Y Daith Marchnata Hyblyg

taith farchnata ystwyth dan sylw

Gyda degawd o helpu cwmnïau i dyfu eu busnesau ar-lein, rydym wedi cadarnhau'r prosesau sy'n sicrhau llwyddiant. Yn amlach na pheidio, rydym yn canfod bod cwmnïau'n cael trafferth â'u marchnata digidol oherwydd eu bod yn ceisio neidio'n uniongyrchol i'w gweithredu yn hytrach na chymryd y camau angenrheidiol.

Trawsnewid Marchnata Digidol

Mae trawsnewid marchnata yn gyfystyr â thrawsnewid digidol. Mewn Astudiaeth Data gan PointSource - Cyflawni Trawsnewid Digidol - mae data a gasglwyd gan 300 o wneuthurwyr penderfyniadau mewn Marchnata, TG a Gweithrediadau yn tynnu sylw at y brwydrau y mae busnesau yn eu cael wrth wella gyda'r defnyddiwr terfynol mewn golwg. Fe wnaethant ddarganfod bod cwmnïau:

  • Diffyg nodau a chyfeiriad wedi'u diffinio'n glir - dim ond 44% o fusnesau sy'n dweud eu bod yn hynod hyderus yng ngallu eu sefydliad i gyflawni ei weledigaeth ar gyfer twf ac nid yw 4% yn hyderus o gwbl.
  • Ymdrechu i uno profiadau digidol traws-sianel - dim ond 51% o fusnesau sy'n dweud bod eu sefydliad yn mynd i'r afael ag anghenion defnyddwyr penodol ar draws pob platfform  
  • Meddu ar feddyliau etifeddiaeth sy'n creu rhwystrau ar gyfer trawsnewid digidol - Dywed 76% o fusnesau bod eu hadran yn cystadlu ag adrannau eraill yn eu sefydliad am adnoddau a / neu gyllideb.
  • Gweithredu ar systemau sydd wedi dyddio sy'n rhwystro'r gallu i wella profiadau digidol - Dywed 84% fod gan eu sefydliad systemau etifeddiaeth gwahanol sy'n effeithio ar gyflymder datblygu profiadau digidol newydd

Dyma'r bygythiadau i'ch sefydliad wrth i chi obeithio trawsnewid eich marchnata digidol. Mae gennym fanwerthwr mawr yn y rhanbarth a oedd eisiau cymorth gyda'u marchnata digidol. Gwelsom gyfle anhygoel iddynt weithredu system e-fasnach newydd a oedd wedi'i hintegreiddio i'w pwynt gwerthu. Fodd bynnag, fe wnaeth yr arweinyddiaeth balcio ar y draul ar ôl adeiladu rhestr eiddo perchnogol a system pwynt gwerthu a oedd wedi costio degau o filiynau o ddoleri iddynt dros y blynyddoedd. Dywedon nhw fod unrhyw fuddsoddiad mewn pwynt gwerthu, rhestr eiddo a system gyflawni newydd allan o'r drafodaeth.

Y canlyniad oedd na ellid cydamseru nac integreiddio rhwng gwerthiannau ar-lein ac all-lein. Fe wnaethom gerdded i ffwrdd o'r gobaith hwn ar ôl sawl cyfarfod addawol - nid oedd unrhyw ffordd y gallem gyflawni'r canlyniadau twf yr oeddent yn dymuno o ystyried cyfyngiadau difrifol eu systemau. Ychydig iawn o amheuaeth sydd gen i fod hyn yn ffactor enfawr yn eu brwydrau - ac maen nhw bellach wedi ffeilio am fethdaliad ar ôl gwylio eu busnes yn dirywio dros y blynyddoedd.

Taith Marchnata Hyblyg

Os yw'ch busnes yn gobeithio addasu a goresgyn yr heriau hyn, rhaid i chi fabwysiadu marchnata ystwyth broses. Nid yw hyn yn newyddion, rydyn ni wedi bod yn rhannu methodolegau marchnata ystwyth ers ychydig flynyddoedd bellach. Ond wrth i bob blwyddyn fynd heibio, mae effaith proses farchnata anhyblyg yn parhau i amharu mwy a mwy ar fusnesau. Ni fydd yn hir cyn i'ch busnes fod yn amherthnasol.

Dangosyddion Perfformiad Allweddol wedi ehangu ar gyfer y busnes digidol, gan gynnwys ymwybyddiaeth, ymgysylltu, awdurdod, trosi, cadw, ailwerthu, a phrofiad. Yn ein ffeithlun diweddaraf, rydyn ni wedi diagramu'r siwrnai rydyn ni'n mynd â'n cleientiaid drwyddi i sicrhau eu llwyddiant. Mae camau ein Taith Marchnata Hyblyg yn cynnwys:

  1. Darganfod - Cyn i unrhyw daith gychwyn, rhaid i chi ddeall ble rydych chi, beth sydd o'ch cwmpas, a ble rydych chi'n mynd. Rhaid i bob gweithiwr marchnata, ymgynghorydd wedi'i logi, neu asiantaeth weithio trwy gyfnod darganfod. Hebddo, nid ydych yn deall sut i gyflwyno'ch deunydd marchnata, sut i leoli'ch hun o'r gystadleuaeth, na pha adnoddau sydd ar gael ichi.
  2. Strategaeth - Nawr mae gennych chi'r offer i ddatblygu strategaeth waelodlin a ddefnyddir i gyflawni eich nodau marchnata. Dylai eich strategaeth gynnwys trosolwg o'ch nodau, sianeli, cyfryngau, ymgyrchoedd, a sut y byddwch yn mesur eich llwyddiant. Byddwch chi eisiau datganiad cenhadaeth blynyddol, ffocws chwarterol, a chyflawniadau misol neu wythnosol. Mae hon yn ddogfen ystwyth a all newid dros amser, ond sydd â chefnogaeth eich sefydliad.
  3. Gweithredu - Gyda dealltwriaeth glir o'ch cwmni, eich safle yn y farchnad a'ch adnoddau, rydych chi'n barod i adeiladu sylfaen eich strategaeth farchnata ddigidol. Rhaid bod gan eich presenoldeb digidol yr holl offer sy'n angenrheidiol i weithredu a mesur eich strategaethau marchnata sydd ar ddod.
  4. Gweithredu - Nawr bod popeth yn ei le, mae'n bryd gweithredu'r strategaethau rydych chi wedi'u datblygu a mesur eu heffaith gyffredinol.
  5. Optimization - Sylwch ar y twll genwair cŵl rydyn ni wedi'i gynnwys yn yr ffeithlun sy'n mynd â'n strategaeth dyfu ac yn ei gludo yn ôl i Discovery eto! Nid oes cwblhau'r Taith Marchnata Hyblyg. Ar ôl i chi weithredu eich strategaeth farchnata, rhaid i chi ei phrofi, ei mesur, ei gwella a'i haddasu dros amser er mwyn parhau i gynyddu ei heffaith ar eich busnes i'r eithaf.

Cadwch mewn cof mai hon yw'r daith gyffredinol, nid canllaw tactegol ar gyfer gweithredu a gweithredu marchnata ystwyth strategaethau. Un adnodd manwl iawn yw ConversionXL's Sut i Weithredu Scrum ar gyfer Marchnata Hyblyg.

Roeddem ni eisiau dangos y perthnasoedd rhwng cyfnodau craidd eich taith a'r ffactorau y mae'n rhaid eu harchwilio wrth i chi symud trwy gosmos marchnata digidol. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r ffeithlun hwn gymaint ag y gwnaethon ni fwynhau gweithio arno y mis diwethaf! Dyma sylfaen pob un o'n hymrwymiadau cleientiaid.

Rwyf hefyd wedi datblygu Taflen Waith Menter Farchnata i'ch helpu chi i gynllunio'ch ymdrechion marchnata a sicrhau eich bod chi'n cyd-fynd â'ch nodau corfforaethol cyffredinol.

Dadlwythwch y Daflen Waith Chwiliol Marchnata

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clicio am fersiwn lawn os ydych chi'n cael trafferth ei ddarllen!

Taith Marchnata Hyblyg DK New Media

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.