Meincnod Sellics: Sut i Feincnodi Eich Cyfrif Hysbysebu Amazon

Adroddiad Meincnod Hysbysebu Amazon

Yn aml, byddwn ni’n meddwl tybed, fel marchnatwyr, sut mae ein gwariant ar hysbysebion yn gwneud o’i gymharu â hysbysebwyr eraill yn ein diwydiant neu ar draws sianel benodol. Mae systemau meincnod wedi'u cynllunio am y rheswm hwn - ac mae gan Sellics adroddiad meincnod cynhwysfawr am ddim ar eich cyfer chi Cyfrif Hysbysebu Amazon i gymharu eich perfformiad ag eraill.

Hysbysebu Amazon

Mae hysbysebu ar Amazon yn cynnig ffyrdd i farchnatwyr wella gwelededd i gwsmeriaid ddarganfod, pori a siopa am gynhyrchion a brandiau. Gall hysbysebion digidol Amazon fod yn unrhyw gyfuniad o destun, delwedd, neu fideo, ac maent yn ymddangos ym mhobman o wefannau i gyfryngau cymdeithasol a ffrydio cynnwys. 

Hysbysebu Amazon yn cynnig digonedd o opsiynau ar gyfer hysbysebu, gan gynnwys:

 • Brandiau Noddedig - hysbysebion cost-fesul-clic (CPC) sy'n cynnwys logo eich brand, pennawd wedi'i deilwra, a chynhyrchion lluosog. Mae'r hysbysebion hyn yn ymddangos mewn canlyniadau siopa perthnasol ac yn helpu i yrru darganfyddiad eich brand ymhlith cwsmeriaid sy'n siopa am gynhyrchion fel eich un chi.
 • Cynhyrchion a Noddir - hysbysebion cost-fesul-clic (CPC) sy'n hyrwyddo rhestrau cynhyrchion unigol ar Amazon. Mae cynhyrchion a noddir yn helpu i wella gwelededd cynhyrchion unigol gyda hysbysebion sy'n ymddangos mewn canlyniadau chwilio ac ar dudalennau cynnyrch
 • Arddangosfa Noddedig - datrysiad hysbysebu arddangos hunanwasanaeth sy'n eich helpu i dyfu eich busnes a'ch brand ar Amazon trwy ymgysylltu â siopwyr ar draws y siwrnai brynu, ar ac oddi ar Amazon.

Meincnodau Ad Amazon

Er mwyn rhagori ar y gystadleuaeth, mae angen i chi ei ddeall. A dyma sy'n gwneud teclyn Meincnod Sellics yn well na dim byd arall ar y farchnad: fe fydd rhoi eich perfformiad yn ei gyd-destun a rhoi mewnwelediadau gweithredadwy i chi i'ch gwneud chi'n hysbysebwr mwy proffidiol ar Amazon. Yr Meincnod Sellics yn dadansoddi eich perfformiad mewn Cynhyrchion Noddedig, Brandiau Noddedig, ac Arddangosfa Noddedig ac yn dangos i chi yn union ble rydych chi'n gwneud yn wych a lle gallwch chi wella.

Y metrigau adroddiadau meincnod allweddol sy'n cael eu cymharu yw:

 • Fformatau Ad Noddedig: Ydych chi'n defnyddio'r holl fformatau cywir sydd gan Amazon i'w cynnig? Mae gan bob un ei strategaethau a'i gyfleoedd unigryw. Dadansoddwch Gynhyrchion Noddedig, Brandiau Noddedig ac Arddangosfa Noddedig
 • Sgôr Manwl: Deall a ydych chi'n perthyn i'r 20% uchaf - neu'r gwaelod
 • Cymharwch gost hysbysebu Hysbysebu (ACOS): Beth yw canran y gwerthiannau uniongyrchol a wnaethoch o ymgyrchoedd hysbysebu noddedig o gymharu â'r canolrif hysbysebwr? Ydych chi'n rhy geidwadol? Deall dynameg proffidioldeb yn eich categori
 • Meincnodi Eich Cost Fesul Clic (CPC) Faint mae eraill yn talu am yr un clic? Dysgwch sut i ddod o hyd i'r cais perffaith
 • Tyfu eich cyfradd clicio drwodd (CTR): A yw eich fformatau hysbyseb yn perfformio'n well na'r farchnad? Os na, dysgwch sut i gynyddu'r siawns o gael clic
 • Gwella Cyfradd Trosi Amazon (CVR): Pa mor gyflym y mae cwsmeriaid yn cwblhau gweithredoedd penodol ar ôl clicio ar hysbyseb. A yw'ch cynhyrchion yn cael eu prynu'n fwy nag eraill? Dysgu sut i guro'r farchnad ac argyhoeddi defnyddwyr

Yn seiliedig ar ddata sy'n cynrychioli $2.5B mewn refeniw hysbysebu ar draws 170,000 o gynhyrchion a 20,000 o gategorïau cynnyrch, mae'r Meincnod Sellics yw'r offeryn perfformiad hysbysebion mwyaf pwerus ar y farchnad. Ac mae'n rhad ac am ddim. Mae pob marchnad, diwydiant, clwstwr fformat yn cynnwys o leiaf 20 brand unigryw. cyfartaleddau yn ffigurau canolrif technegol i gyfrif am allgleifion.

Meincnodi Eich Cyfrif Hysbysebu Amazon

Cychwyn Arni Gyda'ch Adroddiad Meincnod Sellics

Ar ôl i chi roi eich cais i mewn Gwefan Selics, byddwch yn derbyn eich adroddiad am ddim o fewn 24 awr. Pan fyddwch chi'n agor yr adroddiad, fe welwch chi fathodyn perfformiad yn y gornel dde uchaf sy'n rhoi sgôr cyfrif cyffredinol i chi. Ar unwaith, rydych chi'n cael trosolwg gwych o sut rydych chi'n gwneud a beth ydych chi potensial twf yw. 

Adroddiad Meincnodau Amazon gan Sellics

Mae'r gwahanol fathodynnau yn adlewyrchu sefyllfa gyffredinol eich cyfrif fel a ganlyn:

 • Platinwm: Y 10% uchaf o gyfoedion
 • Aur: 20% uchaf o gyfoedion
 • Arian: 50% uchaf o gyfoedion
 • Efydd: 50% gwaelod o gyfoedion.

AWGRYM PRO: Defnyddiwch y botwm llyfr galwad i gael sgwrs am ddim gydag un o arbenigwyr hysbysebu Amazon Sellics. Gallant eich helpu i ddehongli eich Meincnod Sellics adrodd neu ddweud mwy wrthych am sut y gallwch ddefnyddio Sellics i wneud y gorau o'ch ymgyrchoedd hysbysebu.

Meincnod Cymharu Hysbysebion Amazon

Ychydig oddi tanoch fe welwch yr adran grynodeb, sy'n dangos eich perfformiad cyffredinol a'ch Dangosyddion Perfformiad Allweddol sy'n perfformio orau a gwaethaf (DPA) cipolwg. Gallwch ddefnyddio'r botwm ar y dde uchaf i ddewis a hoffech gymharu eich perfformiad â'r meincnodau perthnasol neu â pherfformiad eich mis blaenorol.

Deall newidiadau yn eich DPAau Hysbysebu Amazon 

Mae cymaint o wahanol ffactorau yn dylanwadu ar DPA lefel uchel fel ACoS, gall fod yn anodd gwybod beth sy'n achosi newidiadau mewn perfformiad. 

DPA Amazon - Twmffat Perfformiad

Mae'r twndis perfformio yn wych oherwydd

 1. Gallwch weld eich holl fetrigau mewn un lle.
 2. Mae'r twndis yn dangos sut mae pob metrig yn ffactorio yn eich DPA, gan ganiatáu i chi nodi'n hawdd beth sy'n achosi newidiadau.

Yn yr adroddiad demo enghreifftiol uchod, gallwch weld bod ACoS wedi codi oherwydd bod gwariant ar hysbysebion wedi cynyddu mwy na gwerthiannau hysbysebion. Ar ben hynny, gallaf weld bod gostyngiad yn y gyfradd trosi a gwerth archeb cyfartalog (AOV) dal gwerthiant hysbysebion yn ôl.

Gwnewch yn siwr i glicio ar y Newidiadau Mis-dros-fis botwm ychydig o dan y twndis i olrhain eich perfformiad dros amser. 

Nodi Cynhyrchion Amazon sydd â'r Effaith Fwyaf (Cadarnhaol neu Negyddol)

Efo'r Dadansoddiad Gyrwyr Effaith, gallwch weld yn gyflym pa gynhyrchion sy'n cyfrannu fwyaf - yn gadarnhaol (gwyrdd) ac yn negyddol (coch) - at eich newidiadau perfformiad o fis i fis ar gyfer pob prif DPA, gan gynnwys gwariant ar hysbysebion ac ACoS.

Bechmarks Amazon - Cynhyrchion Gyda'r effaith fwyaf cadarnhaol a negyddol

Bydd y Dadansoddiad Sbardun Effaith yn ateb cwestiynau allweddol, fel:

 • Pam wnaeth fy Ngwerthiant Hysbysebion gynyddu/gostyngiad?
 • Pa gynhyrchion a achosodd ostyngiad/cynnydd mewn ACoS, gwerthiannau hysbysebion?
 • Ble gwnaeth fy CPC gynyddu dros y mis diwethaf?

Gan ddefnyddio unrhyw un o dri siart yr offeryn hwn (rhaeadr, map coed, neu fwrdd cynnyrch), gallwch chi nodi'ch perfformwyr cryfaf a'ch cyfleoedd mwyaf ar gyfer optimeiddio yn gyflym ac yn ddiymdrech. 

Mae hwn yn arf anhepgor ar gyfer unrhyw hysbysebwr!

Meincnodi Eich Cyfrif Hysbysebu Amazon

Plymiwch yn ddwfn ar gyfer eich 100 ASIN Gorau

Yr adran Dadansoddi Cynnyrch yw fy hoff ran o'r offeryn oherwydd mae'n darparu data perfformiad lefel ASIN i chi. Yn union fel y twndis perfformiad, mae'r dyluniad yn eich galluogi i wneud dadansoddiadau pwerus yn hawdd, ac yn bwysicaf oll, mae'n hawdd ei ddeall.  

image 6

Yn gyntaf, rwy'n hoffi defnyddio'r Hidlau botwm i hidlo am isafswm o wariant hysbysebu. Fel hyn, gwn fy mod yn optimeiddio cynhyrchion sy'n cael effaith sylweddol ar berfformiad cyffredinol. 

Yna gyda'r cynhyrchion sy'n weddill, edrychaf ar y cylchoedd lliw wrth ymyl y DPA i weld a ydynt yn uwch neu'n is na'r meincnod is-gategori. Mae'r system codau lliw yn gweithio fel a ganlyn: 

 • Gwyrdd: rydych chi yn y 40% uchaf = swydd dda
 • Melyn: rydych chi yn y canol 20% = angen gwella
 • Coch: rydych chi yn y 40% isaf = mae gennych chi gyfleoedd enfawr i dyfu.

Gan fod ACoS yn cael ei bennu yn y bôn gan gyfradd clicio drwodd (CTR), cyfradd trosi (CVR), a chost fesul clic (CPC), rydw i fel arfer yn edrych am ddotiau coch ac yna melyn wrth ymyl fy CTR, CVR, neu CPC, ac yna'n dechrau optimeiddio'r rhai sydd â Meddalwedd Selics.

Er nad oes angen meddalwedd Sellics arnoch i cael eich adroddiad Meincnod Sellics rhad ac am ddim, Rwy'n bendant yn ei argymell! Mae ganddyn nhw nodweddion awtomeiddio ac AI sy'n harneisio pŵer data mawr i wneud yr holl waith codi trwm i chi. 

Meincnodi Eich Cyfrif Hysbysebu Amazon

Strategaeth Ymgyrch Lefel Uchel 

Mae'r rhyngrwyd yn llawn cyngor ar sut i wneud y gorau o'ch DPA, ond ychydig iawn o bobl fydd yn mynd i'r afael â sut y dylech strwythuro eich ymgyrchoedd hysbysebu. Oni bai eich bod yn talu llawer o arian iddynt, hynny yw. 

Mae hwn yn faes arall lle y Meincnod Selics yn darparu gwerth anhygoel. Mae'r adran Strwythur y Cyfrif yn rhoi golwg gyffredinol i chi o sut mae'ch cyfrif wedi'i sefydlu a yn ei gymharu â chyfrifon eraill sy'n perfformio'n dda.

Meincnod Sellics - Sylfeini Perfformiad (Geiriau Allweddol, ASIN, Ymgyrchoedd, Grwpiau Hysbysebu)

Mae'r offeryn yn cyfrifo tri metrig gwahanol: grwpiau ad / ymgyrch, ASINs / ymgyrch, ac allweddeiriau / ymgyrch. Yna mae'n rhoi “graddau” hawdd eu darllen i chi ar gyfer pob un. Mae'r system raddio yn gweithio fel a ganlyn:

 • gwyrdd: da
 • melyn: ystyried gwneud rhai newidiadau
 • coch: mae'n debyg bod angen i chi ailstrwythuro'ch ymgyrchoedd.

Oni bai eich bod yn hysbysebwr sydd â mwy na $10,000 mewn gwariant hysbysebu y mis, dyma rai o'r canllawiau cyffredinol y mae'r offeryn yn eu hargymell.

 1. Grwpiau hysbysebu/Ymgyrch: Bydd cael llai o grwpiau hysbysebu fesul ymgyrch yn rhoi mwy o reolaeth i chi dros eich cyllideb. 
 2. ASINs / Grŵp Hysbysebu a hysbysebwyd: Ar gyfer y mwyafrif o hysbysebwyr, bydd hyd at 5 ASIN a hysbysebir fesul grŵp hysbysebu yn ddelfrydol.
 3. Geiriau allweddol/Grŵp Hysbysebu: Ar gyfer y rhan fwyaf o hysbysebwyr, rhwng 5 ac 20 allweddair fesul grŵp hysbysebu fydd yn gweithio orau.

The Amazon Ad Format Deep-Dive

Ar gyfer hysbysebwyr sy'n rhedeg Cynhyrchion Noddedig ac Arddangosfa Noddedig, mae'n debyg mai'r fformat hysbyseb trwy ddeifio dwfn yw un o'r rhannau gorau o adroddiad Meincnod Selics

Mae graffig yn dangos fy nosbarthiad gwariant ad o'i gymharu â meincnod y categori, fel y gallaf weld yn hawdd a ddylwn ystyried buddsoddi mwy neu lai mewn math o hysbyseb. 

Gwariant Hysbysebion Amazon yn erbyn Meincnod Categori

Wrth sgrolio i lawr, gallwch gael graddau DPA a Meincnodau lefel fformat hysbyseb. Os cliciwch ar y botwm “+” wrth ymyl unrhyw un o'r DPA, byddwch yn gallu gwneud dadansoddiad lefel ASIN ar gyfer yr ASINau rydych chi'n eu hysbysebu gyda Chynhyrchion Noddedig. 

Cynhyrchion Noddedig Amazon

Un o agweddau mwyaf Meincnod Sellics yw, ar ôl i chi gofrestru ar gyfer eich adroddiad cyntaf, y byddwch yn cael adroddiad bob 30 diwrnod sy'n cynnwys data o'r mis blaenorol. Yn y modd hwn, gallwch barhau i optimeiddio a mireinio'ch cyfrif i gyrraedd eich nodau hysbysebu Amazon.

Mae'r gwerth a gynigir gan yr offeryn hwn yn aruthrol. Mynnwch eich adroddiad Meincnodi Sellics am ddim heddiw i fynd â'ch hysbysebu i'r lefel nesaf a churo'r gystadleuaeth.

Meincnodi Eich Cyfrif Hysbysebu Amazon

Ymwadiad: Rwy'n aelod cyswllt o Sellau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.