5 Rheswm i Farchnatwyr B2B Ymgorffori Bots yn eu Strategaeth Marchnata Digidol

Rhesymau dros Bots Sgwrs Marchnata B2B

Mae'r rhyngrwyd yn gyfleus yn disgrifio bots i fod yn gymwysiadau meddalwedd sy'n rhedeg tasgau awtomataidd i gwmnïau dros y rhyngrwyd. 

Mae bots wedi bod o gwmpas ers cryn amser bellach, ac wedi esblygu o'r hyn yr oeddent yn arfer bod. Bellach, mae bots yn cael y dasg o gyflawni ystod eang o dasgau ar gyfer rhestr amrywiol o ddiwydiannau. Ni waeth a ydym yn ymwybodol o'r newid ai peidio, mae bots yn rhan annatod o'r cymysgedd marchnata ar hyn o bryd. 

Mae bots yn darparu ateb perthnasol i frandiau sy'n ceisio cwtogi ar gostau a gwella effeithlonrwydd. Pan rwyt ti cychwyn busnes ar-lein a mynd i mewn i farchnata digidol, efallai y byddwch yn gwario llawer mwy yn anfwriadol ar hysbysebu, hyrwyddo, gwerthu ac adborth nag y dylech. Mae bots yn hynod rhad i'w sefydlu a gellir eu rhaglennu'n hawdd. 

Oherwydd eu hwylustod a'u budd terfynol, mae bots marchnata yn fath poblogaidd o awtomeiddio ar gyfer marchnatwyr heddiw. Yn y bôn, bots yw'ch tegan marchnata eich hun y gellir ei raglennu i gyflawni pa bynnag dasg rydych chi ei eisiau ganddyn nhw. 

Mae gwall dynol yn cael ei leihau ac mae gweithrediadau effeithiol o amgylch y cloc yn cael eu gwarantu trwy ddefnyddio bot. 

  • Ydych chi'n chwilio am ffyrdd i awtomeiddio'ch ymgyrch farchnata ddigidol a lleihau gwallau? 
  • Ydych chi wedi'ch ysbrydoli gan y buddion y gall bots eu cynnig? 

Os ydych, yna rydych ar y dudalen iawn. 

Yn yr erthygl hon, edrychwn ar ffyrdd posibl y gall marchnatwyr B2B eu dilyn i ymgorffori bots yn eu strategaeth marchnata digidol. 

Darllenwch yr erthygl hon a phenderfynu ar eich modus operandi ar gyfer dyfodol effeithlon a chost-effeithiol. 

Rheswm 1: Defnyddiwch Bots fel Offeryn i Gyfathrebu ag Ymwelwyr 

Dyma un o'r gweithredoedd bot mwyaf poblogaidd a mwyaf poblogaidd i ddewis. Gall y broses gymryd llawer iawn o lwyth gwaith oddi ar eich dwylo a gall eich paratoi ar gyfer y buddion sydd i ddod eich ffordd. 

Mae marchnata digidol wedi chwyldroi'r ffordd y mae brandiau'n cyfathrebu â chwsmeriaid am y tro cyntaf. 

Nid yw cyfathrebu wyneb yn wyneb yn norm mwyach, ac mae busnesau'n gosod eu hargraff gyntaf ar-lein trwy ragolwg eu gwefan a thrwy'r cynnwys sy'n bresennol arni.

Pan ddaw cwsmeriaid i'ch gwefan gyntaf, nid yn unig mae angen y graffeg a'r estheteg gywir arnyn nhw, ond maen nhw hefyd angen yr holl wybodaeth berthnasol a ddarperir iddyn nhw. 

Yn fyr, byddant eisiau atebion ar gyfer y cynhyrchion a'r gwasanaethau rydych chi'n eu cynnig, ynghyd â manylion unrhyw ostyngiadau neu promos perthnasol. Mae eich anallu i roi'r atebion hyn iddynt yn golygu eich bod o bosibl wedi colli cleient. 

Helpu pawb darpar gwsmeriaid yn flaenoriaeth a all fod yn anodd ei chynnal a'i reoli pan fydd gennych dîm gwerthu neu gefnogi bach. 

Hefyd, bydd gan eich tîm oriau gwaith dethol, ac ar ôl hynny ni fyddai gan y cwsmeriaid unrhyw un ar gael i ateb eu hymholiadau. 

Byddai dirprwyo'ch staff i wahanol oriau gwaith yn golygu y bydd yn rhaid i chi leihau'r gweithlu sydd ar gael ar un adeg benodol. 

Bydd hyn i bob pwrpas yn rhwystro effeithlonrwydd a byddai'n golygu na fyddwch yn gallu trin mewnlif cwsmeriaid sy'n edrych i ofyn cwestiynau. 

Efallai y bydd yn syndod i'r mwyafrif o farchnatwyr cyfoes, ond mae cwsmeriaid wir yn gwerthfawrogi sgwrs fyw sy'n ateb eu cwestiynau. 

Darganfu arolwg diweddar gan Econsultancy fod bron 60 y cant mae'n well gan bobl sgwrs fyw ar wefan. 

Gallwch chi wneud negeseuon trwy bots yn fwy dyneiddiol trwy weithio ar yr ymatebion. 

Gofynnwch gwestiynau a datblygwch atebion sy'n cyd-fynd â'ch brandio a'ch enw da am gynnyrch. 

Mae pobl yn llai tebygol o ryngweithio â bot stiff nad yw'n wirioneddol eu derbyn. Gallwch wneud eich bot hyd yn oed yn fwy croesawgar trwy roi llun proffil a llun arddangos iddo.

Bydd yr ychwanegiadau hyn yn gwella'r cyfathrebu rhwng eich bot a'ch cwsmeriaid trwy ei wneud yn fwy rhyngweithiol. 

Wrth siarad am ryngweithio, mae chatbot Sephora yn enghraifft wych o bot sy'n rhyngweithio'n dda â chwsmeriaid. Mae'r naws a ddefnyddir gan y bot yn ddiddorol ac mae'n helpu cwsmeriaid i selio eu bargen. 

Sephora Chatbot

Rheswm 2: Defnyddiwch Bots i Hidlo Trwy'ch Arweinwyr 

Mae rheoli arweiniol yn dasg gymhleth i reolwyr a thimau marchnata ei rheoli. Mae'r broses gyfan yn seiliedig ar eich greddf a'ch barn. 

Fel aelod o'ch tîm marchnata, mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod chi'n gwneud yr alwad gywir am ba rai sy'n arwain at fynd ar drywydd yn fwy parhaus, a pha rai i'w gollwng. 

Trwy ddefnyddio chatbots, gallwch ychwanegu llawer mwy o feichiau at y galwadau hyn. Gall greddf fod yn anghywir, ond anaml iawn y mae'r dadansoddeg sy'n cael ei rhedeg gan bots sgwrsio i gymhwyso arweinydd yn anghywir. 

Dychmygwch gwsmer newydd yn dod ymlaen i'ch gwefan ar-lein. Gallai rhai fod yn siopa ffenestri, gallai eraill fod â gwir ddiddordeb. 

Gan gadw dynameg a demograffeg eich cwsmeriaid mewn cof, gallwch raglennu rhestr o gwestiynau diddorol i benderfynu a yw'ch cwsmer o fewn y hwylio gwerthu neu beidio. 

Bydd yr atebion a roddir i'r cwestiynau hyn yn eich helpu i benderfynu ar arweinwyr y dylid eu dilyn. 

Mae bots wedi'u rhaglennu ar gael sy'n gwneud y gwaith hwn i chi. Mae'r botiau hyn yn helpu i baratoi cwestiynau ac yna'n dadansoddi'r atebion a roddir iddynt i benderfynu a yw arweinydd yn un y gellir ei ddilyn ai peidio. Driftbot gan Drift yw'r prif opsiwn yma os ydych chi'n chwilio am feddalwedd o'r math hwn. 

Er y gall bots wneud gwaith da iawn wrth gymhwyso a meithrin arweinydd, y ffordd orau o reoli'r broses yw trwy ychwanegu cyffyrddiad dynol ar ddiwedd y fargen. 

Y ffordd orau ymlaen yw caniatáu i bots feithrin a chymhwyso arweinydd ac yna cael cam dynol i mewn pan fydd y fargen ar fin cau. 

Gellir symleiddio'r broses i ddiffinio'ch strategaeth gwerthu digidol am yr amser i ddod. Mae'n hawdd a bydd yn sicrhau gwobrau i chi. 

Rheswm 3: Defnyddiwch Bots fel Dull i Bersonoli Profiad y Defnyddiwr 

Mae ymchwil diweddar wedi canfod hynny 71 y cant mae'n well gan bob cwsmer strategaethau gwerthu wedi'u personoli. 

Mewn gwirionedd, mae cwsmeriaid yn byw ac yn marw i'w personoli, gan ei fod yn gosod y chwyddwydr arnynt. Ers blynyddoedd, mae brandiau wedi bod yn gwerthu'r hyn sy'n gyfleus iddyn nhw, ond mae'r llanw bellach wedi newid ac mae'n bryd i gwsmeriaid benderfynu beth sy'n cael ei werthu a'i farchnata iddyn nhw. 

Gan gadw'r frenzy cwsmer tuag at bersonoli mewn cof, dylech gymryd arno'ch hun i roi'r sylw hwnnw iddynt. Gyda'r defnydd o bots, gallwch chi roi ymatebion cwsmer-ganolog i'ch ymwelwyr. 

Mae CNN yn enghraifft o brif sianel newyddion sy'n anfon porthwyr newyddion wedi'u haddasu i wahanol ddefnyddwyr yn seiliedig ar eu diddordebau a'u hopsiynau. 

Mae hyn yn creu gofod cadarnhaol ac yn helpu cwsmeriaid i ddibynnu ar y darparwr newyddion am yr holl newyddion sy'n berthnasol iddynt. 

Yn strwythurol yn ddatrysiad AI ar-lein blaenllaw sy'n helpu timau eiddo tiriog, broceriaid ac asiantau i ddatblygu atebion wedi'u personoli i'w cwsmeriaid. 

Mae'r chatbot o dan Structure yn mynd wrth yr enw Aisa Holmes ac yn gweithredu fel asiant gwerthu. Mae Aisa Holmes yn adnabod cleientiaid ac yn ateb eu hymholiadau mewn cywair wedi'i bersonoli.

Aisa Holmes

Rheswm 4: Defnyddiwch Bots ar gyfer Cyfathrebu Cyfryngau Cymdeithasol Effeithiol 

Gallwch hefyd ddefnyddio bots ar eich cyfryngau cymdeithasol i ymateb i gwsmeriaid a rhyngweithio â'r un ymroddiad ac addasu ag y byddech chi ar eich gwefan. 

Mae yna lawer o chatbots ar gael i ychwanegu at eich negeseuon ar Slack a Facebook Messenger. Defnyddir bots cyfryngau cymdeithasol orau ar gyfer cynhyrchu plwm, ac maent yn ateb y diben hwnnw'n dda. 

Rheswm 5: Defnyddiwch Botiau fel Dull i Benderfynu Demograffeg 

Mae bots yn cynnig ffordd ryngweithiol iawn i chi gael y ddemograffeg ofynnol gan eich cwsmeriaid, heb ofyn iddynt lenwi ffurflenni hir a diflas. 

Mae'r bot yn rhyngweithio â'ch cwsmeriaid mewn modd hynod achlysurol ac yn cynhyrchu'r wybodaeth sy'n berthnasol i'w demograffeg. 

Yna defnyddir y wybodaeth hon i'w chynnig strategaethau gwerthu wedi'u personoli i gwsmeriaid. Gall y strategaethau gwerthu hyn fod yn ffordd dda o ddod â chwsmeriaid newydd i'ch brand. 

Mae chatbot yn darparu lle diogel i lawer o gwsmeriaid lle gallant rannu gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'u demograffeg, heb deimlo'n ansicr yn ei chylch. 

Gallwch hefyd ddefnyddio'r cyfle hwn i ddod â chwsmeriaid newydd i mewn a chael data sy'n gysylltiedig â demograffeg gan yr hen rai. 

Erbyn hyn rydym yn disgwyl ichi ddeall pwysigrwydd chatbots a sut y gallwch eu hymgorffori yn eich strategaeth farchnata. Mae marchnata digidol yn ymwneud â bod yn achlysurol a ffurfio bondiau â'ch cwsmeriaid. 

Mae bots sgwrsio yn rhoi’r cyfle hwnnw i chi yn unig, gan eu bod yn caniatáu ichi archwilio gorwelion a fyddai fel arall wedi bod yn rhy bell i chi. 

Gall timau marchnata weithio law yn llaw â bots i ffurfio strategaeth farchnata ddigidol aruthrol. 

Bydd y gwasanaeth bots rhyngweithiol a 24 awr yn cyd-fynd yn dda ag arbenigedd eich staff dynol. Trwy'r amalgam hwn byddwch yn gallu elwa ar fwy o gyfleoedd gwerthu ac awtomeiddio marchnata. 

Ydych chi am geisio'ch lwc i ymgorffori bots yn eich strategaeth farchnata? 

Os oes, yna gwnewch sylw isod i roi gwybod i ni sut y gall ein technegau eich helpu chi yn y siwrnai sydd i ddod.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.