Dadlau yn Erbyn Hanes ac ar gyfer Entre-Gymudo

gweithio o'r cartref

Roeddwn yn cael sgwrs ddiddorol gyda fy ffrind, Chad Myers o Farchnata 3 Het, gan drafod sut mae ein heconomi amaethyddol a'r Chwyldro Diwydiannol wedi arwain at ein harferion gwaith modern. Yn union fel bysellfyrddau QWERTY ein cyfrifiadur (fe'u cynlluniwyd i fod yn aneffeithlon fel na fyddai allweddi teipiadur yn glynu, ac eto rydym yn eu defnyddio heddiw ar ddyfeisiau na fydd byth, byth yn glynu), rydym yn defnyddio meddwl bod unrhyw le rhwng 100 a 1,000 oed (a mwy) i bennu ein penderfyniadau staffio a gweithio. Ac maen nhw'n wyllt aneffeithlon.

Sut mae'r Economi Amaethyddol yn Effeithio ar ein Harferion Gwaith

Pan edrychwch ar y Baby Boomers a'u cysylltiadau teuluol ag amaethyddiaeth, roedd 1 o bob 4 Americanwr rywsut wedi'i gysylltu â fferm, fel arfer yn fferm deuluol. Yn ôl wedyn, a hyd yn oed heddiw, fe godoch chi ar fachlud haul, a gweithio i ganol y gwynt. Ni allech weithio gyda'r nos, oherwydd nid oedd y caeau wedi'u goleuo ac nid oedd gan dractorau oleuadau. Roeddech chi'n gweithio yn ystod y dydd, oherwydd bod eu tadau'n gweithio yn ystod y dydd, fel y gwnaeth eu tadau, a'u tadau o'u blaenau. Yn y bôn, byth ers i ni gael amaethyddiaeth yn y byd hwn, roeddech chi'n gweithio yn ystod y dydd ac yn cysgu yn y nos.

Y dyddiau hyn, nid oes raid i ni wneud hynny. Mae gennym oleuadau trydanol, rydym yn gallu gweithio ar draws parthau amser, a chyfathrebu ar unwaith â Rhyngrwyd cyflym.

Sut mae'r Chwyldro Diwydiannol yn Effeithio ar ein Harferion Gwaith

Ymlaen yn gyflym i ddiwedd y 1800au a dechrau'r 1900au, pan gododd ffatrïoedd ac awtomeiddio daeth â phobl o'r ffermydd i'r dinasoedd i ddod o hyd i waith. Nawr, os oedd angen adeiladu unrhyw beth, fe'i gwnaed mewn ffatri. Ac oherwydd bod pobl yn dod o'r ffermydd, roedd yn rhaid iddyn nhw weithio rhwng 8 a 5 eto.

Ond nawr, oherwydd bod y ffatri mewn un lleoliad, roedd yn rhaid gwneud y gwaith ar y safle. Roedd eich offer yno. Roedd eich cynnyrch yno. Roeddech chi'n rhan o'r system, ac os nad oeddech chi yno, methodd y system. Roedd yn hanfodol eich bod chi'n arddangos i fyny.

Y dyddiau hyn, mae disgwyl i ni arddangos o hyd. Gwneir ein gwaith mewn adeilad swyddfa. Mae angen i ni gwrdd â phobl yn bersonol. Mae angen i ni eistedd yn ein ffermydd ciwbicl bach, a chadw ein hallbwn i fyny. Rydych chi'n rhan o'r system, ond a dyma beth nad yw rheolwyr wedi'i sylweddoli eto ni fydd y system yn methu dim ond am nad ydych chi yn yr adeilad.

Rhan o'r rheswm yw diffyg ymddiriedaeth ar ran y rheolwyr. Os na allant ein gwylio, nid ydynt yn gwybod a ydym yn cael gwaith wedi'i wneud. Maent yn credu y gallem dreulio mwy o amser yn cael hwyl yn lle cael gwaith wedi'i wneud. Peidiwch byth â meddwl y gallant ddweud hynny beth bynnag, pan nad yw pobl yn cwrdd â therfynau amser ac mae cynhyrchiant i fyny neu i lawr, hyd yn oed pan fydd pobl yn yr adeilad. Ond am ryw reswm, mae rheolwyr yn credu bod angen i bobl fod yn bresennol trwy'r amser, neu ni fydd unrhyw beth yn cael ei wneud.

Problem yr 21ain Ganrif a Achoswyd gan Feddwl y 19eg Ganrif

Mae'r rhan fwyaf o gorfforaethau ac asiantaethau'r llywodraeth yn dal i feddwl o ran y 19eg ganrif o ran amseroedd gwaith derbyniol. Chi Rhaid byddwch yn y swyddfa rhwng 8:00 am a 5:00 pm. Ni chaniateir i chi weithio gartref, ac yn sicr ni chaniateir i chi weithio rhwng 9:00 - 6:00, neu Na ato Duw! 10: 00 - 7: 00.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, pan oeddwn yn gweithio i'r Adran Iechyd Talaith Indiana, Roeddwn yn rhannol gyfrifol am y cynllun wrth gefn y byddem yn ei ddefnyddio pe bai'r ffliw padell byth yn taro'r Unol Daleithiau. Fodd bynnag, roedd llawer ohono'n ymwneud â phobl yn gallu gweithio gartref. Roedd pawb wrth eu bodd â'r cynllun gan ddweud mai dyna'n union yr oeddem ei angen.

“Gwych,” dywedais. “Fe ddylen ni ei roi ar waith gwpl o weithiau, a sicrhau bod pawb yn gallu ei ddefnyddio. Bydd hynny'n caniatáu i'r staff angenrheidiol weithio allan y kinks, sicrhau eu bod yn gallu cael mynediad ar-lein, a bod ein holl dechnoleg yn gweithio. Y ffordd honno, pan fyddwn yn ei roi ar waith, nid ydym i gyd yn galw'r adran TG ar y diwrnod cyntaf. "

“Na, nid ydym am wneud hynny,” oedd yr ymateb. “Rydyn ni eisiau i bawb weithio yma. Nid ydym yn gwneud telathrebu. ”

Dyna ni. Diwedd y drafodaeth. Nid ydym yn gwneud telathrebu. Yr adran fwyaf yn llywodraeth y wladwriaeth, yr adran sy'n gyfrifol am ymateb ffliw pan y wladwriaeth, ac ni wnaethom “bwyta ein bwyd cŵn ein hunain. ” Felly, dim profion, ac felly o bosibl yn mynd i'r afael ag ymateb yr asiantaeth gyfan pan gododd yr amser.

* ochenaid *

Datrysiad yr 21ain Ganrif

Dwi ddim yn rhydd rhag meddwl o'r math hwn chwaith. Fel perchennog busnes, nid wyf wedi cael amserlen waith reolaidd ers dros flwyddyn. Rwy'n cyrraedd y swyddfa yn hwyr, oherwydd rwy'n aros i fyny'n hwyr, fel arfer tua 2:00.

Ond rwy’n dal i deimlo’n euog pan fydd y larwm yn diffodd am 8:00, ac yn meddwl, “Dylwn i fod yn y swyddfa,” hyd yn oed pan fydd fy nghorff yn bygwth fy ngorfodi i goma difreintiedig o gwsg.

Ac eto, rydw i'n cael y rhan fwyaf o'm gwaith gyda'r nos ac yn y nos. Rwy'n gyrru yn ôl ac ymlaen i'r swyddfa mewn oriau heblaw oriau brig, sy'n golygu fy mod i'n defnyddio llai o nwy. Rwy'n treulio fy amser entre-gymudo o siopau coffi neu gaffis bach. Faint o danwydd y gallem ei arbed bob blwyddyn pe gallai gweithwyr addasu eu hamserlenni mewn swydd i gyd-fynd â'u hamserlenni gwaith gorau?

Pe gallai cwmnïau ddod allan o'r dull hwn o feddwl “ni allwn ymddiried ynoch chi”, a dod o hyd i ffyrdd newydd o ganiatáu i weithwyr weithio gartref, gallem leihau ein defnydd o danwydd. Gallem leihau costau cyfleustodau, a hyd yn oed costau eiddo tiriog a phrydlesu, os oes gennym ôl troed corfforaethol llai. Dychmygwch ddefnyddio adeilad un rhan o ddeg o'r maint gwreiddiol, wedi'i lenwi â dim byd ond ystafelloedd cyfarfod, ystafelloedd cynadledda, a rhai ciwbiclau ar gyfer pobl sydd angen treulio amser yn y swyddfa cyn neu ar ôl cyfarfod.

Pe gallai corfforaethau ac asiantaethau'r llywodraeth ymuno â'r 21ain ganrif, gallem wneud rhai pethau anhygoel. Tan hynny, byddwn yn troi ein wrenches ar y llinellau ymgynnull, ac yn bachu'r ceffylau ac yn aredig y caeau.

2 Sylwadau

  1. 1

    Post anhygoel, Erik. Byddwn yn ychwanegu fy mod yn credu bod llawer o’r broblem yn deillio o ddiffyg dealltwriaeth y wlad hon o “Beth yw arweinyddiaeth”. Mae mwyafrif yr arweinwyr dibrofiad rwy'n cwrdd â nhw yn credu mai eu gwaith nhw yw 'trwsio' pobl a phrosesau. O ganlyniad, maent yn canolbwyntio ar y negyddol ... nodweddion negyddol eu gweithwyr, y materion negyddol gyda'u cynhyrchion a'u gwasanaethau, y materion negyddol gyda'u busnes.

    Bydd rhywbeth i'w 'drwsio' gyda phob person a phob busnes bob amser. Nid gwaith arweinydd yw hynny. Dylai'r arweinydd fod yn cyfrifo sut i ryddhau talent yn eu gweithwyr, sut i drosoli cryfderau eu cynhyrchion a'u gwasanaethau, a sut i ecsbloetio'r pethau anhygoel y mae eu busnes yn eu gwneud i dyfu.

    Yn anffodus, rydym yn hyrwyddo pobl i'w lefel anghymhwysedd. Nid ydym yn darparu UNRHYW hyfforddiant i'n rheolwyr neu oruchwylwyr ar sut i reoli pobl yn effeithiol. Mae'n rhy ddrwg!

  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.