Esblygiad, nid chwyldro, a pham y mae'n rhaid i chi ei fabwysiadu yw marchnata ystwyth

llyfr marchnata ystwyth

O adeiladu adeiladau i feddalwedd adeiladu.

Yn y 1950au daeth yr Model Datblygu Rhaeadr ei gyflwyno i ddylunio a datblygu meddalwedd. Mae'r system yn grair o'r diwydiant gweithgynhyrchu lle bu'n rhaid dyfeisio'r ateb cywir, o reidrwydd, cyn i'r gwaith ddechrau. Ac, yn y byd hwnnw, mae'r ateb cywir yn gwneud synnwyr! A allech ddychmygu senario lle gwnaethoch benderfynu adeiladu skyscraper yn wahanol hanner ffordd trwy'r adeiladu?

Wedi dweud hynny, isgynhyrchiad defnyddio'r broses hon wrth ddatblygu meddalwedd yw bod yn rhaid i ddyluniad y feddalwedd (nodwedd + ux) fod iawn ymlaen llaw. Dechreuodd cylch datblygu nodweddiadol gyda Marchnata yn gwneud rhywfaint o ymchwil ar farchnad a phroblem ac yn darparu eu mewnwelediadau ar ffurf Dogfen Gofynion y Farchnad a / neu Ddogfen Gofynion Cynnyrch. Byddai'r tîm datblygu wedyn yn chwilio am ac yn adeiladu'r hyn a ddywedodd y tîm Marchnata yr oedd y farchnad ei eisiau a phan wnaethant orffen fe wnaethant ddanfon y cynnyrch gorffenedig yn ôl i'r tîm Marchnata a helpodd i'w gael i'r cwsmer. Gweithiodd y model hwn. Ac fe weithiodd yn dda iawn i gwmnïau fel Microsoft.

Dolenni cyflym:

Mae rhywbeth ar goll yn y broses hon. Y Cwsmer.

Yn niwedd y 90au roedd y rhyngrwyd yn tyfu'n gyflym i fod yn wely poeth masnachol wedi'i bentyrru â chwmnïau rhyngrwyd newydd fangled ac, yn bwysicach o bosibl, yn dechrau darparu dull hyfyw i ddefnyddio meddalwedd. Nid oedd yn ofynnol i'r datblygwr bellach drosglwyddo eu cynnyrch terfynol i'r tîm Marchnata ar feistr aur, gallent nawr ddefnyddio'r cod terfynol yn syth i'r rhyngrwyd ac yn syth i'w gwsmer.

Gyda defnyddio eu meddalwedd yn syth i'r cwsmer, roedd gan y datblygwyr a'r dylunwyr fynediad ar unwaith i ddata meintiol ynghylch sut roedd eu cynnyrch yn gweithio. Nid adborth ansoddol o'r Marchnata ond data rhyngweithio cwsmeriaid gwirioneddol. Pa nodweddion a ddefnyddiwyd a pha rai oedd ddim! Pob newyddion da iawn? Na.

Fe wnaeth Model Datblygu'r Rhaeadr a'i brosesau busnes yr oedd yr hanner canrif ddiwethaf wedi dangos llwybr llwyddiannus ar eu cyfer roi'r gorau i weithio. Nid oedd yn caniatáu adborth amser real. Nid oedd unrhyw gysyniad o iteriadau cyflym.

Yr Anarchwyr Sefydliadol

Yn 2001 cyfarfu grŵp o ddatblygwyr a meddylwyr sefydliadol yn a Cyrchfan ym mynyddoedd Utah i drafod sut y gallai proses newydd alluogi gwell cysylltiadau â chwsmeriaid ac arwain at dimau cryfach a meddalwedd well. Yn y cyfarfod hwnnw aeth yr Datblygiad Hyblyg ganwyd symudiad ac erbyn hyn fe'i hystyrir yn system flaenllaw ar gyfer adeiladu meddalwedd. Meddyliwch yn galed am y tro diwethaf ichi gwrdd â thîm peirianneg a oedd yn siarad am eu hôl-groniad a'u sbrintiau cyfredol ... mae'n ddwys pa mor gyflym a llawn y mae'r system hon wedi'i mabwysiadu.

Gan fod ein brodyr peirianneg yn delio ag un o'r cyfnodau newid amser mwyaf aflonyddgar yn y ganrif ddiwethaf, roedd Marchnata yn gymharol ddi-effaith. Ein budd o'r ystwythder newydd mewn peirianneg oedd ein gallu i ddweud hynny Mae ein cynnyrch yn cael ei gludo'n barhaus. Ar wahân i hynny, fe wnaethon ni blymio'n ddall trwy'r prosesau a'r systemau busnes rydyn ni wedi bod yn eu defnyddio am y 100+ mlynedd diwethaf. Set o broses a oedd yn edrych yn debyg yn iasol i'r Model Datblygu Rhaeadr.

anarchwyr sefydliadolLluniodd marchnata'r iawn ateb ar ffurf ymgyrch, llinell tag, logo ac yna aethon ni i ffwrdd nes i ni gael ein gwneud cyn dod allan o'n gwaith i ymgorffori ein gwaith yn ei sianel lywyddu. A pham y byddem yn newid? Mae'r broses wirioneddol hon wedi gweithio ers degawdau. Ond nid yw'n gweithio mwyach ac mae gennym Dorsey a Zuckerberg i ddiolch.

Mae poblogeiddio rhwydweithiau cymdeithasol wedi ei gwneud yn anhygoel o hawdd i'n cwsmeriaid a'n rhagolygon ymateb i'n hymgyrchoedd, taglines a logos en mass. Mae hynny'n beth da iawn? Fodd bynnag, wrth farchnata, rydym wedi ein rhwystro rhag ymateb oherwydd y diffyg prosesau busnes. Nid ydym yn ystwyth.

Yn 2011, yn San Francisco, cyfarfu grŵp o farchnatwyr i drafod y newidiadau cymdeithasol a thechnegol sy'n ei gwneud yn ofynnol i dimau marchnata weithio'n wahanol. Cydnabod bod y tebygrwydd rhwng y peirianneg a marchnata yn berthnasol ac y dylai'r Maniffesto Datblygu Hyblyg fod yn fodel ar gyfer Marchnata.

Yn y cyfarfod hwn a alwyd Sbrint Sero drafftiodd y marchnatwyr hyn y Maniffesto Marchnata Hyblyg a dros y 3 blynedd diwethaf rydym wedi gweld y cysyniad o Farchnata Hyblyg yn dechrau cydio.

Beth Yw Hyblyg?

Mae ystwyth yn ffordd systematig o ddiwallu anghenion ymarferol busnes o ddydd i ddydd, gan ddal i gadw peth amser “anymarferol” i archwilio cyfleoedd newydd ac arbrofi. Mae'r pendil yn newid yn gyson rhwng arloesi (cynnig syniadau newydd a rhoi cynnig ar atebion newydd) a marchnata (cyfrifwch pa swyddi y mae angen i gwsmeriaid eu gwneud ar eu cyfer) ac mae bod yn ystwyth yn caniatáu ichi ddatrys er mwyn blaenoriaethu'r ddau.

Y dull gwrth-Mad Men.

Gadewch i ni fod yn onest. P'un ai oherwydd cyfyngiadau go iawn neu ddiwylliannol, mae'r rhan fwyaf o fusnesau'n teimlo nad oes ganddynt yr amser na'r arian i arbrofi - ac mae'n debyg na fydd byth. Ond heb arbrofi, mae busnesau status quo yn y pen draw ar eu colled i fusnesau aflonyddgar. Mae peidio ag arbrofi ar sail cyfleoedd busnes newydd fel dweud eich bod yn rhy brysur yn gwneud bywoliaeth i ddysgu, tyfu a newid yn eich bywyd personol.

Mae'r cyfyng-gyngor cyffredin hwn yn gofyn y cwestiwn:

Sut y gall eich cwmni fanteisio ar heriau strategol tân cyflym heddiw wrth barhau i gwrdd â niferoedd ariannol tymor byr a thymor hir?

Rwy'n credu mai'r ateb yw defnyddio arferion ystwyth, sy'n cynnwys llawer o gamau archwilio bach, pwyllog - nid un strategaeth fawr, ddrud, chiseled-mewn-carreg. Mewn geiriau eraill, ystwyth yw'r dull gwrth-Mad Men.

Mae ystwyth yn rhoi cyfle i archwilio syniadau anhysbys o fewn proses sefydlog sy'n darparu arloesedd â lefelau effeithlonrwydd dibynadwy. Mae'n ffordd i roi cynnig ar bethau newydd a dal i wneud eich rhifau. Un rhwystr mawr i arloesi yw bod strwythur hierarchaeth cwmnïau traddodiadol yn eithrio llawer o'r gweithwyr mwyaf arloesol trwy ddiffiniadau rôl gwaith, gan wleidyddiaeth, a thrwy wrthdroad gormodol i risg.

Sefydlu Cydran Hyblyg mewn Busnes Hierarchaidd

Mae Kotter yn rhestru'r wyth elfen angenrheidiol sy'n ofynnol er mwyn i fusnes traddodiadol ddechrau datblygu diwylliant archwiliadol o'r tu mewn. Dyma'r un elfennau sy'n ofynnol i ddatblygu arferion ystwyth, rwy'n credu.
ystwyth-gydran-hierarchaidd

 1. Mae brys yn hollbwysig - Rhaid i'r cyfle neu'r bygythiad busnes fod yn ddigon brys i ysgogi gweithredu. Cofiwch yr eliffant. Mae'n rhedeg ar emosiwn. Dewch o hyd i fygythiad y gall fynd iddo.
 2. Sefydlu clymblaid arweiniol - I'r rhai sydd am fod yn rhan o'r rhwydwaith ystwyth newydd, rhaid iddynt ddod o wahanol adrannau a bod â lefelau eang o gyfrifoldeb ac awdurdod o fewn yr hierarchaeth. Ac, yn bwysicaf oll efallai, dylai aelodau'r glymblaid fod yn wirfoddolwyr i'r rhwydwaith ystwyth. Mae hwn eisiau grwp o bobl, nid grwpio.
 3. Cael gweledigaeth trwy ddatblygu mentrau, cwestiynau i ddod o hyd i atebion iddynt, profion i roi cynnig arnynt. - Beth bynnag yw'r cyfle busnes, datblygwch syniad o'r hyn rydych chi'n disgwyl y gallai archwiliadau ei droi. Hyd yn oed os ydyn nhw'n anghywir, dylen nhw ysgogi'r ysfa naturiol i wybod. Dylai'r weledigaeth edrych ar ddiddordebau a chwilfrydedd.
 4. Cyfathrebu'r weledigaeth ar gyfer prynu i mewn gan weddill y grŵp ystwyth a'r cwmni cyfan. - Nodwch eich damcaniaethau'n glir. Nid oes raid iddynt sylwi arno, ond mae'n rhaid iddynt fod yn ddiddorol. Rhowch syniad i bawb pam y gwnaethoch chi ddewis rhywfaint o fenter i archwilio a dewis ysgrifennwr da a all ei fynegi mewn iaith syml, syml.
 5. Grymuso gweithredu eang. - Pwer yr hierarchaeth hefyd yw ei wendid mwyaf. Mae'r holl benderfyniadau yn cael eu hisraddio i'r brig. Yn y rhwydwaith ystwyth, gall syniadau ac arbenigedd ddod gan unrhyw un. Er bod clymblaid arweiniol, y gwrthrych yw cael gwared ar rwystrau, nid cynnal cadwyn reoli. Yr ysgogiad hwnnw yw'r hierarchaeth sy'n ceisio adennill rheolaeth.
 6. Dathlwch enillion bach, gweladwy, tymor byr. - Ni fydd eich rhwydwaith ystwyth yn para'n hir oni bai eich bod yn dangos gwerth yn weddol gyflym. Bydd amheuwyr hierarchaeth yn gyflym i falu eich ymdrechion, felly peidiwch â mynd yn fawr ar unwaith. Gwnewch rywbeth bach. Dewiswch fenter gyraeddadwy. Ei wneud yn dda. Ymarferwch y broses ystwyth. Bydd hynny'n adeiladu momentwm.
 7. Peidiwch â gadael i fyny. - Ar yr un pryd ag y mae angen buddugoliaeth arnoch chi, peidiwch â datgan gormod o fuddugoliaeth yn rhy fuan. Mae ystwyth yn ymwneud â dysgu o gamgymeriadau ac ail-gyfaddasu. Daliwch ati i wthio ymlaen, oherwydd pan fyddwch chi'n tynnu'ch troed oddi ar y nwy, dyna pryd y bydd gwrthiant diwylliannol a gwleidyddol yn codi. Gwnewch amser ar gyfer eich mentrau rhwydwaith. Cadwch ato, ni waeth faint o waith prysur arferol.
 8. Ymgorfforwch y newidiadau a'r gwersi a ddysgwyd yn niwylliant y busnes cyfan. - Dyma sut y gall y rhwydwaith ystwyth lywio'r hierarchaeth. Pan fyddwch chi'n dod o hyd i ffyrdd gwell o wneud rhywbeth neu gyfleoedd newydd i fynd ar eu trywydd, gweithiwch nhw i'r ochr “arall”.

Tri Peth Arweiniol i'w Cadw mewn Meddwl

Nid yn unig y mae wyth cam Kotter yn allweddol i lwyddiant, ond mae'n rhoi tair egwyddor arweiniol i'w cadw mewn cof.

 1. Nid yw'r wyth cam yn ddilyniannol. Model yw'r camau hyn, nid proses na gweithdrefn - siâp, nid dilyniant trefnus. Fe ddylen nhw i gyd ddigwydd, ond does dim rhaid iddyn nhw ddigwydd mewn unrhyw drefn benodol. Peidiwch â cholli stêm gan boeni gormod am drefn.
 2. Rhaid i'r rhwydwaith ystwyth fod yn fyddin wirfoddol. Bydd tua 10% o'r gweithlu yn ddigonol, cyhyd â bod y bobl yn y rhwydwaith eisiau bod yno. Peidiwch â bod yn gyfyngedig nac yn agos at gymryd rhan, ond hefyd peidiwch â cheisio recriwtio pobl sydd â meddwl strwythurol 100%, oherwydd ni fyddant yn mwynhau bod yno ac ni fyddant yn gweld ei werth. Fel y dywed Kotter, “Nid yw'r fyddin wirfoddolwyr yn griw o riddfannau sy'n cyflawni archebion o'r pres. Mae ei aelodau yn arweinwyr newid sy'n dod ag egni, ymrwymiad a brwdfrydedd."
 3. Rhaid i'r grŵp ystwyth hwn weithio gyda phobl sy'n gweithio o fewn yr hierarchaeth, ond rhaid iddynt gynnal rhwydwaith ar gyfer hyblygrwydd ac ystwythder. Mae'r rhwydwaith fel system solar gyda chlymblaid arweiniol yn y ganolfan a mentrau ac is-fentrau sy'n dod at ei gilydd ac yn chwalu yn ôl yr angen. Ni ellir ystyried y rhwydwaith fel “gweithrediad twyllodrus” neu mae'n anochel y bydd yr hierarchaeth yn ei falu.

Mae ystwyth yn ymwneud ag arweinyddiaeth, nid mwy o reolaeth

Mae Agile yn gêm o ailhyfforddi'r gweithle modern i gael gwell gweledigaeth, cyfle, ymateb, ymholi, chwilfrydedd, gweithredu a dathlu wedi'i ysbrydoli. NID yw'n rheoli prosiect, adolygiadau cyllidebol, adrodd, cadwyni gorchymyn, iawndal nac atebolrwydd i strategaeth all-gynnwys Mad Men. Mae'n ddwy system mewn UN sefydliad sy'n ategu - nid yn ddyblyg - ei gilydd. Yn ddelfrydol, gall gweithwyr sy'n ffynnu yn y rhwydwaith ystwyth ddod â'r egni newydd hwnnw i'r hierarchaeth hefyd.

Gall yr hyn sy'n dechrau fel rholio llygaid ddod yn agoriad llygad - os ydych chi'n gadael iddo

agoriad ystwyth-llygadAr y dechrau, gall y rhwydwaith ystwyth newydd deimlo fel un ymarfer ymgysylltu â gweithwyr mawr, meddal, gwichlyd. Mae hynny'n iawn! Mae'n esblygu. Nid yw'n newid sydyn na dramatig. Fel ymarferion adeiladu tîm, mae'n cymryd lefel benodol o gysur ac ymddiriedaeth a ddatblygwyd dros amser.

Daliwch ati. Cadwch y grisiau yn fach. Cyfathrebu'r buddugoliaethau o'r dechrau. Rhowch eich traed oddi tanoch tra'ch bod chi'n gwerthu'r rhwydwaith ystwyth i'r hierarchaeth bresennol. Os gwnewch hyn i gyd, bydd gwerth y busnes yn dod i'r amlwg cyn y gall yr hierarchaeth ei ddiswyddo fel rhywbeth gwirion, gwahanol, gwastraff amser, neu beth bynnag arall sy'n peri pryder fel rheol, sy'n dod allan o'r 90% i ysbeilio’r 10%.
Heddiw wast o amser yn arwain at syniad gwych yfory. Nid yw gwaith ystwyth - fel creadigrwydd ei hun - yn gêm o gyfraddau llwyddiant 95% - neu well. Pe bai, yna byddai pawb yn ei wneud.

Ac ni fyddai unrhyw gyfle, pe bai pawb yn ei wneud.

Archebwch y Llyfr

Tyfu i fyny yn gyflym. Pam nad yw Marchnata Hyblyg a Busnes yn Berthnasol Yn Unig ond Yn Angenrheidiol.

llyfr marchnata-ystwyth

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.