Pwy Sy'n Eich Dal Yn Ôl?

eich dal yn ôl

Un o'r problemau sydd gyda ni gydag etholiadau ar hyn o bryd yw eu bod nhw'n rhy hir. Mae ceisio disgwyl i ymgeisydd ei wneud dros flwyddyn heb wneud i'w hun edrych fel casgen gnau bron yn amhosibl. Mae'r un mor anodd i'r Arlywydd ... pawb yn pendroni pwy sy'n rhedeg y lle hwn ers ei fod ar y ffordd trwy'r amser yn ceisio cael ei ethol. Ac mae pob eiliad o bob cam o bob araith yn cael ei ddadansoddi’n chwerthinllyd i farwolaeth nes bod ein cyfryngau yn gallu dod o hyd i ryw fath o sgrap o fater i bigo arno. Mae'n ffiaidd.

Dydw i ddim yn ymgeisydd, ond mae rhoi eich hun allan yn y cyfryngau cymdeithasol yn eich agor chi i'r un craffu. Wrth i chi barhau i ysgrifennu, trydar, diweddaru a rhannu, mae'r siawns i chi wneud jerk llwyr allan o'ch hun yn agosáu at 100 y cant. Os na wnewch chi byth, yn syml, nid ydych chi'n rhoi eich calon a'ch angerdd yn hyn. Rwy'n glynu fy nhroed yn fy ngheg trwy'r amser. Un diwrnod byddaf yn dweud wrth bobl fod dim rheolau i'r cyfryngau cymdeithasol, yna byddaf yell at bawb ar Google+ am y ffordd maen nhw'n ei ddefnyddio.

Byddai llawer o bobl (a chwmnïau) yn gweiddi wrth feddwl am gael eu dal mewn gwrthddywediad fel hyn.

Nid fi.

Pam? Dydw i ddim hyd yn oed yn mynd i adael i'r ofn o edrych fel jerk fy atal rhag mynegi fy hun. Os nad ydych yn ei hoffi, fel Dywedodd Chris Brogan… Gallwch chi fy ngollwng o'ch cylch.

tyler aishaCyfarfûm â dau berson anhygoel yn BlogWorld Expo ac rwyf am eu crybwyll yma. Roedd un Aisha Tyler, person â chymaint o dalentau (gan gynnwys y ffraethineb cyflymaf a welais erioed) ni allaf eu rhestru hyd yn oed.

colli loriAr ôl y cyweirnod, digwyddais eistedd i lawr gyda Miss Lori, enwog sy'n adnabyddus am ei gwaith ar PBS a'i gwaith parhaus yn y cyfryngau cymdeithasol, yn y cyfryngau ac ym myd addysg. Fe dreulion ni oriau yn siarad ... ac roeddwn i hyd yn oed yn fendigedig i rannu cab gyda Miss Lori y bore yma! Ni allaf hyd yn oed roi mewn geiriau pa mor anhygoel oedd hi i siarad â hi.

Diddorol ... y dau o bobl roedd hynny a wnaeth argraff annileadwy arnaf yn wych, yn gryf, yn ddu, yn fenywaidd ac yn brydferth. Nawr - cyn i chi ddechrau taflu'ch jôcs hen ddyn budr, byddaf yn eich torri chi i ffwrdd yn iawn yno. Nid y harddwch a'm cefais ... dewrder ysbrydoledig y ddwy ddynes hyn. Roeddwn i'n meddwl ei bod hi'n anodd i mi gamu allan ond ni allaf hyd yn oed ddychmygu'r holl bethau a allai fod wedi dal Aisha a Miss Lori yn ôl. Nid yw wedi eu arafu. Maen nhw wedi bod yn tanio llwybr ym mhob man maen nhw wedi mynd. A dim ond y cyfryngau cymdeithasol yw'r peth nesaf iddyn nhw goncro (maen nhw eisoes ar eu ffordd!).

Nid wyf wedi stopio meddwl am y peth.

Un o'r pethau sydd wedi gyrru fy nyfiant yn y diwydiant hwn dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf fu fy ngallu i weithio heibio'r ofn o fethu. Yn syml, rhoddais y gorau i wrando ar bobl a ddywedodd wrthyf na allwn, na fyddwn neu na ddylwn. Fe wnes i stopio gwrando ar gydweithwyr, ffrindiau a hyd yn oed teulu. Camais ymlaen beth bynnag. Folks ... dwi'n 43! Dyna pa mor hir y cymerodd i mi oresgyn a chamu ymlaen. Hyd yn oed heddiw, pan fydd rhywun yn dweud bod Folks yn siarad y tu ôl i'm cefn neu eu bod yn rhannu sibrydion, nid wyf yn cilio - rwy'n ymosod. Roedd ofn yn fy mharlysu am 20 mlynedd. Fe wnaeth ddwyn o leiaf hanner fy mywyd, yn bersonol ac yn broffesiynol. Nid wyf heb ofn, ond dwi byth yn mynd i adael i ofn fy rhwystro eto.

Wedi dweud hynny ... dwi'n wussy llwyr o gymharu ag Aisha a Miss Lori. Mae'r ddau ohonyn nhw'n camu i'r cyfryngau cymdeithasol heb grŵp cymorth (cefais fy amgylchynu gan geeks). Daeth y ddau ohonynt o gyfryngau traddodiadol lle roedd (ac mae) cyfryngau cymdeithasol yn dal i gael eu hystyried ag amheuaeth. Mae'r ddau ohonyn nhw'n fenywod, yn ddiwylliannol mae yna fwlch yno gyda menywod a thechnoleg. Cafodd y ddau ailddechrau trawiadol a thwf parhaus mewn gyrfa draddodiadol. Heb sôn nad yw'r diwydiant hwn yn fagnet amrywiaeth yn union.

Ond fe wnaethant hynny beth bynnag.

Pam? Wrth wrando arnyn nhw, mae hyn oherwydd bod eu hangerdd a'u gweledigaeth i weld bod cyfle yn y diwydiant hwn yn llawer mwy nag unrhyw ofn y gallen nhw fod (dwi ddim hyd yn oed yn gwybod a oedden nhw'n ofnus!). Fe wnaeth Aisha ei roi yn berffaith yn y dinistr cyweirnod olaf… f *** nhw meddai. Cefais fy mhwmpio yn gwrando ar hynny oherwydd dyna beth rydw i wedi bod yn ei ddweud y tu mewn bob tro roedd rhywun yn siarad y tu ôl i'm cefn am fy nhynghedu sydd ar ddod.

Mae'n rhaid i chi ddeall bod yr ail rydych chi'n gwahanu'ch hun o'r fuches, rydych chi'n wahanol. Mae'r fuches eisiau eich tynnu chi'n ôl i mewn. Nid ydyn nhw am i chi redeg ymlaen. Maen nhw am eich dal yn ôl. Ni allwch eu gadael. Yn ffodus i chi, mae yna rai eraill fel chi a fydd yn eich helpu chi. Wrth i mi dreulio amser gyda fy ffrindiau yn Expo BlogWorld, Canfûm fy mod gartref gyda phobl a oedd am imi lwyddo. Ac rydw i eisiau iddyn nhw lwyddo hefyd.

Pwy sy'n eich dal yn ôl? Rwy'n gwybod beth allwch chi ei ddweud wrthyn nhw ... dim ond gofyn i Aisha.