Y 10 Offer Optimeiddio Siop App Gorau I Wella Eich Safle Ap ar Lwyfannau Ap Poblogaidd

Offer Optimeiddio App Store

gyda dros 2.87 miliwn o geisiadau ar gael ar Android Play Store a dros 1.96 miliwn o gymwysiadau ar gael ar iOS App Store, ni fyddem yn gor-ddweud pe byddem yn dweud bod y farchnad apiau yn dod yn fwyfwy anniben. Yn rhesymegol, nid yw'ch app yn cystadlu ag ap arall gan eich cystadleuydd yn yr un gilfach ond gydag apiau o bob rhan o'r farchnad a chilfachau. 

Os ydych chi'n meddwl, mae angen dwy elfen arnoch chi i gael eich defnyddwyr i gadw'ch apiau - eu sylw a'u lle storio. Gyda'r farchnad yn dod yn orlawn o apiau o bob math, mae angen rhywbeth y tu hwnt i offer a thechnegau datblygu apiau finesse i sicrhau bod ein apiau'n cael eu cydnabod, eu lawrlwytho a'u defnyddio gan ein cynulleidfa darged arfaethedig.

Dyna'n union pam mae optimeiddio apiau yn dod yn anochel. Yn debyg i optimeiddio peiriannau chwilio, lle mae strategaethau, offer, gweithdrefnau a thechnegau yn cael eu defnyddio i wneud i wefan neu dudalen we ymddangos ar dudalen gyntaf y canlyniadau chwilio, Optimeiddio App Store (ASO) yn gwneud i ap ymddangos ar ben y canlyniadau chwilio ar siopau app.

Beth yw Optimeiddio App Store? (ASO)

Mae ASO yn gyfuniad o'r strategaeth, yr offer, y gweithdrefnau a'r technegau a ddefnyddir i helpu'ch cymhwysiad symudol i raddio'n well a monitro ei safle o fewn canlyniadau chwilio App Store.

Un o'r prif resymau pam mae optimeiddio siopau app yn anochel yw oherwydd yn agos at 70% o'r defnyddwyr ar siopau app defnyddiwch yr opsiwn chwilio i chwilio am eu hoff apiau neu atebion sy'n seiliedig ar apiau. Gyda 65% o'r canlyniadau chwilio'n trosi, yn bendant mae angen i'ch app fod ar y brig os ydych chi'n bwriadu caffael mwy o ddefnyddwyr, cael cyllid, esblygu fel brand, a gwneud mwy.

Er mwyn eich helpu i gyflawni'r rhain, rydym yma gydag optimeiddiad storfa ap ysgrifennu i fyny hynod benodol, ei fanteision a 10 offeryn hanfodol. Felly, os ydych chi'n ddatblygwr apiau, yn gwmni datblygu apiau neu'n gwmni ASO, bydd y gwaith ysgrifennu hwn yn taflu goleuni ar rai o'r offer optimeiddio siopau app.

Dewch inni ddechrau ond cyn hynny, dyma rai o fanteision cyflym optimeiddio siopau app.

Buddion Optimeiddio App Store

Un o brif fanteision defnyddio offer a thechnegau ASO yw eich bod yn gwella gwelededd eich app yn ei siop app berthnasol. Ystyrir bod unrhyw beth sy'n ychwanegu at ganlyniadau chwilio yn gredadwy yn ddiofyn. Ar wahân i hyn, mae optimeiddio siopau app yn cynnig y buddion canlynol i chi:

Buddion Optimeiddio App Store

Trwy optimeiddio'ch presenoldeb App Store a gwella'ch safle, ASO:

 • Gyrru gosodiadau ychwanegol ar gyfer eich app symudol.
 • Yn eich galluogi i yrru mwy o refeniw mewn-app.
 • Yn lleihau eich cost o gaffael defnyddwyr ap newydd.
 • Yn gwella ymwybyddiaeth brand, hyd yn oed os nad ydyn nhw'n ei osod y tro cyntaf.
 • Yn gyrru caffael gyda defnyddwyr perthnasol o ansawdd uchel a fydd yn trosoli potensial llawn i'ch apiau. Mae defnyddwyr o'r fath hefyd yn fwy tebygol o ddefnyddio'ch nodweddion premiwm, modelau tanysgrifio a mwy.

Yr Offer ASO Mwyaf Poblogaidd I Wella Safleoedd App

ap annie

App Annie

Mewnwelediadau cynhwysfawr i'r farchnad yw'r hyn sydd ei angen arnoch i gael eich app i frig y canlyniadau chwilio a App Annie yn gwneud yn union hynny. Gyda'r gronfa ddata fwyaf yn ôl pob tebyg, mae App Annie yn cynnig mewnwelediadau helaeth i chi ar eich arbenigol marchnad, eich cystadleuwyr, apiau tebyg a mwy.

Nodweddion

 • Safle allweddair
 • Ystadegau ac adroddiadau defnydd apiau
 • Dadlwythwch ystadegau
 • Amcangyfrifon refeniw
 • Olrhain siop apiau amser real gyda mewnwelediadau ar siartiau uchaf, manylion apiau, hanes rheng a mwy
 • Dangosfwrdd helaeth

Prisiau

Y rhan orau am App Annie yw nad yw'n cynnig tanysgrifiad neu fodel prisio generig. Mae defnyddwyr yn cael dyfynbrisiau wedi'u haddasu yn seiliedig ar eu hanghenion.

Tŵr Synhwyrydd

Tŵr Synhwyrydd

Un o'r offer ymchwil allweddair gorau, Tŵr Synhwyrydd yn cynnig mewnwelediadau i chi ar rai o'r geiriau allweddol y mae eich cystadleuwyr yn eu defnyddio ond rydych chi'n colli allan arnyn nhw. Mae'n eich helpu i drosi bygythiadau yn gyfleoedd ac hoelio presenoldeb ar-lein eich app ar siopau.

Nodweddion

 • Cynlluniwr allweddair, ymchwilydd ac offer optimeiddio
 • Dadlwythwch ystadegau
 • Olrhain defnydd app
 • Amcangyfrifon refeniw
 • Cyfieithiad allweddair a mwy

Prisiau

Mae Sensor Tower yn cynnig amrywiaeth yn ei brisiau gyda 3 phris menter a 2 becyn busnes bach. Gyda phrisiau'n cychwyn o $ 79 y mis i ddyfynbrisiau datblygedig y gellir eu haddasu, gall defnyddwyr deilwra eu nodweddion a thalu yn unol â hynny.

App Tweak

App Tweak

Wedi'i gynllunio ar gyfer profiad gwych, mae'r Tweak app yn cynnig adroddiadau helaeth a nodweddion lleoleiddio. Gydag adroddiadau’n cael eu curadu o dros 60 o wledydd ar draws metrigau cymhellol amrywiol, mae hwn yn offeryn breuddwyd marchnatwr apiau. Fodd bynnag, mae'r app ar gael i ddefnyddwyr iOS yn unig.

Nodweddion

 • Ymchwil Allweddair
 • Monitro allweddeiriau
 • Dadansoddiad o'r cystadleuwyr
 • Amcangyfrifon refeniw a mwy

Prisiau

Mae treial am ddim 7 diwrnod yn cael ei gynnig gan App Tweak i ddefnyddwyr newydd ddod i arfer â'r app ac archwilio ei alluoedd. Unwaith y bydd hyn drosodd, gallant ddewis cynllun cychwynnol ($ 69 y mis) neu ddewis y cynllun Guru neu Power ar $ 299 a $ 599 y mis yn y drefn honno.

Apptopia

Apptopia

Deallusrwydd symudol yw USP o Apptopia, sy'n caniatáu i ddatblygwyr apiau a pherchnogion busnes gael mewnwelediadau gweithredol a swyddogaethol hanfodol o fetrigau symudol ar gynnyrch, gwerthiannau, strategaethau refeniw, defnydd a mwy i wneud penderfyniadau sy'n cael eu gyrru gan ddata.

Nodweddion

 • Gwybodaeth marchnata
 • Dangosyddion perfformiad allweddol
 • Offer ymchwil marchnad
 • Rhagfynegi neu amcangyfrif tueddiadau defnyddwyr
 • Defnydd ap o gwmnïau cyhoeddus a mwy

Prisiau

Mae prisiau'r ap yn dechrau ar $ 50 y mis, lle gall busnesau ddefnyddio hyd at 5 ap.

Gweithredu Symudol

Gweithredu Symudol

Ffefryn y dorf, y gweithredu symudol mae app yn cynnig ystod o nodweddion unigryw a gyflwynir dros UI rhagorol. Nodwedd standout yr app yw ei allu i amcangyfrif perfformiad app ar gyfer allweddair penodol.

Nodweddion

 • Dadlwythwch ddata
 • Awgrymiadau allweddair
 • Olrhain allweddair
 • Awgrymiadau allweddair cystadleuwyr
 • lleoleiddio
 • Adroddiadau uwch a mwy

Prisiau

Yn debyg i App Tweak, mae defnyddwyr yn cael treial am ddim 7 diwrnod ar ôl arwyddo. Postiwch hyn, gallant dalu $ 69, $ 599 neu $ 499 y mis am gynlluniau Cychwyn, Enillydd a Phremiwm yn y drefn honno.

Splitmetrics

Splitmetrics

I'r rhai ohonoch sydd am roi hwb organig i safle a gwelededd eich app, Splitmetrics yw eich teclyn ASO delfrydol. Mae'n cynnig mewnwelediadau manwl ar ddefnydd eich ap gan gynnwys pa mor hir y mae eich defnyddwyr yn edrych ar fideos mewn-app a hysbysebion hyrwyddo i'ch helpu i ddeall eich defnyddwyr yn well.

Nodweddion

 • Hyd at 30 o bwyntiau cyffwrdd amrywiol i archwilio a chael mewnwelediadau ohonynt
 • Mae profion / B
 • Awgrymiadau gan gyn-filwyr mewnol Splitmetrics
 • lleoleiddio
 • Profi cyn-lansio ar gyfer apiau
 • Profi perfformiad yn erbyn eich cystadleuwyr a mwy

Prisiau

Mae'r offeryn yn gofyn ichi gymryd demo ac yna cael dyfynbrisiau wedi'u personoli yn seiliedig ar eich anghenion.

AppFollow

Appfollow

Os yw'ch prif ffocws ar gaffael defnyddwyr yn organig ar gyfer eich app, Appfollow yw'r offeryn optimeiddio chwilio app mwyaf delfrydol y byddech chi'n ei gael. Mae datblygwyr yr offeryn yn honni y gall eich app gael hwb o 490% mewn gosodiadau ap organig a chynnydd 5X mewn argraffiadau wythnosol ar siopau app.

Gyda'r ap, gallwch olrhain rhai o'r metrigau perfformiad pwysicaf fel newidiadau i sefyllfa allweddair, cyfraddau trosi, lawrlwythiadau a gwirio strategaethau optimeiddio ap eich cystadleuwyr i addasu'ch un chi hefyd. Gallwch hefyd leoleiddio'ch app gyda nodweddion cyfieithu allweddair a gynigir gan yr offeryn.

Nodweddion

 • Mynegai Perfformiad ar siopau
 • Awtomeiddio ymchwil allweddair
 • Dadansoddiad a throsolwg cystadleuwyr
 • Anfonir rhybuddion ASO at e-bost a Slack
 • Meincnodau ar gyfer cyfraddau trosi a mwy

Prisiau

Ar gyfer cwmnïau, mae prisiau'n dechrau ar $ 55 y mis trwy $ 111 y mis a chynlluniau prisio wedi'u teilwra ar gyfer rhifynnau menter.  

Storemaven

SiopMaven

Os oedd Splitmetrics yn ymwneud â rhoi hwb i welededd organig, SiopMaven mae a wnelo â optimeiddio cyfraddau trosi. Trwy gymryd dull gwyddonol iawn sy'n cael ei yrru gan ddata o asesu ymddygiad cwsmeriaid, mae'n cynnig tunnell o offer a thechnegau arbrofi, profi ac asesu i sicrhau bod eich ymwelwyr yn trosi i ddefnyddwyr. 

Mae StoreMaven hyd yn oed yn rhannu ystadegau bod ei weithredu wedi arwain at gynnydd o 24% mewn cyfraddau trosi, gostyngiad o 57% mewn caffaeliad defnyddwyr a thua 34% o ymgysylltiad.

Nodweddion

 • Profi A / B
 • Strategaethau a chynlluniau optimeiddio wedi'u personoli
 • Profi rhagdybiaeth a dadansoddi canlyniadau
 • Ymchwil cystadleuaeth a mwy

Prisiau

Mae StoreMaven yn gofyn i chi gymryd demo ac yna cael dyfynbrisiau wedi'u personoli yn seiliedig ar eich anghenion.

Aptentive

Aptentive

Aptentive wedi'i gynllunio i bontio'r bwlch rhwng ymgysylltu ag apiau a deall ymddygiad defnyddwyr. Mae wedi'i adeiladu ar y syniad sylfaenol nad yw datblygwyr a chwmnïau apiau yn cael mynediad delfrydol at adborth defnyddwyr a metrigau ymgysylltu i wneud y gorau o'u apps ar gyfer perfformiad a gwelededd. Mae Apptentive yma i ddod â phopeth at ei gilydd.

Nodweddion

 • Mynediad adborth amser real
 • Dadansoddiad Omnichannel
 • Dadansoddwch iechyd ap, mewnwelediadau defnyddwyr a mwy
 • Targedu trachywiredd a mesur perfformiad a mwy

Prisiau

Mae'r offeryn yn gofyn ichi gymryd demo ac yna cael dyfynbrisiau wedi'u personoli yn seiliedig ar eich anghenion.

ASOdesk

ASOdesk

ASOdesk yn rhoi mewnwelediadau cynhwysfawr i chi ar yr ymholiadau y mae eich defnyddwyr a'ch cynulleidfaoedd targed yn eu defnyddio i gyrraedd apiau tebyg i'ch un chi yn y farchnad. Ar ben hynny, mae hefyd yn dweud wrthych yr allweddeiriau y mae apiau eich cystadleuwyr yn eu rhestru a gwybodaeth ychwanegol am eiriau allweddol cystadleuaeth isel. Yn olaf, mae'r app hefyd yn cynnig gwybodaeth feirniadol i chi ar berfformiad eich strategaethau ASO.

Nodweddion

 • Dadansoddeg allweddair, ymchwilydd ac archwiliwr
 • Adroddiadau ac ystadegau organig
 • Rhybuddion tueddiadau
 • Monitro adborth ac adolygiadau
 • Dadansoddiad allweddeiriau cystadleuwyr a mwy

Prisiau

Mae dau gynllun prisio ar gael - un ar gyfer busnesau cychwynnol a busnesau bach a'r llall ar gyfer mentrau a chwmnïau. Mae'r prisiau ar gyfer cychwyniadau yn cychwyn o $ 24 y mis ac yn mynd yr holl ffordd hyd at $ 118. Ar gyfer mentrau, ar y llaw arall, mae prisiau'n dechrau ar $ 126 y mis i hyd at $ 416 y mis.

Felly, y rhain oedd yr offer mwyaf poblogaidd ac effeithiol i wneud y gorau o welededd eich app ar siopau app. Gyda'r offer mewn llaw, gallwch wneud lle ar gyfer gwelededd organig, mwy o gaffaeliad defnyddwyr, lleihau cost-fesul-plwm, a mwy. Nawr, gallwch chi ddefnyddio'r offer a gweithio ar yr un pryd ar optimeiddio perfformiad eich app ar gyfer ei swyddogaethau hefyd. Os ydych chi'n archwilio awgrymiadau eraill i farchnata'ch ap symudol yna dyma'r canllaw cyflawn: 

Awgrymiadau I Farchnata'ch Ap Symudol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.