Apple iOS 14: Preifatrwydd Data ac IDag Armageddon

IDag Armageddon

Yn WWDC eleni, cyhoeddodd Apple ddibrisiant Dynodwr Defnyddwyr iOS ar gyfer Hysbysebwyr (IDFA) gyda rhyddhau iOS 14. Heb amheuaeth, dyma'r newid mwyaf yn yr ecosystem hysbysebu apiau symudol yn ystod y 10 mlynedd diwethaf. Ar gyfer y diwydiant hysbysebu, bydd tynnu IDFA yn gwario ac o bosibl yn cau cwmnïau, gan greu cyfle aruthrol i eraill.

O ystyried maint y newid hwn, roeddwn i'n meddwl y byddai'n ddefnyddiol creu crynhoad a rhannu meddylfryd rhai o feddyliau disgleiriaf ein diwydiant.

Beth sy'n Newid Gyda iOS 14?

Wrth symud ymlaen gyda iOS 14, gofynnir i ddefnyddwyr a ydyn nhw am gael eu tracio gan yr ap. Mae hynny'n newid mawr a fydd yn effeithio ar bob maes o hysbysebu apiau. Trwy ganiatáu i ddefnyddwyr wrthod olrhain, bydd yn lleihau faint o ddata a gesglir, gan gadw preifatrwydd defnyddwyr.

Dywedodd Apple hefyd y bydd hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr apiau roi gwybod am y mathau o ganiatadau y mae eu apps yn gofyn amdanynt. Bydd hyn yn gwella tryloywder. Caniatáu i'r defnyddiwr wybod pa fath o ddata y gallai fod yn rhaid iddo ei roi drosodd er mwyn defnyddio'r ap. Bydd hefyd yn esbonio sut y gellid olrhain y data a gasglwyd y tu allan i'r ap.

Dyma beth oedd yn rhaid i Arweinwyr Diwydiant Eraill Ei Ddweud Am yr Effaith

Rydym yn dal i geisio deall sut olwg fydd ar y newidiadau hyn [diweddariad preifatrwydd iOS 14] a sut y byddant yn effeithio arnom ni a gweddill y diwydiant, ond o leiaf, bydd yn ei gwneud yn anoddach i ddatblygwyr apiau ac eraill wneud hynny. tyfu gan ddefnyddio hysbysebion ar Facebook ac mewn mannau eraill ... Ein barn ni yw bod Facebook a hysbysebion wedi'u targedu yn achubiaeth i fusnesau bach, yn enwedig yn amser COVID, ac rydym yn pryderu y bydd polisïau platfform ymosodol yn torri ar y llinell achub honno ar adeg pan mae felly. yn hanfodol i dwf ac adferiad busnesau bach.

David Wehner, CFO Facebook

Nid ydym yn credu bod olion bysedd yn mynd i basio'r prawf Apple. Gyda llaw, dim ond i egluro, bob tro rwy'n dweud rhywbeth am ddull sy'n annhebygol, nid yw'n golygu nad wyf yn hoffi'r dull hwnnw. Rwy'n dymuno y byddai'n gweithio, ond dwi ddim yn credu y byddai'n pasio prawf sniff Apple ... Dywedodd Apple, 'Os ydych chi'n gwneud unrhyw fath o olrhain ac olion bysedd yn rhan ohono, mae'n rhaid i chi ddefnyddio ein pop-up ...

Gadi Eliashiv, Prif Swyddog Gweithredol, Singular

Bydd angen i lawer o bartïon yn yr ecosystem hysbysebu ddod o hyd i ffyrdd newydd o ddarparu gwerth. Boed yn briodoli, ail -getio, hysbysebu rhaglennol, awtomeiddio yn seiliedig ar ROAS - bydd hyn i gyd yn mynd yn anhygoel o amwys a gallwch eisoes weld ymdrechion rhai o'r darparwyr hyn i ddod o hyd i sloganau rhywiol newydd a phrofi'r diddordeb ar ochr yr hysbysebwr am ffyrdd newydd anhygoel o beryglus o gwneud busnes fel pe na bai dim wedi digwydd.

Yn bersonol, rwy'n disgwyl yn y tymor byr y byddwn yn gweld gostyngiad mewn refeniw rheng flaen ar gyfer gemau hyper-achlysurol, ond nid wyf yn gweld eu marwolaeth. Byddant yn gallu prynu hyd yn oed yn rhatach a chan mai eu ffocws yw prynu heb ei dargedu, byddant yn addasu eu cynigion yn erbyn eu refeniw disgwyliedig. Wrth i CPMs ostwng, efallai y bydd y gêm gyfaint hon yn gallu gweithio, ond ar refeniw rheng flaen llai. Os yw'r refeniw yna mae'n ddigon mawr i'w weld. Ar gyfer gemau casino craidd, canol-graidd a chasino cymdeithasol, efallai y byddwn yn gweld amseroedd anodd: Dim mwy o ail -getio morfilod, dim mwy o brynu cyfryngau yn seiliedig ar ROAS. Ond gadewch i ni ei wynebu: roedd y ffordd yr oeddem yn prynu cyfryngau bob amser yn debygol. Yn anffodus, nawr bydd y risg yn cynyddu'n sylweddol a bydd gennym lawer llai o signalau i ymateb yn gyflym. Bydd rhai yn cymryd y risg honno, bydd eraill yn ofalus. Mae'n swnio fel loteri?

Oliver Kern, Prif Swyddog Masnachol yn Lockwood Publishing yn Nottingham

Mae'n debyg mai dim ond 10% o bobl y byddwn yn eu cael i roi caniatâd, ond os cawn y 10% iawn, efallai na fydd angen mwy arnom. Hynny yw, erbyn diwrnod 7 fe golloch chi 80-90% o ddefnyddwyr beth bynnag. Yr hyn sydd angen i chi ei ddysgu yw o ble mae'r 10% hwnnw'n dod ... pe gallech chi gael caniatâd yr holl bobl sy'n talu, yna byddech chi'n gallu mapio o ble maen nhw'n dod a gwneud y gorau o'r lleoliadau hynny.

Efallai y bydd cyhoeddwyr yn mynd ar ôl gemau hyper-achlysurol neu'n adeiladu apiau hwb. Y strategaeth yw caffael apiau sy'n trosi'n fawr (trosi i'w gosod), gyrru defnyddwyr yno'n rhad, ac yna anfon y defnyddwyr hynny at y cynhyrchion monetizing gwell. Yr hyn sy'n bosibl yw y gallech chi ddefnyddio IDFV i dargedu'r defnyddwyr hynny ... Mae'n strategaeth eithaf da i ail -getio defnyddwyr. Fe allech chi ddefnyddio DSP mewnol i wneud hynny, yn enwedig os oes gennych chi sawl ap yn yr un categori, fel apiau casino. Mewn gwirionedd, nid oes rhaid iddo fod yn ap hapchwarae: gallai unrhyw ap neu ap cyfleustodau weithio cyhyd â bod gennych IDFV dilys.

Nebo Radovic, Arweinydd Twf, N3TWORK

Cyflwynodd Apple y fframwaith AppTrackingTransparency (ATT) sy'n rheoli mynediad i'r IDFA gyda chaniatâd defnyddiwr angenrheidiol. Amlinellodd Apple hefyd eithriadau ar gyfer y fframwaith hwn a allai ddarparu'r gallu i'w briodoli fel y mae'n bodoli heddiw. Credwn mai canolbwyntio ar y fframwaith hwn a chreu offer o fewn y rheolau hyn yw'r ffordd orau ymlaen - ond cyn plymio i mewn i hyn ymhellach, gadewch inni edrych ar yr ateb posibl arall. Yn aml yn cael ei grybwyll yn yr un anadl, mae SKAdNetwork (SKA) yn ddull hollol wahanol o briodoli sy'n dileu data ar lefel defnyddiwr yn gyfan gwbl. Nid yn unig hynny, ond mae hefyd yn rhoi baich priodoli ar y platfform ei hun.

Ar hyn o bryd mae Addasu a MMPau eraill yn gweithio ar ddatrysiadau cryptograffig gan ddefnyddio arferion fel theoremau dim gwybodaeth a allai ganiatáu inni briodoli heb orfod trosglwyddo'r IDFA oddi ar y ddyfais. Er y gallai hyn fod yn heriol os bydd yn rhaid i ni ddefnyddio ar-ddyfais ar gyfer app ffynhonnell a tharged, mae'n haws dychmygu datrysiad os ydym yn cael derbyn yr IDFA o'r app ffynhonnell a dim ond yn rhaid i ni berfformio'r paru ar-ddyfais yn yr ap targed ... Credwn y gallai sicrhau caniatâd yn yr ap ffynhonnell a phriodoli ar ddyfais yn yr app targed fod y llwybr mwyaf hyfyw ar gyfer priodoli ar lefel defnyddiwr ar iOS14. "

Paul H. Müller, Cyd-sylfaenydd & CTO Addasu

Fy Siopau Cludfwyd ar Newid IDFA

Rydym yn rhannu gwerthoedd Apple o ran amddiffyn preifatrwydd defnyddwyr. Fel diwydiant, mae'n rhaid i ni gofleidio rheolau newydd iOS14. Mae angen i ni greu dyfodol cynaliadwy i ddatblygwyr apiau a hysbysebwyr. Edrychwch ar ran I o'n Crynodeb IDFA Armagedon. Ond, pe bai'n rhaid imi ddyfalu am y dyfodol:

Effaith IDFA Tymor Byr

 • Dylai cyhoeddwyr siarad ag Apple a cheisio eglurhad ar broses a chaniatâd defnyddiwr terfynol ynghyd â defnyddio IDFVs a map ffordd cynnyrch SKAdNetwork, ac ati.
 • Bydd cyhoeddwyr yn gwneud y gorau o sianeli cofrestru a phrosesau ymuno yn ymosodol. Mae hyn er mwyn cynyddu optimeiddio caniatâd a phreifatrwydd neu fyw gyda metrigau lefel yr ymgyrch yn unig a cholli targedu defnyddwyr terfynol.
 • Os hoffech barhau i optimeiddio tuag at ROAS, rydym yn eu hannog i feddwl am gydsyniad preifatrwydd fel cam yn y twmffat trosi AU sy'n angenrheidiol i ddangos hysbysebion wedi'u targedu i ddefnyddwyr.
 • Bydd cwmnïau'n arbrofi'n ymosodol ag optimeiddio llif a negeseuon defnyddwyr.
 • Byddant yn cael llif creadigol o ddefnyddwyr ar y we i'w cofrestru er mwyn cadw IDFA. Yna, croes-werthu i'r AppStore i dalu ar ei ganfed.
 • Credwn y gallai cam 1 o gyflwyno iOS 14 edrych fel hyn:
  • Yn ystod mis cyntaf cyflwyno iOS, bydd y gadwyn gyflenwi ar gyfer hysbysebu perfformiad yn boblogaidd iawn. Yn enwedig ar gyfer ail-argraffu DSP.
  • Awgrym: Efallai y bydd hysbysebwyr apiau symudol yn elwa trwy baratoi'n gynnar ar gyfer cyflwyno iOS 14. Maent yn gwneud hyn trwy flaen-lwytho creu cynulleidfaoedd unigryw / newydd (gan ddechrau tua 9/10 - 9/14). Bydd hyn yn darparu mis neu ddau o ystafell anadlu tra gellir pennu effeithiau ariannol.
  • Cam 1af: Mae hysbysebwyr App Symudol yn buddsoddi'n helaeth mewn optimeiddio eu hysbysebion yn greadigol fel eu prif ysgogiad i yrru perfformiad.
  • 2il Gam: Bydd cyhoeddwyr yn dechrau gwneud y gorau o lifoedd caniatâd defnyddiwr
  • 3ydd Cam: Bydd Timau ac Asiantaethau AU yn cael eu gorfodi i ailadeiladu strwythurau ymgyrchu.
  • 4ydd Cam: Defnyddiwr optio i mewn mae rhannu yn cynyddu ond amcangyfrifir ei fod yn taro uchafswm o 20% yn unig.
  • 5ydd Cam: Mae defnyddwyr olion bysedd yn ehangu'n gyflym mewn ymgais i gynnal y status quo.

Nodyn: Efallai y bydd hysbysebwyr achlysurol hyper sy'n trosoledd targedu eang yn gallu elwa i ddechrau fel y helwyr morfilod pen uchel yn tynnu yn ôl gan achosi datchwyddiant CPM dros dro. Disgwyliwn i'r gost uchel fesul tanysgrifiwr a gemau arbenigol neu graidd galed gael eu heffeithio fwyaf. Profion creadigol cynyddrannol llwyth blaen nawr i enillion banc.

Effaith IDFA Canol Tymor

 • Bydd olion bysedd yn ddatrysiad 18-24 mis ac yn cael ei roi yn blwch du algorithm / optimeiddio mewnol pawb. Wrth i SKAdNetwork aeddfedu, mae Apple yn debygol o gau olion bysedd neu wrthod apiau sy'n torri ei bolisi App Store.
 • Bydd heriau parhaus ar gyfer datrysiadau rhaglennol / cyfnewid / DSP.
 • Gall y defnydd o fewngofnodi Facebook gynyddu fel ffordd i gynyddu adnabod defnyddwyr gwerth uchel. Mae hyn er mwyn cadw'r refeniw a ddefnyddir wrth optimeiddio AEO / VO. Mae data plaid gyntaf Facebook wedi'i wella gyda chyfeiriad e-bost a rhifau ffôn y defnyddiwr, yn rhoi mantais iddynt ar gyfer ail-argraffu ac ail -getio.
 • Mae timau twf yn dod o hyd i grefydd newydd gyda “modelu cyfryngau cymysg.” Maen nhw'n cymryd gwersi gan farchnatwyr brand. Ar yr un pryd, maent yn ceisio ehangu priodoli clic olaf i agor ffynonellau traffig newydd. Bydd llwyddiant yn seiliedig ar arbrofi dwfn ac alinio timau gwyddoniaeth data a thwf. Bydd gan y cwmnïau hynny sy'n cael eu cyntaf fantais strategol sylweddol i gyflawni a chynnal graddfa
 • Rhaid gwella SKAdNetwork gyda gwybodaeth ar lefel Ymgyrch / AdSet / Ad i gadw'r rhwydwaith hysbysebion symudol i weithredu.
 • Bydd apiau symudol sy'n monetize â hysbysebion yn bennaf yn tynnu'n ôl. Mae'n debygol y bydd llai o refeniw gyda thargedu is ond dylai normaleiddio dros y 3-6 mis nesaf.

Effaith IDFA Tymor Hir

 • Mae optimeiddio caniatâd defnyddiwr yn dod yn gymhwysedd craidd.
 • Mae Google yn dibrisio GAID (google ad id) - Haf 2021.
 • Delfryd creadigol, ac optimeiddio sy'n cael ei yrru gan bobl yw'r prif ysgogiad ar gyfer proffidioldeb caffael defnyddwyr ar draws rhwydweithiau.
 • Mae cynydddeb a'r gymysgedd sianel orau bosibl yn dod yn hollbwysig.

Rydyn ni i gyd yn y cwch hwn gyda'n gilydd ac rydyn ni'n edrych ymlaen at weithio gydag Apple, Facebook, Google, a MMPs i gymryd rhan wrth lunio dyfodol ein diwydiant apiau symudol.

Cadwch lygad am fwy o ddiweddariadau gan Afal, o'r diwydiant, ac o ni ynglŷn â newidiadau IDFA.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.