Popeth y mae angen i chi ei wybod am Ddeallusrwydd Artiffisial a'i Effaith ar Hysbysebu PPC, Brodorol ac Arddangos

Cudd-wybodaeth Artiffisial

Eleni, ymgymerais â chwpl o dasgau uchelgeisiol. Roedd un yn rhan o fy natblygiad proffesiynol, i ddysgu popeth y gallwn i am ddeallusrwydd artiffisial (AI) a marchnata, ac roedd y llall yn canolbwyntio ar ymchwil ad-dechnoleg frodorol flynyddol, yn debyg i'r hyn a gyflwynwyd yma y llynedd - Tirwedd Technoleg Hysbysebu Brodorol 2017.

Ychydig a wyddwn ar y pryd, ond daeth e-lyfr cyfan allan o'r ymchwil AI dilynol, “Popeth y mae angen i chi ei wybod am Ddadansoddeg Marchnata a Deallusrwydd Artiffisial. ” Yn llythrennol, popeth sydd angen i chi ei wybod am farchnata ac AI heddiw a'i effaith ar ddadansoddeg, cyfryngau a enillir, sy'n eiddo iddynt ac sy'n talu. O ganlyniad, hoffwn rannu'r hyn a ddysgais yn cynnal yr holl ymchwil ddiweddar hon mewn cyfres ddwy ran.

Bydd rhan un yn canolbwyntio ar effaith AI ar gyfryngau taledig i gynnwys PPC, arddangos a hysbysebu brodorol. Bydd hynny'n cyd-fynd ag ail erthygl sy'n canolbwyntio'n gyfan gwbl ar y dirwedd technoleg hysbysebu frodorol ar gyfer eleni. Mae wedi tyfu 48% ers y llynedd.

Cyn y gallwn ddechrau ar effaith AI ar gyfryngau taledig mae'n rhaid i ni edrych yn gyntaf ar ei effaith ar ddadansoddeg. Mae hynny, efallai, uwchlaw unrhyw beth arall yn cael yr effaith fwyaf uniongyrchol ar gyfryngau taledig.

Deallusrwydd Artiffisial a Dadansoddeg

Mae'r rhan fwyaf ohonom wedi arfer defnyddio un o'r tri llwyfan dadansoddi mawr. Byddant yn aros yn ddi-enw. Mae'r llwyfannau hyn hefyd yn berchen ar rai o'r marchnadoedd hysbysebu ar-lein mwyaf yn y byd. Nid oes ganddynt lawer o gymhelliant i'n helpu i wario llai a chyflawni mwy.

O ganlyniad, maent ond yn canolbwyntio ar ddata hyd at un radd i ffwrdd o'n gwefannau. Dyma sut olwg sydd ar hynny:

Un radd o wahanu

Mae'r mwyafrif ohonom wedi dod i arfer ag edrych ar ein dadansoddeg yn y model priodoli hwn. Fodd bynnag, dim ond hyd at 20% o'r data sydd ar gael yn ein cylch dylanwad amserol ar-lein y mae'r model hwn yn ei gynrychioli. Os ydym am weld yr 80% arall, byddai angen i'r model ganolbwyntio ar ddata dair gradd i ffwrdd o'n gwefannau. Dyma sut olwg sydd ar hynny:

Tair gradd o wahanu

Gan ddefnyddio AI i ddenu llawer o ffrydiau data strwythuredig a heb strwythur gwahanol, gall dadansoddeg weld bron i 100% o gylch dylanwad amserol gwefan ar-lein, gan agor yr 80% na allwn ei weld yn defnyddio un o'r tri llwyfan dadansoddeg mawr. Mae'n cyfateb i edrych ar y Rhyngrwyd fel hyn:

Golygfa 3D o'r Rhyngrwyd

Yn hytrach na dim ond y farn hon y mae'r tri mawr yn ei rhoi inni:

Golwg un dimensiwn ar y Rhyngrwyd

Mae cael y farn hon yn cael effaith sylweddol iawn ar gyfryngau a enillir, a berchnogir ac a delir, ac rwy'n archwilio pob un a'u his-gategorïau yn fy e-lyfr newydd. Fodd bynnag, ar gyfer yr erthygl hon, gadewch i ni edrych yn awr ar ei effaith ar gyfryngau taledig yn benodol.

Cudd-wybodaeth Artiffisial a Hysbysebu Arddangos

Mae'r ymadroddion “rhaglennol” a “bidio amser real” (RTB) wedi bod yn fwrlwm dros y blynyddoedd diwethaf yn yr arddangosfa ac o'i chwmpas, ac yn gyfryngau taledig yn gyffredinol. Weithiau, trafodir yr ymadroddion hyn ochr yn ochr ag AI, dysgu peiriannau a phrosesu iaith naturiol. Er bod gan systemau rhaglennol a RTB arlliw o AI, maent wir yn cynrychioli technoleg bont sy'n symud hysbysebion arddangos o'i chyflwr presennol o dryloywder cyffredin, i ddyfodol tryloyw a briodolir yn llawn.

Bydd dwy dechnoleg yn cael yr effaith fwyaf ar y trawsnewid hwn - AI a blockchain. Mae'r gofod arddangos yn brwydro â thryloywder a phriodoli. Mae yna lawer o drydydd partïon allan yna sy'n glynu eu dwylo yn y bowlen candy ac yn cydio ceiniogau ar adeg o'n cyllidebau gwerthfawr a wariwyd. Ychwanegwch at hynny glwt o botiau sbam sy'n cyflawni twyll clic ac mae gennych chi system sy'n rhemp â phroblemau.

Ar gyfartaledd, mae gan hysbysebion arddangos cyfradd clicio drwodd 0.05%. O'r clic-drwodd hynny dim ond 30 i 40% ohonyn nhw nad ydyn nhw'n bownsio ar unwaith. Mae aneffeithlonrwydd y sianel hon yn syfrdanol. Daeth yr hysbyseb arddangos gyntaf gan AT&T yn ôl ym 1994 ac roedd yn cynnwys cyfradd clicio drwodd o 44%. Erbyn 1998 gostyngodd cyfraddau clicio drwodd yn ddramatig - yn agosach at yr hyn a welwn heddiw.

Y newyddion da yw bod technoleg yn helpu i ddatrys y problemau hyn gydag aneffeithlonrwydd. Mewn amgylchedd dadansoddeg sy'n cael ei yrru gan AI sy'n ymfalchïo mewn tair gradd o briodoli i ffwrdd o'r wefan, bydd brandiau nid yn unig yn gallu gweld y sianeli arddangos mwyaf effeithlon yn gyrru traffig atynt, ond mae pob un o'r sianeli yn gyrru traffig yn effeithlon i'r holl wefan ddarbodus. yn eu diwydiant ac o'i gwmpas.

Trwy ddadansoddeg a yrrir gan AI, bydd brandiau'n gwybod yn union ble mae angen iddynt ddyblu a ble mae angen iddynt dynnu cyllideb. Mae'r lefel hon o fewnwelediad yn helpu cyfraddau clicio drwodd, a hyd yn oed driphlyg, a'r perfformiad ôl-glicio cyffredinol ar gyfer hysbysebu arddangos.

Deallusrwydd Artiffisial a Thalu Fesul Clic

Gall datrysiadau dadansoddeg sy'n cael eu gyrru gan AI wynebu'r ymadroddion allweddair mwyaf effeithiol ar gyfer brand gan ddefnyddio llawer o wahanol ffynonellau data anstrwythuredig. Nid hysbysebu ar Google yn unig y mae PPC. Mae'n nodi bylchau ac yn rhagnodi geiriau allweddol newydd, addasiadau i gynigion a grwpiau hysbysebu. Mae'n helpu marchnatwyr i reoli eu cyllidebau yn fwy effeithlon.

Mae'r cyfuniadau posibl o ymadroddion allweddair, grwpiau hysbysebu, targedu, ac ati bron yn anfeidrol ar gyfer brand. Caniatáu i'r data mawr hwn gael ei ddadansoddi gan ddefnyddio dadansoddeg sy'n cael ei yrru gan AI yw'r ffordd fwyaf effeithlon i sicrhau bod brand yn buddsoddi yn y cyfuniadau a'r treiddiadau gorau posibl.

Gan ddefnyddio dysgu peiriant dim ond dros amser y mae'r optimeiddio yn gwella. Mae'n gwella'n gyson i yrru refeniw neu ba bynnag nodau a sefydlir ar gyfer PPC. Gyda'i natur amser real, mae dadansoddeg wedi'i yrru gan AI a ddefnyddir i bweru rheoli cyfrifon, yn arbennig o hanfodol ar gyfer brandiau sy'n sensitif i sifftiau tymhorol, marchnad neu ddefnyddwyr sy'n gweithredu'n gyflym.

Er bod AI wedi gwneud llawer o ffyrdd terfynol yn PPC, nid yw'n dal i fod ar lefel lle gellir rheoli cyfrifon yn gwbl awtomataidd heb farchnatwr y tu ôl i'r llyw. Fodd bynnag, bydd iteriadau yn y dyfodol a adeiladir ar ben rhwydweithiau niwral sydd â gallu dysgu dwfn yn cyrraedd yno. Yn union fel y gellir dysgu AI i chwarae gêm yn well na bod dynol, felly hefyd y bydd yn gallu rhedeg ymgyrch PPC ar ei ben ei hun un diwrnod.

Deallusrwydd Artiffisial a Hysbysebu Brodorol

Mae AI eisoes yn cael effaith sylweddol ar hysbysebu brodorol. Ar yr ochr ad-dechnoleg, mae'r defnydd o ddysgu peiriant yn creu modelau cost fesul ymgysylltu (CPE), yn hytrach na CPC traddodiadol, CPM neu CPA. Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer marchnatwyr sy'n dymuno dosbarthu eu cynnwys twndis uchaf ar raddfa. Mae marchnatwyr cynnwys eisiau i'w cynnwys ymgysylltu.

O safbwynt dadansoddeg, mae pob un o'r un buddion y mae AI yn eu darparu ar gyfer hysbysebu arddangos yn cael eu gwireddu hefyd - gan wybod pa wefannau sydd fwyaf effeithlon wrth ddarparu traffig gweithredadwy hyd at dair gradd i ffwrdd. Mae'r data hwn yn caniatáu i gyllidebau gael eu symud o gwmpas yn unig i'r safleoedd hynny sy'n perfformio ac yn caniatáu i frandiau dynnu cyllideb yn ôl o'r gwefannau hynny nad ydyn nhw. Mae'r lefel hon o welededd yn helpu marchnatwyr i osgoi bron yr holl wastraff, twyll a cham-drin sy'n gysylltiedig â chyfryngau taledig ar-lein.

Mae hefyd yn rhoi golwg gystadleuol gywir iawn. Mae hyn yn ddefnyddiol am resymau llai amlwg eraill. Gall casglu rhestr o asedau creadigol cystadleuydd mewn hysbysebu brodorol ar gyfer yr unedau hynny sy'n perfformio'n dda helpu i roi mantais gystadleuol i frandiau yn eu creadigol. Yn ogystal, mae'r wybodaeth gynnwys sydd wedi'i hymgorffori mewn dadansoddeg sy'n cael ei gyrru gan AI yn gadael i'r marchnatwr wybod pa gynnwys fydd yn debygol o berfformio orau wrth ddefnyddio datrysiadau hysbysebu brodorol i ddosbarthu graddfa.

Deallusrwydd Artiffisial a Chynnwys Noddedig

Mae offer deallusrwydd cynnwys sy'n seiliedig ar AI hefyd yn ddelfrydol ar gyfer datgelu syndiceiddio taledig a chyfleoedd cynnwys noddedig. Yn ôl Margaret Boland o Business Insider, dros y pum mlynedd nesaf cynnwys noddedig fydd y fformat brodorol sy'n tyfu gyflymaf. Mae cynnwys a noddir yn cael ei ystyried yn hysbysebu brodorol ffurf hir. Mae'n erthygl gyfan neu'n gyfres o erthyglau a ysgrifennwyd naill ai gan y cyhoeddiad neu'r brand ei hun.

Gall deallusrwydd cynnwys helpu marchnatwyr i wneud y rhestr ddelfrydol o dargedau o gyhoeddiadau a / neu flogiau i ofyn am gynnwys noddedig neu syndiceiddio taledig arno. Mae hefyd yn ffordd ddelfrydol o olrhain ei berfformiad dros amser heb orfod dibynnu ar y cyhoeddiad i gynnig data.

Deallusrwydd Artiffisial a Chyfryngau Cymdeithasol Taledig

Dros amser, mae gwelededd cyfryngau cymdeithasol organig ar gyfer brandiau wedi lleihau'n sylweddol. Gorfododd hyn lawer i fuddsoddi yn y llu o atebion taledig mewn porthiant ar sianeli cymdeithasol. Mewn gwirionedd, 60% o gyfanswm gwariant ad rhaglennu byd-eang bydd hysbysebu brodorol ar Facebook erbyn 2020.

Mae marchnatwyr cyfryngau cymdeithasol taledig yn sylweddoli'r un buddion â'r hyn a ddisgrifir yn yr adran hysbysebu frodorol raglennol uchod. Fodd bynnag, un budd mawr y mae'n ei ddarparu gyda marchnata cyfryngau cymdeithasol taledig yw annibyniaeth data. Nid oes angen i farchnatwyr ddibynnu'n llwyr ar ddangosfyrddau Twitter neu Facebook i fonitro perfformiad. Mae normaleiddio a meincnodi data ar draws pob sianel cyfryngau cymdeithasol yn fantais hefyd.

Hefyd, gyda'r farn tair gradd, bydd marchnatwyr yn gallu nodi ble roedd y defnyddiwr cyn ymweld â'r rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol. Gallai'r wybodaeth hon fod yn hynod werthfawr ar gyfer nodi lleoedd newydd i hysbysebu neu gyflwyno syniad stori iddynt.

Mae'r llinell waelod ar sut mae AI yn effeithio ar gyfryngau taledig yn syml - gwell perfformiad a llai o gost. Mae gwastraff, twyll a cham-drin yn cael eu hadnabod yn well, ac mae gennym well golwg ar gornel ein diwydiant ar y Rhyngrwyd. Ymunwch â ni eto'r wythnos nesaf wrth i ni blymio'n ddwfn i'r dirwedd technoleg hysbysebu frodorol gyfan. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae AI yn effeithio ar gyfryngau a enillir ac sy'n eiddo iddynt, a'u his-gategorïau, mae croeso i chi eu lawrlwytho fy ebook diweddaraf.

Dadansoddeg Marchnata a Deallusrwydd Artiffisial

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.