ApexChat: Ymateb i'ch Webchat 24/7 Gydag Asiantau Sgwrsio Gwybodus

Asiantau ApexChat Live Ar gyfer Eich Sgwrs Gwefan

Roedd rhai cleientiaid i ni yn eithaf hapus gyda'r sgwrs roedden nhw wedi'i hintegreiddio i'w gwefannau ... nes i ni ddatgelu newyddion ofnadwy. Pan wnaethom ddadansoddi'r arweinwyr sgwrsio, yr hyn a welsom oedd bod yr arweinwyr oedd â chysylltiad uniongyrchol â chynrychiolydd fel arfer yn cau ar ôl trefnu apwyntiad gyda'r cleient.

Y Broblem Gyda Sgwrs Gwe

Dim ond yn ystod eu horiau swyddfa yr ymatebodd y cleientiaid i sgwrs yn uniongyrchol. Roedd unrhyw sgwrs y tu allan i oriau gwaith yn gofyn am e-bost neu rif ffôn. Roedd hwn yn broblem enfawr… roedd y rhan fwyaf o'u galwadau mewn gwirionedd yn dod y tu allan i oriau busnes gyda'r nos ac ar benwythnosau. Dilynwyd yr arweiniadau hynny ond anaml y cawsant eu hateb a bron byth yn cau.

Mae yna ddisgwyliad gyda gwe-sgwrs. Pan fyddwch chi'n rhoi'r sgwrs honno ar eich gwefan, mae pobl yn disgwyl y byddwch yn ymateb. Ac os nad ydych chi'n ymateb ... maen nhw'n symud ymlaen i'r safle nesaf. Mae pobl yn aml yn y gwaith o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy gydol y dydd ac nid ydynt hyd yn oed yn dechrau ymchwilio i wasanaethau tan gyda'r nos neu ar y penwythnos pan fyddant yn cael yr amser. A phan maen nhw'n gwneud hynny ... mae angen i chi fod yno!

Asiantau Sgwrs Fyw Talu Am Berfformiad

ApexChat yn darparu gwasanaeth sgwrsio cyflawn, un contractwr. Maent yn defnyddio eu hasiantau sgwrsio byw eu hunain a hyfforddwyd gan y diwydiant a'u platfform meddalwedd i wasanaethu sgyrsiau. Mae hyn yn golygu arbedion cost mawr wrth i ni ddileu'r angen i gymryd eich gweithwyr allweddol i ffwrdd o'u cyfrifoldebau craidd i drin sgyrsiau neu logi a hyfforddi unrhyw un i ddechrau.

Mae cleientiaid wedi gweld hynny, ar gyfartaledd 42% o'r gwifrau'n trosid trwy sgwrs fyw yn digwydd ar ôl yr oriau busnes arferol o 9 am i 5 pm Heb sylw bob awr o'r dydd, mae'n bosibl y byddwch yn colli bron i hanner yr awgrymiadau y gallech fod yn eu cael gan eich darparwr Sgwrs Fyw.

Gorau oll, ar wahân i'w isafswm tâl cylchol misol o $50, ApexChat yn codi ffi fesul tennyn am y gwir arweinwyr cymwys sy'n cael eu hanfon atoch chi. Nid oes unrhyw gontractau tymor hir, a gallwch ganslo'r gwasanaeth ar unrhyw adeg heb unrhyw gosb.

Gall asiantau ymateb trwy eich gwe-sgwrs, Facebook Messenger, sgwrs Google My Business, neu hyd yn oed trwy SMS. Gallant gysylltu'r ymwelydd â rhywun yn eich cwmni dros y ffôn neu drefnu apwyntiad ar eich rhan. Maent hyd yn oed yn cynnig an allanfa-bwriad popup i ddal ymwelwyr a allai fod yn gadael.

Ffenestr Naid Ymadael ApexChat-Bwriad

Rydym wedi gweithredu'r datrysiad ar 3 chleient nawr, gan gynnwys a Contractwr toi Indianapolis, ac mae pob un ohonynt yn hapus â lefel y gwasanaeth a'r ymatebion proffesiynol y mae'r asiantau sgwrsio yn eu darparu. Ac… yn anad dim, maen nhw'n gwybod nad ydyn nhw'n talu am sbamwyr neu dennyn heb gymwysterau. Mae ApexChat hefyd yn cynnig ap symudol, datrysiad label gwyn, pyrth partner, a phyrth cwsmeriaid sydd â dadansoddeg gadarn.

Diwydiannau a Gefnogir gan ApexChat

Mae diwydiannau y mae ApexChat yn eu cefnogi yn cynnwys gwasanaethau cartref, atwrneiod, darparwyr gwasanaethau meddygol, derbyniadau coleg, a hyd yn oed asiantaethau marchnata. Maent yn integreiddio eu cenhedlaeth arweiniol i bron bob platfform cyswllt, dyfynbris, hysbysebu, dadansoddeg neu farchnata ac ar hyn o bryd maent yn gwasanaethu dros 8,000 o fusnesau.

ApexChat yw'r meddalwedd sgwrsio gorau yn y busnes cyfreithiol. Fe wnaethon ni dreulio llawer o amser yn ymchwilio i ba un oedd y cwmni gorau, ac rwy'n falch ein bod wedi penderfynu ar ApexChat. Nid ydym erioed wedi cael unrhyw broblemau gyda nhw. Mae eu meddalwedd yn ei gwneud yn hawdd i'w wneud cymeriant, ac rydym yn cael y sgwrs trawsgrifiadau ar unwaith. Rwy'n argymell ApexChat yn fawr.

Eric Stevenson, Twrnai

Gofyn am Demo ApexChat

Datgelu: Rydym yn bartner ac yn aelod cyswllt ar gyfer ApexChat ac yn defnyddio ein cyswllt cyswllt yn yr erthygl hon.