7 Cwestiynau i'w Gofyn i'ch Asiantaeth Cyn i Chi Arwyddo

7 Siopau Cludfwyd Allweddol o'n Gweminar Tactegau Creu Cynnwys

Rydyn ni wrth ein bodd yn gweithio gydag asiantaethau eraill. Mae ein harbenigedd mewn optimeiddio peiriannau chwilio a strategaethau cynnwys wedi bod yn adnodd i'n holl bartneriaid asiantaeth ac rydym yn parhau i dyfu'r gyfran honno o'n busnes. Rydym yn gweithio gyda llawer o bobl ddatblygu, dylunio a chysylltiadau cyhoeddus gwych a'r hyn sydd gennym yn gyffredin â phob un ohonynt yw ceisio canlyniadau busnes.

Heb ganlyniadau busnes, nid oes ots gan eich asiantaeth. Mae safle optimized na all drosi yn ddiwerth. Mae safle hardd na ellir ei ddarganfod yn ddiwerth. Mae ymchwil, dylunio ac ysgrifennu rydych chi'n talu'n drwm amdano na allwch ei ailgyflenwi yn ddiwerth (y tu hwnt i'r cyhoeddiad cychwynnol).

Rydyn ni'n cael ein synnu'n barhaus o nifer y cleientiaid sy'n dod atom ni sydd wedi gwario bron eu holl gyllideb ond nad ydyn nhw'n gwireddu canlyniadau. Y disgwyliad i ni yw cymryd pa bynnag arian sydd ar ôl a cheisio cael canlyniadau gydag ef. Ar adegau, ni allwn wneud iddo weithio.

Dyna pam mae ein model busnes ychydig yn unigryw yn y diwydiant. Rydym yn codi ymrwymiadau ffioedd gwastad ac yna'n gweithio yn ôl y canlyniadau. Mae'r rhan fwyaf o'n cleientiaid yn gwario cost un gweithiwr, ond mae ein tîm a phob un o'n partneriaid yn gweithio i sicrhau y ceir canlyniadau busnes mesuradwy.

Cyn i chi arwyddo'ch contract nesaf gydag asiantaeth, byddem yn eich annog i ofyn y cwestiynau canlynol:

  1. Pa gleientiaid eraill maen nhw wedi gweithio gyda nhw yn eich diwydiant? Efallai eich bod chi'n meddwl fy mod i'n gofyn am wrthdaro a allai godi, ond nid dyna'r unig reswm. Mae ein asiantaeth yn parhau i gael llwyddiant anhygoel gyda chwmnïau sy'n gysylltiedig â thechnoleg marchnata ond rydym wedi cwympo'n fflat gyda rhai cwmnïau cynnyrch B2C. Am y rheswm hwnnw, rydym yn canolbwyntio ar un segment ac mae unrhyw un sydd eisiau gweithio gyda ni y tu allan i'r segment hwnnw yn wybodus i sicrhau y gallwn fodloni eu disgwyliadau.
  2. Pwy sy'n berchen ar y ffeiliau ffynhonnell? Yn aml, hon yw'r broblem fwyaf yr ydym yn rhedeg iddi. Bydd yr asiantaeth yn dylunio beth bynnag sydd ei angen arnoch ond maen nhw'n cadw perchnogaeth a rheolaeth dros yr holl ffeiliau ffynhonnell. Ydych chi am ailgyflenwi'r gwaith? Mae'n rhaid i chi ofyn i'r asiantaeth. Ydych chi am adael yr asiantaeth? Yna mae'n rhaid i chi ddechrau popeth eto. Rhwystredig iawn. Nid dal eich busnes yn wystlon yw sut rydych chi'n tyfu eich busnes.
  3. Beth sy'n digwydd pan na fydd yn gweithio? Mae pob asiantaeth yn hyrwyddo'r gwaith gwych maen nhw'n ei wneud ond nid ydyn nhw'n siarad â'r methiannau yn aml. Rydyn ni wedi cael ein siâr hefyd. Y cwestiwn yw beth sy'n digwydd nesaf. Os ydych chi'n gweithio ar ddalfa, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu popeth eto gyda'r asiantaeth bresennol neu un newydd i geisio cael yr hyn sydd ei angen arnoch chi. Rydym yn gweithio ffi wastad fel bod y pwysau arnom i gyflawni. Ac mewn senario waethaf, mae ein cleientiaid hefyd yn gwybod sut rydyn ni'n dod â'n hymrwymiadau i ben cyn iddyn nhw arwyddo erioed (rydyn ni'n gwneud trosiant llawn o strategaeth, adrodd, dogfennaeth ac asedau).
  4. Beth sydd wedi'i gynnwys, beth sy'n ychwanegol? Mae faint o gwmnïau sy'n lansio gwefannau neu strategaethau yn unig yn fy synnu i ddarganfod nad yw'r prosiect wedi'i optimeiddio ar gyfer chwilio na symudol. Wrth gael ei herio, mae'r asiantaeth yn ymateb, “Ni ofynasoch am hynny.” Huh? Wyt ti o ddifri? Os yw'ch asiantaeth yn edrych am eich cleientiaid, rydych chi'n mynd i fynnu gwneud popeth i sicrhau'r canlyniadau busnes gorau posibl.
  5. Sut ydyn ni'n rheoli perchnogaeth? Mae'n iawn os oes gennych asiantaeth yn prynu parthau, cynnal, themâu, neu ffotograffiaeth stoc ... ond pwy sy'n berchen arnynt? Nid oes unrhyw beth gwaeth nag asiantaeth yn mynd yn anymatebol ac yn cerdded i ffwrdd â'ch parth (ydy, mae'n dal i ddigwydd). Gwnewch yn siŵr bod gennych chi gytundeb Ironclad ar waith mai eich perchnogaeth chi yw unrhyw berchnogaeth. Dyma pam rydyn ni'n aml yn cael cerdyn credyd gan ein cleientiaid ac yn prynu gwasanaethau yn eu henw. Mae cael cyfeiriad e-bost grŵp lle gallwch ychwanegu / dileu eich asiantaeth yn ffordd wych o reoli'r cyfrifon hynny lle na fyddwch byth yn eu colli.
  6. Pa offer maen nhw'n eu defnyddio? Er ein bod ni wedi labelu rhai platfformau i'n cleientiaid yn breifat, rydyn ni'n dal i fod yn agored ac yn onest gyda nhw ar yr offer rydyn ni'n eu defnyddio. Mantais bod yn asiantaeth yw y gallwn brynu trwyddedau menter ar feddalwedd a ddefnyddiwn ar gyfer sawl cleient. Yn unig, ni fyddai ein cleientiaid yn gallu eu fforddio ond gyda'n gilydd gallwn ddarparu mynediad iddynt. Mae hyn nid yn unig yn rhoi dealltwriaeth i'n cleientiaid o'r gwerth rydyn ni'n ei ddisgleirio, ond mae hefyd yn gadael iddyn nhw weld drostyn nhw eu hunain ansawdd ac enw da'r offer rydyn ni'n eu defnyddio.
  7. Sut arall y gallant eich helpu chi? Yn iawn - rydw i wedi bod yn negyddol hyd yn hyn felly gadewch i ni fod yn bositif. Byddech chi'n synnu weithiau at yr ystod eang o dalentau a phrosiectau o dan wregys asiantaeth. Ein bai ni ein hunain ydyw, ond weithiau rydyn ni'n darganfod bod ein cleient presennol newydd logi adnodd arall ar gyfer gwaith y gallem fod wedi'i gwblhau ar eu cyfer. Does dim byd mwy rhwystredig! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyfathrebu â'ch asiantaethau ar y gwaith gwych maen nhw'n ei wneud a rhai o'r meysydd ffocws eraill sydd ganddyn nhw arbenigedd. Gan fod gennych berthynas eisoes, mae ychwanegu at wasanaethau a phrosiectau eraill yn aml yn llawer haws na dechrau o'r newydd gydag adnodd newydd.

Fe wnaethon ni rannu ffeithlun doniol ychydig yn ôl ar yr weithiau perthnasoedd cleientiaid ymosodol y mae asiantaethau'n mynd i mewn iddynt. Ond gall y cam-drin ddigwydd ar ddau ben unrhyw berthynas ac mae'n hanfodol nad ydych chi'n cael eich cam-drin gan eich asiantaeth. Nid yn unig y gall eich strategaethau ddioddef, ond fe allech chi golli'ch cyllideb hefyd.

Mae'n debyg y gallai hyn i gyd gael ei grynhoi mewn un cwestiwn. A yw'ch asiantaeth yn gweithio i sicrhau canlyniadau eich busnes neu eu busnes hwy? Rydyn ni'n credu pan fydd ein cleientiaid yn elwa, felly rydyn ni hefyd ... felly dyna ein blaenoriaeth bob amser.

Un sylw

  1. 1

    Felly mae'n 2am Diolchgarwch a na, nid wyf wedi treulio'r nos yn e-bostio ty's at bawb yr wyf yn ddiolchgar amdanynt er fy mod yn gwneud hynny mewn gweddi. Rwy'n dal i lanhau e-bost fel gang 1 dyn yn adeiladu nonprofit gyda gwefan, gobeithio, wedi'i lansio yn gynnar yn y flwyddyn newydd hon. Mae fy sylw yma i Doug yn ddiolch cyhoeddus, ei swydd bresennol yn adlewyrchu uniondeb, cod moeseg a thryloywder y cefais fy nenu gyntaf sawl blwyddyn pan wnaeth y ddau ohonom gefnogi “Indiana Llai” cyn i Facebook godi. Fe wnaeth ymddeoliad cynnar gorfodol ac adferiad o drawiad ar y galon fy arwain i mewn i'm pennod olaf gyda Duw, fy enaid, bridiwr Havanese, 10 pwys wedi ymddeol, Nawdd Cymdeithasol a chyfrifiadur sy'n dwyn mwy o filltiroedd na fy nghodi. Fi yw'r nerd diarhebol ond yn fuan iawn ni fyddai eBay yn yrfa newydd ond eto roedd profiadau bywyd yn hoffi i mi eFasnach, yn debyg iawn eto i arwain Siambr Fasnach a gweithio gyda pherchnogion busnes ond wedi'i gyfyngu i ddim ond dan berchnogaeth annibynnol ac yn Indiana. Wrth i'm prosiect ddod yn angerdd, gwnaeth fy hoffter a'm parch Douglas Karr trwy ei bostiadau cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â'i flogiau. Nid yw'n ymwybodol nad oedd ei arbenigedd proffesiynol mor atyniad iddo ag y mae Doug y person. Yn eironig bod nerd cyfrifiadurol cyflawn yn dod o hyd i berthynas o'r fath â Geeker medrus a chlodwiw, mae rhywun rydych chi'n aml yn teimlo ei fod wedi bod yn ffrind a mentor gydol oes wrth sylweddoli bod siarad wyneb yn wyneb wedi digwydd ddwywaith yn unig dros y blynyddoedd hyn. Ydy, mae mewn cnawd fel sut rydw i'n dod o hyd iddo ar-lein gyda'i flogiau a'i bersona cyfryngau cymdeithasol felly nid oes angen ei weld yn amlach i deimlo'n sicr mai ef yw'r fargen go iawn. Rydym yn rhannu llawer o hoff a chas bethau ond eto rydym wedi anghytuno'n agored weithiau; (cofiwch fy mod yn berchennog cyfrifiadur heb gyfaddefiad heb wybodaeth felly nid yw hynny'n faromedr teg,) ond mae ein safbwyntiau crefyddol, moesol, cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol yn aml wedi'u halinio'n agos ac yn ffurfio'r ymddiriedolaeth ar gyfer derbyn ei farn a'i arweiniad proffesiynol. Mae'n Diolchgarwch ac unwaith eto mae gweld y tryloywder hwn o fewn y blog yn dod â mi i rannu llithrydd o ddiolch personol i chi ac i chi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.