost yw'r cyfan a welant, efallai y byddant yn dechrau meddwl eu bod yn siarad â bot. 
 • Delweddau gweledol. Gallwch deilwra'ch cynnwys i gwrdd â hoffterau'r defnyddiwr mewn lliw neu hyd yn oed wneud dyluniad eich templed e-bost yn fwy rhyw-benodol (yn bennaf os ydych chi'n gwerthu eitemau sy'n darparu ar gyfer rhyw benodol neu'n cynnig buddion ar gyfer grŵp penodol). Ond byddwch yn ofalus, serch hynny - nid yw pob gwasanaeth e-bost yn cefnogi fformat HTML. 
 • Slang a jargon proffesiynol. Pan fyddwch chi'n gwybod am y diwydiannau a'r meysydd y mae eich derbynwyr yn gweithio ynddynt, rydych chi'n deall y derminoleg honno sy'n canu cloch iddyn nhw. Felly, gallwch chi ddod yn fwy cyfarwydd â'ch templedi, gan ddangos bod gennych chi ddiddordeb gwirioneddol yn eu materion bob dydd ac yn ymwybodol o'u blaenoriaethau.  

Arfer Gorau 5: Cadw Eich Allgymorth Wedi'i Optimeiddio ar gyfer Symudol

Ers i ni grybwyll hoffterau, dylem gydnabod yr oedran symudol rydym yn byw ynddo. Nid yw pobl yn rhan o'u ffonau clyfar a'u teclynnau, gan eu defnyddio fel porth i fyd gwybodaeth, cynnwys ac adloniant. Mae prynwyr ac entrepreneuriaid yn defnyddio eu dyfeisiau i wneud pryniannau, rheoli eu llif gwaith, ac, ie, gwirio e-bost. Felly, os na ellir gweld eich e-byst o ffôn clyfar, rydych chi'n colli allan ar lawer o ddarpar brynwyr. Mae defnyddiwr cyffredin yn unrhyw beth ond yn amyneddgar - os yw'n cymryd mwy na 3 eiliad iddynt uwchlwytho e-bost neu os yw ei ddarllenadwyedd yn llai na boddhaol, byddant yn ei gau ar unwaith ac yn symud ymlaen i negeseuon mwy optimaidd eraill. 

Er mwyn sicrhau bod eich negeseuon yn gyfeillgar i ffonau symudol, gadewch i'ch datblygwr gwe a'ch cyfarwyddwr celf edrych arnynt, a gweld sut y gellir eu hoptimeiddio a'u gwneud yn fwy pleserus i lygaid eich cynulleidfa darged. 

Arfer Gorau 6: Defnyddio Awtomeiddio Marchnata E-bost

Mae'r arfer hwn yn hanfodol ar gyfer busnes-i-ddefnyddiwr (B2C) strategaethau marchnata, yn enwedig nawr bod e-fasnach yn ffynnu. Dyma pam awtomeiddio marchnata mae nodweddion yn cael eu cynnig yn gyffredin gan lawer o ddarparwyr gwasanaethau e-bost (ESPs). Mae'r nodweddion hyn yn ei gwneud hi'n bosibl:

 • Trefnu e-byst. Wedi blino eistedd i mewn i anfon cylchlythyrau a negeseuon hyrwyddo ar hyn o bryd? Does dim rhaid i chi. Mae'r gosodiadau awtomeiddio yn caniatáu ichi ddewis y slot amser cywir, ychwanegu'r rhestr gysylltiadau, a gorffwys yn hawdd, gan wybod y bydd negeseuon yn cyrraedd blychau post eich derbynwyr yn ddi-oed. 
 • Sefydlu e-byst trafodion. Mae nodweddion awtomeiddio marchnata e-bost yn olrhain hanes prynu'r defnyddwyr ac yn cynhyrchu anfonebau, e-byst cadarnhau, hysbysiadau a rhybuddion sy'n gadael i bob prynwr wedi'i drosi lapio eu penderfyniad prynwr yn gyflym neu barhau i ryngweithio â'r wefan.
 • Anfon hysbysiadau cert wedi'u gadael. Mae'r math hwn o neges yn arf ail-farchnata pwerus sy'n eich helpu i ail-ddal ymwelwyr safle nad oedd yn gwneud i fyny eu meddyliau. Wedi'i sbarduno pryd bynnag y bydd eitem yn cael ei hychwanegu at drol rhithwir ond heb ei chymryd ymhellach, mae e-byst trol wedi'u gadael yn gwthio defnyddwyr yn ysgafn i weithredu a dangos bod eu dewis yn bwysig. 

Marchnata E-bost ROI

Mae ROI marchnata e-bost yn DPA gwerthfawr y gellir ei reoli a all ddangos i chi eich cynnydd gyda'r map ffordd marchnata e-bost - a faint o heriau sydd o'ch blaen. Mae'n gadael ichi ddosbarthu'ch arian rhwng sianeli gwerthu mor effeithiol â phosibl ac yn eich annog i ymdrechu'n galetach fyth. 

Gobeithiwn y bydd yr arferion a restrir yma yn eich helpu i gyflawni eich nodau marchnata ac yn eich ysbrydoli i fynd y tu hwnt i'ch canlyniadau presennol. Er mwyn gwneud y gorau o'ch ymgyrchoedd a sicrhau nad oes unrhyw fanylion yn llithro heibio i chi, rydym yn awgrymu rhoi cynnig ar eich arferion gyda'ch gilydd Yn blygeiniol. Dyma'r platfform sy'n cyfuno profion danfonadwyedd e-bost â thrwsio problemau sbam, dadansoddeg lleoliad amser real, integreiddiadau â phrif ESPs, a mwy.

Pob lwc, a bydded grym ROI gyda chi!

Trefnu Demo Ffolderi

Vladislav Podolyako

Fi yw Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Belkins a Folderly. Meddu ar dros naw mlynedd o brofiad mewn adeiladu a thyfu cwmnïau gwasanaeth a busnesau newydd SaaS yn SalesTech a MarTech. Entrepreneuriaeth yw fy angerdd, ac rwyf bob amser yn edrych i greu, adeiladu, ac yn gyffredinol, cyfleoedd newydd i farchnata cynhyrchion a syniadau arloesol.

Erthyglau Perthnasol

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.