Deallusrwydd Artiffisial (AI) A Chwyldro Marchnata Digidol

Deallusrwydd Artiffisial (AI) a Marchnata Digidol

Marchnata digidol yw craidd pob busnes e-fasnach. Fe'i defnyddir i ddod â gwerthiannau i mewn, cynyddu ymwybyddiaeth brand, a chyrraedd cwsmeriaid newydd. 

Fodd bynnag, mae'r farchnad heddiw yn dirlawn, a rhaid i fusnesau e-fasnach weithio'n galed i guro'r gystadleuaeth. Nid yn unig hynny - dylent hefyd gadw golwg ar y tueddiadau technoleg diweddaraf a gweithredu technegau marchnata yn unol â hynny. 

Un o'r datblygiadau technolegol diweddaraf a all chwyldroi marchnata digidol yw deallusrwydd artiffisial (AI). Gawn ni weld sut.  

Materion Hanfodol Gyda Sianeli Marchnata Heddiw 

Ar hyn o bryd, mae marchnata digidol yn ymddangos braidd yn syml. Gall busnesau e-fasnach logi marchnatwr neu greu tîm a fydd yn rheoli rhwydweithiau cymdeithasol, yn trin hysbysebion taledig, yn llogi dylanwadwyr, ac yn delio â hyrwyddiadau eraill. Eto i gyd, mae sawl mater hanfodol yn codi y mae siopau e-fasnach yn cael trafferth â nhw. 

 • Busnes Miss Dull Cwsmer-Ganolog - Dylai canolbwyntio ar y cwsmer fod yn nod pob busnes. Eto i gyd, mae llawer o berchnogion busnes yn trosglwyddo'r syniad hwn ac yn parhau i ganolbwyntio arnynt eu hunain, eu ROI, a'u cynhyrchion. O ganlyniad, mae personoli cwsmeriaid yn parhau i fod yn amwys, ac mae cwmnïau'n aml yn penderfynu delio ag ef yn nes ymlaen. Yn anffodus, mae hwn yn gamgymeriad enfawr. Yn y byd sydd ohoni, mae cwsmeriaid yn gwybod faint maen nhw'n ei haeddu ac nid ydyn nhw'n hoffi cael eu trin fel banciau moch. Heb ddull sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, mae busnesau'n colli ar greu sylfaen cwsmeriaid ffyddlon ac ennill mantais gystadleuol dros gystadleuwyr.
 • Mae Problemau Gyda Data Mawr - Mae perchnogion siopau e-fasnach yn gwybod pa mor hanfodol yw casglu data am gwsmeriaid o ran ymgyrchoedd marchnata llwyddiannus. Mae casglu data cwsmeriaid hefyd yn gwella profiad y cwsmer a dylai, felly, gynyddu refeniw. Yn anffodus, mae busnesau yn aml yn wynebu heriau dadansoddeg data mawr. Mae hyn yn gwneud iddynt golli allan ar wybodaeth bwysig a all eu helpu i reoli ymhellach marchnata ymddygiadol.

Yng ngeiriau'r ymgynghorydd a'r awdur Americanaidd Geoffrey Moore:

Heb ddata mawr, mae cwmnïau'n ddall ac yn fyddar, yn crwydro allan i'r we fel ceirw ar draffordd.

Geoffrey Moore, Marchnata a Gwerthu Cynhyrchion aflonyddgar i Gwsmeriaid Prif Ffrwd

 • Mae Materion Creu Cynnwys yn Real Erys y ffaith nad oes marchnata digidol heb gynnwys. Mae cynnwys yn hanfodol ar gyfer gwella ymwybyddiaeth brand, hybu safleoedd, a chynhyrchu diddordeb. Mae'r cynnwys a ddefnyddir amlaf mewn marchnata digidol yn cynnwys postiadau blog, erthyglau, diweddariadau cymdeithasol, trydar, fideos, cyflwyniadau ac e-lyfrau. Yn dal i fod, weithiau nid yw busnesau'n gwybod pa gynnwys a all ddod â'r buddion mwyaf. Maent yn ei chael hi'n anodd dadansoddi ymatebion cynulleidfaoedd targed i'r hyn y maent yn ei rannu ac efallai y byddant yn ceisio cwmpasu'r cyfan ar yr un pryd yn lle parhau i ganolbwyntio ar yr hyn sy'n gweithio orau. 
 • Nid yw hysbysebion taledig bob amser yn syml - Mae rhai perchnogion siopau e-fasnach yn aml yn credu, ers bod ganddyn nhw siop eisoes, y bydd pobl yn dod, ond fel arfer trwy hysbysebion taledig. Felly, maen nhw'n meddwl bod hysbysebion taledig yn ffordd ddiogel o ddenu cwsmeriaid yn gyflym. Fodd bynnag, dylai marchnatwyr bob amser feddwl am ffyrdd newydd o optimeiddio hysbysebion os ydyn nhw am wneud hyn yn llwyddiannus. Agwedd arall i'w hystyried yw tudalen lanio. I gael y canlyniadau marchnata gorau, rhaid fformatio tudalennau glanio yn iawn a gweithio ar bob dyfais. Yn dal i fod, mae llawer o fusnesau yn penderfynu defnyddio eu hafan fel tudalen lanio, ond nid dyna'r ateb gorau bob amser. 
 • Optimeiddio E-bost Gwael - Mae un o'r ffyrdd gorau o hyrwyddo cynhyrchion yn cynnwys marchnata e-bost. Ag ef, gall busnesau e-fasnach fynd at gwsmer yn uniongyrchol a chael cyfraddau trosi uwch. Mae e-byst hefyd yn gwella perthnasoedd ag arweinwyr a gellir eu defnyddio ar gyfer cwsmeriaid y dyfodol, y presennol a'r gorffennol. 

Yn anffodus, mae cyfradd agoriadol e-byst ar gyfartaledd yn isel iawn. Yn gymaint felly fel mai dim ond tua 13% yw'r gyfradd agor manwerthu ar gyfartaledd. Mae'r un peth yn wir am gyfraddau clicio drwodd. Y CTR e-bost cyfartalog ar draws pob diwydiant yw 2.65%, sy'n effeithio'n sylweddol ar werthiannau. 

StartupBonsai, Ystadegau Marchnata E-bost

 • Arferion Gorau Gyda Datrysiadau AI - Yn ffodus, gellir defnyddio technoleg heddiw mewn marchnata digidol i ddatrys bron pob mater a nodwyd uchod. Gellir defnyddio AI a dysgu â pheiriant mewn sawl ffordd i wella personoli, optimeiddio a chreu cynnwys. Dyma sut. 
 • AI ar gyfer Gwell Personoli - Mae'r busnesau e-fasnach hynny sy'n cadw golwg ar y tueddiadau diweddaraf yn gwybod y gellir defnyddio AI i wella personoli cyn gynted ag y bydd y cwsmer yn glanio ar y dudalen. Nid yw pob defnyddiwr yr un peth, a chydag AI, gall brandiau wneud y canlynol: 
  • Arddangos cynnwys wedi'i bersonoli ar draws dyfeisiau
  • Cynnig cynnyrch neu wasanaeth yn seiliedig ar leoliad 
  • Darparu argymhellion yn seiliedig ar chwiliadau blaenorol ac allweddeiriau
  • Newid cynnwys gwefan yn seiliedig ar yr ymwelydd 
  • Defnyddiwch AI ar gyfer dadansoddi teimladau 

Yr enghraifft orau o bersonoli e-fasnach yw Personoli Amazon, sy'n caniatáu i ddatblygwyr greu apiau gan ddefnyddio technoleg dysgu peiriannau yn union fel Amazon. 

 • Offer Pwerus ar gyfer Dadansoddi Data Mawr - Er mwyn creu strategaeth sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, dylai busnesau weithio ar gasglu, dadansoddi a hidlo gwybodaeth ddilys i gwsmeriaid. Gydag AI, gall casglu a dadansoddi data fod yn symlach. Er enghraifft, gall yr offeryn AI cywir bennu pa fath o gynhyrchion sy'n cael eu prynu fwyaf, pa dudalennau sy'n cael eu hystyried fwyaf, a thebyg. Gall AI olrhain taith gyfan y cwsmer a chynnig yr ateb cywir i wella gwerthiant. Er enghraifft, gyda Google Analytics, gall marchnatwyr weld ymddygiad cwsmeriaid ar wefan. 
 • Llwyfannau AI Ar-lein ar gyfer Creu Cynnwys - Gall AI ddatrys y ddau fater mwyaf cyffredin gyda chynnwys - cyflymu'r broses o greu cynnwys a dadansoddi ymateb cwsmeriaid i'r cynnwys. O ran creu cynnwys, mae yna nifer o offer AI ar gael ar-lein i helpu marchnatwyr i feddwl am ddelweddau wedi'u brandio ar gyfer swyddi cymdeithasol, penawdau ar gyfer erthyglau, neu hyd yn oed ysgrifennu post blog neu greu fideo hyrwyddo. Ar y llaw arall, gall meddalwedd wedi'i bweru gan AI helpu marchnatwyr i ddadansoddi mwy na demograffeg yn unig. Gall fonitro ymddygiad cwsmeriaid ac ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol. Rhai mae enghreifftiau'n cynnwys Sprout Social, Cortex, Linkfluence Radarly, ac ati. 
 • Gall AI Symleiddio Hyrwyddiadau Ar-lein - Ar hyn o bryd, mae Facebook a llawer o lwyfannau eraill yn darparu offer AI i helpu marchnatwyr i reoli eu hysbysebion yn rhwydd. Mae hynny'n golygu na fydd hysbysebion yn mynd yn wastraff. Ar y naill law, mae gan farchnatwyr fynediad at bob math o wybodaeth sy'n gwneud optimeiddio hysbysebion yn haws. Ar y llaw arall, Mae Facebook yn defnyddio AI i gyflwyno'r hysbysebion hynny yn iawn i'r gynulleidfa darged. Yn ogystal, mae'r dudalen lanio yn chwarae rhan hanfodol ar wahân i'r hysbysebion. Gall dylunio'r dudalen lanio orau bosibl wneud gwahaniaeth enfawr. Gall AI helpu gyda dwy gydran hanfodol ar dudalen lanio hynod—personoli a dylunio
 • AI ar gyfer Optimeiddio E-bost - Gan fod marchnata e-bost yn hanfodol i fusnesau ar-lein, gall AI wella sut mae e-byst yn cael eu creu. Yn fwy na hynny, Gellir defnyddio AI i anfon e-byst o ansawdd a chynyddu refeniw wrth fod yn gost-effeithiol. Ar hyn o bryd, gall offer wedi'u pweru gan AI: 
  • Ysgrifennu llinellau pwnc e-bost
  • Anfon e-byst wedi'u personoli
  • Gwella ymgyrchoedd e-bost 
  • Optimize amseroedd anfon e-bost
  • Trefnu rhestrau e-bost 
  • Awtomeiddio cylchlythyrau

Gall yr optimeiddio hwn gynyddu'r cyfraddau agor a chlicio drwodd ac arwain at fwy o werthiannau. Yn ogystal, gellir defnyddio chatbots AI mewn apiau negeseuon, ategu ymgyrchoedd e-bost, a darparu'r profiad personol yn y pen draw.

Mae marchnata digidol yn rhan hanfodol o lwyddiant pob busnes. Yn dal i fod, mae gan siopau e-fasnach fwy a mwy o gystadleuaeth i guro, ac ar y llwybr hwnnw, gall marchnatwyr wynebu sawl her. Er enghraifft, gall creu cynnwys fynd yn flinedig, a gallai delio â data mawr ymddangos yn amhosibl. 

Yn ffodus, heddiw, mae llawer o offer wedi'u pweru gan AI allan yna yn helpu marchnatwyr i wneud y gorau o'u hymgyrchoedd ac mae busnesau'n cynhyrchu refeniw. O e-byst gwell i hyrwyddiadau syml ar-lein, mae gan AI y pŵer i newid sut mae marchnata digidol yn cael ei wneud. Y peth gorau amdano - dim ond ychydig gliciau i ffwrdd ydyw. 

Datgelu: Martech Zone mae gan gyswllt cyswllt Amazon yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.