Autotarget: Peiriant Marchnata Ymddygiadol ar gyfer E-bost

Ffotograffau adneuo 86049558 m 2015

Mae marchnata cronfa ddata yn ymwneud yn llwyr mynegeio ymddygiadau, demograffeg a gwneud rhagfynegiad analytics ar eich rhagolygon er mwyn marchnata iddynt yn fwy deallus. Ysgrifennais gynllun cynnyrch ychydig flynyddoedd yn ôl mewn gwirionedd yn ystadegol sgôr tanysgrifwyr e-bost yn seiliedig ar eu hymddygiad. Byddai hyn yn caniatáu i'r marchnatwr segmentu ei boblogaeth tanysgrifiwr yn seiliedig ar bwy oedd y mwyaf gweithgar.

Trwy fynegeio ymddygiad, gallai marchnatwyr leihau negeseuon, neu brofi gwahanol negeseuon, i'r tanysgrifwyr hynny nad oeddent yn agor, clicio drwodd, na phrynu (trosi) o e-bost. Byddai hefyd yn caniatáu i farchnatwyr hefyd wobrwyo a thargedu eu tanysgrifwyr mwyaf gweithgar yn well. Ni chymeradwywyd y nodwedd erioed i'w wneud yn y cynnyrch gyda'r cwmni hwnnw, ond mae cwmni arall wedi codi i'r lefel hon o farchnata soffistigedigrwydd cronfa ddata a segmentu, iPost.

iPost wedi lansio peiriant targedu ymddygiad cadarn iawn i'w linell-up, o'r enw AutoTargedTM (cliciwch i ehangu'r ddelwedd):

autotarget

Mae Craig Kerr, VP of Marketing iPost, wedi cyflenwi'r wybodaeth ganlynol am y cynnyrch:

AutotargetTM

Mae Autotarget iPost yn caniatáu i farchnatwyr wella canlyniadau ymgyrch marchnata e-bost yn ddramatig gan ddefnyddio rhagfynegol analytics. Dangoswyd bod defnyddio Autotarget yn cynyddu proffidioldeb ymgyrchoedd e-bost o leiaf 20 y cant ac yn gostwng gostyngiadau mewn prisiau yn sylweddol ac yn cynyddu cyfraddau agored.

Mae un cwmni, er enghraifft, wedi cynyddu proffidioldeb marchnata e-bost 28%, wedi gostwng gostyngiadau, hyd yn oed yn y farchnad anodd hon, 40% ac wedi cynyddu cyfraddau agored 90% ar ôl dim ond ychydig fisoedd o ddefnyddio Autotarget. Mae Autotarget yn dileu dyfalu ac yn disodli methodoleg awtomataidd profedig sy'n sicrhau bod yr e-bost cywir yn cael ei anfon at y person iawn ar yr adeg iawn.

Mae llawer o farchnatwyr e-bost yn ymfalchïo yn y ffaith eu bod wedi tyfu eu rhestr e-bost. Ac yn draddodiadol, maen nhw wedi blasu mor aml ag y gallen nhw i gynifer o bobl ar y rhestr e-bost â phosib. Mae'r dull hwn yn wastraff adnoddau ac yn ffordd sicr o golli cwsmeriaid: Er bod rhai cwsmeriaid am dderbyn e-byst masnachol yn aml, daw eraill yn gyflym i ystyried yr e-byst fel sbam a'r anfonwr fel sbamiwr.

Mae technoleg ddadansoddol ragfynegol unigryw Autotarget yn gwneud y gwaith caled i farchnatwyr trwy drosoli gwybodaeth y maent eisoes yn ei chasglu am gwsmeriaid yn awtomatig? ymddygiad yn eu holl sianeli. Ac, yn newydd gyda'u fersiwn ddiweddaraf, mae Autotarget yn gweithio gydag unrhyw ddarparwr gwasanaeth e-bost (ESP).

Sut mae Autotarget yn gweithio

Mae Autotarget yn cael ei yrru gan ddwy ffrwd ddata: yn gyntaf, e-bostiwch glicio drwodd a chlicio gweld ymddygiad ac, yn ail, ymddygiad prynu traws-sianel. Mae Autotarget yn sicrhau clic e-bost yn awtomatig ac yn barhaus a gweld data ymddygiad yn uniongyrchol gan ddarparwr gwasanaeth e-bost cyfredol cwmni.

Daw data hanesyddol ymddygiad cwsmeriaid yn ddata gweithredadwy yn awtomatig

Mae Autotarget yn cyrchu data ymateb e-bost dyddiol ac yn arddangos hyd at 125 o bersonas cwsmeriaid ynghyd â 12 mis? llusgo data ar eu hymddygiad ymgyrch e-bost. Unwaith y bydd y personas hyn wedi'u sefydlu, gall Autotarget anfon negeseuon e-bost wedi'u targedu at danysgrifwyr yn gyflym yn seiliedig ar eu persona penodol, gan wella'r tebygolrwydd o gael ymateb cadarnhaol.

Yn defnyddio methodolegau profedig gan gynnwys dadansoddiad RFM

Elfen allweddol o'r grwpio persona yw dadansoddiad RFM (Derbynioldeb y rhyngweithio diwethaf, Amledd rhyngweithio, a gwerth ariannol y cwsmer). Autotarget yw'r ateb e-bost cyntaf i awtomeiddio a diweddaru dadansoddiad RFM ar gyfer ymgyrchoedd marchnata e-bost ar-lein.

Defnyddir dadansoddiad RFM yn helaeth yn y byd all-lein ar gyfer rhannu cwsmeriaid yn grwpiau ar sail eu hymatebion ymddygiadol i negeseuon penodol. Gwerth dadansoddiad RFM yw y profwyd ers degawdau i ragfynegi ymddygiad cwsmeriaid yn y dyfodol yn gywir ar sail eu hymddygiad eu hunain yn y gorffennol mewn sawl sianel ac ar ymddygiad cwsmeriaid eraill sydd â phroffiliau tebyg.

Beth mae celloedd RFM yn ei ddweud wrthych chi am farchnata a gostyngiadau

Yn reddfol, mae cwsmeriaid sydd â'r gwerthoedd celloedd RFM uchaf yn ymgysylltu'n llawer mwy â'r brand, ac yn fwy tebygol o ymateb i gynnig a gofyn am ostyngiadau is, llai neu, o bosibl, dim gostyngiadau. Mae graff Autotarget RFM iPost yn dangos yn union faint o gwsmeriaid fesul cell RFM a ymatebodd mewn gwirionedd (hynny yw, cliciwch arno, edrych arno a'i brynu) i unrhyw set o bostiadau dethol. Gyda'r data hwn, gall marchnatwyr greu segmentau o gwsmeriaid yn gyflym ac yn hawdd yn seiliedig ar eu hymateb celloedd RFM ar gyfer marchnata dilynol effeithiol.

Mae Autotarget yn cymryd 5 munud i'w ddefnyddio

Nid oes angen arolygon na ffurflenni, ac eto mae 100% o'r sylfaen tanysgrifiwr wedi'i broffilio gydag Autotarget. Mae cwsmeriaid yn cynhyrchu data bob tro y maent yn rhyngweithio â neges e-bost neu'n prynu ar unrhyw bwynt cyswllt (gwefan, POS, neu ganolfan alwadau). I grynhoi, mae Autotarget yn ddatrysiad pwerus, ond cyflym a hawdd ei ddefnyddio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.