Mae CRM B2C yn hanfodol i fusnesau sy'n wynebu cwsmeriaid

crm manwerthu cwsmeriaid

Mae defnyddwyr yn y farchnad heddiw yn fwy grymus nag erioed o'r blaen, wrth fynd ati i chwilio am gyfleoedd i ymgysylltu â busnesau a brandiau. Mae'r newid pŵer enfawr i ddefnyddwyr wedi digwydd yn gyflym ac wedi gadael y rhan fwyaf o gwmnïau yn druenus o brin o offer i harneisio'r holl wybodaeth newydd y dechreuodd defnyddwyr ei darparu mewn ffyrdd newydd.

Er bod bron pob busnes soffistigedig sy'n wynebu defnyddwyr yn cyflogi datrysiadau CRM i reoli cwsmeriaid a rhagolygon, mae'r rhan fwyaf ohonynt yn seiliedig ar dechnoleg ddegawdau oed - ac fe'u cynlluniwyd yn bennaf i drin gwerthiannau B2B. Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n dibynnu ar gofnodion cwsmeriaid gwahanol o fewn llwyfannau POS, eFasnach neu Farchnata nad ydyn nhw'n rhannu data â'i gilydd. Wedi'u hadeiladu i gefnogi'r hen fodel a oedd yn cynnwys camau siopa swyddogaethol yn bennaf, ni all yr atebion hyn ddarparu lluniau cyflawn o ddefnyddwyr modern wrth iddynt fynd i mewn ac allan o'r twndis gwerthu sawl gwaith, ar amrywiol sianeli a gwahanol bwyntiau cyffwrdd cyn trosi.

Y gwir yw bod systemau swyddogaethol a CRMs sy'n seiliedig ar hen ymddygiadau yn aneffeithiol wrth reoli defnyddwyr modern. Mae'r wybodaeth a ddarperir ganddynt wedi'i chyfyngu i seilos, wedi'u hynysu o'r hyn a ddysgir trwy sianeli a rhyngweithio eraill; mae hyn yn ei atal rhag integreiddio data cwsmeriaid newydd mewn amser real i baentio darlun cywir o'r siwrnai siopa newydd, sy'n gymhleth ac yn aflinol.

Dyma a ysgogodd fi i greu ENGAGE.cx, math hollol newydd o CRM a adeiladwyd o'r gwaelod i fyny i alluogi busnesau i adnabod a meithrin perthnasoedd â'u cwsmeriaid. Wedi'i eni yn y cwmwl, mae'r platfform hwn yn dysgu ymddygiadau defnyddwyr ac yn rhannu data ar draws pob sianel, hyd yn oed cyfryngau cymdeithasol, gyda'r nod o ddarparu deallusrwydd rhyfeddol o gywir i gwsmeriaid lle mae bwysicaf: ymrwymiadau un i un rhwng gweithwyr a chwsmeriaid.

Rwy'n ei alw'n B2C CRM.

Pam B2C CRM?

Yn ENGAGE.cx, rydym yn gwybod hynny Mae 80% o'ch elw yn cael ei ddanfon gan 20% o'ch cwsmeriaid.
Dychmygwch feithrin cysylltiadau cryfach â'r cwsmeriaid hyn trwy drin y perthnasoedd yn debyg iawn i'ch cyfeillgarwch; adnabod eich gilydd a deall y ffyrdd gorau o gyfathrebu yng nghyd-destun yr amrywiol sefyllfaoedd rydych chi'n rhyngweithio ynddynt:

  • Mae pob sgwrs rydych chi'n ei chael gyda'ch ffrindiau yn seiliedig ar hanes a rennir, ac rydych chi'n ei hanfod yn gwybod sut i ystyried cyd-destun sefyllfaol wrth gyfathrebu.
  • Pan maen nhw'n galw, tecstio, trydar, rydych chi'n gwybod pwy ydyn nhw - eu gwerthoedd, eu dyheadau a'u hanghenion.
  • Pan fyddant yn anfon cynnwys atoch, mae bob amser yn berthnasol oherwydd eu bod yn gwybod pwy ydych chi.
  • Pan fyddant yn arddangos yn eich tŷ, rydych chi'n gwybod sut i'w difyrru, ac mae'n debyg bod eu hoff ddiod ar gael ar eu cyfer.

Gan gymhwyso'r ymwybyddiaeth hon i'ch busnes, rydych chi am i'ch CRM feddu ar y galluoedd nid yn unig i gefnogi'r math newydd hwn o berthynas â chwsmer ond i helpu i adeiladu rhai newydd. Mae CRM traddodiadol yn anfanteisiol oherwydd bod ei wybodaeth wedi'i gyfyngu i'r sefyllfaoedd a'r ymrwymiadau y cafodd eu cynllunio i'w trin yn unig.

Bydd eich CRM B2C newydd yn deall sut mae'ch cwsmer yn newid trwy gydol y siwrnai brynu ac mae ein Relationship Cloud® yn gwasanaethu i hysbysu a grymuso gweithwyr â gwybodaeth berthnasol i gwsmeriaid, mae wedi'i adeiladu ar blatfform ystwyth sy'n croesi sianeli i ddal a churadu data ymddygiad.

eCX_RelationshipCloud

Arloesi CRM B2C: Gwybodaeth am Deithiau Cwsmer

Mae ein Cloud Perthynas yn darparu mewnwelediad, gwelededd a chyd-destun i ble mae'ch cwsmeriaid yn eu teithiau penodol. Mae hyn yn galluogi busnesau i ddysgu'r ffyrdd gorau o ymgysylltu â chwsmeriaid ar unrhyw amser a lle unigol ar delerau'r cwsmer - ar draws pob sianel, cyfryngau a lleoliad. Dros amser, rydym yn llunio llinellau amser cylch bywyd ar gyfer pob cwsmer sydd yn ei dro yn darparu lefelau digynsail o wybodaeth y gellir eu cymhwyso i ddefnyddwyr unigol neu'n rhagfynegol i bersonasau prynwyr.

Arloesi CRM B2C: Grymuso Gweithwyr

Mae gweithwyr ar reng flaen ymgysylltu â chwsmeriaid ac yn nodweddiadol nhw yw'r elfennau mwyaf hanfodol wrth adeiladu perthnasoedd a chynhyrchu teyrngarwch. Nid yw CRMs traddodiadol yn gallu eu grymuso gyda'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt ar hyn o bryd i wneud y gorau o ryngweithio pob cwsmer. Mae'r Cloud Relationship wedi'i adeiladu'n bwrpasol yn benodol o amgylch darparu data CREFYDDOL i'r gweithiwr DDE ar bob cam o'r daith. Ystyriwch ei fod yn sesiwn friffio seicolegol ar bob cwsmer y gall gweithwyr ei sbarduno i arwain y rhyngweithio.

Arloesi CRM B2C: Ystwythder Llwyfan

Mae darparwyr CRM traddodiadol wedi dechrau ail-leoli eu offrymau o amgylch profiad y cwsmer, ond yn gyffredinol maent yn dal i gael eu hadeiladu ar asgwrn cefn B20B CRM 2 oed neu maent yn gyfuniad o lawer o gaffaeliadau sydd wedi'u pwytho gyda'i gilydd. Nid yw'r naill senario na'r llall yn creu'r ystwythder na'r ymatebolrwydd sydd ei angen i fynd i'r afael â gofynion defnyddwyr heddiw. Mae'r Relationship Cloud yn addasu deallusrwydd mewn amser real ac yn dod yn ddoethach ym mhob pwynt cyffwrdd trwy brosesu a dadansoddi ymddygiadau a digwyddiadau cylch bywyd cwsmeriaid amser real.

Ymgysylltu â Thaith Cwsmer

Mae yna ddigon o atebion CRM ar gael ar gyfer marchnad B2C, ond oni bai bod y platfform wedi'i adeiladu'n bwrpasol i ddarparu perthnasoedd personol â chwsmeriaid ar raddfa, a all alw ei hun yn B2C? Mae defnyddwyr heddiw eisiau bwyd i gael eu deall; maent yn dyheu amdano ac yn ymateb iddo. Trwy weithredu CRM B2B go iawn yn eu cyfres o dechnoleg, gall cwmnïau ddatblygu perthnasoedd mwy deniadol a thrawsnewidiol â chwsmeriaid, ac mae hynny'n wahaniaethydd a chydran gystadleuol allweddol ar gyfer llwyddiant cynaliadwy.

Gallwch ddysgu am gydrannau craidd B2C CRM a sut i gyfoethogi profiad y cwsmer trwy edrych ar ein papur gwyn, Pam fod angen CRM B2C ar Gwsmer sy'n Wynebu Busnes. Oherwydd ein bod ni'n gwybod bod gweld yn credu, gallwch chi hefyd drefnu person personol demo yma.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.