Sut y Dylai Marchnatwyr B2B Gamu i Fyny Eu Strategaethau Marchnata Cynnwys

tueddiadau marchnata cynnwys

Wrth i ni barhau i gyfweld arweinwyr marchnata, ymchwilio i dueddiadau ar-lein, a gweld canlyniadau ein hymdrechion ein hunain i gynorthwyo ein cleientiaid, does dim amheuaeth ynghylch pŵer marchnata cynnwys ar gyfer ymdrechion caffael B2B. Mae busnesau yn ymchwilio i'w pryniant nesaf ar-lein yn fwy nag erioed.

Y broblem, serch hynny, yw bod cwmnïau'n cynhyrchu cymaint o gynnwys aneffeithiol. Pan ofynnwyd i farchnatwyr B2B llwyddiannus y rheswm pam roedd eu marchnata cynnwys yn gweithio, sgoriodd 85% cynnwys mwy effeithlon o ansawdd uwch creu ar ei ben. Rydym yn parhau i wthio a llyfrgell gynnwys mynd at ein cleientiaid ein hunain lle rydym yn dogfennu'r cyfleoedd a'r bylchau yn eu cynnwys, ac yn gweithio i gynhyrchu sbectrwm diffiniedig o ansawdd uchel o bynciau.

Beth yw marchnata cynnwys?

Roedd dull marchnata strategol yn canolbwyntio ar greu a dosbarthu cynnwys gwerthfawr, perthnasol a chyson i ddenu a chadw cynulleidfa sydd wedi'i diffinio'n glir - ac, yn y pen draw, i ysgogi gweithredu proffidiol gan gwsmeriaid.

Nododd 47% o farchnatwyr B2B fod ganddyn nhw heriau wrth neilltuo adnoddau i'w strategaeth marchnata cynnwys Rydym yn gweld hyn hefyd gyda'n cwsmeriaid ein hunain ac wedi gweithio i symleiddio prosesau i leihau'r baich ar ein cleientiaid.

Er enghraifft, mae gennym un cleient yr ydym yn ei drefnu un bore bob mis i recordio sawl podlediad. Ar yr un pryd, rydym hefyd yn eu recordio ar fideo. Yna byddwn yn meistroli'r podlediadau, yn cynhyrchu'r fideos, yn eu trosglwyddo i'n llenorion, yn cynhyrchu erthyglau ar gyfer cyfryngau sy'n eiddo ac wedi'u hennill, ac yna'n cydosod y canlyniadau yn awtomatig mewn cylchlythyr wythnosol. Mae'r effeithlonrwydd hwn yn arwain at ffracsiwn o'r amser a dreulir ar ddatblygu cynnwys a hyd yn oed wedi hybu ymgysylltiad oherwydd yr aliniad ar draws sianeli.

Nid oes angen i gwmnïau edrych am gyllid nac adnoddau ychwanegol ar gyfer marchnata cynnwys pan fydd mwyafrif eu cynnwys ddim yn cynhyrchu canlyniadau mewn gwirionedd. Pe bai cwmnïau, yn lle hynny, yn lleihau maint y cynnwys a gynhyrchir yn wael ac yn canolbwyntio ar gynnwys ymgysylltiedig, perthnasol a dymunol iawn, gallent arbed amser a chynyddu effaith eu hymdrechion.

Yn ôl y Sefydliad Marchnata Cynnwys, Mae 39% y cant yn bwriadu cynyddu eu gwariant marchnata cynnwys dros y deuddeg mis nesaf

Gyda'r dirwedd sy'n newid yn barhaus o farchnata cynnwys, mae cadw i fyny â'r technegau a'r offer diweddaraf wedi dod yn hanfodol, dyna pam mae mwy a mwy o gwmnïau bellach yn taflu syniadau i wneud eu strategaeth mor effeithiol â phosibl yn y blynyddoedd i ddod. Mae'r cwmnïau hyn yn fwy na pharod i wario symiau mawr yn cefnogi eu cynllun marchnata y flwyddyn i ddod. Mae GroupM yn rhagweld y bydd cyfanswm gwariant y gwasanaethau marchnata ledled y byd yn mynd heibio'r $ 1 trillion trothwyon am y tro cyntaf yn 2017. Jomer Gregorio, Marchnata Digidol Philippines

Dyma'r ffeithlun hynod addysgiadol, Tueddiadau Marchnata Cynnwys B2B yn 2017.

Tueddiadau Marchnata Cynnwys B2B yn 2017