Ai Obama yw'r Vista Nesaf?

vista microsoft

Mae'n noson cyn etholiad 2008 a dwi dal ddim yn frwd dros y dewisiadau yfory. Ni allaf helpu ond tybed ai ail-wneud Vista yn unig yw Barack Obama:

 • vista obamaCyllideb farchnata enfawr.
 • Hyped ar gyfer newid.
 • Addewidion o fwy o sefydlogrwydd.
 • Gwell diogelwch.
 • Cydnawsedd llwyr.
 • Ychydig yn ddrytach.

Mae'r cyfryngau a'r pundits yn ei alw'n fuddugoliaeth i Obama yn barod. Mewn ychydig fisoedd, tybed a fydd America yn dymuno am a israddio, neu hyd yn oed y cyfle i newid i Mac. (McCain, hynny yw).

44 Sylwadau

 1. 1
 2. 2
 3. 3

  Mae gan OpenMinded rai pwyntiau da. Mae ei alw'n gnau dim ond am nad ydych chi'n cytuno yn arwydd o anwybodaeth mewn gwirionedd. Gwelais ichi ddileu ei ymateb ond roedd cyfiawnhad dros hynny. Ar ôl bod yn ddarllenydd yma am ddwy flynedd Douglass, rydw i wedi dysgu ychydig mwy amdanoch chi a sut rydych chi'n dewis sensro'ch sylwadau. Mae'n iawn ichi adael sylwadau pobl eraill sy'n cytuno â'ch un chi yn unig ond cael gwared ar y rhai nad ydyn nhw a'u twyllo o ganlyniad?

  Eich Douglass nad yw'n westeiwr da iawn a byddaf yn darllen llai o'ch blog yn y dyfodol. Sori.

  • 4

   Helo Nick,

   A dweud y gwir, wnes i ddim anghytuno â phwyntiau OpenMindedNut o gwbl. Mewn gwirionedd, cytunais â phob un ohonynt heblaw am ei ymosodiad personol fod hon yn swydd 'anaeddfed'. Yn ogystal, wnes i ddim ei alw'n Gnau. Galwodd ei hun yn Gnau. Arweiniodd ei ail ymosodiad personol arnaf i mi dynnu'r gadwyn sylwadau i lawr. Darllenwch y polisi sylwadau, nid yw wedi newid ers misoedd lawer.

   Byddai'n gas gen i eich colli chi fel darllenydd, ond deallaf imi agor fy hun i bobl fynd ar yr ymosodiad. Rwy'n cymryd peth o'r cyfrifoldeb.

   Doug

   • 5

    Dydw i ddim yn prynu'r Douglass hwnnw. Fe wnaethoch chi ddewis gwneud rhyw fath o watwar yn seiliedig ar enw defnyddiwr. Gall “cnau” olygu llawer o bethau. Efallai nad dyna'r hyn yr oeddech CHI'n meddwl oedd yn ei olygu. Wynebwch ef, gwnaethoch gamgymeriad ofnadwy o wael yma ar farn wael. Roedd gan gynnwys ei swydd fwy o sylwedd na'ch post blog.

    Collodd fy nhad ei swydd ddoe o 32 mlynedd yn y ffatri. Mae diweithdra yn cynyddu yn y wlad hon. Yn lle gwawdio a chwyno am y sefyllfa beth am ddarparu atebion? Eich dyn marchnata fel y gweddill ohonom. Mae cwyno yn glefyd yn y wlad hon. Heblaw, fe wnaethoch chi roi allan eich bod chi'n teimlo nad yw Obama yn dda i'r wlad hon - fe wnaethoch chi ddechrau'r swydd hon. Mae llawer o'ch darllenwyr wedi ei ddarllen ynghyd â'ch sylw a chael gwared ar farn rhywun wedi hynny.

    Efallai bod y person yn teimlo bod eich swydd yn anaeddfed oherwydd y sefyllfa bresennol a bod gwatwar neu gwyno am “beth sydd i ddod” yn arwydd o anaeddfedrwydd. Gellir ei ddarllen mewn gwahanol ffyrdd.

    Nid yw Nawr yn amser da i wneud jôcs am yr etholiadau. Mae yna bobl allan yna yn colli eu swyddi a'u cartrefi, wyddoch chi? Efallai eich bod wedi'ch gosod yn eich bywyd ac yn sefydlog ond meddyliwch am y 60% arall o'r wlad hon, os nad y byd sy'n dioddef oherwydd y 2 fis olaf o gwymp economaidd.

    Dwi wir yn meddwl eich bod chi'n gadael i'ch ego fynd yn groes i hyn ac wedi methu â darllen rhwng y llinellau.

    • 6

     Cristion,

     Rydych chi'n rhoi budd yr amheuaeth i OpenMindedNut. Hoffwn pe byddech chi'n darparu'r un budd i mi. Os hoffech chi drafod gwleidyddiaeth all-lein gyda mi, rwy'n siŵr y bydd fy marn yn dra gwahanol na sut mae'n cael ei phaentio yma yn y swydd hon.

     Mae'n ddiwrnod trist iawn, iawn yn y wlad hon na all rhywun gwestiynu un ochr neu'r llall heb i bobl fynd yn gymedrol, yn ddig ac yn wrthdaro. Trist iawn, yn wir.

     Doug

 4. 7

  Waw, darllenais eich ymateb i OpenMinded. Roedd hynny'n ymateb eithaf isel a roesoch iddo ac roedd cael gwared ar ei sylw hyd yn oed yn waeth. Ni fyddaf yn darllen eich blog mwyach.

  • 8

   Mae'n ddrwg gennym glywed hynny Trisha (o ddifrif). Doeddwn i ddim eisiau i'r edefyn sylwadau hwn droi yn grap pleidiol pleidiol chwith na chornel dde y trodd gweddill y Rhyngrwyd iddo.

   Llysenw OpenMindedNut yw 'OpenMinded' a 'Nut'. Wnes i ddim y llysenw, fe wnaeth. Yn syml, atgoffais ef o hynny. Yn ogystal, roedd ei ymosodiad personol ar y swydd fel un 'anaeddfed' yn torri'r polisi sylwadau. Roedd ei ymosodiad nesaf hyd yn oed yn fwy di-flewyn-ar-dafod.

   Regards,
   Doug

 5. 9
  • 10

   Doug,
   Mae ein sgyrsiau bob amser wedi cadarnhau imi eich bod yn annibynnol nid yn weriniaethol neu'n ddemocrat. Yn anffodus fe wnaethoch chi ddewis gwneud cyfatebiaeth ddigrif am y democratiaid. Fe ddylech chi wybod erbyn hyn mai nhw yw'r blaid “sensitif” ac maen nhw'n ei dangos yn eu hymateb. Folks- cael ychydig o werthfawrogiad am hiwmor chwareus!

 6. 11

  A hefyd, byddwn yn dadlau y byddai'r newid o Vista i XP yn cael ei ystyried yn uwchraddiad ... dim ond fy 2 sent. 🙂

 7. 12

  Gwelais y sylw hwnnw gan OpenMindedNut. Rwy'n credu ei bod yn swydd dda. Douglass, nid yw hwn yn amser i jôc am wleidyddiaeth. Mae pobl yma yn yr UD ac yn rhyngwladol yn cael eu brifo’n ariannol, yn colli eu swyddi, eu cartrefi.

  A dweud y gwir, ni welais unrhyw beth o'i le yn ei asesiad. Roedd ganddo rai pwyntiau dilys iawn. Pam wnaethoch chi ei dynnu? Roedd ei ymosodiad yn debygol oherwydd eich ymosodiad arno, gan ei alw'n gnau. Roedd hwnnw'n ymateb gwael gennych chi.

  O weld ei fod wedi meddwl rhywfaint yn ei sylw ac nad oedd yn un leinin, pam wnaethoch chi ei snisinio allan? Mae'n ddrwg gennym Douglass ond rwy'n anghytuno â chi yma. Mae chwarae rôl dioddefwr a'i alw'n “ddiawl” yn arwydd eich bod chi'n ceisio rhoi sylw i'ch barn eich hun.

  Yn hynny o beth, os yw darllenwyr eich blog yn teimlo na allant fynegi eu hunain heb i chi alw enwau arnynt, yna nid oes unrhyw reswm mewn gwirionedd i lawer ohonom gyfrannu yma.

  • 13

   Helo Jeremy,

   Rydych chi'n gwneud pwyntiau dilys iawn. Nid oeddwn yn golygu sensro OpenMindedNut o bell ffordd (Nut WAS yn ei enw). Rwy'n gwerthfawrogi tynnu coes parchus yma ac yn gobeithio y byddwch chi'n cadw o gwmpas.

   Diolch,
   Doug

 8. 14

  Gwelais y cyfnewid sylwadau ... beth oedd mor ddrwg amdano i gael gwared ar y post? Arent ti'n rhy sensitif?

  Ei moesau blog adnabyddus, pan fyddwch chi'n rhoi rhywbeth allan fel hyn, i ddisgwyl ymatebion nad ydyn nhw efallai'n cytuno â chi. Ond mae ei dynnu, yn wael iawn ac yn dweud bod gennych chi rywbeth i'w guddio. Os na allwch gymryd beirniadaeth (ac a dweud y gwir gwnaethoch ei gychwyn), yna ni ddylech fod yn ysgrifennu. Mae eich sensro eich darllenwyr a'ch sensitifrwydd yn dweud llawer amdanoch chi.

  Mae popeth yr ysgrifennodd OpenMindedNut amdano yn ffaith fwy neu lai. Sgôr cymeradwyo Bush yw'r isaf yn hanes. Efallai y dylech chi Google hynny. Nid yw'r rhan fwyaf o'r wlad yn hoffi'r dyn ac ni allant aros iddo fynd allan. Rydyn ni eisiau gweld newid. Mae diweithdra hefyd yn codi i uchafbwyntiau degawd. Onid ydych chi'n talu sylw? Neu a ydych chi ychydig allan o'r ddolen gyda'ch pen o dan graig yn gobeithio y bydd pethau'n newid?

  Rwy'n Weriniaethol. A gwnes gamgymeriad mawr yn pleidleisio Bush i mewn am ail dymor. Mae peidio â rhoi cyfle i Obama a'i ddileu yn eich post yn UNAMERICAN. Efallai mai dyna pam y defnyddiodd OpenMindedNut y gair “anaeddfed”? Rwy'n credu ichi hefyd gymryd y trawiad anghywir o'r gair 'nut'. Y dyddiau hyn ei glun yw galw rhywun yn gnau oherwydd ei fod “yn gyfarwydd” / arbenigwr yn eu maes.

  Er mwyn arbed wyneb, dylech roi'r sylw hwnnw i fyny eto a gadael i bobl ei ddarllen. Mae'n wir ac weithiau mae'r gwir yn brifo. Americanwyr ydyn ni i gyd, efallai y dylen ni ddechrau ymddwyn yn debyg iddo?

 9. 15

  Yikes! Ddim yn amser i cellwair am wleidyddiaeth? Ydych chi'n diffodd y teledu bob amser mae SNL yn darlledu un o'u sgitiau? Nid oedd Doug ond wedi rhannu barn am ei ansicrwydd ynghylch yr etholiadau yfory. Does gen i ddim syniad beth ddywedodd OpenMinded, ond rydw i'n nabod Doug yn eithaf da a dwi ddim yn ei ddychmygu byth yn sensro sylw rhywun oherwydd anghytuno barn. Mae'r polisi sylwadau yn cael ei bostio a gorfododd Doug ef. Os ydych chi'n anghytuno â Doug, stopiwch ddarllen. Ewch i rywle arall, ond sut mae hynny'n wahanol i'r hyn rydych chi'n ei gondemnio drostoch chi'ch hun. Rydych chi'n penderfynu sensro'ch amlygiad eich hun i rywun sy'n anghytuno â chi. Fy marn i yw bod gan bawb ryddid i lefaru yn y wlad hon, nid yw hynny'n golygu bod ganddyn nhw'r hawl i gael eu clywed neu fod yn rhaid i mi neu unrhyw un arall roi platfform iddyn nhw. Rwy'n credu bod swydd Doug i fod yn ysgafn. Mae angen i bobl ymlacio a ysgafnhau ychydig.

 10. 16

  Gadewch imi gael hyn yn iawn ... hyd yn hyn rwy'n anaeddfed, yn dew ac mae angen i mi fynd ar ddeiet, yn fud, yn wan ei feddwl, yn hoff o Bush, yn gas gan Obama, yn UNAMERICAN, yn sensro pobl, yn sarhaus, ac nid yn empathetig i'r rhai sydd ' wedi colli eu swyddi, rydw i'n gwneud jôc allan o wleidyddiaeth ... ac rydw i wedi fy lleoli yn fy mywyd ac yn sefydlog.

  Y cyfan oherwydd tybed ai Obama yw'r fargen go iawn ai peidio, neu ei fod yn chwythu mwg i fyny fy mwtyn fel pob gwleidydd arall rydw i erioed wedi pleidleisio o blaid neu yn ei erbyn.

  Waw, rwyt ti wir yn fy adnabod yn dda!

  • 17

   Gwelodd eich darllenwyr yr hyn a wnaethoch Douglass - sensoriaeth. Doedd y swydd ddim yn ddrwg o gwbl. Fe wnaethoch chi ddrwg iddo edrych yn wael oherwydd nad oedd yn cytuno. Rydych chi'n wayyyyyyyyy i sensitif!

   Mae'r swydd ddiweddaraf hon yn eithaf pathetig ac mae'n darllen fel eich bod chi'n ceisio twyllo euogrwydd i ffwrdd oddi wrth eich hun yn jest. Sori ond mae hyn yn eithaf cloff!

   • 18

    Rydych chi'n hollol iawn! OMG! Cymerwch gip ar y dudalen hon o sylwadau - yn bendant rydw i wedi CYFRIFIO er mwyn fy rhoi mewn goleuni llawer gwell. Yn bendant, rydw i wedi dileu'r holl farnau nad oeddwn i'n cytuno â nhw.

    Ceisiwch neis.

 11. 19

  Arhoswch - y dyn du gydag arddull a swyn yw Vista, a Mac yw'r hen filfeddyg crystiog? Waw, dyna'r gyfatebiaeth fwyaf yn ôl a glywais erioed.

 12. 22

  CYN DWEUD HWN: Nid wyf yn gefnogwr McCain nac yn gefnogwr Obama.

  Nodyn: Mae graddfeydd cymeradwyo Congressional yn waeth na sgôr cymeradwyo Bush ar hyn o bryd ... Beth ddigwyddodd ddwy flynedd yn ôl pan oedd pobl yn neidio i fyny ac i lawr ynglŷn â newid pŵer yn y gyngres? A beth fyddai wedi digwydd pe bai John Kerry yn llywydd? A fyddai Democratiaid hyd yn oed yn cael cyfle yn y Tŷ Gwyn?

  Nid yw un dyn yn gyfrifol am lethr i lawr y byd! Cadarn iddo wneud rhai penderfyniadau a gafodd effeithiau, ond gellir cydberthyn yn glir y mwyafrif o'r hyn y mae ein gwlad yn mynd drwyddo â'r cam-drin ffiaidd o bwer a llechfeddiant ar bobl gan y Llywodraeth Ffederal yn ei chyfanrwydd.

  Hyd yn oed os yw pobl yn anghytuno â'r hyn a ddywedwyd gan y ddwy ochr, dywedwyd bod OpenMindedNut wedi torri'r polisi sylwadau. Mae gan blogiwr yr hawl i sensro beth bynnag a ph'un bynnag y mae'n dymuno. Wedi'r cyfan, pwy sy'n berchen ar y wefan?

  Dad, dwi ddim yn gyffrous iawn am yfory, chwaith. Roeddwn bob amser yn gyffrous fel plentyn am y syniad o un diwrnod yn gallu pleidleisio ... a chyda hwn yw'r etholiad arlywyddol cyntaf y gallaf bleidleisio ynddo ... mae'r holl olwg yn ddiawl ac yn siomedig. Fel y dywedwyd yn y llyfr Attention Deficit Democracy ... mae'n drist gweld criw o ddefaid yn dewis eu Sheppard in Chief nesaf ... p'un a yw'n un coch neu'n un glas.

  • 23

   Eich colli y pwynt. Ni thorrodd OpenMindedNut unrhyw bolisi sylwadau. O'm rhan i, roedd ymhell o'i fewn. Fe wnaeth Douglass ei gamddehongli'n llwyr a dewis ei sboncen am nad oedd yn cytuno â'i gredoau gwleidyddol. Nid oedd unrhyw beth yn y swydd nad oedd yn annilys. Dywedodd OpenMindedNut “anaeddfed”, a yw hynny mor ddrwg? Tynnodd Douglass drosodd ac mae'n berson sensitif. Ond nid yw hynny'n rheswm i ddileu'r post ynte?

   Gwelodd y rhan fwyaf o'r bobl yma ond eto mae Douglass yn parhau i amddiffyn ei hun fel pe bai'n ddioddefwr. Mae'n wirioneddol pathetig a thrist os gofynnwch i mi.

 13. 25

  Mae'r newid o Vista i XP yn uwchraddiad, OUCH !! (Wel, er hynny.)

  Ymlaen at ein llywydd nesaf, Barack Obama. Roeddwn yn amheugar o Obama tan ddiwedd yr haf.

  Fel llawer o entrepreneuriaid hynod lwyddiannus, ni fyddai Barack Obama, ar bapur, yn ymddangos fel rhywun a allai daro rhediad cartref. Er nad oes ganddo brofiad, mae'n edrych fel y gallai fod yn Brif Swyddog Gweithredol da, yn ddigynnwrf, hyd yn oed yn gywrain, yn rhesymegol - gyda gweledigaeth. AC, mae'r dyn wedi dangos ei fod yn gallu dienyddio.

  Fel ef neu beidio, roedd gan Obama gynllun a gweledigaeth enfawr, enfawr a'i weithredu yn eithaf agos at berffaith ledled y wlad dros 2 flynedd. Nid yw hynny'n gamp fach i brif swyddog gweithredol.

  Mae Obama wedi ailddyfeisio ymgyrchu dros swydd wleidyddol yn yr Unol Daleithiau. Fel brand, mae wedi atseinio a magu tyniant gyda phleidleiswyr fel dim yr wyf wedi'i weld yn ystod fy oes. Mae gallu Obama i godi symiau enfawr o arian gan gyfranwyr unigol, bach, ar-lein yn syfrdanol. Dyna ddilysrwydd a dim gimic.

  Aeth Obama o anhysbys 2 flynedd yn ôl i'r unig uwch bwer yng ngwleidyddiaeth yr UD. Pe bai'n entrepreneur, byddai cwmnïau VC yn erfyn ar fynd ar ei amserlen a byddai'r mwyafrif ohonom yn rhagweld ei IPO.

  Mae Obama wedi bod yn foi neis ar hyd y ffordd hefyd. Mae hynny wedi ei wasanaethu'n dda.

  Os bydd yn llywodraethu o'r canol, credaf y bydd yn llywydd llwyddiannus.

  • 26

   Hi Michael,

   Rwy’n parchu’n llwyr yr hyn y mae ymgyrch Obama wedi’i wneud ac wedi siarad amdano gyda rhywfaint o ‘barchedig ofn’ ar ddefnydd ei ymgyrch o’r Rhyngrwyd a gallu marchnata. Rwy'n cytuno - fel ef neu beidio - mae wedi newid y ffordd mae gwleidyddiaeth yn cael ei rhedeg yn y wlad hon.

   Fy unig bwynt yn hyn o beth oedd taflu rhywfaint o levity (penderfyniad gwael efallai) at y ffaith nad ydym wir yn gwybod beth y bydd yn ei wneud. Mae wedi gwneud llawer o addewidion gwych, ond ym mhob un o'r 5 etholiad rydw i wedi pleidleisio ynddynt, dwi erioed wedi gweld arlywydd yn gwneud yr hyn a addawodd.

   Diolch!
   Doug

 14. 27
 15. 28

  Hei Doug,

  Mae'n ddrwg gennym eich bod yn cael yr holl ddiffyg hwn. O'm rhan i, rydw i wrth fy modd yn darllen eich blog, ac yn hongian gyda chi yn y Cwpan Bean.

  Rwy'n cofio unwaith i mi gael sylw wedi'i dynnu o fforymau CNET ac roeddwn i'n eithaf gwallgof amdano oherwydd roeddwn i'n meddwl fy mod i wedi gwneud sylw sylweddol. Ond ar ddiwedd y dydd dim ond sylw ar wefan ydyw.

  Daliwch ati i wneud yr hyn rydych chi'n ei wneud. Ac os nad oes unrhyw un yn ei hoffi; gallant fynd am dro hir oddi ar bier byr.

 16. 30

  Mae fy ngair yn siarad am bobl yn gorymateb. Doug Rwy'n mwynhau'ch blog ac roeddwn i'n meddwl bod eich cyfatebiaeth Vista yn ffraeth iawn. Mae gennych hawl i sensro sylwadau ac os nad yw Trish yn ei hoffi, awgrymaf ei bod yn gwneud yr hyn yr oedd hi'n bygwth ei wneud ac yn stopio darllen. Am ryw reswm, ni all roi'r gorau i ddod yn ôl….

  Mae gen i farn yr hoffwn ei rhannu er…

  Rwy’n gefnogwr Obama ond yn dal i bostio eich blog ar fy mhroffil Facebook yn syml oherwydd, nid yn unig ei fod yn ddoniol, ond ni all unrhyw un wadu bod risg na fydd Obama yn byw hyd at yr hype os bydd yn mynd i mewn i’r Tŷ Gwyn. Fe allwn i ddweud wrthych chi i gyd fy mod i'n un o'r chwaraewyr pêl-fasged gorau yn y byd. Fe allwn i ddweud wrthych chi drosodd a throsodd ond sut fyddech chi byth yn gwybod oni bai eich bod chi'n fy ngweld i'n cerdded allan i lys NBA ac yn chwarae mewn gwirionedd.

  Ni all hyd yn oed Obama ei hun wybod am 100% a yw’n barod gan nad yw erioed wedi ei wneud o’r blaen ac mewn gwirionedd mae ganddo gyn lleied o brofiad mae’n risg fawr. A yw hynny'n golygu na ddylem ei gefnogi? Na, nid yw, ar sail amheuaeth, credaf y bydd yn gwneud llywydd gwych ond pe baech yn gofyn imi betio fy nhŷ arno yn dda mae hynny'n gwestiwn gwahanol.

  Dyna pam ym mhob democratiaeth orllewinol rydym wedi gwahanu gwleidyddiaeth y wladwriaeth a phlaid, mae'n ei gwneud hi'n anodd iawn i unrhyw un berson wella pethau. Gobeithio â'm holl galon fod Obama yn cyflawni ei rethreg ei hun ond mae un peth yn sicr yn fy meddwl, y bydd yn gwneud gwaith damniol yn well swydd na Bush neu McCain. Rwyf wedi dod i’r casgliad hwn nid oherwydd fy mod yn gyffrous am “Newid” ond oherwydd fy mod yn credu ar ôl dadansoddi pob polisi bod Obama yn fwy tebygol o gael effaith economaidd-gymdeithasol gadarnhaol

  Dyna fy marn !! Cyfeiriwch bob cas at fy e-bost personol ILoveFreedomOfSpeech@hotmail.com

  • 31

   Diolch, Shane. Rwy'n falch bod un o gefnogwyr Obama wedi cydnabod y swydd am y bwriad y cafodd ei hysgrifennu. Nid oeddwn mewn unrhyw ffordd yn ceisio dilorni'r gwaith y mae wedi'i gyflawni.

  • 32

   Rwy'n credu mai hwn yw'r sylw mwyaf pwyllog a meddylgar yr wyf wedi'i ddarllen ynglŷn â'r cyfan? Yn amau ​​Obama? dadl. y gwir yw, nid oes unrhyw un yn gwybod beth y bydd yn ei wneud, ar y naill ochr na'r llall. mae'n dal i gael ei weld? .. a oedd, rwy'n credu, yn bwynt Doug. Gall unrhyw un sy'n darllen y blog hwn am unrhyw faint o amser weld bod gan Doug synnwyr digrifwch sych. Cyn belled â mai hwn yw'r amser iawn i jôc am unrhyw beth? Os na allwch chwerthin am fywyd ac amseroedd anodd, yna rwy'n teimlo'n flin drosoch. Mae chwerthin yn gwneud popeth yn well. Chwerthin yw'r gwir feddyginiaeth orau. Dim ond b / c rydyn ni'n chwerthin am rywbeth, sy'n golygu eich bod chi'n ei gymryd yn ysgafn. Rwy'n gwybod bod hyn yn wir am fy ffrind, Doug, er fy mod yn anghytuno ag ef yn aml, yn siarad yn wleidyddol. 🙂

 17. 33

  Wrth fod yn feirniadol ag eraill (dim ond jôc wael yw cymharu Obama â VISTA y gellid ei gymhwyso i McCain hefyd) dylech fod yn ymwybodol y gallai eraill fod yn feirniadol gyda chi.
  Os na allwch ei sefyll, peidiwch â beirniadu!
  Mae sensoriaeth yn beth drwg !!!
  O.

 18. 34
 19. 35

  Mewn ymateb i'ch swydd:

  Y gwahaniaeth mawr yw na ofynnir i bleidleiswyr roi eu holl ddata a chymwysiadau presennol mewn perygl, gwario arian ar uwchraddio neu ddysgu system weithredu newydd. Mewn gwirionedd, maent yn cael addewid o ad-daliad treth os mai dim ond switsh penodol y byddant yn ei droi. Dylai fod gan Microsoft (neu unrhyw ddarparwr technoleg) gystal.

  Mewn ymateb i sylwadau am OpenMindedNut:

  Ni welais i erioed ei bost a does gen i ddim sylw heblaw dweud fy mod i'n penderfynu ar fy mlog a pha swyddi sydd ddim yn aros ar fy mlog. Rwy'n berchen arno, yn union fel chi sy'n berchen ar eich un chi. Ei redeg fel y gwelwch yn dda. Byddaf yn ei ddarllen ai peidio fel y gwelaf yn dda, yn union fel eich darllenwyr eraill.

  Mewn ymateb i nawr nid dyna'r amser ar gyfer beth bynnag:

  Americanwr ydw i. Nid wyf yn gadael i bobl eraill ddweud wrthyf pryd yw'r amser iawn i ymarfer fy araith rydd.

  Daliwch ati gyda'r gwaith da, Douglas.

 20. 36

  Doug,
  Fe wnes i chwerthin am hyn ... sylweddolais am yr hyn ydoedd.
  Er pe bawn i'n troseddu gan hyn, roedd yn fwy oherwydd yr hyn yr oeddech chi'n ei ddweud am Vista !! Gallaf gymryd jôcs gwleidyddol, ond jôcs technoleg? dewch ymlaen! 😉

 21. 37

  Rwyf wedi darllen eich blog am y ddwy flynedd ddiwethaf ac a dweud y gwir rwy'n arswydo â'r hyn a ysgrifennoch. Mae sensro cyd-ddarllenydd dim ond oherwydd iddo alw'ch post yn anaeddfed yn chwerthinllyd.

  Beth oeddech chi'n ei ddisgwyl o'ch swydd? Nid rhywfaint o barodi Mac vs PC yw hwn. Mae'n ymgais i geisio bod yn cŵl ac yn ddoniol. AMSER ANGHYWIR I'W WNEUD YN DOUGLASS.

  Mae hwn yn gyfnod anodd iawn yn hanes ein gwlad. Gadawodd tair triliwn o ddoleri y marchnadoedd ecwiti yn ystod y 3 mis diwethaf. Mae diweithdra ar uchafbwyntiau 10 mlynedd. Mae pobl yn colli eu swyddi, eu cartrefi, eu heiddo. Mae banciau a sefydliadau ariannol yn mynd yn fethdalwr. A ydych chi'n eistedd yma yn ceisio gwneud jôc o hyn? Yna ei ddilyn gydag amheuaeth anghyffredin?

  FEL VP cwmni hysbysebu mawr, ni fyddwn byth yn eich llogi!

 22. 38

  dad,

  Postiais gofnod ar http://www.billkarr.com . Hoffwn i chi ei ddarllen ac os ydych chi'n ei hoffi, byddai'n cŵl pe byddech chi'n dweud wrth bobl sy'n darllen eich gwefan amdano.

  Mae'n fath o bummer ... ond beth bynnag! Mi ddof drosto! Rwy'n dal yn hapus!

 23. 39
 24. 40

  Heb fod i'r blog hwn ers tro. Beth ddigwyddodd yr HELL!? Dwi erioed wedi gweld cymaint o ddicter a rhwystredigaeth! Bobl, tawelwch y f i lawr !!

 25. 41

  Dyma fy ymweliad cyntaf â blog Doug. Fe ddes i yma mewn gwirionedd i gael help ar fy mlog Ffotograffiaeth newydd. Fel y gwelaf efallai na fydd hynny'n bosibl ar hyn o bryd. Felly, dywedais wrthyf fy hun, HUNAN, beth am gyd-fynd â'r llif. Yn gyntaf, gadewch imi ddweud hefyd nad wyf yn cadw at unrhyw blaid. Nid wyf yn cefnogi unrhyw ymgeisydd gwleidyddol. Roeddwn i wrth fy modd â chyfeiriad Dougs at Sen Obama a Vista. Bydd y 4 blynedd nesaf yn amlwg yn cefnogi'r cyfeiriad hwnnw. Yn bersonol, rwy'n credu mai'r Llywydd nesaf mae'n debyg sydd â'r plât llawnaf o unrhyw Arlywydd ers y Rhyfeloedd Byd mawr, l a ll.

  Darllenais lawer o'r post ac mae'n rhaid i mi sôn am un, nid i feirniadu, ond fe gododd hen ddywediad rydw i'n ei garu. Dywedodd Tanya, VP cwmni hysbysebu LARGE, na fyddai’n cyflogi Doug. Daeth y datganiad hwn â'r ymadrodd POB AMSER GORAU ERIOED ——— “Rwy'n SYLWCH IESU” Ateb, nid oeddwn yn gwybod ei fod ar goll!

  Diolch Tanya, nid oeddwn yn gwybod bod Doug wedi gwneud cais am gyflogaeth.

  Wrth gloi, pobl GOLEUNI. Gall bywyd newid ar ddime y dyddiau hyn oherwydd dylai'r sefyllfa economaidd bresennol gefnogi. Mae bywyd yn fyr, mwynhewch.

  Jim

 26. 42

  Helo Doug, gyda chariad a gobeithio fy mod yn eich gwahodd i gofleidio ein harweinyddiaeth newydd, mae Barack wedi addo bod yn Llywydd ichi hefyd. Rydych chi'n feddylgar ac yn ddisglair ac yn deall bod GW Bush wedi gwario mwy ac wedi gwneud llai nag unrhyw ddemocrat.
  Roedd y gyllideb farchnata ar gyfer Obama yn cynrychioli arwydd rhybudd cynnar i'r gefnogaeth sydd ganddo a'r 64 miliwn o bleidleisiau, rwy'n credu yw'r rhai mwyaf erioed i Arlywydd. Rwyf wedi penderfynu bod â meddwl mwy agored oherwydd bod cymaint o weriniaethwyr a cheidwadwyr wedi pleidleisio dros Barack. Yn 2012, efallai y byddwch hefyd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.