Marchnata Digwyddiad

9 Ffordd i Symleiddio'ch Digwyddiadau B2B gyda Event Tech

Newydd Yn Eich Stac Martech: Meddalwedd Rheoli Digwyddiad

Mae gan gynllunwyr digwyddiadau a marchnatwyr lawer i'w jyglo. Mae dod o hyd i siaradwyr gwych, curadu cynnwys anhygoel, gwerthu nawdd, a darparu profiad mynychwr eithriadol yn cwmpasu canran fach o'u gweithgareddau o ddydd i ddydd. Yn dal i fod, maen nhw'n weithgareddau sy'n cymryd llawer iawn o amser.

Dyna pam mae trefnwyr digwyddiadau B2B yn ychwanegu Digwyddiad Tech at eu pentwr Martech fwyfwy. Yn CadmiumCD, rydym wedi treulio dros 17 mlynedd yn creu a sgleinio’r atebion meddalwedd gorau posibl ar gyfer heriau unigryw cynllunwyr digwyddiadau.

Heddiw, rydyn ni'n mynd i chwalu ychydig o'r prosesau y gall trefnwyr eu symleiddio gyda Event Tech.

1. Casglu ac Adolygu Cyflwyniadau Cynhadledd

Un o'r heriau mwyaf y mae cynllunwyr digwyddiadau B2B yn eu hwynebu yw curadu cynnwys gwych. Rydyn ni eisiau siaradwyr sy'n annog gweithredu, yn addysgu ac yn difyrru ein mynychwyr. Mae'n bwysig bod cyflwyniad pob siaradwr yn cyd-fynd â'n cenhadaeth.

Mae rhoi galwad am bapurau allan yn ffordd wych o sicrhau cynnwys da ar gyfer eich digwyddiad. Fodd bynnag, nid yw'n hawdd rheoli'r holl gyflwyniadau hynny.

Dyna lle mae Event Tech yn dod i mewn. Ychwanegu meddalwedd cyflwyno a adolygu, fel y Cerdyn Sgorio Haniaethol, i'ch pentwr Martech yn ffordd wych o reoli'r holl gyflwyniadau a gewch.

Gallwch hefyd dynnu pwyllgor o arbenigwyr diwydiant at ei gilydd a all adolygu cyflwyniadau ac argymell cynnwys. Dyma erthygl ar sut y cynyddodd un defnyddiwr ei chyfradd ymateb adolygydd i 100%

2. Rheoli'r Siaradwyr Pesky hynny

Ar ôl i chi ddewis cynnwys eich digwyddiad, yr her nesaf yw rheoli siaradwyr. Mae'n hynod o anodd rheoli siaradwyr. Mae olrhain cyflwyniadau trwy e-bost a thaenlenni yn un ffordd i'w wneud, ond nid yw'n ddelfrydol.

Y peth yw, mae siaradwyr yn brysur. Maent yn aml yn arbenigwyr yn eu maes penodol, ac mae ganddynt lawer iawn o waith nad yw'n ymwneud â'ch digwyddiad. Yn aml, nid ydyn nhw hyd yn oed yn cael eu talu i siarad yn eich digwyddiad.

Tech Digwyddiad fel y Cynaeafwr Cynhadledd yn gallu eich helpu i olrhain pethau y gellir eu cyflawni a dilyn i fyny gyda'ch siaradwyr yn effeithiol. Bydd siaradwyr yn ei werthfawrogi, oherwydd eu bod yn cael rhestr dasgau syml y gallant hwy (neu eu cynorthwywyr) ei thaflu'n dameidiog. 

3. Sesiynau Cynllunio ac Amserlen

Gall taenlenni hefyd fod yn ddefnyddiol i cynllunio ac amserlennu'ch sesiynau, ond eto, ddim yn ddelfrydol. Mae Event Tech yn caniatáu ichi gynllunio ac adeiladu amserlen o amgylch y cynnwys rydych wedi'i ddewis yn ystod eich proses adolygu. Gallwch chi neilltuo siaradwyr i ystafelloedd cyflwyno a rheoli gwybodaeth trwy system rheoli cynnwys digwyddiadau.

Y rhan orau yw bod hyn yn diweddaru cynnwys ar wefan eich digwyddiad ac ap digwyddiadau, felly mae gan eich mynychwyr fynediad i'r cynnwys a'r amserlen ddiweddaraf bob amser.

4. Gwerthu Gofod a Nawdd Booth

Ar gyfer y mwyafrif o ddigwyddiadau B2B, refeniw yw un o farcwyr pwysicaf llwyddiant. Mae hyn fel arfer yn cynnwys rhedeg sioe fasnach neu werthu cyfleoedd noddwr. Gallai'r rhain fod yn hysbysebion baner syml ar wefan eich digwyddiad, sesiwn noddedig, neu graffeg ar eich bws gwennol. Digidol neu beidio - mae cwrdd â chynllunwyr eisiau cynyddu eu refeniw i'r eithaf gyda pha bynnag adnoddau sydd ar gael ganddynt.

Yr her yw bod hyn yn rhoi pwysau ychwanegol arnoch chi a'ch tîm gwerthu. Mae Event Tech yn lleddfu'r pwysau hwnnw. Mae Jackie Stasch, Uwch Reolwr Cysylltiadau Corfforaethol, er enghraifft, yn defnyddio'r Expo Harvester i sicrhau llwyddiant gwerthiant expo.

Mae arddangoswyr yn ei werthfawrogi oherwydd gallant brynu gofod bwth ac eitemau nawdd, yna cyflwyno'r asedau ategol sydd eu hangen ar gynllunwyr, i gyd mewn un lle. I gynllunwyr, mae hwn yn amgylchedd perffaith i olrhain pethau y gellir eu cyflawni a chadw tabiau ar ba gyfleoedd maen nhw wedi'u gwerthu.

5. Rheoli Cyfathrebu Cyn, Yn ystod, ac Ar ôl y Digwyddiad

Yn ogystal â dilyn i fyny gyda siaradwyr ac arddangoswyr ynghylch pa dasgau sy'n ddyledus, mae'n bwysig cael sianel uniongyrchol i gyrraedd mynychwyr. Daw Event Tech gydag offer cyfathrebu adeiledig fel e-bost a hysbysiadau gwthio mewn-app. Gallwch segmentu rhestrau yn seiliedig ar dasgau wedi'u cwblhau ac anfon negeseuon gyda thempledi e-bost wedi'u hadeiladu ymlaen llaw.

Mae yna offer fel eventScribe Boost sy'n caniatáu i gynllunwyr gyfathrebu ag aelodau staff a rhanddeiliaid eraill ar y safle, rhoi mynediad i siaradwyr at offer gwell ar gyfer cyflwyno cynnwys y funud olaf, ac anfon negeseuon at fynychwyr pan fydd yr amserlen yn newid.

6. Ymgysylltu â Mynychwyr mewn Gweithgareddau ar y Safle

Mae ymgysylltu yn wefr fawr i gynllunwyr digwyddiadau y dyddiau hyn. Mae hefyd yn rhywbeth y mae marchnatwyr yn dyheu amdano. Mae gyrru gweithredoedd y gellir eu holrhain yn dangos bod eich rhaglenni'n gweithio. Mae rhyngweithio â'ch cynnwys a'ch rhanddeiliaid yn dangos ROI i randdeiliaid mewnol ac allanol.

Dyma ychydig o ffyrdd cyflym y gall ychwanegu Event Tech at eich pentwr Martech helpu i ennyn diddordeb mynychwyr:

7. Rhannu Cynnwys gyda'r Mynychwyr

Mae marchnatwyr yn gwybod gwerth cynnwys. Mae marchnatwyr sy'n defnyddio digwyddiadau B2B fel rhan o'u strategaethau yn gwybod bod llawer o gynnwys yn digwydd mewn amser real mewn digwyddiadau. Mae'n hollbwysig cael ffordd i ddal a dosbarthu'r cynnwys hwnnw i fynychwyr a phobl nad ydynt yn bresennol.

Ychwanegu Event Tech fel Trafodion Cynhadledd i'ch digwyddiad, yna rhannu fideos gyda sain a sleidiau cydamserol gyda'ch cronfa ddata yn ffordd wych o wneud hyn. Mae cael sianel ddosbarthu fel gwefannau ac Apps eventScribe hefyd yn bwysig.

Bydd llawer o fynychwyr eisoes wedi lawrlwytho'r ap, felly'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw anfon hysbysiad gwthio neu e-bost a voila !, Mae gan eich tanysgrifwyr fynediad ar unwaith i'ch holl gynnwys cynhadledd. Mae fel cymryd eich sesiynau cynhadledd a'u hail-osod fel degau neu hyd yn oed gannoedd o weminarau!

8. Casglu a Dadansoddi Canlyniadau

Y digwyddiadau B2B gorau yw digwyddiadau sy'n cael eu gyrru gan ddata. Gall ychwanegu Event Tech at eich pentwr Martech eich helpu i ddod â mewnwelediadau newydd i'ch adroddiadau. Mae olrhain lawrlwythiadau ap, uwchlwytho cynnwys, demograffeg, a mwy yn syml trwy offer fel myCadmium, Er enghraifft.

Mae casglu data ansoddol a meintiol gan fynychwyr hefyd yn hawdd gan offer gwerthuso cynadleddau fel Magnet Arolwg. Gall cynllunwyr digwyddiadau a marchnatwyr ddefnyddio'r data hwn i greu cynhyrchion newydd, gwella profiad mynychwyr, neu bennu anghenion cynnwys ar gyfer eu digwyddiadau yn y dyfodol.

9. Dewis Derbynwyr Gwobr

Mae rhaglenni gwobrau hefyd yn rhan fawr o ddigwyddiadau B2B. Adnabod a chydnabod arweinwyr diwydiant, er enghraifft, yn ffordd wych o ddod yn arweinydd meddwl a sefydlu cyfreithlondeb o amgylch eich digwyddiad B2B. Yr her yw didoli'r holl gyflwyniadau a dewis yr unigolion iawn.

Mae Event Tech, fel y Cerdyn Sgorio Gwobrau, yn ychwanegiad gwych i'ch pentwr Martech. Mae'n caniatáu i gynllunwyr a marchnatwyr wneud hynny rheoli cyflwyniadau, aseinio beirniaid i adolygu grwpiau a dewis derbynwyr yn seiliedig ar adborth ar y cyd.

 Ynglŷn â CadmiumCD

Fel cynlluniwr digwyddiadau neu farchnatwr, mae gennych chi ddigon i boeni amdano eisoes. Mae ychwanegu Event Tech i'ch pentwr Martech yn ffordd wych o gasglu, rheoli a rhannu cynnwys gyda'r holl randdeiliaid dan sylw.

Mae Event Tech yn dod â'ch digwyddiadau B2B ynghyd, gan symleiddio'ch gweithgareddau cynllunio digwyddiadau ac arbed amser ac arian i'ch sefydliad.

Cael Dyfynbris ar gyfer Eich Digwyddiad Nesaf

Michael Doane

Mae Michael Doane yn awdur, marchnatwr, a datblygwr gwe sydd wedi cwympo mewn cariad â'r diwydiant digwyddiadau. Yn CadmiwmCD mae'n addysgu cynllunwyr digwyddiadau am fuddion Event Tech. Mynnwch gopi am ddim o'i Datblygiadau Mewn Techneg Digwyddiad, i ddysgu sut y gall Event Tech symleiddio'ch Digwyddiadau B2B.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol