Artaith Dŵr - Analog Dadansoddeg yn Mynd Pont Rhy Pell

dadansoddeg diferu

Daw data, fel dŵr, ar sawl ffurf. Mae'r meddwl dynol wedi esblygu i hidlo'r rhan fwyaf o'r data sy'n dod ein ffordd oherwydd mae cymaint ohono.

Pan fyddwch chi'n agor eich llygaid a'ch clustiau, mae data ym mhobman. Mae lliw y wal, sŵn yr aerdymheru ac arogl coffi eich cymydog yn cael ei drin fel lleithder. Mae'r dŵr yn yr awyr trwy'r amser ond nid yw'n ddefnyddiol talu llawer o sylw iddo.

Pan fydd dŵr yn cyddwyso i niwl, mae'n eich gorfodi i'w weld ac yn ei gwneud hi'n anoddach deall y byd o'ch cwmpas. Mae setiau data anghyflawn, data llygredig, gwyddoniaeth ddrwg, casgliadau ffug a thuedd wybyddol i gyd yn gwneud ichi golli'ch ffordd yn y niwl.

Mae data'n cwympo fel glaw. Pan nad oes ond ychydig, mae'n wyllt anfodlon - dim ond digon i wneud eich car yn fudr a drysu'r sgwrs. Rydych chi'n cael eich hun yn sychu'r fan a'r lle ar eich sbectol wrth i rywun bigo rhyw bwynt data ar hap, wedi'i gasglu o ryw ffynhonnell aneglur.

  • Dŵr Stale mewn pwll bas yn beryglus. Gall data, a gesglir o gyflenwad annibynadwy, na chaiff ei lanhau na'i normaleiddio a'i adael i dyfu'n llonydd, arwain yn hawdd at gasgliadau diffygiol.
  • A diferu cyson gall dŵr fod yn ddigon i lenwi ffreutur neu gynnal ecosystem coetir. Dim ond tri phwynt data (nifer yr e-byst a anfonir, yn erbyn eu hagor, yn erbyn eu clicio) all gynnal rhaglen farchnata.
  • A llif iachach gellir defnyddio data ar ffurf cilfach fach ar gyfer ymolchi. Mae llif data parhaus yn caniatáu meincnodi a chymhariaeth hanesyddol. Gellir optimeiddio tudalennau glanio gyda data trosi cyson.
    A afon gymedrol yn gallu pweru melin i weld pren neu falu gwenith. Dim ond cyfraniad dibynadwy gan lond llaw o lednentydd sydd ei angen ar beiriant argymell i ddarparu cynnydd yng ngwerth cartiau siopa.
  • A rhaeadr o yn gallu gyrru olwyn ddŵr enfawr a gall mewnlifiad digonol o wybodaeth yrru system gynnwys ddeinamig amser real.
  • A afon mae hynny'n ddigon eang a dwfn yn gallu cefnogi diwydiant cludo cyfan. Gall digon o ddata arnofio cychod a llongau cargo ar ffurf casgliad o gwcis o rwydweithiau hysbysebu, cydgrynhowyr data rhaglenni cardiau teyrngarwch, a broceriaid data.

Pan fydd data'n cyrraedd y symiau disgwyliedig ar yr amseroedd a ragwelir, gellir eu dal, eu sianelu a'u defnyddio. Mae systemau dyfrhau, argaeau a chronfeydd dŵr yn darparu teimlad o reolaeth ac yn caniatáu ar gyfer adeiladu seilwaith sy'n ehangu'n barhaus gyda chamlesi, cloeon ac argaeau. Mae warysau data wedi'u hadeiladu ar lifoedd llai dibynadwy.

Mae glendid wrth ymyl Duwioldeb

Mae dŵr glân yn hanfodol i lwyddiant bywyd, dyfrhau, rhedeg gweithfeydd pŵer, ac ati. Gallai'r diffiniad o 'lân' newid at y diben; mae'n iawn os oes algâu mewn dŵr sy'n oeri gorsaf bŵer ac nid yw'n dderbyniol os oes mwy na 10 rhan y biliwn o arsenig mewn dŵr yfed.

Mae'r data yr un peth. Mewn cais post uniongyrchol, mae p'un a oes gennych deitl unigolyn (Mr., Mrs., Ms.) yn amherthnasol ... oni bai eich bod yn postio at feddygon. Ond bydd data budr yn eich baglu bob tro.

Fel Prif Wyddonydd Data'r UD, DJ Patil, rhowch ef mewn Uwchgynhadledd CTO Rownd Gyntaf, “Os nad ydych chi'n meddwl sut i gadw'ch data yn lân o'r cychwyn cyntaf, rydych chi'n f ^ ¢ & ed. Rwy'n ei warantu. Bydd ceisio ei lanhau ar ôl y ffaith yn cymryd misoedd o leiaf. ”

Os ydych chi'n cynhesu dŵr i'r berwbwynt, gall bweru Chwyldro Diwydiannol cyfan. Mae'n ymddangos bod data'n gwneud yr un peth. O'r eiliad y gallai cyfrifiaduron storio yn ogystal â chyfrifo, casglwyd data mor gyflym ag y gellid creu'r offer storio i wneud hynny.

Y Llyn Data

Wrth i'r data o'r llednentydd hyn dreiddio trwy'r peiriannau melinau, mae'r cyfan yn gorffen yn y llyn, y tu ôl i'r argae. Wrth i ddata gael ei ollwng mewn dull rheoledig, mae'n pweru tyrbinau'r diwydiant data; yr injans enfawr hynny o brosesu data gydag enwau fel Google a Facebook. Ni fydd sychder yma.

Ac, yn olaf, mae yna bwll dwfn o ddŵr, yn aros i'r dadansoddwr blymio i mewn. Gêr sgwba a gwn gwaywffon mewn llaw, mae'r dadansoddwr yn ymchwilio i'r dyfnder, yn mapio tir newydd ac yn darganfod rhywogaethau newydd. Mae'n amser cyffrous iawn i fod yn archwiliwr data.

Dyna pam mae cymaint ohonyn nhw wedi bod yn edrych i fyny am y Uwchgynhadledd eMetrics er 2002. Mae'r cyfle nesaf yn Boston, Medi 27 i Hydref 1, 2015.

Cofrestru Uwchgynhadledd eMetrics

Pont yn Ormod

A beth o bŵer data i gerfio'r Grand Canyon nesaf? Beth am doddi rhewlifol data strwythuredig? Sut ydyn ni'n trin dŵr gwastraff mewn byd sy'n dod yn fwyfwy ymwybodol o breifatrwydd?

Mae'r rheini'n gwestiynau am dro arall a dŵr o dan y bont.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.