Siomedig AT&T Fi Y Penwythnos Hwn, Ond NID oedd eu Gweithwyr

AT & TO AT&T. Rywbryd ddydd Sul yn ystod y dydd collais fy DSL. Pan gyrhaeddais adref nos Sul, gelwais eu llinell gymorth. Dyma lle mae'r hwyl yn cychwyn. Mae ganddyn nhw system wedi'i actifadu gan lais yn AT&T. Ni allaf ddweud wrthych pa mor dwp y mae'n gwneud i mi deimlo i siarad â llais yr ochr arall sy'n cael ei gynhyrchu gan gyfrifiadur gydag amrywiadau brwd yn eu llais. Byddai'n well gen i wasgu botymau, ond nid oedd hynny'n opsiwn.

Yn gyntaf, byddai'r system yn gofyn a oeddwn i angen help en Espanol. Er fy nhemtio i ateb, ci, wnes i ddim. Tybed pam nad ydyn nhw'n gofyn yn syml pa iaith yr hoffech chi gael help ynddi ac a ydych chi wedi dweud Saesneg neu Espanol. Byddai'n cymryd llai o amser na mynd trwy'r holl gyfarwyddiadau yn y ddwy iaith.

Gyda phob galwad, byddai'r system wedyn yn gofyn a oeddwn i'n galw o'r rhif yr oeddwn yn galw amdano. Gan ddefnyddio ID Galwr, fe ofynnon nhw ai hwn oedd y rhif ffôn. “Ydw”, atebais i'r system.

Soniodd yr hysbyseb dal am gyfradd pellter hir newydd a allai fod o ddiddordeb i mi, felly dywedais “Ydw” i ddweud bod gen i ddiddordeb ... dywedodd y system wrthyf ei bod y tu allan i oriau busnes ac yn hongian arnaf. Felly roedd yn rhaid i mi alw yn ôl a dechrau drosodd ETO.

Ar ôl cadarnhau'r rhif ffôn gofynnodd llais y cyfrifiadur nesaf, "Am beth ydych chi'n galw?" a byddwn yn dweud “nid yw DSL yn gweithio”. “Alright”, byddai’r cyfrifiadur egnïol yn dweud fel ei fod yn rhyddhad y gallai gyfieithu fy llais. Yna byddwn yn cael fy anfon ymlaen i a CSR… Rwy'n dyfalu lefel 1.

Y cwestiwn cyntaf o'r CSR? “Am ba rif ydych chi'n galw?”. Ni allaf gredu imi dreulio'r funud olaf yn siarad â pheiriant i gadarnhau'r rhif rwy'n siarad amdano ac mae'r CSR yn gofyn yr un cwestiwn imi. Felly dwi'n ailadrodd y rhif ac yn cadarnhau mai fi yw'r boi sy'n berchen ar y cyfrif rydw i'n galw amdano.

Daw hyn â mi at bwynt ... pam ydych chi'n poeni os mai fi yw'r boi sy'n berchen ar y cyfrif? Beth os nad fi oedd y boi oedd yn berchen ar y cyfrif ac yn dweud celwydd? Ni fyddech yn gwybod y gwahaniaeth felly pam gofyn? Ochenaid.

“Beth yw'r broblem?”… Unwaith eto ... ni throsglwyddodd llais y cyfrifiadur unrhyw wybodaeth i'r CSR. Nawr rwy'n egluro bod fy nghyfrif DSL Pro i lawr ac nid yw'n gweithio.

“Pa modem sydd gennych chi?” Iawn, AT&T, prynais y modem gennych chi ... pam nad ydych chi eisoes yn gwybod hynny? Pa mor braf fyddai hi wedi bod yn clywed, “Rwy'n gweld bod gennych y modem SpeedStream DSL gyda 4 goleuadau ar y blaen, a allech chi ddweud wrthyf pa oleuadau sydd ymlaen?". Dim lwc o'r fath.

Mae'n ymddangos bod yn rhaid codi'r broblem ar ôl i ni gerdded trwy ddad-blygio fy Llwybrydd a gwneud rhywfaint o bethau ychwanegol. Roedd y CSR yn ddigon braf ac fe wnaeth hi hyd yn oed fy 'trosglwyddo'n boeth' i'r lefel nesaf, gan fy nghyflwyno i'r technegydd nesaf dros y ffôn. Roedd y dechnoleg gymorth nesaf yn gyfeillgar a thrylwyr iawn ... fe wnaethom redeg y Modem DSL i jac arall i weld beth oedd y canlyniadau i weld beth allai'r broblem fod. Israddiodd fy DSL i weld a oedd yn fater cyflymder. Gadawsom y sgwrs gyda syniad imi brofi'r modem DSL yn fflat fy nghymydog sydd hefyd â DSL. Syniad gwych. Rhoddodd rif y tocyn imi gyfeirio ato a galw yn ôl ag ef.

Profais y modem i fyny yn nhŷ fy nghymydog a chefais signal am eiliad mewn gwirionedd. Whew! Rhaid bod y llinell.

Yn ddiweddarach y noson honno rhedais i lawr i Starbucks i gael cysylltiad diwifr a cheisio sgwrsio fy ffordd trwy gefnogaeth mewn gwirionedd. Fe roddodd ychydig o ryddhad imi nad oedd yn rhaid i mi siarad â llais y cyfrifiadur, ond roedd yn rhaid imi fynd trwy nifer o fanylion cyfrifon ac esboniadau er imi agor gyda'r Rhif Tocyn. Maen nhw'n magu'r tocyn ac yn gwneud apwyntiad i dechnegydd ddod allan o'r Adran Linell ASI. Ddydd Llun, mae'r technegydd llinell yn dod allan, yn gwirio'r llinell, ac yn dweud wrthyf ei bod yn dda. Ac yn gadael.

Beth nawr?

Ie, mae hynny'n iawn. Mae'n rhaid i mi alw yn ôl, siarad â llais y cyfrifiadur, siarad â'r CSR, a chysylltu'n ôl â'r adran linell i drefnu apwyntiad i dechnegydd DSL ddod allan. Ni allant ddod allan ar unwaith, mae'n rhaid iddynt ei drefnu am un diwrnod. Arrgh. Nawr rydw i wedi fy amserlennu ar gyfer dydd Mawrth rhwng 8AM a 5PM. Amserlennu neis, eh? Mae'n iawn ... dwi'n gartref gyda 2 blentyn sâl heddiw, mae gen i ddigon o amser.

Heddiw (dydd Mawrth), mae'r technegydd DSL yn dod allan ac ymhen ychydig funudau mae ganddo fi ar waith gyda modem newydd. Rwy'n gyfrifol am yr ymweliad a'r modem, swm o $ 120.

Mae $ 120 i gael fy DSL yn ôl yn rhyddhad mewn gwirionedd, ond o safbwynt marchnata nid yw'n gwneud synnwyr. Tybed faint o gwsmeriaid DSL eraill sydd wedi uwchraddio eu cyfrif gydag AT&T ac wedi aros gyda nhw am dros 4 blynedd. Maen nhw'n rhoi'r modem i ffwrdd pan fyddwch chi'n cofrestru gyntaf ... ond ni fyddan nhw'n rhoi freebie i mi ar ôl i mi fod gyda nhw am 4 blynedd? Dyna werthfawrogiad cwsmer fud. Mae'n dweud wrthyf eich bod yn syml am nicel a dime hyd yn oed ar ôl i mi fod yn deyrngar yr holl flynyddoedd hyn. Mae gen i wasanaeth ffôn gyda nhw hefyd.

Dyma fy mhwynt o'r rant hwn, serch hynny. Roedd pob unigolyn y cefais y pleser o weithio gyda nhw yn y rhifyn hwn yn wych. Roedd pob un CSR yn gwrtais, yn gyfeillgar ac yn bersonadwy. Siaradais ag un cynrychiolydd yn St Louis a buom ein dau yn siarad am ba mor ddiolchgar bod y herwgipio allan yno wedi arwain at ddychwelyd y bechgyn at eu rhieni.

Yr hyn a oedd yn rhwystredig ac a fethodd yn y rhifyn hwn oedd y busnes, y broses, a'r dechnoleg - byth y bobl. Roeddwn bob amser yn ddiolchgar ac yn raslon gyda phob person cymorth y siaradais â nhw ... gwn nad eu bai nhw yw bod rhywun wedi penderfynu gwario miliynau ar system llais fud. Ymddiheurodd pob un ohonyn nhw am yr anghyfleustra a symud fi ymlaen at y person nesaf yn ôl eu proses ... ond mae'r broses yn sugno!

Y cwestiynau: Beth am adolygu cofnodion cwsmer yn gyflym a rhoi gwerth i'w deyrngarwch a gosod lefel eich cefnogaeth yn unol â hynny? Pe bai AT&T wedi adolygu fy nghyfrif ni fyddent wedi gweld DIM cwyn na phroblem mewn 4 blynedd gydag un uwchraddiad a hanes talu solet. Onid yw hynny'n werth i dechnegydd DSL lefel uchaf gael ei anfon allan ar unwaith, heb unrhyw gost, datrys y system, a gosod modem newydd? Rwy'n credu hynny ... ond mae'n amlwg bod rhywun yn AT&T yn anghytuno.

Roeddwn i eisiau gadael i chi i gyd wybod bod twymyn fy merch wedi torri heddiw ac mae hi'n mynd yn ôl ar ei thraed. Roedd a diweddglo mawreddog na fyddaf yn mynd i fanylion ag ef, ond rwy'n hapus i'w chael hi'n iach ac yn bwyta eto.

Mae fy mab a minnau'n brwydro yn erbyn yr un hon, ond mae cadw'r golchwr a'r glanhau dwylo i fynd yn bendant wedi helpu, rwy'n credu ein bod ni'n mynd i'w wneud. Diolch i'r bobl hynny a oedd yn bersonol wedi estyn allan ac e-bostio neu wneud sylwadau. Mae eich caredigrwydd yn anhygoel ac rwy'n ei werthfawrogi'n fawr. Rwy'n gweithio i gyflogwr gwych ond mae'n rhaid i mi gyfaddef mai dim ond un person sy'n cael ei alw neu e-bostio oddi yno ... ond roedd cymaint ohonoch chi, fy nghyd-blogwyr, wedi estyn allan o bedwar ban byd.

Waw - mae hynny'n fy chwythu i ffwrdd mewn gwirionedd! Diolch.

5 Sylwadau

 1. 1

  Mae'r system llais awtomataidd wir yn swnio'n dwp. Nid oes gennym ni yma felly rwy'n falch. Botymau’r wasg sydd orau!

  Fodd bynnag, mae gwasanaeth cwsmeriaid yn y mwyafrif o leoedd yma yn wirioneddol sugno. Hanner yr amser nad ydyn nhw'n deall eich problem. Problemau diwydiant BPO!

 2. 2
 3. 3

  Diolch am y llun, Doug. Yn fy marn i, dyma beth sy'n digwydd pan rydyn ni'n dweud wrth ein cyn-weithwyr i fod yn braf
  ond dim ond defnyddio hynny fel ein strategaeth cwsmeriaid. Dim adolygiad o gyffyrddiadau cwsmeriaid, dim meddwl trwy lif y
  rhyngweithio. Rwy'n galw hyn yn “weithredoedd ar hap o CRM.”

  Falch o glywed bod eich merch yn teimlo'n well!

 4. 4
 5. 5

  Ebrill07
  Cefais sicrwydd bod DSL ar gael yn fy ardal (ar ôl bod yn gwsmer ffyddlon am 10 mlynedd). O'r diwrnod cyntaf, roedd yn rhaid i mi israddio o 3.0Mbps (29.95) oherwydd “ni allai'r llinell drin y cyflymder oherwydd y pellter o'r swyddfa DSL - 6,500 troedfedd). Rhywbeth yr esgeulusodd eu person gwerthu ddweud wrthyf. Ar ôl cyrraedd 1.5 Mbps (19.95 y mis) parhaodd y llinell i ddatgysylltu ar hap ac ar yr adegau gwaethaf posibl. Yn Rownd Tri, israddiodd technolegau AT&T fy ngwasanaeth i hanner 1.5 Mbps i 928kbps (ond nid y gost fisol) - er mwyn dal llinell sefydlog - Dim lwc eto.
  Fe wnes i ganslo fy ngwasanaeth, mynd yn sownd â ffi canslo $ 200 oherwydd bod eu pobl werthu wedi rhoi dyddiad “cychwyn” gwahanol i mi ar gyfer y treial 30 nag y gwnaeth eu “techs”. Ar ôl 5 awr o ddweud fy ochr i o'r stori wrth 11 aelod o staff gwahanol (yn India) a chael nodiadau ac enwau i brofi fy mhwynt, fe wnaethant wrthod gwrando arnaf mwyach. Dywedodd pob un o’r 8 technegydd y siaradais â hwy wrthyf dro ar ôl tro fod “y llinell yn ansefydlog.”
  Slogan newydd ??? “AT&T - cwmni NAD YW YN Y BUSNES CYFATHREBU.”

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.