Llwyfannau CRM a DataE-Fasnach a ManwerthuMarchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Y Tu Hwnt i Demograffeg: Mathau o Segmentu Cynulleidfa Uwch sy'n Gyrru Ymgysylltiad Mesuradwy

Diolch pa bynnag guru rydych chi'n credu ynddo ar gyfer Awtomeiddio Marchnata, a'r llac y mae'n ei roi i farchnatwyr. Yn fwyaf cyffredin, rydym yn defnyddio Awtomeiddio Marchnata ar gyfer ymgysylltu a meithrin arweinwyr. Gellir cyflawni hyn gydag ymgyrchoedd diferu, a hysbysu ymddygiad-sbarduno iddynt weithredu. Mae Mail Merge yn nodwedd arall a anfonir gan y nefoedd. Mae'r cyfle i gynnwys enw pob derbynnydd sengl yn y pwnc a llinell gyntaf eich e-bost yn drawsnewidiad-clincher dim-methu…

Neu a ydyw?

Nid y gwir yn unig yw Awtomeiddio Marchnata Gall ewch lawer ymhellach; mae hefyd ei fod anghenion i fynd lawer ymhellach. Rydych chi wedi eu galw wrth eu henw cyntaf, ond mae gweddill eich e-bost yn humdrum, wedi bod-yno-hynny, ac nid yw'n bersonol o gwbl. Mae cynnwys mwy unigryw yn gofyn am fwy. Yn benodol, mae'n gofyn am segmentu penodol, y tu hwnt i ddemograffeg, i adnabod cwsmeriaid, deall yr hyn maen nhw ei eisiau, a siarad yn uniongyrchol â'u hanghenion.

Mae Segmentu Marchnata yn Mynd y Tu Hwnt i Demograffeg

Segmentu Cynulleidfa yn ddim byd newydd. Ysywaeth, nid yw mor newydd ei fod bellach yr isafswm moel; a ddisgwylir gan dimau marchnata mewn unrhyw ddiwydiant. Mae'n cynnwys gwahanu a grwpio cynulleidfa farchnata busnes yn is-grwpiau, yn seiliedig ar y gwahanol nodweddion sydd ganddynt a'r priodoleddau y maent yn eu rhannu. Rydych chi eisoes yn gwybod beth ydyw, mae pawb wrthi. Mae'n gweithio ac mae'r ystadegau'n siarad drostynt eu hunain.

Mae 76% o ddefnyddwyr yn disgwyl i fusnes fod yn ymwybodol o'u dewisiadau.

Salesforce

Demograffeg yw'r ffurf wreiddiol, fwyaf cyffredin o segmentu cynulleidfa. Pam na fydden nhw? Maent yn gwahanu gwahanol bobl ar sail eu priodoleddau craidd fel oedran, lleoliad a rhyw, i enwi ond ychydig. Ond heddiw, nid dyma segmentu popeth a diwedd y cyfan. Nid yw'n ddigon cyffredinoli a gwahanu yn seiliedig ar rywbeth mor ddibwys ag o ble maen nhw'n dod neu pa mor hen ydyn nhw. Nid yw hyn yn arwain at bersonoli, mae'n waith dyfalu addysgedig. Mae eich cwsmeriaid yn haeddu gwell.

Mae eich busnes yn haeddu gwell. Mae personoli cynnwys allgymorth a marchnata yn briodol yn hanfodol i lwyddiant yn y dyfodol.

Math 1: Segmentu yn Seiliedig ar Seicograffeg

Lle mae pwyntiau data demograffig yn dweud wrthym sy'n yn prynu rhywbeth, dywed pwyntiau data seicograffig wrthym pam mae'r bobl hynny yn ei brynu. Gall unrhyw fusnes ddefnyddio data seicograffig i ragdybio cymhellion sy'n gyrru ymddygiadau prynu eu cynulleidfaoedd. Mae cwmnïau sy'n cynnal y math hwn o ymchwil amlaf yn edrych i mewn i gwsmeriaid gwerthoedd, ffyrdd o fyw, statws dosbarth, barn, credoau, ac gweithgareddau bob dydd.

Proffil Demograffig

 • Gwryw
 • 25 30 i
 • Sengl
 • Dim Plant
 • Incwm ~ $ 25,000
 • Yn byw yn y ddinas

Proffil Seicograffig

 • cymdeithasol
 • Gofalu am Ymddangosiad
 • Beiciwr a Phêl-droediwr Keen
 • Digon o Amser Sbâr
 • Gweithiwr Proffesiynol Ifanc; Gyrfa Gyrfa
 • Yn mwynhau Gwyliau

Mae seicograffig yn caniatáu i farchnatwyr droi personoli eu hallgymorth gan gwpl o riciau. Mae data glân, defnyddiol sydd wedi'i segmentu'n gyfartal yn eu galluogi i siarad yn iaith eu cwsmer ar lefel emosiynol, i ddeall yn llawn sut mae cynnyrch yn gweithio iddynt ac yn cael eu defnyddio ganddynt, ac i ganolbwyntio ar y nodweddion sy'n apelio fwyaf atynt. Mae'n rhoi gwell syniad iddynt o ble mae cynnyrch yn ffitio i'w bywydau, gan eu grymuso i hogi eu negeseuon tuag at hyn.

Sut? Mae segmentu seicograffig yn gofyn am ddadansoddiad o wahanol ymddygiadau cynulleidfa cyn eu rhannu. Mae'n defnyddio ymchwil ansoddol a gynhaliwyd trwy adnoddau gwirfoddol fel arolygon, cyfweliadau a chwisiau i ddatgelu pwyntiau data penodol eraill am bob cyfranogwr. Gall y cwestiynau gwmpasu unrhyw faint o bynciau sy'n ddibynnol ar ddiwydiant. Er enghraifft, mae cwmnïau B2B yn tueddu i ganolbwyntio ar swyddi i'w gwneud a chwestiynau datblygu cwsmeriaid. Mae'r llinellau cwestiwn hyn yn helpu i egluro sut i ffitio cynnyrch yng ngwaith beunyddiol Proffil Cwsmer Delfrydol (ICP), a sut y gall eu cynnyrch gyflymu canlyniadau.

Cofiwch. Mae yna linell dda rhwng personoli manwl gywir a thorri preifatrwydd yn llwyr. Yn amlwg, dim ond gyda chaniatâd y dylech chi erioed gasglu data defnyddiwr, ond dylech hefyd sicrhau nad yw'r hyn rydych chi'n ei ofyn ganddyn nhw yn rhy bersonol ac ymledol. Am y rheswm hwn, gall fod yn heriol cael gafael ar ddata seicograffig. Syniad da yw cynnig cynnwys freemium defnyddiol, defnyddiol, diddordeb-benodol yn gyfnewid am eu cydweithrediad, neu fynediad cynnar unigryw i gynnyrch neu swyddogaeth a ddatblygwyd yn ddiweddar.

Math 2: Segmentu yn Seiliedig ar Werth I Gwsmer

Mae segmentu ar sail diddordeb yn edrych yn benodol ar y math o gynnwys y mae cwsmeriaid yn ei ragweld, ei arwain, a'r cwsmeriaid presennol. Mae ei segmentiad wedi'i gynllunio'n benodol i wthio'r defnyddwyr hynny ymhellach i lawr y twndis, trwy gynnig dim byd ond gwerth ac arbenigedd wrth iddynt chwilio am eu cynnyrch. Er enghraifft, pe bai un o'n rhagolygon wedi cofrestru ar ein rhestr bostio oherwydd eu bod wedi lawrlwytho ein eLyfr e-bost oer, yna gallwn eu rhoi mewn grŵp o bobl sydd â diddordeb mewn e-bostio oer.

Nid yw'r ffaith bod gobaith yn darllen eich cynnwys yn golygu eu bod yn mynd i brynu'ch cynnyrch.

Mae'r datganiad uchod yn wir iawn. Ond mae'r holl broses o werthu ar sail gwerth yn seiliedig ar ddeall ac atgyfnerthu'r rhesymau pam mae fy nghynnyrch yn ddefnyddiol i obaith. Os nodaf eu bod yn lawrlwytho fy nghanllawiau e-bostio oer, yna mae'n debyg y bydd ganddynt ddiddordeb mewn cynnwys e-bost mwy oer fel fy mhostiadau blog llinell pwnc; fy llwybr cerdded 'sut i ddod o hyd i unrhyw gyfeiriad e-bost'. 

Yn y pen draw, gall marchnatwyr raddfa'r allgymorth hwn a gwthio'r rhagolygon ymhellach i lawr y twndis ymhellach trwy gynnig arddangosiad o'u cynnyrch dan arweiniad gwerthiant. Eu gwobr yw allbwn delweddadwy, hydrin a gafwyd o'u mewnbwn. Wrth symud ymlaen, gallant anfon e-byst torfol ar raddfa, cyn dadansoddi eu perfformiad a gwneud y gorau o'u perfformiad i gael cyfraddau ateb gwell.

Math 3: Segmentu yn Seiliedig ar Werth I Fusnes

Mae segmentu ar sail gwerth yn strategaeth segmentu sy'n gosod rhagolygon, arweinwyr a chwsmeriaid mewn grwpiau yn seiliedig ar faint o werth y gallant ei ddarparu i fusnes. Fel rheol, ni fyddwn yn ystyried hon yn dechneg segmentu arbennig sy'n gyrru personoli. Ond, ar ôl yr hyn y mae'r pandemig wedi'i wneud i fyd busnes, mae ar fin bod y gwahaniaeth rhwng segmentu effeithiol ac aneffeithiol wrth symud ymlaen.

Daeth pŵer prynu yn unig so yn anrhagweladwy. Y ffordd y pandemig a'i gloeon dilynol effeithio ar wahanol fusnesau mewn gwahanol ddiwydiannau yn gwbl anghyson. Er enghraifft, mae'r rhan fwyaf o allfeydd eFasnach wedi ffynnu, ond mae cwmnïau teithio wedi cael eu dwyn i'w gliniau. Mae angen i fusnesau gwerthu gydnabod hyn a dod ar ben hynny, gan segmentu eu cwsmeriaid yn seiliedig ar sut yr effeithiwyd arnynt. Yna, gallant gynnig cynnwys a chynigion personol, empathi i helpu eu cwsmeriaid.

Sut? Mae angen i fusnesau gyflogi profiad sgyrsiol i gwsmeriaid. Peidiwch ag eistedd ac aros am gais canslo; estyn allan i'ch cwsmeriaid gydag unrhyw gwestiynau trafodion neu leiniau gwerthu a allai fod yn berthnasol iddynt. Dangos pryder, empathi, cymrodoriaeth, ac awydd diffuant i'w helpu yn eu hamser angen. Arhoswch un cam ar y blaen, ac ni fyddwch ar ei hôl hi.

Rhowch gwmnïau mewn cromfachau yn seiliedig ar ba mor galed maen nhw wedi taro. Os ydyn nhw wedi dioddef, gallen nhw fod yn fwy tueddol o fanteisio ar gynigion disgownt. Os ydyn nhw'n ffynnu, gallen nhw fod yn barod ar gyfer cynyddu cynhyrchion tebyg.

Math 4: Segmentu yn Seiliedig ar Ymgysylltu

Y wers olaf yn ein Segmentu Uwch dosbarth i gael cylch cynulleidfa yn seiliedig ar sut mae'n ymgysylltu â brand. Mae'n is-set o segmentu seicograffig, ac mae'n ystyried sut mae rhagolygon, arweinwyr, a chwsmeriaid presennol yn ymgysylltu â brand ar draws sbectrwm o lwyfannau. Mae'n gyfryngau cymdeithasol, mae'n gyfraddau agored, mae'n gliciau drwodd, a dyna pa ddyfeisiau penodol maen nhw'n eu defnyddio i ddefnyddio eu cynnwys.

Mae tri phrif ffactor yn sbarduno ymgysylltiad: 
Perthnasedd, Amledd, Galwad i Weithredu.

Os ydych chi eisoes yn gwybod nad yw'ch gobaith yn agor eich e-byst, nid oes angen gwastraffu amser trwy anfon saith e-bost dilynol arall atynt. I'r gwrthwyneb, efallai y byddwch chi'n sylwi bod gobaith yn agor eich e-byst yn rheolaidd ond nad yw'n ymateb. Gall fod yn werth eu rhoi mewn grŵp ymgysylltu uchel sy'n agored i gamau dilynol neu a allai fod angen llinell allgymorth wahanol.

Personoli yw profi A / B o linellau pwnc i ddod o hyd i'r un cywir sy'n datgloi eu hagor. Mae ei gynigion wedi'u teilwra'n arbennig yn y llinellau pwnc hynny i gynyddu eu hymgysylltiad a'u siawns o drosi. Mae'n anfon allgymorth e-bost ar yr amser gorau posibl iddynt ei agor. Mae'n ei anfon y nifer cywir o weithiau, felly nid ydych chi'n gorlethu nac yn tanseilio'ch derbynnydd.

Sut? Gellir gwneud segmentau ymgysylltu yn seiliedig ar ganlyniadau olrhain e-bost yn olrhain pob rhyngweithio. Fel arfer, mae hyn yn cynnwys cyflogi meddalwedd sy'n mewnosod picseli olrhain bach mewn e-byst. Pan agorir y picseli olrhain hyn, mae'n anfon cais i'w lawrlwytho i weinyddion y cleient olrhain. Mae hyn yn cael ei gyfrif fel a golygfa. O hynny, gall defnyddwyr weld pwy, pryd, a pha ddyfais y mae eu cynnwys wedi'i agor arno.

Cofiwch. Nid wyf ond yn cyfeirio'n benodol at e-bost yn yr enghraifft hon oherwydd dyna pam mae fy arbenigol yn gorwedd. E-bost yw'r math mwyaf traddodiadol o allgymorth marchnata, yn sicr. Wrth i ni gamu i'r flwyddyn newydd, rydyn ni'n gweld mwy a mwy o lwyfannau yn dod i'r llwyfan, fel sgyrsiau byw, cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau cymunedol mewnol. Rhaid inni olrhain y rhyngweithiadau hyn hefyd a chynnal profiad wedi'i bersonoli ar draws pob un o'r gwahanol sianeli hynny.

Mae cylchraniad y gynulleidfa yn mynd ymhell y tu hwnt i ddemograffeg. Mae'n edrych ar gymhellion a sefyllfaoedd prynwyr. Mae'n edrych i mewn i'r hyn maen nhw ei eisiau felly gallwch chi roi'r hyn maen nhw ei eisiau iddyn nhw. Dyma'r allwedd i dwf heddiw.

Felly gadewch i ni dyfu.

George Rowlands

George yw Arweinydd y Strategaeth Cynnwys yn CRM NetHunt. Ysgrifennu yw ei beth. Mae'n tynnu sylw at ddiwydiannau technoleg a B2B, gan gwmpasu ystod o bynciau o gynhyrchiant i strategaethau gwerthu a chysylltiadau â chwsmeriaid. Mae'n pontio'r bwlch rhwng data a chynnwys creadigol â fflêr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol