Sut mae CRM eFasnach o fudd i Fusnesau B2B a B2C

B2B o Fuddiannau CRM E-fasnach B2C

Mae newid sylweddol yn ymddygiad cwsmeriaid wedi effeithio ar lawer o ddiwydiannau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond y sector e-fasnach sydd wedi cael ei daro galetaf. Mae cwsmeriaid sy'n ddeallus yn ddigidol wedi troi at ymagwedd bersonol, profiad siopa digyffwrdd, a rhyngweithiadau aml-sianel.

Mae'r ffactorau hyn yn gwthio manwerthwyr ar-lein i fabwysiadu systemau ychwanegol i'w cynorthwyo i reoli perthnasoedd cwsmeriaid a sicrhau profiad personol yn wyneb cystadleuaeth ffyrnig.

Yn achos cwsmeriaid newydd, mae angen mesur eu hanghenion a'u dewisiadau a sefydlu cysylltiadau personol er mwyn osgoi eu dylanwadu i'ch cystadleuwyr. Ar yr un pryd, mae darganfod eu hanes prynu, gwylio a phrynu yn helpu i ddarparu argymhellion perthnasol a sicrhau eu bod yn cael eu cadw. Mae hyn i gyd yn gofyn am gasglu, storio, prosesu, cydamseru a rheoli llawer iawn o ddata cwsmeriaid.

Un o'r atebion sy'n werth ei ystyried yw'r rheoli perthynas â chwsmeriaid system, neu CRM yn fyr.

Mae tua 91% o fusnesau gyda 10+ o weithwyr yn trosoledd CRMs yn eu llifoedd gwaith.

Ymchwil Grand View

Mae cwmnïau o wahanol feintiau yn gweithredu CRM e-fasnach ar gyfer:

 • Awtomatiaeth rheoli cwsmeriaid
 • Galluogi rhyngweithiadau aml-sianel
 • Adeiladu darlun cyflawn o'r cwsmer
 • Marchnata a awtomeiddio prosesau gwasanaeth
 • Dylunio un ganolfan rheoli cwsmeriaid ar gyfer gwelededd data trawsadrannol symlach

Sut y Gall EFasnach CRM Solutions Fynd i'r Afael â'ch Anghenion Busnes

Mae CRMs fel arfer yn atebion cyfannol sydd wedi'u hymgorffori mewn pensaernïaeth e-fasnach er mwyn diwallu'r anghenion canlynol:

 1. Anghenion gweithredol – Mae rheoli cwsmeriaid yn effeithiol braidd yn heriol ac, yn y rhan fwyaf o achosion, yn amhosibl heb un hwb data credadwy. O ganlyniad, mae busnesau masnach ar-lein yn troi at ddefnyddio systemau CRM i gysylltu pwyntiau cyffwrdd lluosog i goladu gwybodaeth cwsmeriaid i ystorfa ddata gyffredin a sicrhau mynediad di-rwystr i ddata ar gyfer amrywiol adrannau.
 2. Anghenion dadansoddol – Gall CRMs ddefnyddio’r data a gasglwyd i gynhyrchu mewnwelediadau ar gyfer gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae'r system yn defnyddio'r data cwsmeriaid ariannol a marchnata a gasglwyd fel ymholiadau chwilio, safbwyntiau, a hanes prynu i greu proffiliau manwl, rhagweld ymddygiad, cynhyrchu argymhellion, cynyddu boddhad cwsmeriaid, a galluogi traws-werthu ac uwchwerthu.
 3. Anghenion cydweithredol - Gall datgysylltu adrannau niweidio cynhyrchiant llifoedd gwaith. Er mwyn galluogi mynediad unedig i ddata cwsmeriaid ar gyfer marchnata, gwerthu, ac adrannau eraill, mae angen un system arnoch a all symleiddio cyfnewid data a mynediad. Gall y CRM e-fasnach ddarparu mynediad proffil cwsmer sengl, cydweithrediad traws-adran di-dor, a sicrhau synergedd cwmni cyfan.

CRM e-fasnach ar gyfer B2B a B2C: Manteision

Ni waeth beth yw maint eich cwmni e-fasnach, ac a yw'n B2B neu B2C, y prif nod yw denu, trosi a chadw cwsmeriaid. Datblygir CRMs i gynorthwyo cwmnïau i gyflawni'r nodau hyn trwy ddarparu'r buddion canlynol iddynt:

 • Gweld cwsmer cyflawn - Mae tactegau rheoli cwsmeriaid effeithiol yn dechrau gydag ymchwil cwsmeriaid dwys yn seiliedig ar ddata cronedig. Gall CRMs gynorthwyo manwerthwyr ar-lein i gasglu data ac, yn seiliedig arno, ddylunio proffil siopwr 360 gradd. Mae mynediad i farn y cwsmer ar draws adrannau yn caniatáu ar gyfer rheoli twndis gwerthu priodol, gwelededd taith siopa cwsmeriaid, olrhain gweithgaredd, datblygu strategaethau marchnata wedi'u targedu, a darparu argymhellion priodol.
 • Personoli uwch – Gall CRMs sydd â dysgu peirianyddol mewnol drosoli’r data cwsmeriaid a gasglwyd i weithredu ar gyfleoedd uwchwerthu a thraws-werthu, galluogi argymhellion, a symleiddio profiadau siopa. Mae dull personol o'r fath yn helpu i ddod â chwsmeriaid i mewn a chynyddu cyfraddau cadw a theyrngarwch.
 • Profiad cwsmer aml-sianel – Mae cyfleoedd heddiw ar gyfer rhyngweithiadau omnichannel yn gadael i gwsmeriaid fod yn fwy hyblyg wrth brynu, boed hynny trwy siopau symudol neu siopau gwe neu gyfryngau cymdeithasol. Yn y cyfamser, i fanwerthwyr digidol, mae darparu profiadau di-ffael a phersonol yn yr amgylchedd aml-sianel yn achosi heriau sylweddol sy'n gysylltiedig â chysylltu pwyntiau cyffwrdd lluosog a chasglu data cwsmeriaid traws-sianel yn ganolbwynt unedig. Gall CRM drawsnewid profiadau tameidiog cwsmeriaid yn un sy'n dod â sianeli lluosog ynghyd ac yn sicrhau bod yr holl ddata yn y golwg, a bydd y defnyddiwr yn derbyn profiad personol trwy unrhyw sianel ryngweithio.
 • Awtomeiddio gweithrediadau marchnata - Mae'r galluoedd CRM marchnata yn awgrymu rheolaeth dros ryngweithio cwsmeriaid yn ystod y daith werthu, awtomeiddio tasgau marchnata, creu ymgyrchoedd marchnata wedi'u teilwra, a chyfleoedd ar gyfer gwasanaeth wedi'i deilwra gyda chatbots ac ymatebion awtomataidd. Mae awtomeiddio tasgau marchnata a deall ymddygiad cwsmeriaid yn arwain at feithrin plwm mwy effeithiol, twf refeniw, a dull gweithredu mwy personol ar draws taith siopa cwsmeriaid.
 • Dadansoddeg sy'n canolbwyntio ar y dyfodol – Mae CRMs yn gweithredu fel storfeydd data cwsmeriaid sy’n casglu, yn storio ac yn defnyddio’r data i wneud penderfyniadau sylfaenol. Diolch i'r ffynhonnell sengl hon o wirionedd, gellir defnyddio'r data ar gyfer cynhyrchu proffiliau manwl cwsmeriaid, amcangyfrif lefel eu hymgysylltiad, rhagweld ymddygiad, a nodi'r cam o fewn y biblinell werthu i gymhwyso tactegau marchnata yn amserol a chynnig argymhellion perthnasol. Yn fwy na hynny, gall y system nodi siopwyr gwerthfawr a'r sianeli gorau ar gyfer eu caffael i roi'r argymhellion priodol i chi sy'n ymwneud â chamau gweithredu effeithiol pellach.

Efallai mai caffael datrysiad CRM fydd y ffordd gywir o awtomeiddio rheolaeth cwsmeriaid, cynnig dull gweithredu personol, hybu cadw a pherfformiad busnes cyffredinol. Ar ben hynny, trwy integreiddio'n ddi-ffael â modiwlau eraill o'ch pensaernïaeth e-fasnach, gall datrysiad CRM ategu ymarferoldeb yr ecosystem gyfan yn effeithiol.