Cynnwys MarchnataE-Fasnach a ManwerthuMarchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostChwilio MarchnataCyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Dylanwadwyr

Pam Mae 542 Hangers Banana ar Amazon

Mae yna 542 o wahanol hongianau banana ar Amazon… yn amrywio mewn pris o $5.57 i $384.23. Mae'r crogfachau banana mwyaf rhad yn fachau syml rydych chi'n eu gosod o dan eich cabinetry. Y awyrendy banana drutaf yw'r hardd hwn Crogwr banana Chabatree mae hynny wedi'i grefftio â llaw ac wedi'i wneud o adnoddau pren cynaliadwy.

hongian banana chabatree

O ddifrif ... edrychais arnyn nhw. Fe wnes i gyfrif y canlyniadau, eu didoli yn ôl pris, ac yna gwneud tunnell o crogwr banana ymchwil.

Ar hyn o bryd, rydych chi'n gofyn ... Beth sydd a wnelo hyn â thechnoleg farchnata ... ydych chi wedi mynd bananas? (yep, dywedais hynny!)

Na, dim ond erthygl syml yw hon sy'n siarad ag arloesi cynnyrch, dewis cynnyrch, a gwerth canfyddedig - yn ogystal â sut i farchnata'ch hun, eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau. Dyma hefyd sut, fel busnes, y mae angen i chi flaenoriaethu'ch chwiliad am eich datrysiad nesaf.

Gwerth Cynnyrch

Mae gan hongian banana un pwrpas ac un pwrpas yn unig ... hongian bananas fel nad ydyn nhw'n eistedd ar wyneb ac yn cleisio'n hawdd. Yn rhyfeddol, mae'r patent tua 20 oed yn unig. Nodyn ochr ... patentodd y dyfeisiwr Bruce Ancona ddeiliad y tywel papur hefyd ... mae'n ymddangos ei fod yn foi sy'n treulio llawer o amser yn y gegin yn meddwl ble i roi pethau. Yn ôl at y crogfachau banana, er…

Dros y ddau ddegawd diwethaf, nid yw'r crogwr banana wedi dod yn fwy arloesol nag yr oedd yn ôl pan roddodd Bruce y patent allan yno. Mae gan bob crogwr banana yn y farchnad yr un pwrpas ... arafu cleisio'ch banana. Mewn geiriau eraill, mae'r gwerth o'r crogwr heb newid. Fe wnaeth i'ch bananas bara ychydig wythnosau yn hwy ugain mlynedd yn ôl ... ac mae'n gwneud iddyn nhw bara tua'r un peth heddiw.

Felly pam fyddai pobl yn talu prisiau gwahanol amdanynt? Oherwydd bod gan bob siopwr werth canfyddedig sy'n wahanol. Hoffai rhai pobl hwylustod crogwr banana nad yw'n cymryd gofod cownter, felly byddant yn talu am y model o dan y cownter. Bydd eraill yn gwerthfawrogi'r atodiad bowlen am ffrwythau eraill. Bydd eraill yn talu ar sail y deunyddiau a'r tebygolrwydd y bydd yn edrych yn braf yn eu cartref. Ac… o hyd, bydd eraill yn talu $ 384.23 i gefnogi cynhyrchion cynaliadwy a chrefftwr lleol sydd wedi gwneud darn o gelf i'ch cegin.

Wrth i chi feddwl am eich cynhyrchion neu wasanaethau, efallai nad ydych chi'n cyflenwi cynnyrch nad yw'n darparu unrhyw werth mwy neu lai i'ch cwsmer. Dyna pam ei bod yn gwbl hanfodol deall sut maen nhw'n gwerthfawrogi'ch cynnyrch neu wasanaeth. Ar adegau, mae angen i chi eu haddysgu i'w helpu i ddeall pam y gallai eich cynhyrchion neu wasanaethau fod yn ddrytach (neu'n llai) na'ch cystadleuwyr. Mae pawb yn gwneud crogwr banana gwahanol.

Arloesi Cynnyrch

Mae gen i ffrind i mi a fu'n gweithio fel Prif Swyddog Gweithredol cychwyn am sawl blwyddyn. Roedd y straen yr oedd o dan yn annioddefol. Roedd ganddo fuddsoddwyr yn pwyso arno bob dydd, cleientiaid yn pwyso am nodweddion newydd, datblygwyr a oedd yn cael eu recriwtio o gwmnïau eraill, ac roedd ei incwm yn ofnadwy wrth iddo geisio cadw'r holl ddarnau gyda'i gilydd a datblygu ei weledigaeth arloesol. Methodd ei fusnes gan iddo redeg allan o arian o'r diwedd ac ni allai fforddio llogi'r dalent angenrheidiol i gyflawni.

Flynyddoedd yn ddiweddarach, cwrddais ag ef am goffi a gofyn iddo beth yr oedd yn ei wneud nawr. Atebodd ei fod bellach yn berchen ar gwmni torri gwair. Roedd wedi ehangu o dorri'r lawntiau ei hun i redeg sawl criw erbyn hyn. Roedd yn gwneud yn wych, roedd llai o straen arno, roedd yn gweithio yn yr awyr agored, ac wrth ei fodd.

Cefais sioc ... o arloeswr ac entrepreneur cychwyn technoleg i dorri lawnt?

Mae ei ymateb, yr mae glaswellt yn dal i dyfu.

Mae bellach yn gwneud yn dda ac mae ei fusnes yn ffynnu. Er gwaethaf yr economi, y gymuned fuddsoddi, rheoleiddio'r llywodraeth, a chystadleuaeth ... mae'r glaswellt yn parhau i dyfu ac mae'n gallu adeiladu a thyfu (hehe) ei berthnasoedd wrth iddo ddarparu gwasanaeth o safon. Dim byd arloesol, dim ond darparu gwaith caled a chanlyniadau da ar broblem rydyn ni wedi'i chael ers canrif.

Mewn gwirionedd, rydym yn gweithio mewn gofod platfform menter lle mae'r chwaraewyr allweddol yn gweithio mor galed i gaffael ac integreiddio cynhyrchion a nodweddion newydd, bod eu nodweddion craidd ar ei hôl hi yn y diwydiant. Maent yn canolbwyntio ar ddatblygu’r peth mawr nesaf i yrru gwerthiannau, tra bod eu cwsmeriaid yn eu gadael am atebion gwell sydd, yn amlach na pheidio, yn rhatach.

Nid yw arloesi bob amser yn anghenraid i weithredu busnes llwyddiannus.

Dewis Cynnyrch

Mae yna ddigon o hongian banana. Tra bod rhai yn hongian o gabinetau, mae gan rai bowlenni ffrwythau ynghlwm, ac mae gan bron pob un ohonyn nhw dipyn o olwg benodol ... maen nhw i gyd yn gwneud yr un peth. Ond, mae digon o alw gan ddefnyddwyr bod pob un o'r busnesau hyn wedi nodi'r farchnad a dechrau gwerthu eu datrysiad yno.

Nid yw eich busnes yn ddim gwahanol. Mae yna gynhyrchion a gwasanaethau cystadleuol eraill a all wneud yr hyn rydych chi'n ei wneud. Efallai y byddan nhw'n eu gwneud yn well hyd yn oed. Mae hynny'n golygu, fel marchnatwr, bod angen i chi allu addysgu'ch cynulleidfa ynghylch pam mai chi yw'r ffit priodol ar eu cyfer. A dyna hefyd pam, fel marchnatwyr, y mae'n rhaid i chi sicrhau bod eich awdurdod yn eich diwydiant yn cael ei gydnabod fel prynwyr sy'n ymchwilio i allu eich busnes i gyflawni'r cynhyrchion a'r atebion hynny.

Nid oes gan y gwahaniaeth o ran a yw pobl yn prynu un crogwr banana neu un arall ar Amazon unrhyw beth i'w wneud â bananas yn aros yn ffres a heb eu rheoli ... maen nhw i gyd yn gwneud hynny. Mae'r gwahaniaeth yng ngraddfeydd, adolygiadau, disgrifiadau a dyluniad y cynhyrchion. Fel marchnatwr, dyna lle mae'n rhaid i chi dreulio'ch amser - i bob pwrpas marchnata eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau ... graddfeydd, adolygiadau, disgrifiad a dyluniad eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau.

Gwnewch waith gwell o farchnata, a byddwch chi'n cysylltu â'r cwsmeriaid sydd eisiau'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau.

Cynhyrchion a Gwasanaethau Marchnata Digidol

Yn y gymuned marchnata digidol, mae gennym arfer ofnadwy o edrych bob amser am y platfform neu'r sianel bwled arian nesaf sy'n mynd i ddatrys ein holl broblemau. Ond ni wnaeth rhai o'r cwmnïau technoleg mwyaf proffidiol a thwf uchel arloesi o gwbl. Fe wnaethant weld y galw yn unig a datblygu'r ffordd orau i farchnata mai nhw oedd yr ateb gorau am y gwerth gorau.

Fe allech chi brynu llyfrau o unrhyw le, ond fe gychwynnodd Amazon. Fe allech chi brynu esgidiau o unrhyw le, ond cymerodd Zappos i ffwrdd. Fe allech chi adeiladu gwefan gydag unrhyw blatfform, ond cymerodd WordPress i ffwrdd. Fe allwn i restru cannoedd neu filoedd o enghreifftiau.

Nid wyf yn nodi nad yw'r cwmnïau hyn yn arloesol ... rwy'n tynnu sylw at y ffaith bod y canlyniadau yr un peth. Fe wnaethoch chi dderbyn llyfr, cawsoch esgidiau, neu fe wnaethoch chi lansio gwefan. Rwy'n credu wrth i'r gyfrol, y gydnabyddiaeth a'r twf ddod i'w busnes ... dim ond bryd hynny y gallen nhw fforddio'r adnoddau i fuddsoddi go iawn mewn arloesi.

Gwerth ac Arloesedd Eich Busnes

Wrth i chi edrych ar eich diwydiant, efallai nad yr ateb yw sut rydych chi'n gwneud rhywbeth mwy arloesol neu hyd yn oed yn darparu gwasanaeth cystadleuol sy'n rhatach.

Mae gan ddefnyddwyr a busnesau fel ei gilydd broblemau y maen nhw'n eu hwynebu bob dydd sydd eisiau ateb ar eu cyfer. P'un a yw'n hongian eu bananas, neu'n awtomeiddio eu proses ysgrifennu, dylunio, cymeradwyo a chyhoeddi ar gyfer eu cylchlythyr nesaf. Mae'r broblem yn bodoli, mae eu rhwystredigaeth yn bodoli, ac maent eisoes yn deall gwerth datrysiad.

Nid oes angen un nodwedd arall arnoch chi, yr arloesedd nesaf, na phwynt pris gwahanol os yw'r galw'n bodoli a bod y gwerth yn cael ei gydnabod. Canolbwyntiwch eich sylw ar y broblem graidd y mae eich cynhyrchion a'ch datrysiadau yn darparu datrysiad ar ei chyfer.

Arloesi a Gwerth yr Ateb rydych chi'n Ei Geisio

Rydym yn gweithio gyda busnes ar hyn o bryd sy'n labelu ei gynhyrchion yn wyn i allfeydd manwerthu yn unig. Gyda'r pandemig, y cloeon, a'r cwymp dilynol mewn manwerthu, gwelsant fod angen iddynt ymgorffori opsiwn e-fasnach uniongyrchol-i-ddefnyddwyr. Gan nad oeddent yn rhy dechnegol frwd, fe wnaethant archwilio atebion a dechrau siarad â chynrychiolwyr gwerthu mewn gwahanol ddarparwyr masnach.

Ar ôl edrych ar yr holl bosibiliadau, fe wnaethant ei gyfyngu i'r ateb gorau yn y farchnad. Gallai raddfa yn anfeidrol, cynnig cefnogaeth aml-iaith, cael myrdd o integreiddiadau, cyfrifiadau treth rhyngwladol, cael injan AI adeiledig, a gallai drin miliynau o SKUs. Fe'u gwerthwyd ... yn barod i fuddsoddi cannoedd o filoedd mewn trwyddedu a hyd yn oed mwy ar ein llogi i roi'r datrysiad ar waith a'i integreiddio i blatfform marchnata o'r radd flaenaf.

Fe wnaethon ni siarad â nhw allan ohono.

Er efallai mai hwn oedd yr ateb gorau, mwyaf arloesol ar y blaned, roedd yn fwyaf tebygol o fynd i'w gyrru i fethdaliad neu fod yn ddegawd cyn y byddent yn gweld elw ar fuddsoddiad. Dim ond 75 o gynhyrchion oedd ganddyn nhw hefyd ... taliad i blatfform e-fasnach ei drin. A dim ond am y flwyddyn gyntaf yr oeddent yn mynd i werthu i'r Unol Daleithiau. Roedd y bwled arian yn mynd i'w lladd.

Ein cyngor oedd, yn lle hynny, buddsoddi mewn ymchwil a brandio, yna gweithredu datrysiad syml, oddi ar y silff gyda llwyfan awtomeiddio marchnata integredig lle gallem ganolbwyntio ar gynyddu ymwybyddiaeth a gyrru gwerthiant eu cynhyrchion. Roedd angen hongian banana rheolaidd arnyn nhw ... dim byd mwy.

Wrth i chi edrych tuag at eich busnes, efallai na fydd angen datrysiad drud neu arloesol er mwyn nodi'r pwyntiau poen yn eich sefydliad lle gallai technoleg eich helpu i fod yn fwy effeithiol a mwy effeithlon. Yn llythrennol, gallai fod yn blatfform meddalwedd sy'n tynnu, trawsnewid, a llwytho data sy'n arbed oriau di-ri o waith arall i lawr y ffordd.

Perfformiwch yr un dadansoddiad â'ch cwsmeriaid ... ble mae eu rhwystredigaethau a'u bylchau yn y ffordd rydych chi'n gallu eu gwasanaethu a'u cadw'n hapus?

Gall yr ateb fod yn rhad ac yn annhechnegol. Mae yna reswm pam mae 542 o hongian banana ar Amazon ... mae yna dunelli o bobl yn eu prynu a chriw o gwmnïau yn gwneud yn eithaf da wrth ateb y gofynion. Ac mae'r prisiau'n amrywio ar sail y gwerth y mae'r cwsmer yn ei weld.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Douglas wedi helpu i ddechrau sawl cwmni newydd llwyddiannus ar gyfer MarTech, wedi cynorthwyo gyda’r diwydrwydd dyladwy o dros $5 bil mewn caffaeliadau a buddsoddiadau Martech, ac mae’n parhau i lansio ei lwyfannau a’i wasanaethau ei hun. Mae'n gyd-sylfaenydd Highbridge, cwmni ymgynghori trawsnewid digidol. Mae Douglas hefyd yn awdur cyhoeddedig canllaw Dummie a llyfr arweinyddiaeth busnes.

Erthyglau Perthnasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.