Hysbysebu Ymddygiadol yn erbyn Hysbysebu Cyd-destunol: Beth yw'r Gwahaniaeth?

Hysbysebu yn erbyn hysbysebu cyd-destunol, beth yw'r gwahaniaeth?

Weithiau mae hysbysebu digidol yn cael rap gwael am y gost, ond ni ellir gwadu y gall arwain at ganlyniadau pwerus o'i wneud yn gywir.

Y peth yw bod hysbysebu digidol yn galluogi cyrhaeddiad llawer ehangach nag unrhyw fath o farchnata organig, a dyna pam mae marchnatwyr mor barod i wario arno. Mae llwyddiant hysbysebion digidol, yn naturiol, yn dibynnu ar ba mor dda y maent yn cyd-fynd ag anghenion a dymuniadau’r gynulleidfa darged.

Mae marchnatwyr fel arfer yn dibynnu ar ddau fath o hysbysebu i gyflawni hyn - hysbysebu cyd-destunol a hysbysebu ymddygiadol.

Yr Ystyr y Tu Hwnt i Hysbysebu Ymddygiadol a Chyd-destunol

Mae hysbysebu ymddygiadol yn cynnwys cyflwyno hysbysebion i ddefnyddwyr yn seiliedig ar wybodaeth am eu hymddygiad pori yn y gorffennol. Mae hyn yn digwydd trwy ddefnyddio data a gasglwyd ar baramedrau fel yr amser a dreulir ar wefan, nifer y cliciau a wnaed, pan ymwelwyd â'r wefan, ac ati.

Yna defnyddir y data hwn i lunio sawl personas defnyddiwr gyda gwahanol briodoleddau y gellir targedu hysbysebion perthnasol atynt wedyn. Er enghraifft, os ydych chi'n cysylltu cynhyrchion A a B, bydd eich cynulleidfa darged sydd â diddordeb yn A yn fwyaf tebygol o ymgysylltu â B.

martech zone beth yw traws-werthu

Ar y llaw arall, hysbysebu cyd-destunol mae'n golygu gosod hysbysebion ar dudalennau yn seiliedig ar gynnwys y tudalennau hynny. Mae'n digwydd trwy ddefnyddio proses a elwir yn dargedu cyd-destunol, sy'n cynnwys rhannu hysbysebion yn seiliedig ar bynciau neu eiriau allweddol priodol.

Er enghraifft, gall tudalen we sy'n siarad am lyfrau gynnwys hysbyseb ar gyfer darllen sbectol. Neu gallai gwefan sy'n cyhoeddi fideos ymarfer corff, arferion a ryseitiau am ddim redeg hysbysebion ar gyfer offer coginio ochr yn ochr â'i sesiynau gweithio - sut yn union Cymysgydd Ffitrwydd yn ei wneud.

hysbysebu cyd-destunol

Sut Mae Hysbysebu Cyd-destunol yn Gweithio?

Mae hysbysebwyr cyd-destunol yn defnyddio platfform ochr y galw i roi eu hysbysebion ar dudalennau perthnasol.

 • Gosod y paramedrau yw'r cam cyntaf. Er bod pynciau'n gategorïau cyffredinol y byddai hysbyseb yn ffitio iddynt (fel ffasiwn, gwleidyddiaeth, coginio, neu ffitrwydd), mae geiriau allweddol yn galluogi targedu mwy manwl gywir o fewn y pynciau hynny. Ar gyfer y mwyafrif o hysbysebion, dylai dewis pwnc penodol a thua 5-50 o eiriau allweddol ar gyfer y pwnc hwnnw fod yn ddigonol.

beth yw hysbysebu cyd-destunol

 • Yna, bydd Google (neu ba bynnag beiriant chwilio sy'n cael ei ddefnyddio) yn dadansoddi'r tudalennau yn ei rwydwaith i baru'r hysbyseb â'r cynnwys mwyaf perthnasol. Yn ychwanegol at yr allweddeiriau y mae'r hysbysebwr wedi'u dewis, bydd y peiriant chwilio yn ystyried pethau fel iaith, testun, strwythur tudalen, a strwythur cyswllt.

 • Yn dibynnu ar ba mor benodol y mae'r hysbysebwr am i'r cyrhaeddiad fod, gall y peiriant chwilio ystyried tudalennau sy'n cyfateb i'r geiriau allweddol a roddir yn unig. Unwaith y bydd y dadansoddiad wedi'i gwblhau, rhoddir yr hysbyseb ar dudalen y peiriant chwilio a ystyrir yn fwyaf perthnasol.

Sut Mae Hysbysebu Ymddygiadol yn Gweithio?

Gan fod hysbysebu ymddygiadol yn dibynnu ar ymddygiad defnyddwyr yn y gorffennol, y peth cyntaf y mae'n rhaid i hysbysebwyr ei wneud yw olrhain yr ymddygiad hwnnw. Maent yn gwneud hynny trwy gwcis, y maent yn eu mewnosod yng ngyriant caled y defnyddiwr pryd bynnag y bydd rhywun yn ymweld â gwefan y brand (ac yn dewis derbyn cwcis).

Mae cwcis yn eu helpu i weld ble mae'r defnyddiwr yn pori, pa ganlyniadau chwilio maen nhw'n clicio arnyn nhw, pa mor aml maen nhw'n ymweld â gwefan y brand, pa gynhyrchion maen nhw'n eu rhestru neu'n eu hychwanegu at y drol, ac ati.

O ganlyniad, gallant dargedu defnyddwyr â hysbysebion sy'n berthnasol p'un a ydynt ar y wefan am y tro cyntaf neu ailadrodd prynwyr. Mae hysbysebwyr hefyd yn defnyddio cwcis i olrhain paramedrau geolocation a chyfeiriad IP i dargedu defnyddwyr â hysbysebion sy'n berthnasol yn lleol.

beth yw hysbysebu ymddygiadol

O ganlyniad i olrhain ymddygiad, efallai y bydd defnyddwyr yn gweld hysbysebion ar gyfer brand yr oeddent wedi'i bori yr wythnos diwethaf wrth ddarllen y newyddion ar-lein neu bori am rywbeth hollol wahanol. Gweddill eu diddordeb yn y gorffennol neu hyrwyddiad sy'n berthnasol yn lleol yw'r hyn sy'n eu sbarduno i glicio.

Mae sawl teclyn ar gael i helpu busnesau i gadw golwg ar ymddygiad defnyddwyr a'u targedu â hysbysebion yn unol â hynny.

Sy'n Well: Cyd-destunol neu Ymddygiadol?

Mae'n hawdd drysu'r ddau fath o hysbysebu, gan fod y ddau ohonyn nhw'n dangos hysbysebion yn seiliedig ar fuddiannau'r defnyddiwr. Fodd bynnag, maent yn dra gwahanol. Er bod hysbysebu cyd-destunol yn gweithio ar sail yr amgylchedd mae'r defnyddiwr yn pori - mae natur cynnwys y wefan, mewn geiriau eraill - mae hysbysebu ymddygiadol yn dibynnu ar gamau y mae'r defnyddiwr wedi'u cymryd cyn cyrraedd y wefan, fel tudalen cynnyrch y maent wedi ymweld â hi.

Mae llawer yn ystyried mai hysbysebu ymddygiadol yw'r mwyaf defnyddiol o'r ddau, gan ei fod yn galluogi personoli dyfnach trwy dargedu defnyddwyr yn seiliedig ar eu hymddygiad go iawn yn hytrach na dim ond fflachio cynnwys sy'n gysylltiedig â gwefan. Fodd bynnag, mae yna sawl mantais unigryw o hysbysebu cyd-destunol mae hynny'n werth nodi.

 1. Rhwyddineb Gweithredu - Prif fantais hysbysebu ymddygiadol yw lefel y personoli y mae'n ei gynnig. Fodd bynnag, mae hyn yn galw am data cwsmeriaid helaeth a'r offer cywir i'w dadansoddi mae'n bosib na fydd yn fforddiadwy i fusnesau sydd â llai o adnoddau. Mae hysbysebu cyd-destunol yn llawer haws ac yn rhatach i ddechrau arni ac mae'n cynnig digon o berthnasedd i fod yn ffordd wych o ddenu ymwelwyr safle. Wedi dweud hynny, mae cwmnïau'n dibynnu'n fawr ar gwcis trydydd parti i ddarparu profiad hysbysebu mwy personol i ymwelwyr gwefan. Fodd bynnag, gyda mwy o reoliadau ar y data (GDPR) y gellir eu casglu a'u defnyddio gan y defnyddwyr, bydd angen offer a meddalwedd mwy datblygedig ar gwmnïau i reoli eu hymgyrchoedd hysbysebu cyd-destunol gan fod un cam arall yn gysylltiedig, hy, i ofyn am ganiatâd y defnyddiwr i gasglu ei ddata. Felly, os ydych chi am annog mabwysiadu digidol yn gyflymach a lefel uwch o ddealltwriaeth ynghylch y newidiadau newydd mewn hysbysebu yn eich tîm marchnata, mewn achosion o'r fath, gellir integreiddio teithiau cerdded rhyngweithiol â'ch meddalwedd hysbysebu fel ffordd i'w hyfforddi.

hysbysebu cyd-destunol google

Er enghraifft, gallwch adeiladu taith gerdded i annog nodiadau atgoffa i'ch hysbysebwyr sy'n sefydlu ymgyrch hysbysebu yn yr UE. Gallwch ddefnyddio rhestr wirio neu fodiwl micro-ddysgu i roi darnau bach o wybodaeth i'r defnyddiwr terfynol fel eu bod yn cwmpasu'r holl ganolfannau wrth osod yr ymgyrch a dilyn yr holl reoliadau yn iawn. Daw hynny â ni at yr ail bwynt.

 1. Preifatrwydd - Gall y cosbau am gamddefnyddio gwybodaeth i ddefnyddwyr preifat fod yn enfawr. Ar ben hynny, nid yw cwcis bellach yn awtomatig i wefan, ac mae angen i ddefnyddwyr optio i mewn yn wirfoddol ar eu cyfer, gan wneud ail -getio yn anoddach. Rydych chi'n gweld, mae defnyddwyr yn mynnu mwy o breifatrwydd, gan gynnwys dewis, tryloywder a rheolaeth dros sut mae eu data'n cael ei ddefnyddio. Yn naturiol, mae'n rhaid i ecosystem y we gyd-fynd â'u gofynion cynyddol. Tra bod Safari a Firefox eisoes wedi cael gwared ar y cwci trydydd parti yn raddol, bydd Google yn gwneud hynny dros ddwy flynedd. Ond gan nad yw hysbysebu cyd-destunol yn dibynnu ar gwcis, nid oes angen i'ch hysbysebwyr boeni am beidio â chydymffurfio pan fyddant yn arddangos eu hysbysebion.
 2. Diogelu Enw Da Brand - Heb os, un agwedd ar ddiogelwch yw cydymffurfiad cyfreithiol. Fodd bynnag, gall enw da fod yn beth anoddach i'w amddiffyn, yn enwedig gan na all hysbysebwyr bob amser reoli lle mae eu hysbysebion yn ymddangos. Yn aml, mae brandiau wedi wynebu adlach oherwydd bod eu hysbysebion wedi'u fflachio ar safleoedd oedolion neu rai â golygfeydd eithafol. Roedd hyn, fodd bynnag, yn ganlyniad i ymddygiad defnyddwyr. Mewn cyferbyniad, mae hysbysebu cyd-destunol yn rhoi'r dudalen we yng nghanol pethau, ac mae gan y brand reolaeth dros y dudalen we honno trwy nodi'r pynciau, is-bopics, ac allweddeiriau sy'n ymwneud â'r hysbyseb.
 3. Mwy o Berthnasedd - Y dybiaeth sylfaenol sy'n sail i hysbysebu ymddygiadol yw bod defnyddwyr eisiau gweld hysbysebion sy'n gysylltiedig â thueddiadau cyffredinol yn eu hymddygiad pori. Fodd bynnag, gallai ddigwydd yn wir nad yw eu dymuniadau presennol yn cyd-fynd â'r tueddiadau hynny. Er enghraifft, efallai na fydd rhywun sy'n pori offer chwaraeon o reidrwydd eisiau gweld hysbysebion am wasanaethau dylunio graffig, hyd yn oed os ydyn nhw wedi pori o'r blaen am wasanaethau dylunio graffig. Mewn cyferbyniad, gall hysbyseb ar gyfer powdrau protein organig fod yn fwy perthnasol i'w cyflwr meddwl presennol a denu mwy o gliciau.
 4. Dim risg o ddallineb baner - Mae hynny'n ffenomen gyffredin lle mae defnyddwyr wedi dysgu anwybyddu hysbysebion yn isymwybod. Er enghraifft, mae safle archebu tocynnau ffilm sy'n rhedeg hysbysebion ar gyfer platfform adolygu ffilm yn gwneud mwy o synnwyr na gweini hysbysebion sy'n gysylltiedig â llestri coginio.

Mae hysbysebion cyd-destunol brandiau llai adnabyddus yn cael eu galw 82% yn fwy gan bobl o gymharu â hysbysebion brandiau enwog ond yn amherthnasol i gynnwys tudalen.

Infolinks

Yn ogystal, mae llawer o bobl yn anghyffyrddus â chael hysbysebion wedi'u fflachio yn seiliedig ar eu gweithgaredd pori yn y gorffennol. Mae yna ymdeimlad cyffredinol o gael eich arolygu gan gwmnïau mawr a all atal pobl rhag clicio ar hysbysebion hyd yn oed os gallai'r hysbyseb ei hun fod yn berthnasol. Ar y llaw arall, mae hysbysebu cyd-destunol yn cyd-fynd â'r hysbyseb i'r dudalen we, gan ei gwneud yn ymddangos yn llai 'tebyg i stelciwr' ac yn fwy dibynadwy i glicio arni. Pan fydd defnyddwyr yn gweld hysbysebion perthnasol, mae gweladwyedd hysbysebion yn cael hwb, ac mae'n fwy tebygol y bydd cyfradd clicio drwodd uchel.

Yn ôl Adpushup:

 • Targedu cyd-destunol ar gyfartaledd cynnydd o 73% mewn perfformiad o'i gymharu â thargedu ymddygiad.
 • 49% o farchnatwyr yr UD defnyddio targedu cyd-destunol heddiw.
 • Mae 31% o frandiau yn bwriadu cynyddu eu gwariant ar hysbysebu cyd-destunol flwyddyn nesaf.

Mae'n ymwneud â “Cyd-destun”

I gloi, mae gan y ddau rolau gwahanol i'w chwarae mewn strategaeth farchnata ddigidol, a gallai gwahanol frandiau roi gwahanol bwysau iddynt.

Ond mae yna adegau pan mae hysbysebu cyd-destunol yn well dewis. Mae'n helpu brandiau i lansio ymgyrch nad oes angen llawer o adnoddau arni ar gyfer ei gweithredu'n berffaith. Mae hefyd yn sicrhau nad oes raid iddynt ddefnyddio data defnyddwyr personol na phoeni am gydymffurfio â GDPR. Yn syml, gallant fynd am dargedu geiriau allweddol yn lle.

Yn y pen draw, yr hyn sy'n bwysig yw gwybod beth rydych chi am i'ch hysbysebion ei gyflawni, sut rydych chi am wneud i'ch cwsmeriaid deimlo am eich brand, a faint rydych chi'n barod i'w wario i'r perwyl hwnnw. Yna, gwnewch eich dewis - bydd y canlyniadau'n talu ar ei ganfed dros amser.