Cynllun 4 Pwynt i Drawsnewid Eich Cwsmeriaid B2B yn Efengylwyr Brand

Efengylydd Brand

Pe byddech chi'n treulio noson mewn dinas nad oeddech chi erioed wedi ymweld â hi o'r blaen ac wedi cael dau argymhelliad bwyty, un gan y concierge gwesty ac un gan ffrind, mae'n debyg y byddech chi'n dilyn cyngor eich ffrind. Yn gyffredinol, rydyn ni'n dod o hyd i farn pobl rydyn ni'n eu hadnabod ac yn eu hoffi yn fwy credadwy nag argymhelliad dieithryn - mae'n gyfiawn natur ddynol

Dyna hefyd pam mae brandiau busnes-i-ddefnyddiwr (B2C) yn buddsoddi mewn ymgyrchoedd dylanwadwyr - mae argymhellion cyfeillgar yn offeryn hysbysebu hynod bwerus. Mae'n gweithio felly yn y byd busnes-i-fusnes (B2B) hefyd. Yn yr hen ddyddiau, byddai darpar gwsmeriaid yn cysylltu â gwerthwr, yn darllen ymchwil diwydiant neu'n lawrlwytho pamffled gwerthu. Nawr maen nhw'n edrych at gyfoedion a bron 95 y cant darllen adolygiadau ar-lein. 

Gan fod eich cwsmeriaid B2B yn cymryd camau lluosog cyn iddynt siarad â chynrychiolydd gwerthu erioed, gwaith marchnata yw meithrin arweinwyr ar frig y twmffat gwerthu yn y ffordd fwyaf effeithiol. A'r offeryn hysbysebu mwyaf effeithlon yw efengylwyr brand - cwsmeriaid sy'n caru'ch cynnyrch ac sy'n barod i rannu eu profiad â'u cyfoedion. Dyma gynllun i'ch helpu chi i greu byddin o efengylwyr brand:

Cam 1: Canolbwyntio ar Lwyddiant Cwsmer

Ar ddiwedd y dydd, mae cwsmeriaid B2B yn hoffi'ch cynnyrch oherwydd ei fod yn eu helpu i lwyddo yn y swydd. Felly, i greu efengylwyr brand, gwnewch lwyddiant cwsmeriaid yn brif nod i chi. Rhaid iddo fod yn rhan annatod o ddiwylliant eich cwmni, a dylai pob gweithiwr ym mhob rôl ddeall mai eich cenhadaeth yn y pen draw yw helpu cwsmeriaid i lwyddo. 

Pwynt arall i'w gofio yw mai'r hyn sy'n cael ei fesur yw'r hyn sy'n cael ei wneud, felly gwnewch lwyddiant cwsmeriaid yn fetrig perfformiad staff allweddol trwy raddio gweithwyr wrth eu cadw. Mae helpu cwsmeriaid i ddatrys problem (cymorth i gwsmeriaid) a dod o hyd i gyfleoedd ailwerthu (gwerthu) yn hollbwysig, ond rhaid i bopeth ymwneud yn ôl â nod trosfwaol llwyddiant cwsmeriaid. 

Cam 2: Cyfathrebu'n Gynnar ac yn Aml

Mae cyfathrebu â chwsmeriaid yn bwysig ar bob cam o'r berthynas, ond mae'n syniad gwych gosod safon ar ddiwrnod un, fel ffenestr 24 awr i'r tîm llwyddiant cwsmeriaid estyn allan pan ddaw cwsmeriaid newydd ar fwrdd y llong. Mae cyfathrebu cynnar yn gosod y naws ac yn arwydd o'ch ymrwymiad i lwyddiant y cwsmer newydd. 

Fe'ch cynghorir hefyd i sefydlu pwyntiau cyffwrdd rheolaidd fel y gallwch sicrhau eich bod yn deall blaenoriaethau ac amcanion y cwsmer, a fydd yn symud dros amser. Mae cyfathrebu rheolaidd yn sicrhau bod eich tîm yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am nodau cwsmeriaid, a gallai hefyd roi rhybudd cynnar i chi o broblem sy'n dod i'r amlwg fel y gallwch ei thrwsio a chadw'r berthynas ar y trywydd iawn. 

Cam 3: Sicrhewch fod y Timau Llwyddiant Cwsmer a Gwerthu yn Cydweithio

Os yn bosibl o gwbl, a yw'ch tîm gwerthu wedi dod â'r grŵp llwyddiant cwsmeriaid at y bwrdd cyn cau'r fargen. Mae'n ffordd wych o nodi'ch ymrwymiad i lwyddiant cwsmeriaid, ac mae'n rhoi cyfle i'r grŵp llwyddiant cwsmeriaid sefydlu perthynas cyn i unrhyw faterion cymorth godi. 

Mantais arall o waith tîm llwyddiant gwerthiant-cwsmer yw ei fod yn cael pawb ar yr un dudalen o ran disgwyliadau cwsmeriaid ac yn rhoi cyfle i bawb fesur lefel y gefnogaeth y bydd ei hangen ar y cwsmer newydd er mwyn ei weithredu'n llwyddiannus. Mae trosglwyddiad llyfn yn hanfodol ar gyfer llwyddiant cwsmeriaid - a chysylltiadau mewnol. 

Cam 4: Pan Wnewch chi Gamgymeriad, Ymddiheurwch a'i Atgyweirio

Nid oes neb yn berffaith, ac yn hwyr neu'n hwyrach, bydd eich tîm yn gwneud gwall sy'n effeithio ar gwsmer. Bydd y ffordd rydych chi'n ei drin yn dweud llawer wrth y cwsmer am eich ymrwymiad i'w lwyddiant. Dylai gweithwyr fod yn berchen ar gamgymeriadau, ymddiheuro a chanolbwyntio ar ddatrys y broblem yn hytrach na herio bai neu fynd yn amddiffynnol. 

Dylai cyfathrebu rheolaidd â chwsmeriaid roi cyfle ichi fynd i'r afael â phroblemau cyn iddynt ddod yn gyhoeddus. Ond os cewch adolygiad negyddol, peidiwch â chynhyrfu - mae'n dal yn bosibl ei wneud yn iawn, ac os ydych chi'n ei drin yn dda, gallwch chi gryfhau'r berthynas hyd yn oed. Cadwch mewn cof hynny hefyd 89 y cant o ddarpar gwsmeriaid yn darllen ymateb y busnes i adolygiadau negyddol. 

Beth sy'n Bwysig Fwyaf

Fe sylwch fod pob cam yn y cynllun pedwar pwynt hwn yn cynnwys llwyddiant cwsmeriaid. Mae hynny wrth wraidd unrhyw gynllun i droi cwsmeriaid yn llysgenhadon brand. Gall dosbarthu tchotchkes, bondio mewn cynadleddau, cofio enwau partneriaid a phlant, ac ati, adeiladu perthnasoedd rhyngbersonol. Ond yn y pen draw, yr hyn sydd bwysicaf yw bod eich cynnyrch yn helpu cwsmeriaid i wneud eu gwaith yn fwy effeithiol. 

Felly, cofiwch fod gennych chi gronfa o ddylanwadwyr posib: eich cwsmeriaid. Canolbwyntiwch ar eu llwyddiant, cadwch mewn cysylltiad â nhw, cydlynwch allgymorth gyda chydweithwyr, a byddwch yn berchen ar gamgymeriadau fel y gallwch drwsio gwallau yn gyflym. Pan roddwch y cynllun pedwar pwynt hwnnw ar waith, byddwch yn gallu creu sylfaen o gefnogwyr ysbeilio, a dyna'r math o hysbysebu na allwch ei brynu am unrhyw bris. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.