AT&T: Arwerthiant Perffaith ac yna Dosbarthiad Trychinebus

AT & TPan wnaethon ni benderfynu symud o'n swyddfa i un newydd, un o'r bobl gyntaf i mi ei galw oedd AT&T. Nid oedd unrhyw beth yn bwysicach yn y cam hwn na sicrhau bod ein ffacs a'n llinellau ffôn ar i fyny.

Ar ôl cwpl o awgrymiadau llais, cododd y cynrychiolydd y ffôn yn gyflym ac ateb pob cwestiwn a gefais. Roedd hi'n ddymunol, yn wybodus, ac yn barod iawn i helpu. Fe wnaethon ni benderfynu symud ddydd Sadwrn gyda'r ffonau newydd yn mynd i mewn ddydd Gwener. Gan ein bod y penwythnos hir, roeddem yn meddwl y byddai'n araf ar y ffonau ac na fyddai'n effeithio ar ein cleientiaid a'n rhagolygon.

Roedd gennym rif 1-800, criw o linellau rholio, llinell ffacs bwrpasol, a DSL dosbarth busnes ar gyfer ein busnes bach. Yn y swyddfa newydd, gwnaethom gyfuno mynediad i'r rhyngrwyd â'n prydles gan fod yr adeilad yn gartref i rywfaint o offer rhwydweithio hanfodol ar gyfer cwmni sydd â thunelli o led band.

Roeddem yn cadw'r rhif 1-800 ond roedd angen i ni gael rhifau ffôn newydd gan ein bod mewn rhan wahanol o'r ddinas, felly fe wnaethom ddewis 3 mis o negeseuon am ddim ar yr hen linellau i ddweud wrth ein cwsmeriaid ein rhifau ffôn newydd. . Cawsom yr alwad gyda rhif tocyn i gyfeirio ato os bydd unrhyw broblemau.

Dyna Lle daeth y Perffeithrwydd i ben

Tua wythnos cyn ein symud, aeth ein DSL allan. Ar ôl diwrnod a hanner o siarad ag AT&T, gydag addewidion y byddai ymlaen cyn diwedd y busnes (y diwrnod cynt), fe wnaethom gyrraedd ein DSL yn ôl o'r diwedd. Mae'n eithaf anodd i gwmni technoleg ar-lein sydd â thîm gwerthu allan werthu heb unrhyw fynediad. Roedd mwyafrif pawb yn gweithio gartref yn hytrach nag aros.

Yn ffodus i ni, roedd gan AT&T bolisi ad-dalu eithaf rhyddfrydol. Am y miloedd o ddoleri mewn busnes coll cawsom gredyd o $ 119 ar ein bil.

Mae'n anoddach fyth i'r tîm gwerthu allan werthu hebddo ffonau. Dyna'n union beth ddigwyddodd ddiwrnod yn ddiweddarach. Mae'n ymddangos bod rhywfaint o 'glitch' ar gyfer ein symud symud ar unwaith gwasanaeth yn stopio ar ein llinellau DSL a ffôn. Fe gollon ni ffonau am ddiwrnod a hanner arall. Nawr roeddwn i'n cynhyrfu ychydig.

Anfonodd AT&T dechnegydd gwasanaeth gwych allan a weithiodd gyda dyn arall o'r tu allan i gael y llinell DSL yn ôl i fyny. Pan gafodd y ffonau eu troi o'r diwedd, aeth y DSL allan eto. Mae cwpl o oriau eraill yn mynd heibio ond mae Patrick yn drech ac yn ein cael yn ôl i 100%.

Tan y bore yma.

Wrth i mi gerdded i mewn i'r gwaith y bore yma, dywedir wrthyf fod y DSL i lawr eto. Nid oes angen galw unrhyw un hyd yn oed, iawn? Roedd gan gwpl cwpl gardiau Sbrint yn y swyddfa a nhw oedd curiad ein calon nes i ni allu cyrraedd y swyddfa newydd (lle'r oedd y rhwydwaith eisoes ar waith).

Mae'r llinellau ffôn i lawr hefyd ... math o. Os ydych chi'n eu galw, maen nhw'n ffonio ac yn canu ac yn canu. Ydych chi'n cofio'r negeseuon a archebais gyda'r rhifau ffôn newydd? Nid yw hynny'n gweithio eto. Felly nawr does gennym ni ddim ffonau a dim DSL. Rwyf am fynd yn ôl i'r gwely.

Yn lle, fe wnaethon ni symud ein holl bethau ac fe wnes i adleoli'r system PBX i'r lleoliad newydd. Ychydig oriau'n ddiweddarach, mae ein trwsiwr AT&T yn arddangos. 15 munud yn ddiweddarach, meddai:

“Newyddion Drwg”

Mae rhywbeth o'i le ar y llinell felly mae'n rhaid iddyn nhw gael atgyweiriwr “cebl” allan i weld beth sy'n digwydd. Byddai allan yfory dywedir wrthyf. Ar y pwynt hwn, mae fy Mhrif Swyddog Gweithredol yn ymweld â mi ac yn gwirio wrth symud. Diolch byth, mae e yn yr ystafell wrth i mi gael fy atal a chael fy anfon ymlaen o un person i'r nesaf, i'r nesaf, i'r nesaf. Gofynnir am brawf bob trosglwyddiad mai fy nghyfrif i (y 3 digid olaf ar y bil) ac o bryd i'w gilydd, gofynnir i mi am rifau'r archeb gwasanaeth (mae gen i ddau nawr ... un ar gyfer symud, un arall ar gyfer yr atgyweiriadau) .

Mae fy rheolwr yn gwrando wrth i mi ailadrodd ein hwythnos o anawsterau gydag AT&T yn dactegol - gan fynegi faint o werthiannau, faint o fusnes, a faint o hygrededd rydyn ni wedi'i golli yn ystod yr wythnos ddiwethaf gyda'n cwsmeriaid a'n rhagolygon. Rwy'n rhyfeddu at y ffaith fy mod i'n gallu peidio â sgrechian na chlymu, wrth i mi ddisgrifio - gyda llawer o fanylion - yr wythnos ddifyr y mae AT&T wedi'i darparu i mi. Cofiwch, dyma fy nhrydedd wythnos yn y swydd. 🙂

Mae'r ddau ohonom yn rhyfeddu at y ffaith bod pob trafodaeth â pherson ar y ffôn yn gorffen gyda, “A fyddech chi'n dweud eich bod chi'n fodlon â'r gwasanaeth a gawsoch heddiw?". “Na” yw fy ateb dro ar ôl tro.

Ydych chi Eisiau'r Newyddion Da neu'r Newyddion Gwael?

Erbyn hyn mae gen i uwch dechnegydd sydd bellach yn yr adeilad ac yn gweithio ar broblem y cebl. Mae wedi bod yma ers ychydig oriau bellach ond mae'n cael y llinellau ffôn i weithio. Wrth gwrs, mae rhedeg wrth ymyl ein panel PBX yn $ 25 bob 15 munud (pam nad ydyn nhw'n dweud $ 100 yr awr yn unig?).

Meddai ef, “Ydych chi eisiau'r newyddion da neu'r newyddion drwg?”.

“Newyddion da, os gwelwch yn dda.”, Atebaf.

Mae'n dod o hyd i broblemau gyda'r gwifrau ffôn adeiladau presennol ac yn dweud wrthyf “Nid oes unrhyw newyddion da, does dim ffordd i godi'r llinellau.”

Ni fyddaf yn cymryd NA am ateb.

Mae gennym ni tua 100 o geblau CAT5 sy'n teithio rhwng y ganolfan ddata a'n swyddfa, felly dwi'n codi ychydig o baneli a darganfod ble maen nhw'n mynd drwodd. Mae ffordd cebl yn y wal dân a nenfwd gollwng rhyngddi a'r ystafell lle mae'r llinellau ffôn yn dod i mewn. Mae'n llinell syth 30 i 40 troedfedd. Mae'n mynd ac yn cael y cebl allan o'i lori ac yn rhedeg tua 100 troedfedd o gebl.

Mae'n 9PM ac erbyn hyn mae gennym linellau ffôn byw yn yr adeilad. Rwy'n aros i'r technegydd gwblhau'r olaf o'i waith - mae wedi rhoi amser imi ysgrifennu'r post blog cyfan hwn. Mae'r llinellau ffôn bellach wedi'u gwifrau ger y system PBX.

Yfory y cyfan sy'n rhaid i mi ei wneud yw cael mwy o geblau a jaciau RJ11 a gallaf wneud y hop o'r jaciau newydd i'r system PBX fel bod gennym ffonau ddydd Mawrth.

Hynny yw…

Hynny yw, ar ôl i ni symud. Rwy’n mynd i mewn yn gynnar bore yfory i oruchwylio’r symud swyddfa. Roedd y tîm eisoes wedi pacio popeth, felly dylai'r symudwyr orfod ei symud yfory. Bydd yn dal i fod yn ddiwrnod hir rwy'n siŵr.

Fe wnaf yn siŵr ein bod ni i fyny 100% gyda ffonau erbyn diwedd y busnes yfory. Heddiw, rhoddais ein rhwydwaith i mewn, diwifr diogel, argraffydd rhwydwaith, canolbwynt, a gwifrau'r ciwbiclau i gyd o banel patsh canolog. Fe wnes i hefyd wifro'r holl linellau ffôn o'r panel patsh i'n system PBX. Ar wahân i AT&T, rydw i wedi ennill tunnell o waith.

Ddydd Mawrth, byddaf yn siarad ar y ffôn i AT&T i weld pam y dylwn gadw ein busnes gyda nhw. Yr unig bethau rydw i wedi eu cael yn effeithlon yw:

 1. Cau'r gwerthiant.
 2. Gwasanaeth diffodd.

Stopiwch werthu'r hyn na allwch ei gyflenwi, AT&T. Pa mor anodd fyddai wedi bod i:

 1. Ffoniwch i gadarnhau cyn datgysylltu ein DSL?
 2. Ffoniwch i gadarnhau cyn datgysylltu ein llinellau Ffôn?
 3. Ffoniwch i gadarnhau cyn datgysylltu ein DSL (yr eildro)?
 4. Ffoniwch i gadarnhau cyn datgysylltu ein DSL (y trydydd tro)?
 5. A yw technegydd profiadol wedi cwrdd â mi cyn y dyddiad symud i gwmpasu'r adeilad newydd a cherdded trwy'r gorchymyn gwaith? Byddwn wedi falch o dalu $ 25 yr awr am bob 15 munud am hynny!

Mae'n 9PM. Mae'r Tech wedi'i wneud a gweithiodd ei gasgen i sicrhau fy mod i'n hapus. Rwy'n hapus ag ef, mae'n rhy ddrwg i'w gwmni, serch hynny. Rydw i'n mynd adref. Mae angen i mi fod yn ôl yma mewn 11 awr ar gyfer y symudwyr ac mae gen i daith 45 munud adref.

Rwy'n dyfalu mai dyna pam maen nhw'n ei alw'n “Benwythnos Diwrnod Llafur”!

DIWEDDARIAD 9/1: Mae'r rhif 1-800 yn dal i ddeialu'r hen rif ffôn ac ni throdd y rhyngdoriad neges. Ar ôl siarad â'r grŵp 1-800, mae'n ymddangos nad oes unrhyw un erioed wedi rhoi gorchymyn gwaith i mewn i ailgyfeirio'r llinell honno. Ar ôl siarad â 4 o bobl wahanol, deuthum o hyd i Beiriannydd a fyddai’n osgoi dyddiad yr archeb (diwrnod busnes cyntaf, felly byddai’n ddydd Mawrth nesaf) i gael y rhif 1-800 i weithio heddiw.

Yn edrych fel 24 awr arall cyn i'r rhyngdoriad neges gael ei droi ymlaen. Mae'n rhaid iddi anfon a FFACS i gael ei droi ymlaen. Ochenaid.

DIWEDDARIAD 9/2: Yn hwyr ddoe mae'n rhaid ein bod wedi cysylltu'n ddamweiniol â'r Dewin Teleffoni. Rwy'n credu mai Demetria oedd ei henw - ond cafodd bopeth arall i weithio! Roeddwn hyd yn oed yn dyst i sgwrs a gafodd gyda chynrychiolydd arall lle dechreuodd weithio ar y rhif gwaith 1-800 wrth iddo ei gyflwyno ar gyfer dydd Mawrth nesaf. Fe wnaeth hi lynu gyda ni trwy'r prynhawn nes iddi gael y neges ymlaen hefyd. Pwy bynnag yw Demetria - mae angen i AT&T ei rhoi yng ngofal y dosbarth “sut i drin cwsmer”!

Diolch byth byddwn ni ac yn barod am ddydd Mawrth!

11 Sylwadau

 1. 1

  O Ddyn! Byddai unrhyw fusnes arferol yn tynnu pob stop i ddadsgriwio methiant gwasanaeth o'r maint hwn.

  Trafferth gyda llawer o y mwyafrif o gwmnïau mawr iawn fel AT&T yw eu bod yn cyfrif nad yw'n werth chweil i ddarparu ar gyfer unrhyw beth nad yw'n cyd-fynd yn union â'u gweithdrefnau torri cwcis. Sicrhewch fod gennych sefyllfa sydd y tu allan i'w norm disgwyliedig a'ch bod yn pibell.

  Rwy'n dyfalu eu bod yn cyfrif eu bod yn ddigon mawr nad yw eich busnes o bwys iddyn nhw. Rwy'n teimlo'n ddrwg i'r dechnoleg unig a anfonwyd ganddynt i'ch lle. Rwy'n betio na wnaethant ddweud wrtho y byddai'n gweithio'n hwyr ar y dydd Gwener cyn penwythnos gwyliau.

  • 2

   Rydw i gyda chi, Chris. Gwnaeth y dechnoleg gwasanaeth a fachodd fi heno dipyn o swydd ac roedd yn foi neis iawn. Rwy'n falch hefyd iddo gymryd yr amser i geisio datrys y mater yn hytrach na dim ond mechnïaeth fel y technegydd cyntaf.

 2. 3

  Ma Bell arno eto…. Dwi erioed wedi clywed BOB gair da am wasanaeth DSL. Nid o safbwynt technolegol, nid o safbwynt gwasanaethu. Rydw i wedi bod gyda dyn gwasanaeth cebl fy hun erioed, gan gynnwys fy nghysylltiad ffôn VoIP. Hyd yn hyn, dim problemau. Ac rwy'n siŵr bod hynny'n deyrnged i system weirio sain - un wifren gopr, un ffynhonnell ar gyfer popeth. Wrth gwrs, nid wyf yn edrych ymlaen at doriad pŵer ... ie!

  • 4

   Yn eironig, mae gen i DSL gydag AT&T gartref ac mae wedi bod yn graig gadarn am 2 flynedd a hanner. Rwy'n falch nad wyf erioed wedi galw am newid yn y gwasanaeth, serch hynny!

 3. 5

  Douglas,

  SIOE a CHWARAEON yw hynny. A ydych yn mynd i ofyn am unrhyw iawndal? Rwy'n mawr obeithio y bydd hyn yn cael rhywfaint o sylw gweddus ac mae rhywun yn AT&T yn gweld hyn.

  Gobeithio y cewch chi well lwc gyda gweddill y symud.

  Jon

 4. 6

  Am lanast. Yn gwneud i ryw fath o fynediad diwifr hollbresennol edrych yn dda, yn tydi? Er na fydd hynny hyd yn oed yn atal anghymwys rhag cau pethau i ffwrdd ar yr amser anghywir…

  Mae'n ddrwg gennym eich bod wedi cael dechrau mor ofnadwy i benwythnos hir - hir.

 5. 7
 6. 8

  Mae hyn yn mynd â “y boi newydd yn cael y gwaith budr” i lefel hollol newydd! Gobeithio y gallwn ni eich gweld chi yfory o hyd!

 7. 9

  Mae Katie a minnau yn dal i gynllunio ar gyfer bod yno.

  Fe wnaeth rhai archarwyr di-enw yn AT&T ein helpu i ddatrys yr olaf o'n materion y prynhawn yma. Rhaid ei bod wedi gweithio ar ein cyfrif am 4 neu 5 awr yn syth. Ar un adeg, fe wnaeth hi gynadledda mewn person arall ar y ffôn a dweud wrthyn nhw am ysgrifennu'r gorchymyn gwaith a byddai'n ei chwblhau SY'N ni ar y ffôn. Nid wyf yn gwybod pwy oedd hi, ond rwyf mor falch iddi ddigwydd codi'r ffôn!

  • 10
 8. 11

  Hei Doug yn falch bod y cyfan wedi gweithio allan ar ôl yr holl drafferthion erchyll. Rwy'n siŵr bod gan bob un ohonom ein straeon arswyd i'w hadrodd ond mae eich un chi ar ben llawer rydw i wedi clywed neu wedi bod yn rhan ohonyn nhw! Pob lwc o hyn ymlaen.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.