B2B: Sut i Greu Twmffat Cynhyrchu Arwain Cyfryngau Cymdeithasol Effeithiol

Twmffat Cynhyrchu Arweiniol Cyfryngau Cymdeithasol B2B

Mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o wneud hynny cynhyrchu traffig ac ymwybyddiaeth brand ond gall fod yn dipyn o her wrth gynhyrchu arweinwyr B2B. Pam nad yw cyfryngau cymdeithasol mor effeithiol wrth wasanaethu fel twndis gwerthu B2B a sut i oresgyn yr her honno? Gadewch i ni geisio darganfod!

Heriau Cenhedlaeth Arwain Cyfryngau Cymdeithasol

Mae dau brif reswm pam ei bod yn anodd troi llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn sianeli cynhyrchu arweiniol:

 1. Mae marchnata cyfryngau cymdeithasol yn aflonyddgar – Waeth pa mor dda rydych chi’n targedu’ch strategaeth cyfryngau cymdeithasol, fel arfer nid cyfryngau cymdeithasol yw’r man lle mae pobl yn gwneud busnes. Maen nhw'n pori eu ffrydiau cyfryngau cymdeithasol i ddal i fyny â ffrindiau, teulu a chyn-weithwyr. Efallai y byddan nhw'n edrych am dynnu sylw oddi wrth eu proses waith a gwylio fideos neu femes hwyliog. Mae eich cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol yn torri ar draws y broses. Hyd yn oed os ydych chi'n targedu'r diweddariadau hynny'n hynod o dda ac yn cyrraedd y gynulleidfa a ddymunir, yn aml nid dyma'r amser iawn ar gyfer eich rhagolygon.
 2. Teithiau prynu hynod gymhleth – O ran B2B, mae'n rhaid i farchnatwyr a rheolwyr gwerthu ddelio ag unedau gwneud penderfyniadau, nifer o bobl a all benderfynu a yw'ch cynnyrch yn rhywbeth y maent am fuddsoddi ynddo. Gall unedau gwneud penderfyniadau gynnwys swyddogion gweithredol (sefydlwyr, Prif Weithredwyr, VP, ac ati. .), rheolwyr (rheolwr marchnata, rheolwr datblygu cynnyrch, rheolwr cymorth cwsmeriaid, ac ati) yn ogystal â'r defnyddiwr terfynol (person sy'n mynd i fod yn y pen blaen yn defnyddio'ch cynnyrch, fel dadansoddwr SEO neu dîm allgymorth cyswllt ). O ganlyniad, gall y daith brynu gymryd wythnosau a misoedd tra bod eich cynnig yn teithio o adran i adran. Nid oes bron byth brynu ysgogiad ar waith sy'n gweithio mor dda ym maes marchnata cyfryngau cymdeithasol. Mae angen llawer mwy o bwyntiau cyffwrdd arnoch i atgoffa'ch rhagolygon amdanoch chi'ch hun a'ch cynnyrch.

Sut i Gynhyrchu Arweinwyr o'r Cyfryngau Cymdeithasol?

Ac eto, gall cyfryngau cymdeithasol barhau i weithio'n hynod o dda i gynhyrchu arweinwyr a chefnogi eich ymdrechion cenhedlaeth arweiniol eraill. Dyma sut.

1. Sefydlwch eich trefn wrando ar gyfryngau cymdeithasol

Mae monitro cyfryngau cymdeithasol yn hanfodol i greu twndis gwerthu effeithiol. Rydych chi eisiau gallu bod yno i gymryd rhan mewn trafodaethau perthnasol ac ymateb i grybwylliadau cyfryngau cymdeithasol. Bydd hefyd yn eich helpu i ddeall tactegau cenhedlaeth arweiniol eich cystadleuwyr yn ogystal ag uniaethu'n well â'ch cynulleidfa darged.

Awario yn cynnig ateb gwrando cyfryngau cymdeithasol cynhwysfawr y gallwch ei ddefnyddio i fonitro eich brand, enwau eich cystadleuwyr, eich trafodaethau cynulleidfa darged, ac ati Trwy ddefnyddio nodwedd chwilio boolean Awario gallwch fonitro bron unrhyw beth. Ar ben hynny, mae Awario yn cynnig nodwedd cynhyrchu plwm defnyddiol sy'n eich helpu i ddal sgyrsiau a allai arwain yn hawdd at drawsnewidiadau.

Ateb Gwrando Cymdeithasol Awario

Yn ogystal â gwrando ar y cyfryngau cymdeithasol, ystyriwch olrhain proffiliau cyfryngau cymdeithasol allweddol ar gyfer newidiadau bio a lluniau proffil: Bydd hyn yn caniatáu ichi amseru eich pwyntiau cyffwrdd yn well pan fydd eich gobaith yn cael ei hyrwyddo, yn dathlu carreg filltir, neu'n marchnata rhywbeth pwysig, fel llyfr newydd neu digwyddiad.

Delweddu yn ffordd wych o sefydlu'r math hwn o fonitro sy'n eich galluogi i gael gwybod am y newidiadau ymlaen InstagramFacebook, neu hyd yn oed tudalennau a ddiogelir gan gyfrinair:

delweddu

2. Creu tudalen lanio cyfryngau cymdeithasol (neu wefan)

Mae llawer i'w ddweud am dudalen lanio sydd i fod i droi llechwyr cyfryngau cymdeithasol yn dennyn, ac nid yw'r un o'r awgrymiadau yma yn mynd i fod yn ddelfrydol. Bydd yn rhaid i chi arbrofi ac A/B profi llawer. Mae yna egwyddorion sylfaenol:

 • Dylai, yn amlwg, fod yn gyfeillgar i ffonau symudol gan fod y rhan fwyaf o bobl yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol o ddyfeisiau symudol
 • Dylai lwytho'n gyflym, a gwasanaethu'r adran bwysicaf yn gyntaf er mwyn iddo beidio â cholli defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol ddiamynedd
 • Dylai gael rhywfaint o brawf cymdeithasol clir, yn ddelfrydol gan ddylanwadwyr cydnabyddedig. adolygiadau yn bwysig iawn ar gyfer trosi traffig cyfryngau cymdeithasol
 • Yn olaf, dylai ymgysylltu â'ch ymwelwyr ar unwaith, gan ddileu unrhyw gamau ychwanegol.

Yn ddelfrydol, rydych chi am i'ch ymwelwyr tudalen berfformio gweithred ar unwaith ar unwaith.

Mae gwahodd eich ymwelwyr tudalen i ddewis slot amser ar gyfer demo rhad ac am ddim yn syniad gwych oherwydd mae hynny'n dileu nifer yr e-byst yn ôl ac ymlaen ac yn byrhau'r twndis gwerthu. Apwyntiad yn ap defnyddiol sy'n galluogi'ch rhagolygon i drefnu galwad a'i ychwanegu at eu calendr gydag un clic o lygoden.

Syniad arall yw ychwanegu sgwrs fyw opsiwn sy'n ffordd wych o'u cynnwys yn y broses werthu ar unwaith.

Mewn rhai achosion, cynnig rhywbeth am ddim ar unwaith yw'r unig ffordd i ymgysylltu â'ch traffig cyfryngau cymdeithasol. Nid yw'n syniad drwg eu cael i danysgrifio i weminar rhad ac am ddim. Mae yna amrywiaeth enfawr o gyfryngau cymdeithasol-gyfeillgar llwyfannau gweminar sy'n eich galluogi i ffrydio'n fyw i'r cyfryngau cymdeithasol.

Ar gyfer rhai twmffatiau piblinellau, mae hefyd yn gwneud synnwyr i sefydlu safle ar wahân a fydd ar wahân i'ch prif frand. Er enghraifft, gallwch greu cylchlythyr arbenigol wedi'i dargedu'n fawr neu sefydlu fforwm arbenigol a gwneud hynny'n gam cyntaf ar y gweill. 

Yn yr achos hwn, mae creu gwefan ar wahân yn gwneud synnwyr perffaith. Nid oes angen talu tunnell am enw parth, gallwch chi ei ddefnyddio Enwi i ddod o hyd i barth rhad yn gyflym a fydd yn hawdd ei frandio.

enwi

3. Sicrhewch fod eich diweddariadau (neu hysbysebion) yn wirioneddol ddeniadol

Yn amlwg, nid oes un rysáit unigol ar gyfer creu cynnwys cyfryngau cymdeithasol effeithiol.

Ond dyma rai syniadau i chi arbrofi gyda nhw:

 • Defnyddiwch lawer o ddelweddau a fideos: Bydd y rhain hefyd yn helpu'ch busnes gyda'ch gwelededd organig trwy raddio mewn delwedd a carwsél fideo
 • Creu polau brodorol ac yna rhoi cyhoeddusrwydd i'ch canfyddiadau mewn post dilynol
 • Tagiwch y dylanwadwyr rydych chi'n eu crybwyll yn eich cynnwys i'w helpu i'w hyrwyddo
 • Gofynnwch lawer o gwestiynau

Optimizer Testun yn ffordd wych o ddod o hyd i gwestiynau diddorol i'w gofyn ar gyfryngau cymdeithasol ac ennyn diddordeb mwy o'ch cynulleidfa:

Dyma hefyd ganllaw gwych ar greu a strategaeth cynnwys cyfryngau cymdeithasol.

4. Amserwch eich diweddariadau neu hysbysebion yn dda

Mae amseru yn bopeth mewn marchnata cyfryngau cymdeithasol oherwydd mae'n caniatáu ichi ddiystyru'r ffenomen ymyrraeth honno a drafodwyd gennym yn gynharach.

Mae rhai enghreifftiau o amseru da yn cynnwys:

 • Digwyddiad arbenigol i ddod y mae pawb yn siarad amdano
 • Tuedd neu newid economaidd sydd wedi gwneud eich cynnyrch yn arbennig o ddefnyddiol (meddyliwch am Zoom yn gwasanaethu hysbysebion gweithio o bell yn ystod cloi Covid)
 • Tymhorolrwydd (ee tymor treth sydd ar ddod), ac ati.

Tueddiadau Google yn ffordd dda o ragweld tueddiadau tymhorol. Gellir ei gyfyngu hefyd i ardal benodol:

tueddiadau google

5. Cofnodwch yr arweiniadau hynny'n dda

Mae bod yn drefnus yn allweddol o ran cynhyrchu plwm: Mae angen i chi wybod yn glir â phwy y gwnaethoch gysylltu eisoes, beth yw'r pwyntiau cyffwrdd hynny hyd yn hyn, a sut olwg sydd ar bob DMU (uned gwneud penderfyniadau).

Dyma lle mae datrysiad CRM da yn dod i rym.

Dyma gymhariaeth gadarn o llwyfannau CRM mawr i chi ddewis o'u plith. Chwiliwch am ddatrysiad meddalwedd sy'n cynnig nodwedd rheoli piblinell gwerthu solet ac sy'n creu proffiliau arweiniol manwl.

6. Ceisiwch help gan ddylanwadwyr

Mae marchnata dylanwadwyr yn ychwanegiad gwych at gynhyrchu plwm a yrrir gan gyfryngau cymdeithasol oherwydd bod pobl yn ymddiried mewn pobl. Bydd derbyn ychydig o ddylanwadwyr arbenigol yn eich helpu i greu rhywfaint o ymddiriedaeth. Bydd hefyd yn eich helpu i gael rhai adolygiadau a thystebau gwerthfawr i'w defnyddio ar eich tudalen lanio cyfryngau cymdeithasol.

Mae yna ganllaw manwl ar sut i wneud hynny ennill dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol heb nawdd.

Awario yn cynnig offeryn marchnata dylanwadwyr pwerus sy'n eich galluogi i adnabod micro-enwogion go iawn yn eich arbenigol a'r ffordd orau o fynd atynt:

chwilio dylanwadwr awario

7. Cynnwys eich tîm cyfan yn y broses

Mae marchnata cyfryngau cymdeithasol yn cynnwys mwy o bobl na'ch tîm gwerthu yn unig. Mae angen i chi gael rheolwyr cyfryngau cymdeithasol yn rhan o'ch ymdrechion oherwydd nhw yw'r rhai sy'n ymwneud â'r broses a dylech bob amser groesawu adborth gan eich tîm cymorth cwsmeriaid oherwydd eu bod ar flaen y gad o ran rhyngweithio â'ch cwsmeriaid presennol.

Mae angen i hyd yn oed eich tîm datblygu cynnyrch gymryd rhan oherwydd mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o gynhyrchu adborth amser real ar eich offer.

Felly bydd cadw'ch cwmni cyfan yn rhan o'r broses o fudd i bawb ac yn eich helpu i gael canlyniadau hyd yn oed yn fwy diriaethol o'ch ymdrechion. Os nad ydych yn siŵr sut i wneud hynny, cymerwch hwn Prawf Cyfathrebu Unedig i nodi sut i sefydlu'r broses.

8. Segmentwch ac ail-farchnata eich hysbysebion cyfryngau cymdeithasol

Yn olaf, mae cyfryngau cymdeithasol yn atodiad perffaith i'ch holl ymdrechion cenhedlaeth arweiniol oherwydd gallwch chi ail-dargedu eich ymwelwyr safle yn seiliedig ar eu hymgysylltiad blaenorol â'r wefan.

Ar y pwynt hwn mae pob prif lwyfan cyfryngau cymdeithasol yn cynnig nodwedd ail-farchnata:

 • Facebook (ac Instagram): Gallwch chi ail-dargedu'ch hysbysebion i bobl a ymwelodd â'ch gwefan, a drawsnewidiodd, a adawodd eu cartiau siopa, ac ati.
 • Twitter: Gallwch ailfarchnata i ddefnyddwyr a welodd neu a ymgysylltu â chi ar Twitter
 • LinkedIn: Gallwch ail-dargedu eich hysbysebion yn ôl gwefan, hysbysebion fideo, Ffurflenni Gen Arweiniol neu Ddigwyddiad LinkedIn yn fuan.

rheolwr ymgyrch linkedin

Mae gan farchnata cyfryngau cymdeithasol un her enfawr i ymdopi â hi: Mae'n rhaid i chi fod yno bob amser i weld canlyniadau. Yr eiliad y byddwch chi'n stopio, bydd y niferoedd plwm yn dechrau tancio. Felly does dim graddio yma: Mae'n broses barhaus. 

Y newyddion da yw, gan ddefnyddio'r offer a'r camau uchod, byddwch yn gallu sefydlu strategaeth cynhyrchu plwm effeithiol i wneud y gorau o'ch traffig cyfryngau cymdeithasol. Pob lwc!

Datgelu: Martech Zone yn defnyddio eu cysylltiadau cyswllt ar gyfer rhai cynhyrchion yn yr erthygl hon.