Pum Awgrym Da ar gyfer Asiantaethau sy'n Edrych i Adeiladu Ffrydiau Refeniw Newydd mewn Argyfwng

Awgrymiadau Argyfwng Asiantaeth

Gyda thimau marchnata yn gorfod pwyso a seibio ac ailddiffinio eu strategaethau ar gyfer 2020, mae'n deg dweud y bu cryn anhrefn a dryswch yn y diwydiant.

Mae'r her graidd yn aros yr un fath. Sut ydych chi'n cysylltu â phobl i gadw teyrngarwch a chaffael cwsmeriaid newydd? Yr hyn sydd wedi newid yn llwyr, fodd bynnag, yw'r ffyrdd a'r modd i'w cyrraedd.

Mae hyn yn creu cyfle i gwmnïau sy'n ddigon ystwyth fanteisio. Dyma bum awgrym i'r rhai sy'n edrych i golyn yng ngoleuni'r pandemig coronafirws.

Tip 1: Meddylfryd Staff Set

Mae'n beth da cael uchelgeisiau mawreddog ar frig y sefydliad, ond mae'n rhaid i'r rhain gael eu bwydo i lawr trwy'r gweithlu i annog yr holl staff i rannu gweledigaeth newydd y cwmni. Mae wedi bod yn amser cleisio i weithwyr, felly mae'n hollbwysig sicrhau eu bod yn deall pam mae'r cwmni'n addasu ei brosesau. Bydd hyn yn grymuso staff i sylwi ar gyfleoedd trwy'r sylfaen cleientiaid, gan greu refeniw newydd i'r asiantaeth.

Tip 2: Datrys Problemau Creadigol

Mae hyn yn rhywbeth y bydd holl bersonél yr asiantaeth yn neidio arno. Mae ymgyrchoedd creadigol da i gyd yn ymwneud â datrys problemau - ac anaml y mae busnesau wedi wynebu heriau mwy nag y maent ar hyn o bryd. Mae'r gallu i weld pethau mewn ffordd wahanol a chyflwyno syniadau newydd yn un o'r prif genadaethau ar gyfer asiantaethau creadigol, ac ni fu hynny erioed yn bwysicach.

Tip 3: Ail-ddefnyddio Cynnwys

Mae cyllidebau, mewn llawer o achosion, yn debygol o gael eu hymestyn am weddill y flwyddyn ariannol o leiaf. Mewn rhai achosion, efallai bod buddsoddiad sylweddol mewn pethau fel cynadleddau ac arddangosfeydd wedi cael ei wastraffu, mewn eraill, rhaid ei ailddosbarthu'n gyflym i gynnal momentwm. Mae symud hyn i amgylchedd digidol yn dod gyda'i fanteision, sef ailddefnyddio cynnwys. Bydd cynnal sesiynau digidol fel digwyddiadau ar-lein neu weminarau yn darparu llif o gynnwys y gellir ei ddefnyddio dro ar ôl tro. Trwy fwydo cynnwys ar draws sawl sianel, bydd hyn yn meithrin gwir ymgyrchoedd aml-sianel.

Tip 4: Gwneud y Mundane, Cyffrous

Mae digwyddiadau digidol yn enghraifft wych o dacteg a all, wrth ruthro trwyddo, fod yn niweidiol i enw da brand. Efallai mai'r dybiaeth yw mai'r unig opsiwn yw trefnu gweminar di-flewyn-ar-dafod, er enghraifft, i'w gael o flaen cwsmeriaid. O ganlyniad, aberthir unrhyw fath o bersonoli neu greadigrwydd. Er bod cyswllt wyneb yn wyneb yn gyfyngedig, nid yw hynny'n golygu na ellir darparu profiad wedi'i bersonoli. Bydd meithrin meddylfryd creadigol yn dangos i gleientiaid eich bod yn gallu datrys materion o bwys, a fydd yn cadarnhau perthnasoedd ac yn sicrhau hirhoedledd.

Tip 5: Ewch o flaen cleientiaid

Ni fydd cwmni nad yw pandemig coronafirws wedi effeithio arno mewn rhyw ffordd. Heb amheuaeth, bydd siarad â chleientiaid a deall sut mae Covid-19 wedi effeithio ar eu strategaeth farchnata yn agor cyfoeth o gyfleoedd i gynnig cyfleoedd ychwanegol na fyddent erioed wedi'u hystyried hyd yn oed.

Rydym wedi gweld o lygad y ffynnon barodrwydd cleientiaid i gofleidio ffyrdd newydd o feddwl i ddatrys y problemau y maent yn eu hwynebu ar hyn o bryd. Trwy fabwysiadu dull ystwyth, creadigol o reoli asiantaethau, mae digon o gyfle i gadarnhau perthnasoedd cleientiaid ac ennill busnes newydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.