Sut yr Adeiladais Filiwn o Ddoleri o Fusnes B2B Gyda Fideo LinkedIn

Marchnata Fideo LinkedIn

Mae fideo wedi ennill ei le yn gadarn fel un o'r offer marchnata pwysicaf, gyda 85% o fusnesau defnyddio fideo i gyflawni eu nodau marchnata. Os edrychwn ar farchnata B2B yn unig, 87% o farchnatwyr fideo wedi disgrifio LinkedIn fel sianel effeithiol i wella cyfraddau trosi.

Os nad yw entrepreneuriaid B2B yn manteisio ar y cyfle hwn, maen nhw'n colli allan o ddifrif. Trwy adeiladu strategaeth frandio bersonol wedi'i chanoli ar fideo LinkedIn, llwyddais i dyfu fy musnes i dros filiwn o ddoleri heb gyllid. 

Mae creu fideo effeithiol ar gyfer LinkedIn yn mynd y tu hwnt i'r safon marchnata cyngor fideo. Mae angen creu a optimeiddio fideos LinkedIn yn benodol ar gyfer y platfform er mwyn cyrraedd y gynulleidfa gywir a chael effaith wirioneddol.

Dyma beth rydw i wedi'i ddysgu (a'r hyn yr hoffwn i ei wybod) am ddefnyddio fideo LinkedIn i adeiladu cwmni B2B. 

Canlyniadau Gyrru

Ymrwymais i upping fy ngêm fideo LinkedIn tua dwy flynedd yn ôl. Roeddwn i wedi dabbled â chreu fideos ar gyfer swyddi cwmni, ond roedd brandio personol yn hollol newydd i mi. Roeddwn i'n arfer meddwl bod creu fideos LinkedIn yn gofyn am sefyll gydag osgo perffaith o flaen bwrdd gwyn a rhoi gwybodaeth farchnata i mewn (wedi'i sgriptio'n glir). Fe wnes i symud fy strategaeth a dechrau creu fideos mwy achlysurol gan siarad am y rhannau o'r diwydiant rwy'n eu hadnabod ac yn eu caru.

Yn lle canolbwyntio ar werthu fy musnes, canolbwyntiais ar ddod o ddifrif gwerth i'm cynulleidfa. Parheais i greu mwy o fideos, gan sefydlu fy hun fel arbenigwr pwnc mewn marchnata, busnes, rheolaeth ac entrepreneuriaeth. Trwy bostio cyson a rhyngweithio rheolaidd, tyfais fy nghynulleidfa yn aruthrol dros yr ychydig fisoedd nesaf: mae bellach wedi cyrraedd 70,000 o ddilynwyr! 

Fe wnaeth fy strategaeth fideo colyn (a fy parodrwydd i gael ychydig yn bersonol) gael ei thalu ar ffurf tunnell o dennynau newydd. Trwy roi fy hun allan yna a siarad am fy mywyd, mae pobl yn dod i fy adnabod, estyn allan os ydyn nhw'n meddwl eu bod nhw'n ffit i weithio gyda ni, ac mae'r broses werthu yn symud mellt yn gyflym. Erbyn i'r rhagolygon LinkedIn hyn ymweld â gwefan fy nghwmni neu estyn allan ataf, roeddent eisoes yn arweinwyr cynnes. Hyd yn hyn, mae fy nghwmni wedi llofnodi mwy na miliwn o ddoleri mewn contractau gan arweinwyr sy'n dod o LinkedIn.

Er bod gen i help gan dîm gwych sy'n meithrin yr arweinwyr hynny, mae cynhyrchu plwm yn gam cyntaf enfawr - ac mae angen strategaeth fideo LinkedIn gref.

Dweud Stori Weledol

Mae fideos LinkedIn yn ffordd wych o ddweud straeon gweledol cymhellol am eich brand personol a'ch busnes. Er bod y ddau fformat yn wych, rydych chi'n aml yn cyfleu cymaint mwy am eich brand mewn fideo nag y gallech chi mewn post blog. 

Mae gwerth fideo yn yr hyn y gallwch ei gyfleu yn weledol / yn glywadwy. Mae fideo yn gadael i bobl gysylltu â chi a hyd yn oed ddod i'ch adnabod oherwydd gallant gasglu gwybodaeth o iaith eich corff a'r ffordd rydych chi'n siarad. Mae llawer o bobl wedi dweud wrthyf eu bod yn teimlo fel eu bod eisoes yn fy adnabod o wylio'r fideos rwy'n eu rhannu ar LinkedIn.

Gellir derbyn yr un neges gymaint yn wahanol pan glywch naws ac emosiwn y siaradwr. Y cyfryngau cymdeithasol yw uwchganolbwynt swyddi testun bachog, ond mae fideo'n teimlo'n fwy dilys. Mae fideo hefyd yn dyneiddio'r “rîl uchafbwyntiau” y mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi dod. Mae'n rhaid i chi gael ychydig o rawer, ychydig yn fwy real i rannu fideo - gwers a ddysgais yn barhaus y flwyddyn ddiwethaf hon wrth ffilmio fideos gyda thri phlentyn yn dysgu gartref yn y cefndir. 

Meithrin Eich Cynulleidfa Ddelfrydol 

Mae'r un arferion gorau a gymhwyswn i sianeli marchnata eraill yn berthnasol yma hefyd; sef, bod yn rhaid i chi fod yn strategol ynglŷn â'ch cynulleidfa, a bod yn rhaid i chi roi rheswm i bobl ofalu. 

Yn gymaint ag yr ydym yn hoffi meddwl y bydd castio rhwyd ​​eang yn cynhyrchu mwy o arweiniadau, rydym yn gwybod nad yw hynny'n wir. Mae angen i chi fod yn fwriadol ynglŷn â'ch cynulleidfa wrth greu fideo LinkedIn. Gyda phwy ydych chi'n siarad? Er y dylech chi bob amser gyfeirio cynnwys ysgrifenedig at bersona penodol, bydd bod â chynulleidfa benodol mewn cof pwy rydych chi'n mynd i'r afael â nhw'n llythrennol wrth ffilmio yn eich helpu i grefftio cynnwys mwy cymhellol. 

Ar ôl i chi benderfynu gyda phwy rydych chi'n siarad, mae angen neges arnoch chi a fydd yn atseinio. Rydych chi'n gwybod beth yn bendant na fydd yn atseinio? Disgrifiad o'ch cynnyrch neu wasanaeth. Mae angen i chi roi a rheswm i ofalu am eich cwmni cyn i chi siarad amdano. Canolbwyntiwch ar greu cynnwys sy'n addysgiadol heb fawr o sôn am eich cwmni. 

Cyn i chi ddechrau ffilmio, gofynnwch i'ch hun:

  • Am beth mae fy nghynulleidfa yn poeni? 
  • Am beth mae fy nghynulleidfa yn poeni?
  • Beth mae fy nghynulleidfa eisiau dysgu amdano ar LinkedIn?

Cofiwch: nid yw meithrin cynulleidfa yn stopio pan fyddwch chi'n taro 'Post.' Mae angen i chi hefyd adeiladu eich cynulleidfa yn y pen ôl trwy ryngweithio â'ch (a chymryd diddordeb gwirioneddol yn) eich marchnad darged. 

Er mwyn sicrhau bod y gynulleidfa darged a amlinellwyd gennych yn gweld eich fideo mewn gwirionedd, mae'n helpu i fod yn gysylltiadau yn gyntaf. Mae fy nhîm a minnau yn gwneud hyn trwy greu rhestrau o ragolygon ym mhob diwydiant a'u gwahodd i ymuno â'n rhwydweithiau fel y gallant weld ein cynnwys yn eu porthiant. Fe'u hatgoffir yn rheolaidd o'n brand a'n gwerth heb i ni orfod gwerthu'n agored. 

Creu Eich Strategaeth Fideo LinkedIn

Yn barod i ddechrau creu eich fideo LinkedIn eich hun i adeiladu eich brand personol a brand cwmni? Peidiwch â'i chwysu - mae'n haws gwneud hynny dechrau arni nag yr ydych chi'n meddwl. 

Dyma rai o'r awgrymiadau rydw i wedi'u dysgu am greu fideo LinkedIn effeithiol dros y 2 flynedd ddiwethaf - gan gynnwys 10 mis o ddatblygu fideo yn ystod pandemig:

  • Peidiwch â'i or-ddweud. Trowch y camera ymlaen a saethu. Dwi ddim hyd yn oed yn gwylio fy fideos fy hun oherwydd byddaf yn dewis fy hun ar wahân.
  • Rhannu pyst yn y bore. Fe welwch lawer mwy o ymgysylltiad yn y bore nag gyda'r nos.
  • Ychwanegwch isdeitlau. Efallai bod pobl yn gwylio ar eu ffôn neu o amgylch eraill, a byddai'n well ganddyn nhw ddarllen na gwrando. Mae hefyd yn arfer gorau hygyrchedd. 
  • Ychwanegwch bennawd. Tra'ch bod chi'n ychwanegu is-deitlau, ychwanegwch bennawd sy'n tynnu sylw at eich fideo

Jackie Hermes ar Fideo LinkedIn

  • Byddwch yn bersonol. Mae fy swyddi sydd wedi gwneud yn dda iawn wedi ymwneud â methu, myfyrio ar gynnydd a thrafod sefyllfaoedd anodd. 
  • Byddwch yn wreiddiol. Rwyf wedi arbrofi gyda phostio cyfresi fideo ond mae cael rhywbeth newydd i'w ddweud (gyda gwahanol deitlau a mân-luniau) yn hynod ddiddorol. 
  • Ychwanegwch y copi. Efallai na fydd pobl yn gwylio'ch fideo llawn, ac mae hynny'n iawn! Rhowch reswm iddyn nhw aros ar eich post ac ymgysylltu trwy ychwanegu copi cymhellol. 

Er mwyn tyfu eich brand B2B ac aros yn gystadleuol, mae angen i chi fod yn defnyddio fideo LinkedIn. Felly caewch eich llygaid a neidio i mewn! Ar ôl i chi ddechrau postio, ni fyddwch yn credu na wnaethoch chi uwchlwytho'n gynt. 

Dilynwch Jackie Hermes ar LinkedIn