Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol a Busnesau Bach

Mae Facebook, LinkedIn a Twitter i gyd wedi paratoi eu cynigion hysbysebu. A yw busnesau bach yn neidio ar y bandwagon hysbysebu cyfryngau cymdeithasol? Dyna oedd un o'r pynciau a archwiliwyd gennym yn yr arolwg marchnata rhyngrwyd eleni.

Rhagfynegiadau Marchnata ar gyfer 2016

Unwaith y flwyddyn rwy'n torri allan yr hen bêl grisial ac yn rhannu ychydig o ragfynegiadau marchnata ar dueddiadau a fydd yn bwysig i fusnesau bach yn fy marn i. Y llynedd, rhagfynegais yn gywir y cynnydd mewn hysbysebu cymdeithasol, rôl estynedig cynnwys fel offeryn SEO a'r ffaith na fyddai dyluniad ymatebol symudol yn ddewisol mwyach. Gallwch ddarllen fy holl ragfynegiadau marchnata yn 2015 a gweld pa mor agos oeddwn i. Yna darllenwch ymlaen i

Taflen Waith: Marchnata Mewnol Wedi'i Wneud yn Syml

Dim ond pan feddyliwch fod gennych handlen ar y stwff marchnata rhyngrwyd hwn, mae gwefr newydd yn dod i'r wyneb. Ar hyn o bryd, mae Inbound Marketing yn gwneud y rowndiau. Mae pawb yn siarad amdano, ond beth ydyw, sut mae cychwyn arni, a pha offer sydd eu hangen arnoch chi? Mae marchnata i mewn yn dechrau gyda gwybodaeth am ddim, a gynigir trwy sianeli cymdeithasol, chwilio, neu hysbysebu â thâl. Yr amcan yw tanio chwilfrydedd gobaith a'u cael i fasnachu eu

Cyfryngau Cymdeithasol: Byd o Posibiliadau i Fusnesau Bach

Ddeng mlynedd yn ôl, roedd opsiynau marchnata ar gyfer perchnogion busnesau bach yn weddol gyfyngedig. Roedd cyfryngau traddodiadol fel radio, teledu a hyd yn oed y mwyafrif o hysbysebion print ychydig yn rhy ddrud i fusnesau bach. Yna daeth y rhyngrwyd. Mae marchnata e-bost, cyfryngau cymdeithasol, blogiau a geiriau ad yn cynnig cyfle i berchnogion busnesau bach gael eu neges allan. Yn sydyn, fe allech chi greu'r rhith, roedd eich cwmni'n llawer mwy gyda chymorth gwefan wych a chymdeithasol gref

Aeddfedu Cyfryngau Cymdeithasol

Drigain mlynedd yn ôl wrth i deledu ddod i'r amlwg yn yr olygfa, roedd hysbysebion teledu yn debyg i hysbysebion radio. Roeddent yn cynnwys yn bennaf dyn traw yn sefyll o flaen camera, yn disgrifio cynnyrch, yn debyg iawn i'r ffordd y byddai ar y radio. Yr unig wahaniaeth oedd y gallech ei weld yn dal y cynnyrch. Wrth i'r teledu aeddfedu, gwnaeth yr hysbysebu hefyd. Wrth i farchnatwyr ddysgu pŵer y cyfrwng gweledol fe wnaethant greu hysbysebion i ennyn emosiynau, roedd rhai yn ddoniol, ac eraill

Meddai Arolwg Cyfryngau Cymdeithasol: Perchnogion yn Camu i Fyny

Yn ôl Arolwg Cyfryngau Cymdeithasol Busnesau Bach 2011, mae perchnogion busnes yn cymryd cyfryngau cymdeithasol o ddifrif nag yn y flwyddyn ddiwethaf. Mewn arolwg a gynhaliwyd rhwng 1 Mai, 2011 - 1 Gorffennaf, 2011 gwnaethom ofyn i 243 o berchnogion busnesau bach (cwmnïau â llai na 50 o weithwyr) a oedd yn creu cynnwys ar gyfer eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Mae perchnogion yn cymryd yr awenau O'u hymatebion, roedd yn amlwg bod perchnogion yn cymryd cyfryngau cymdeithasol o ddifrif fel y nododd mwy na 65%

Meddai Arolwg: Mae'r Amser a Dreulir ar y Cyfryngau Cymdeithasol yn Amser a Dreuliwyd yn Dda

Yn rheolaidd, mae perchnogion busnesau bach yn gofyn inni a yw'r Cyfryngau Cymdeithasol yn werth treulio amser arnynt. Yn seiliedig ar ganlyniadau ein Harolwg Cyfryngau Cymdeithasol Busnesau Bach 2011, yr ateb i'r cwestiwn hwnnw yw OES! Yn yr arolwg dilynol hwn, diffinnir busnesau bach fel cwmnïau sydd â 1-50 o weithwyr. Mae'n bwysig nodi na cheisiodd yr arolwg hwn fesur nifer y busnesau bach sy'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, ond yn hytrach sut y mae busnes cymdeithasol yn bodoli

Meddai Arolwg….

Wrth siarad â pherchnogion busnesau bach am gyfryngau cymdeithasol mae'n ymddangos bod diddordeb cynyddol yn y cyfrwng wrth iddynt ddechrau symud gweithgareddau marchnata i ffwrdd o'r cyfryngau traddodiadol i'r cyfryngau cymdeithasol. Mae'n ymddangos bod ein canlyniadau rhagarweiniol o'n harolwg cyfryngau cymdeithasol yn dangos bod perchnogion busnes, dynion a menywod, yn treulio mwy o amser ar gyfryngau cymdeithasol yn ddyddiol. (Dynion yn gwario hyd yn oed mwy na menywod). Mae hwn yn newid dramatig o flwyddyn yn ôl yn unig pan wnaethom ni