Allocadia: Adeiladu, Tracio, a Mesur eich Cynlluniau Marchnata gyda Mwy o Hyder a Rheolaeth

Allocadia

Dau gymhlethdod yn unig yw cymhlethdod cynyddol a phwysau cynyddol i brofi effaith pam mae marchnata yn fwy heriol heddiw nag y bu erioed o'r blaen. Mae'r cyfuniad o sianeli mwy sydd ar gael, cwsmeriaid mwy gwybodus, gormodedd o ddata, a'r angen cyson i brofi cyfraniad at refeniw a nodau eraill wedi arwain at bwysau cynyddol ar farchnatwyr i ddod yn gynllunwyr mwy meddylgar a gwell stiwardiaid eu cyllidebau. Ond cyn belled â'u bod yn dal i fod yn sownd yn ceisio cadw golwg ar y cyfan ar daenlenni, ni fyddant byth yn goresgyn yr heriau hyn. Yn anffodus, dyna'r status quo ar gyfer 80% o sefydliadau yn ôl ein harolwg diweddar.

Trosolwg Datrysiad Rheoli Perfformiad Rheoli Marchnata Allocadia

Rhowch Allocadia, datrysiad rheoli perfformiad marchnata meddalwedd-fel-gwasanaeth a ddyluniwyd gan farchnatwyr, ar gyfer marchnatwyr, sy'n cynnig ffordd well o adeiladu cynlluniau marchnata, rheoli buddsoddiadau, a meintioli'r effaith ar y cwmni. Mae Allocadia yn dileu'r holl daenlenni cynllunio a chyllidebu ac yn cynhyrchu mewnwelediad amser real i statws gwariant a marchnata ROI. Trwy helpu marchnatwyr i redeg Marchnata yn fwy effeithlon, mae Allocadia hefyd yn helpu marchnatwyr i Wneud Marchnata yn fwy effeithiol.

Mae platfform Allocadia yn distyllu i dri gallu craidd: Cynllunio, Buddsoddi a Mesur Canlyniadau.

Cynllunio gydag Allocadia

Dechreuwn gyda'ch cylch cynllunio blynyddol. Mae Allocadia yn sefydlu strwythur safonedig a thacsonomeg ar gyfer sut y byddwch chi a'ch tîm yn mynd ati i adeiladu eich cynllun marchnata. P'un a yw wedi'i drefnu yn ôl daearyddiaeth, uned fusnes, cynnyrch, neu ryw gyfuniad o'r uchod, bydd strwythur hyblyg Allocadia yn adlewyrchu sut rydych chi am edrych ar eich busnes. Yn syml, crëwch eich hierarchaeth a ddymunir, yna neilltuwch dargedau gwariant o'r brig i lawr cysylltiedig. Mae hyn yn cynnwys hanner cyntaf eich cynllun, ac mae'n rhoi cyfeiriad clir i ddeiliaid cyllideb ar sut y dylent fod yn rhannu eu buddsoddiadau o'r gwaelod i fyny (yr ail hanner), mewn ffordd sy'n cyd-fynd yn llawn â blaenoriaethau buddsoddi a strategol.

Gyda phawb yn defnyddio'r un system, yn dilyn yr un confensiynau enwi, ac yn tagio pethau mewn ffyrdd perthnasol, byddwch nawr yn gallu cyflwyno'r holl gynlluniau o'r gwaelod i fyny i un farn gyfannol, draws-sefydliadol. Byddwch yn gallu gweld pryd a ble mae'ch holl raglenni i fod i ostwng, faint maen nhw'n mynd i'w gostio, a beth fydd yr effaith ddisgwyliedig ar refeniw.

Buddsoddi gydag Allocadia

Unwaith y bydd cyfnod penodol wedi cychwyn, mae'n rhaid i farchnatwyr wybod ble maen nhw'n sefyll ar dreuliau a'r gyllideb sydd ar gael fel y byddan nhw'n gwybod faint o le sydd ganddyn nhw i'w addasu a'i addasu. Ond os ydyn nhw'n dibynnu ar y tîm cyfrifyddu i gael y wybodaeth hon iddyn nhw, maen nhw naill ai mewn perygl o aros yn rhy hir neu ni fyddan nhw'n cael y data sydd ei angen arnyn nhw yn y fformat cywir. Mae hynny oherwydd bod Cyllid yn edrych ar y byd mewn cyfrifon GL, nid rhaglenni na gweithgareddau fel y mae marchnatwyr yn eu gwneud.

Mae Allocadia yn datrys y cyfyng-gyngor hwn trwy fewnforio a mapio data anfonebau o Gyllid yn awtomatig i'r eitemau llinell gyllideb gywir yn Allocadia fel y gall marchnatwyr weld ar unwaith yr hyn maen nhw wedi'i wario, yr hyn maen nhw'n bwriadu ei wario, a'r hyn sydd ganddyn nhw ar ôl i'w wario. Nawr gallant fod yn barod am gyfleoedd wrth iddynt godi, heb boeni am fynd drosodd neu o dan y gyllideb. Oherwydd unwaith y daw'r cyfnod i ben, mae cario cyllideb nas defnyddiwyd ymlaen fel arfer oddi ar y bwrdd.

Mesur Canlyniadau gydag Allocadia

Y cam olaf yn y llwybr i ROI yw'r un anoddaf fel rheol. Mae gallu clymu piblinell a refeniw â gweithgareddau marchnata ac ymgyrchoedd yn weithgaredd na ellir ei osgoi - cyn Allocadia. Trwy gysylltu data CRM yn uniongyrchol ag eitemau llinell yn Allocadia, rydyn ni'n ei gwneud hi'n hawdd cysylltu'r dotiau rhwng eich buddsoddiadau a'r effaith maen nhw'n ei gyrru. Nawr gallwch chi fod yn berchen ar y sgwrs ar Marketing ROI, a dangos i weddill y cwmni mai'r hyn rydych chi'n ei wneud yw gyrru effaith wirioneddol, fesuradwy ar y busnes. Gyda modelu priodoli pwerus a manylion ar ROI yn ôl amcan, byddwch yn fwy gwybodus i benderfynu ble i wario'ch doler farchnata nesaf.

Rhedeg Marchnata yn Well Felly Gallwch Chi Wneud Marchnata'n Well

O offer modelu refeniw i gynllunio senarios a thagio ffurfweddadwy, mae Allocadia yn cynnwys ystod eang o alluoedd i'ch helpu chi i Rhedeg Marchnata gyda mwy o drylwyredd, cysondeb a rhagweladwyedd. Bydd yn arbed amser ac ymdrech i chi wrth gynllunio a chyllidebu fel y gallwch ganolbwyntio mwy o egni ar ddyfeisio a gweithredu ymgyrchoedd marchnata gwych sy'n gyrru'r canlyniadau gorau posibl.

Allocadia yn ôl y rhifau *:

  • Arbed amser ar gyfartaledd ar gynllunio a chyllidebu: 40-70%
  • Swm y buddsoddiadau sy'n tanberfformio wedi'u hailddyrannu: 5-15%
  • Gwelliant net ar ROI Marchnata: 50-150%
  • Cyfnod ad-dalu ar fuddsoddiad Allocadia: Dan 9 mis

* Fel yr adroddwyd gan gwsmeriaid Allocadia

Marchnata Arferion Gorau Rheoli Perfformiad

Mae optimeiddio'ch perfformiad marchnata yn siwrnai trwy bum cam aeddfedrwydd. Rydym wedi crynhoi'r camau hyn ac wedi amlinellu'n ofalus sut i symud ymlaen trwy bob cam yn ein Model Aeddfedrwydd Perfformiad Marchnata. Ynddo byddwch chi'n dysgu adnabod ble rydych chi heddiw, a beth sydd angen i chi ei wneud i symud ymlaen i'r lefel nesaf.

Dyma sut olwg sydd ar yr olygfa o'r brig:

  1. Sefydlu a Canolfan Ragoriaeth Marchnata sy'n denu, hyfforddi, a chadw'r talent gorau yn y busnes, gan gynnwys pobl sydd â galluoedd data a dadansoddi cryf.
  2. Alinio'ch ymdrechion â'r rhai yn Gwerthu a Chyllid, i'r pwynt lle mae Cyllid yn gynghorydd dibynadwy ac mae Gwerthiant yn deall sut a ble mae Marchnata yn cyfrannu at y llinell uchaf.
  3. Wedi'i osod yn glir, yn gyraeddadwy, Amcanion CAMPUS ar bob lefel o'r sefydliad Marchnata, ac mae metrigau 'gwagedd' amnewid fel ymwelwyr gwefan ac e-bost yn agor gyda metrigau anoddach fel cost-fesul-plwm, cyfraniad piblinell, a ROI.
  4. Dileu seilos data, safoni o amgylch tacsonomeg sefydlog a fframwaith, a sefydlu un ffynhonnell o wirionedd ar gyfer gwariant ac effaith marchnata. Harneisiwch eich data ar gyfer gweithredu rhagnodol.
  5. Buddsoddi mewn a pentwr technoleg marchnata sy'n cyflogi'r offer gwerth ychwanegol diweddaraf, gyda map clir o ble rydych chi'n bwriadu mynd gyda'ch pentwr wrth i'r busnes ehangu. Yn greiddiol bydd eich datrysiadau CRM, awtomeiddio marchnata ac MPM.

Am wybod sut rydych chi'n pentyrru ar y Model Aeddfedrwydd Perfformiad Marchnata? Cymerwch ein harolwg asesu a chymharwch eich canlyniadau â mwy na 300 o farchnatwyr eraill ledled y byd!

Cymerwch yr Arolwg Asesu Marchnata

Mae Allocadia yn gwasanaethu cwmnïau B2B ar draws ystod o sectorau gan gynnwys Technoleg, Cyllid a Bancio, Gweithgynhyrchu, Gwasanaethau Busnes, a Theithio a Lletygarwch. Mae gan y cwsmer proffil delfrydol dîm o 25 neu fwy o farchnatwyr a / neu strategaeth farchnata aml-sianel gymhleth sy'n aml yn rhychwantu sawl daearyddiaeth, cynhyrchion neu unedau busnes.

Astudiaeth Achos Rheoli Perfformiad Marchnata - Allocadia

Mae'r busnes gwasanaethau ariannol yn symud yn gyflym ac yn hynod gystadleuol, yn enwedig pan fyddwch chi'n gwasanaethu'r farchnad dorfol. Yn Charles Schwab, mae hyn yn trosi i gyllideb farchnata fawr a hylif gydag ailddyraniadau aml a mwy na 95 o ganolfannau cost. I wneud pethau'n fwy heriol, mae'r tîm yn Charles Schwab yn dal ei hun i safon gwariant uchel iawn, gan anelu at darged o -2% i + 0.5% o'r gyllideb.

Helpodd Allocadia y tîm mawr hwn o farchnatwyr i ddod oddi ar daenlenni a chydgrynhoi eu gwariant marchnata mewn un system safonol, unedig a oedd yn cadw eu hangen i fod yn hyblyg ac yn ymatebol i newid. Gyda phroses gyllidebu symlach, gyflymach a gwell gwelededd i fuddsoddiadau, mae marchnatwyr Charles Schwab yn stiwardiaid gwell o'r gyllideb farchnata ac yn storïwyr gwell o'u heffaith ar y busnes.

Dadlwythwch yr Astudiaeth Achos

Pum Cam i Dyfu Eich Perfformiad Marchnata

Infograffeg Perfformiad Marchnata

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.