Strategaethau Milwrol “Celf Rhyfel” yw'r Ffordd Nesaf i Gafael yn y Farchnad

Celf Rhyfel

Mae cystadleuaeth manwerthu yn ffyrnig y dyddiau hyn. Gyda chwaraewyr mawr fel Amazon yn dominyddu e-fasnach, mae llawer o gwmnïau'n ei chael hi'n anodd cadarnhau eu safle yn y farchnad. Nid yw prif farchnatwyr cwmnïau e-fasnach gorau'r byd yn eistedd ar y llinell ochr dim ond gobeithio y bydd eu cynhyrchion yn ennill tyniant. Maen nhw'n defnyddio Celf Rhyfel strategaethau a thactegau milwrol i wthio eu cynhyrchion o flaen y gelyn. Gadewch i ni drafod sut mae'r strategaeth hon yn cael ei defnyddio i gipio marchnadoedd ...

Er bod brandiau trech yn tueddu i fuddsoddi llawer iawn o amser ac adnoddau mewn ffynonellau traffig mawr fel Google, Facebook a gwefannau cysylltiedig enfawr eraill, gall newydd-ddyfodiaid i'r gofod manwerthu deimlo'n gyfyngedig o ran opsiynau wrth geisio ehangu eu cyfran o'r farchnad. Mae'r sianeli hyn yn hynod gystadleuol, ac felly'n ddrud ymgysylltu â nhw hyd yn oed mewn unrhyw ffordd ystyrlon.

Fodd bynnag, os ydynt yn mynd at y farchnad gyda strategaeth filwrol ystlys, gallant fuddsoddi adnoddau mewn blogiau arbenigedd a gwefannau arbenigol wedi'u targedu, i gyd wrth ddefnyddio dylanwadwyr targed. Mae'r strategaeth yn caniatáu beth oedd unwaith yn bach cwmni i raddfa ymwybyddiaeth brand yn effeithiol a thyfu refeniw. Bydd y datblygiad mewn twf ac ymwybyddiaeth brand yn addas ar gyfer ymgeisydd y farchnad, gan ddatblygu'n araf y gallu i dderbyn brandiau dominyddol ar lwyfannau marchnata a hysbysebu gorau.

Mae'n hanfodol nawr, yn fwy nag erioed, canolbwyntio ar gystadleuwyr. Mae'r gystadleuaeth yn ffyrnig ac yn esblygu'n gyson, i raddau helaeth oherwydd bod y rhwystrau i fynediad ar gyfer manwerthu ar-lein mor fach. Ond gellir ystyried hyn hefyd fel cyfle. Nid yw llawer o gwmnïau cadwyn blychau mawr yn sylweddoli nes ei bod hi'n hwyr bod isdog bach, newydd i'r farchnad newydd gymryd drosodd categori allweddol ar-lein. Rhain underdogs gallai fod yn brif ffynhonnell cystadlu i titans y diwydiant o fewn ychydig flynyddoedd byr.

Sut ddechreuodd hyn?

Mae targed yn erbyn Walmart yn enghraifft wych o'r effaith y gall strategaeth filwrol ei chael. Yn y '90au, nid oedd gan Walmart unrhyw ofn bod gan Target y galluoedd i fynd â chwsmeriaid oddi wrthynt. Ni fyddai ôl troed Walmart ar y pryd yn caniatáu i Target gystadlu. Fodd bynnag, roedd y Targed yn strategol. Roedd Targed yn gwybod mai'r unig ffordd i symud ymlaen yn y farchnad manwerthwyr blychau mawr oedd canolbwyntio ar gategorïau dethol yr oeddent am ddominyddu ynddynt. Ymhen amser, fe wnaeth Target ddwyn defnyddwyr i ffwrdd o Walmart trwy ganolbwyntio ar y sectorau gwasanaethau ariannol a ffasiwn.

Daeth y strategaeth filwrol ystlys yn hynod effeithiol i sawl sefydliad arall, fel siopau adrannol blaenllaw yn colli i newydd-ddyfodiaid ar-lein yn yr '80au a'r' 90au. Yn wreiddiol, roedd y siopau adrannol yn gwerthu detholiad mawr o ddodrefn ac electroneg, ond roedd cost cadw'r nwyddau yn y siop yn uchel, ac nid oedd yr elw a wnaethant. Felly, dechreuodd siopau fynd ag electroneg a dodrefn oddi ar y silffoedd, ond gwelsant fod hyn wedi arwain at ddirywiad mewn cwsmeriaid, a arweiniodd yn y pen draw at ddirywiad mewn gwerthiannau. Roedd mwy a mwy o bobl yn sylweddoli pŵer siopa ar-lein, a oedd yn caniatáu i newydd-ddyfodiaid yn y farchnad ennill gwerthiannau a chymryd i ffwrdd o'r hyn a oedd ar un adeg yn gwmni e-fasnach blaenllaw.

Mae hyn yn berthnasol i farchnata digidol yn yr un ffordd fwy neu lai.

Nawr gellir dod o hyd i unrhyw beth y gallai fod ei angen arnoch chi ar-lein. Er bod manwerthwyr fel Walmart a Target yn dal cyfran fawr o'r farchnad, mae cwmnïau'n ei chael hi'n anoddach nag erioed cystadlu â gwerthiannau manwerthwyr llai ar-lein.

Pwy yw rhai o'r lladdwyr categori?

Mae edrych ar grysau dynion yn ffordd wych o ddeall sut mae manwerthwyr brwd yn trosoli cwmnïau cyfryngau wedi'u targedu'n uchel i werthu mwy na siopau adrannol blaenllaw. Mae'n hawdd tybio bod siopau fel Macy's, Nordstrom a JCPenney yn gwerthu mwyafrif crysau dynion. Ond, mae cwmnïau dillad modern fel Bonobos, Club Monaco ac UnTUCKit yn prysur wthio'u ffordd i'r farchnad.

Mae'r cwmnïau dillad dynion uchod yn ennill tyniant yn y farchnad, yn benodol trwy flogiau arbenigol, er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd, i gyd wrth greu partneriaethau cyfryngau â chwmnïau cyfryngau uchel eu maint. Er enghraifft, UnTUCKit ar hyn o bryd yw'r unig gwmni crysau dynion sy'n trosoli Barstool Sports, cwmni cyfryngau sydd wedi dod â mwy na 6 miliwn o bobl i wefan y brand yn ystod y 12 mis diwethaf yn unig.

Nid crysau dynion yw'r unig gategori y mae'r dacteg hon yn wir ynddo. Wrth edrych ar ddillad isaf menywod, gallwch weld tueddiadau tebyg wrth i gwmnïau newydd ddod i mewn i'r farchnad a chystadlu yn erbyn Nordstrom a Macy's, prif werthwyr dillad isaf menywod. Fe wnaeth Thirdlove, Yandy, a WarLively ddargyfeirio mwy na 50 miliwn o bobl i ffwrdd o'r brandiau blaenllaw i'w gwefannau trwy berfformio'n dda ar Facebook yn unig. Canfu Nordstrom fod eu traffig wedi dirywio ar ôl i ThirdLove ddechrau trosoli Cupofjo fel ffynhonnell draffig bwerus.

Y prif bwynt yma yw bod newydd-ddyfodiaid nid yn unig yn cystadlu, maen nhw'n ennill trwy ddefnyddio amrywiad mewn ffynonellau traffig, a chanolbwyntio ar dechnegau targedu manwl gywirdeb mewn meysydd lle nad yw chwaraewyr mwy traddodiadol yn poeni mynd, neu'n rhy araf i wneud hynny. defnyddio adnoddau.

A fydd siopau bocs mawr yn para?

Nawr bod y broblem wedi'i nodi, rhaid i siopau adrannol amddiffyn eu busnes trwy amddiffyn tri phrif faes: ymyl, traffig ac brand / perthynas.

  1. Ymyl- Peidiwch â chymryd yn ganiataol mai manwerthwyr blychau mawr yw eich unig ffynhonnell cystadlu. Deall pa gategorïau y mae eich siop yn eu rheoli a chynnal y rheini.
  2. Traffig- Gwybod o ble mae'r traffig i'ch gwefan yn dod a sut mae'r traffig hwn yn trosi'n gwsmer. I wneud hyn, defnyddiwch offer a fydd yn eich helpu chi rhagnodi camau mesuradwy i yrru traffig o safon i wneud y mwyaf o'r ffynonellau traffig atgyfeirio sy'n perfformio orau.
  3. Brand / Ymwybyddiaeth- Mae gwasanaeth cwsmeriaid yn esblygu ac mae'n rhaid i chi esblygu ag ef. Mae'n hynod bwysig cadw enw da gyda chwsmeriaid. Mae cwmnïau'n aml yn gweld bod y rhan fwyaf o arloesi yn digwydd pan fyddwch chi'n deall disgwyliadau defnyddwyr a sut mae'ch diwydiant yn cwrdd â'r disgwyliad hwnnw. Mae cadw i fyny â'ch gwasanaeth cwsmeriaid yn allweddol i gynnal statws yn y farchnad.

Mae cael dealltwriaeth gyfannol o bwy yw'ch cystadleuwyr wedi dod yn fwyfwy anodd. Mae'n hanfodol cynnal ymchwil gystadleuol ddiwyd er mwyn bod yn or-ymwybodol o frandiau sy'n dod i'r amlwg yn eich gofod marchnad. Er mwyn ennill yn 2018, bydd yn rhaid i frandiau gadw eu ffocws yn benodol ar bwy yw eu cwsmeriaid a sut i'w targedu, pob un yn defnyddio strategaeth filwrol ystlys.

Ynglŷn â DemandJump:

Naid Galw yn galluogi cwmnïau i wella eu buddsoddiadau marchnata ar-lein gyda phwrpas a manwl gywirdeb digynsail. Mae platfform Traffic Cloud ™ arobryn y cwmni yn defnyddio damcaniaethau mathemateg cymhleth (deallusrwydd artiffisial) i ddadansoddi ecosystem ddigidol gystadleuol cwsmer. Yna mae'r platfform yn cyflwyno cynlluniau gweithredu wedi'u blaenoriaethu o ble, sut a phryd i fuddsoddi doleri marchnata er mwyn gyrru traffig cymwys ar draws sianeli, gan arwain at gwsmeriaid newydd gan gystadleuwyr uniongyrchol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.