E-Fasnach a ManwerthuGalluogi Gwerthu

Pam mai Masnach Cydnerth B2B yw'r unig ffordd ymlaen i wneuthurwyr a chyflenwyr ar ôl COVID-19

Mae pandemig COVID-19 wedi taflu cymylau o ansicrwydd yn y dirwedd fusnes ac wedi arwain at gau sawl gweithgaredd economaidd. O ganlyniad, mae busnesau'n debygol o weld newid paradeim mewn cadwyni cyflenwi, modelau gweithredu, ymddygiad defnyddwyr, a strategaethau caffael a gwerthu.

Mae'n hanfodol cymryd camau rhagweithiol i roi eich busnes mewn sefyllfa ddiogel a chyflymu'r broses adfer. Gall gwytnwch busnes fynd yn bell o ran addasu i amgylchiadau annisgwyl a sicrhau cynaliadwyedd. Yn enwedig ar gyfer chwaraewyr yng nghadwyn gyflenwi masnach B2B, gallai amseroedd ansicr fel y rhain gyflwyno a cath ar y wal sefyllfa. Efallai y byddwch yn wynebu cwymp yn y farchnad neu'n ei chael hi'n anodd cwrdd ag ymchwydd yn y galw. Er y gall y ddwy sefyllfa fod yr un mor ofidus, gall gweithgynhyrchwyr a dosbarthwyr ddibynnu ar barhad a gwytnwch busnes cadarn i wrthsefyll yr her a sicrhau cyflenwad dirwystr mewn pandemig o'r maint a'r raddfa hon.

Mae'r sefyllfa bresennol wedi gorfodi busnesau i wneud newidiadau strwythurol yn eu strategaethau mynd i'r farchnad. Dyma rai meysydd ffocws allweddol a all eich helpu i sicrhau parhad ac adeiladu ffrynt gwydn yn ystod argyfwng iechyd mwyaf dinistriol y ganrif.

  • Adfer ar ōl Trychineb - Rhaid i fusnesau amcangyfrif effaith y pandemig ar alluoedd gweithredol. Fel ymateb ar unwaith, mae'r rhan fwyaf o fusnesau wedi sefydlu canolfannau nerfau masnachol gyda thimau traws-swyddogaethol i liniaru effaith y pandemig ar weithrediadau gwerthu. Maent hefyd wedi gwneud addasiadau fel telerau credyd hyblyg i gefnogi eu partneriaid sianel. Er y gall y mentrau hyn helpu i gyflawni nodau ar unwaith, mae cynllunio a gweithredu'n ofalus yn hanfodol ar gyfer adferiad tymor hir.  
  • Dull Digidol-Gyntaf - Mae gwerthiannau B2B yn debygol o gael eu newid yn sylfaenol yn yr amseroedd ôl-COVID-19 gyda'r ffocws yn symud o gyfryngau all-lein i gyfryngau digidol. Mae'r pandemig wedi darparu momentwm i'r broses barhaus o ddigideiddio gwerthiannau. Wrth i fusnesau B2B ragweld cynnydd enfawr mewn rhyngweithiadau digidol yn y dyfodol agos, rhaid ichi edrych ar bob gweithgaredd gwerthu i nodi cyfleoedd posibl ar gyfer awtomeiddio digidol. Er mwyn gwella'r profiad digidol, sicrhau bod prynwyr yn gallu dod o hyd i wybodaeth barod ar y wefan, a chymharu cynhyrchion a gwasanaethau. Rhaid i chi hefyd drwsio unrhyw faterion technegol mewn amser real a chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol i wella profiad y cwsmer.  
  • Mae Cyflenwyr yn Ailfeddwl Eu Gêm - Mae cyflenwyr sy'n darparu profiad digidol dibynadwy a phersonol gyda ffocws cynyddol ar gyflymder, tryloywder ac arbenigedd yn debygol o wella'n gyflymach a thyfu eu sylfaen cwsmeriaid. Yn yr ymdrech hon, rhaid i chi drosoli technoleg a chyflwyno nodweddion sy'n gyfeillgar i gwsmeriaid fel sgyrsiau byw a all helpu i ddeall gofynion penodol ac ymateb yn gyflym. Yn ogystal â rhyngweithio ar y wefan, mae cyflenwyr yn disgwyl mwy o draffig ar apiau symudol a chymunedau cyfryngau cymdeithasol. Felly, yn yr arferol newydd, mae angen i chi wneud newidiadau radical yn eich strategaeth werthu er mwyn gallu manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd yn y dirwedd rithwir.
  • e-Fasnach a Phartneriaethau Digidol - Mae'r argyfwng presennol yn gyfle i ehangu eich galluoedd eFasnach a digidol. Disgwylir i eFasnach chwarae rhan ganolog yn y cam adfer ac yng ngham nesaf y twf. Os nad oes gan eich busnes alluoedd digidol, efallai y byddwch yn colli allan ar gyfleoedd diddiwedd yn y dirwedd ar-lein. Gall busnesau B2B sydd eisoes wedi buddsoddi mewn adeiladu eFasnach a phartneriaethau digidol geisio manteisio ar fwy o ymwelwyr trwy gyfryngau rhithwir.  
  • Gwerthu o Bell - Er mwyn lleihau'r effaith ar werthiannau, mae'r rhan fwyaf o fusnesau B2B wedi gweld trosglwyddiad i fodel gwerthu rhithwir yn ystod y pandemig. Mae'r pwyslais ar werthu o bell a chysylltu trwy fideo-gynadleddau, gweminarau a chatbots wedi tyfu'n sylweddol. Er bod rhai busnesau yn dibynnu'n llwyr ar gyfryngau rhithwir i ddisodli gwerthiannau maes, mae eraill yn defnyddio eu gweithwyr gwerthu proffesiynol ochr yn ochr â gwerthiannau gwe. Canfu'r mwyafrif fod sianeli anghysbell yr un mor fwy effeithiol ar gyfer cyrraedd a gwasanaethu cwsmeriaid. Felly, mae'r defnydd o sianeli anghysbell yn debygol o gynyddu hyd yn oed wrth i gyfyngiadau teithio gael eu lleddfu a phobl yn dychwelyd i'w gweithle.  
  • Cyrchu Amgen - Mae aflonyddwch difrifol yn y gadwyn gyflenwi yn ystod Covid-19 wedi dwysáu'r angen i fusnesau weithredu newidiadau yn y strategaeth gaffael. Fe wnaeth aflonyddwch yn y gadwyn gyflenwi rwystro cyrchu deunyddiau crai gan werthwyr dan gontract, yn enwedig mewn achosion lle roedd deunyddiau crai yn dod o ffynonellau rhyngwladol. Er mwyn goresgyn yr her hon, mae angen i fusnesau edrych ar werthwyr lleol i gaffael deunyddiau crai. Gall sicrhau contractau gyda gwerthwyr lleol helpu i osgoi oedi wrth gynhyrchu a dosbarthu. Efallai y byddai'n ddefnyddiol ar hyn o bryd i nodi cynhyrchion a deunyddiau amgen.
  • Cynllunio Parhad a Buddsoddiadau Tymor Hir - Ar gyfer gwerthiannau B2B, mae hwn yn amser addas i feithrin arweinwyr a gwneud rhai buddsoddiadau tymor hir. Dilyn a chynnal cyfathrebu rheolaidd â rhagolygon sydd ar y gweill a phenderfynu ar gyfleoedd tymor hir. Rhowch wybod iddynt am eich cynllun wrth gefn a'r camau y byddwch yn eu cymryd i sicrhau parhad. Yn raddol bydd yn rhaid i chi symud eich ffocws o ymateb brys i fodel tymor hir o wytnwch gweithredol. Yn y broses hon, cymerwch ran mewn cynllunio parhad cadarn i ddysgu gwersi o'r argyfwng presennol. Rhaid i chi hefyd asesu risgiau gweithredol ar swyddogaethau busnes hanfodol a chynnal ymarferion cynllunio senario. Gall datblygu gallu gwydnwch helpu i ddelio â digwyddiadau digynsail a dychwelyd i gyflwr busnes gwreiddiol heb fawr o effaith ar weithrediadau.
  • Diffinio Rôl Newydd Cynrychiolwyr Gwerthu - Nid yw'r newid i ddigideiddio yn effeithio ar rôl cynrychiolwyr gwerthu y mae'n ofynnol iddynt bellach ddod yn gyfarwydd ag offer digidol fel Zoom, Skype, a Webex. Rhaid i weithwyr proffesiynol gwerthu sy'n gweithio mewn amgylchedd B2B ddeall amrywiol offer ar-lein i ddelio ag ymholiadau cwsmeriaid ac ymateb yn effeithiol iddynt. Wrth ichi baratoi ar gyfer cynnydd mewn gwerthiannau digidol, deallwch y ffordd orau i hyfforddi a defnyddio gweithwyr gwerthu proffesiynol ar draws sawl sianel i ddarparu gwasanaeth a chefnogaeth i gwsmeriaid. Mae hyfforddi a buddsoddi yn eich personél yn sicr o ennill gwobrau yn y tymor hir.

Peidiwch ag Aros i'r Pandemig ddod i ben

Mae arbenigwyr yn awgrymu y gall y coronafirws aros gyda ni am amser hir a pharhau i ledaenu nes bod brechlyn yn cael ei ddatblygu i'w ddileu. Wrth i sefydliadau geisio ailadeiladu a dechrau eu gweithrediadau gyda gweithlu cyfyngedig a'r rhagofalon angenrheidiol, mae'n hanfodol alinio pob gweithrediad â'r gofynion newydd. 

Rhaid i fusnesau fabwysiadu dull rhagweithiol a dilyn cynllun penodol i sicrhau parhad mewn gweithrediadau ac atal tarfu ar y gadwyn gyflenwi. Cadwch restr barod a pharatowch ymlaen llaw i beidio â cholli cyfle i werthu. Gan y gallai adferiad economaidd yn yr amseroedd ôl-COVID-19 fod yn gyflymach na'r disgwyl, rhaid i chi ddefnyddio'r amser hwn i baratoi ar gyfer y galw pent-up. Cofiwch, os na ddechreuwch nawr, efallai na fyddwch yn gallu manteisio ar gyfleoedd sy'n dod i'r amlwg ar y pryd yn iawn.

Rajneesh Kumar

Yn farchnatwr digidol ac yn haciwr twf, mae Rajneesh Kumar ar hyn o bryd yn bennaeth marchnata digidol yn Pimcore Global Services. Mae Pimcore yn blatfform menter ffynhonnell agored cyfunol sydd wedi ennill gwobrau ar gyfer rheoli data meistr (PIM / MDM), rheoli profiad y defnyddiwr (CMS / UX), rheoli asedau digidol (DAM), ac eFasnach.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol