3 Arfer Gorau i Farchnatwyr Cynnyrch mewn Cwmnïau B2B Enterprise

Arferion Gorau Marchnata Cynnyrch B2B

Busnes-i-fusnes (B2B) mae mentrau technoleg yn wynebu cyfyng-gyngor anodd. Ar y naill law, mae amodau'r farchnad sy'n newid yn gyflym yn ei gwneud yn ofynnol i'r mentrau hyn ddangos cymwyseddau gwerthu ac allbwn economaidd. 

Ar y llaw arall, mae gweithwyr proffesiynol marchnata technoleg yn brin, gan achosi i dimau presennol gael eu gorweithio a'i gwneud yn anoddach i dimau dyfu ac ehangu. A diweddar arolwg o uwch benderfynwyr marchnata archwilio'r sefyllfa hon trwy nodi'r problemau diweddaraf sy'n wynebu Mynd i'r Farchnad (GTM) mentrau tra'n nodi atebion posibl sy'n cefnogi canlyniadau gwerthu. 

Dyma dri mewnwelediad a all arwain arweinwyr marchnata cynnyrch wrth iddynt lywio'r amgylchedd economaidd hwn sy'n newid yn gyflym.  

Mewnwelediad 1: Ffocws ar Pobl yn Gyntaf 

Mae heriau gorfaethu ac iechyd meddwl yn gyffredin yn y gweithle, gan gyfrannu at drosiant uwch, cynhyrchiant llai, ac, yn bwysicaf oll, ansawdd bywyd is. 

Mae'r canlyniadau'n arbennig o nodedig i dimau marchnata cynnyrch sydd eisoes yn mynd i'r afael â galw uwch a llai o gapasiti. Mae ymatebwyr yr arolwg yn nodi bod prinder talent yn achosi: 

  • Morâl tîm isel neu orlawnder tîm (63%)
  • Ymgyrchoedd neu lansiadau aneffeithiol (56%)
  • Gadael aelodau tîm medrus iawn (40%)
  • Anallu i gyflawni nodau refeniw (36%)

Dyna pam mae cyflawni canlyniadau busnes yn dechrau gyda chefnogi pobl yn gyntaf. Mae hyn yn golygu y dylai arweinwyr marchnata cynnyrch gymryd amser i gysylltu â gweithwyr, gofyn am adborth, a chreu cynlluniau ymateb sy'n helpu pobl i ffynnu. 

Mewnwelediad 2: Blaenoriaethu Galluogi Gwerthiant 

Er bod timau marchnata yn wynebu heriau amrywiol, mae eu canlyniad dymunol yn aros yr un fath: ysgogi gwerthiant. Fel y noda arolwg y diwydiant, dywed 61 y cant o dimau marchnata cynnyrch mai galluogi gwerthiant yw eu prif flaenoriaeth. 

Mae galluogi gwerthiant yn galluogi gweithwyr gwerthu proffesiynol i gyrraedd cwotâu gwerthu yn gyson trwy sgiliau gwerthu o'r radd flaenaf a gwybodaeth ddatblygedig am gynnyrch eu cwmni, y farchnad, tueddiadau, anghenion cwsmeriaid a thirwedd gystadleuol.

Grŵp Aventi

Fodd bynnag, mae heriau staffio parhaus yn gwneud strategaeth a chreu cynnwys yn fwy anodd, gan danseilio mentrau gwerthu yn y broses. Felly, nid yw'n syndod bod 67 y cant o arweinwyr marchnata cynnyrch yn dweud bod angen iddynt ychwanegu personél neu leihau prosiectau i lwyddo.

Er mwyn symleiddio ymdrechion, mae angen i dimau marchnata cynnyrch alluogi gwerthiant ar bynciau fel gwahaniaethwyr cynnyrch tra'n eu harfogi â'r offer cywir. Boed yn lyfrau chwarae gwerthu, deciau persona, cardiau brwydr cystadleuol, cyfrifianellau ROI, neu astudiaethau achos, mae marchnata cynnyrch yn chwarae rhan fawr wrth helpu timau gwerthu i guro cystadleuaeth ac ennill cyfleoedd. Yn y modd hwn, mae timau marchnata cynnyrch yn cefnogi cylchoedd gwerthu B2B sy'n creu canlyniadau heddiw a chyfle ar gyfer yfory.

Cipolwg 3: Ystyried Partneriaethau Strategol  

Gall partneriaethau strategol helpu i lenwi'r bwlch adnoddau cynyddol, gan alluogi timau marchnata i fod yn fwy ystwyth ac ymatebol mewn amgylchedd gweithredol cymhleth. Nododd bron i 90 y cant o ymatebwyr yr arolwg eu bod yn bwriadu defnyddio arbenigedd allanol i helpu i weithredu mentrau marchnata cynnyrch yn 2022. 

Wrth ysgogi partneriaethau strategol i gyflawni canlyniadau hanfodol, mae timau marchnata yn chwilio am ddau ganlyniad: 

  • Mae pedwar deg naw y cant o arweinwyr marchnata eisiau cyflawni amser cyflymach i farchnata, gan gryfhau canlyniadau gwaelodlin gyda chynhyrchion a gwasanaethau sy'n cwrdd â galw'r farchnad 
  • Mae tri deg un y cant yn gobeithio bodloni neu ragori ar eu hamcanion a'u dangosyddion perfformiad allweddol (DPA

Pe gallai arweinwyr marchnata cynnyrch drosoli partneriaethau strategol, byddai 63 y cant yn defnyddio gallu cynyddol eu tîm i greu cynnwys mwy deinamig, cadarn ar gyfer eu timau gwerthu a marchnata, tra byddai 60 y cant yn buddsoddi adnoddau i ddatblygu negeseuon a lleoliad cryf, wedi'u targedu - y ddwy elfen farchnata hanfodol sy'n cefnogi'r cylch gwerthu. 

Llywio 2022 Gyda'n Gilydd 

Mae hanner cyntaf y flwyddyn wedi cyflwyno nifer o heriau sy'n pwyso ar dimau marchnata cynnyrch i addasu ac addasu. Heb os, bydd y chwe mis dilynol hefyd yn cyflwyno rhwystrau newydd i farchnatwyr cynnyrch B2B. 

Wrth i arweinwyr wneud penderfyniadau am flaenoriaethau brys a’r camau nesaf, mae’r ymchwil diweddaraf hwn yn darparu map ffordd defnyddiol ar gyfer llywio 2022 a thu hwnt. Pan fydd arweinwyr marchnata cynnyrch yn canolbwyntio ar bobl yn gyntaf, yn blaenoriaethu gwerthiannau, ac yn ystyried partneriaethau strategol, maent mewn sefyllfa i ffynnu yn y misoedd a'r blynyddoedd i ddod. 

Archwilio canfyddiadau llawn arolwg Grŵp Aventi — a gweld sut y gwnaeth arbenigedd allanol helpu gwerthu a marchnata cynnyrch i oresgyn eu gwahaniaethau:

Dadlwythwch yr Adroddiad Llawn

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.