Pam fod prynwyr yn cael eu llethu gan Bersonoli E-Fasnach B2B (A Sut I'w Atgyweirio)

Mae Prynwyr Yn Cael Eu Llethu Gan Bersonoli E-Fasnach B2B

Mae profiad y cwsmer wedi bod yn brif flaenoriaeth ar gyfer, ac yn parhau i fod felly B2B busnesau ar eu taith tuag at drawsnewid digidol. Fel rhan o'r newid hwn tuag at ddigidol, mae sefydliadau B2B yn wynebu her gymhleth: yr angen i sicrhau cysondeb ac ansawdd ar draws y profiadau prynu ar-lein ac all-lein. Ac eto, er gwaethaf ymdrechion gorau sefydliadau a buddsoddiadau sylweddol mewn digidol ac e-fasnach, mae eu prynwyr ar-lein yn creu llai o argraff ar y prynwyr eu hunain.

Yn ôl data diweddar gan Sapio Research ar brynu B2B, mae bron i 20% o brynwyr B2B heddiw yn teimlo bod profiadau'r cwsmer maen nhw'n eu cael ar-lein yn israddol i'r rhai maen nhw'n eu cael oddi ar-lein.

2022 Adroddiad Prynwr B2B, Grym Prynu Perthynas yn y Byd Ar-lein B2B Esblygol

Yr adroddiad, a gomisiynwyd gan Masnach Sana, yn archwilio cyflwr profiadau prynwyr B2B trwy lens y ffynhonnell fwyaf gwybodus a dibynadwy: y prynwyr eu hunain. Ymhlith y canfyddiadau mwyaf beirniadol? Dim ond 1 o bob 4 prynwr sy'n teimlo'n hyderus bod sefydliadau bob amser yn cynnig gwybodaeth gywir ar draws sianeli ar-lein ac all-lein eu cyflenwyr. Ac os yw'r pwyntiau data hynny'n siarad ag unrhyw beth, mae gan y gofod B2B lawer o le i dyfu yng ngolwg ei gwsmeriaid ei hun.

Felly, sut olwg sydd ar realiti prynu B2B o safbwynt y prynwyr?

Heddiw mae prynwyr B2B yn gwneud dros 428 o bryniannau beirniadol busnes bob dydd, gan wario $ 3 miliwn y flwyddyn ar gyfartaledd ar-lein. Mae'r mwyafrif ohonynt yn troi at safle e-fasnach cyflenwr fel y sianel o ddewis wrth osod yr archebion hyn. Yn anffodus, fodd bynnag, mae 1 o bob 5 o'r prynwyr hyn yn wynebu gwallau archeb bob amser maent yn prynu (gan nodi data anghywir, fel rhestr eiddo anghywir, cynnyrch, llongau, a gwybodaeth brisio), fel y prif rwystr. Mae cymaint â 94% yn nodi materion profiad cwsmer o ryw fath yn y broses brynu B2B. Yn fwyaf nodedig efallai, nododd prynwyr fwlch enfawr rhwng disgwyliadau a realiti o ran galluoedd personoli ar-lein yn B2B.

Gyda'r math hwn o brofiad ar-lein llwythog ffrithiant yn plagio cwsmeriaid B2B, daw'r cwestiwn amlwg wrth law: sut y gall sefydliadau frwydro yn erbyn y rhwystredigaeth hon ar ochr y prynwr? Ac, yn bwysig, beth yw cost Nodyn gwneud hynny?

Yn ystod pandemig byd-eang, gallai diffyg gweithredu gostio eu busnes i gwmnïau. Yn wynebu ffynnu neu oroesi, Pepco sicrhau datrysiad ERP ac e-fasnach integredig Sana Commerce, i lansio strategaeth mynd i'r farchnad newydd yn 2020. Sicrhaodd integreiddio e-fasnach ac ERP broses symlach a phrofiad prynwr di-dor B2B.

Roedd dull Sana-integredig ERP yn amhrisiadwy wrth helpu colyn Pepco o fod yn ddosbarthwr tanwydd, cyflenwadau diwydiannol a HVAC 30 oed i fod yn wneuthurwr beirniadol a dosbarthwr cynhyrchion y mae galw mawr amdanynt, fel glanweithydd dwylo trwy siop ar-lein.

Mae prynwyr B2B heddiw yn gwybod beth maen nhw ei eisiau. Maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n ei ddisgwyl. Ac maen nhw'n barod i gerdded i ffwrdd oddi wrth eu prif gyflenwyr hyd yn oed os nad ydyn nhw'n ei gael.

Mae 62% llethol o brynwyr B2B yn teimlo mai dim ond rhywfaint, ychydig iawn, neu, yw eu disgwyliadau o wefannau cyflenwyr ddim wedi cwrdd o gwbl. Nid yw'n syndod, o ganlyniad, bod 4 o bob 10 busnes B2B ar hyn o bryd yn wynebu gwrthwynebiad i'w sianel ar-lein gan gwsmeriaid. Ond pan ofynnir iddynt am y nodweddion, y swyddogaethau, a'r budd-daliadau i brynwyr do eisiau gweld o'u profiad e-fasnach B2B, roeddent yn glir ynghylch yr hyn y maent am ei newid, a sut y gall cyflenwyr wella eu cynnig ar-lein.

Mae hanner y prynwyr B2B a arolygwyd yn cytuno mai offrymau fel gwell ansawdd cynnyrch, gwell dibynadwyedd a mwy o ymddiriedaeth yn enw da cyflenwyr, prisiau cystadleuol a thelerau cyflenwi, a gwasanaeth cwsmeriaid o ansawdd uchel fyddai'r prif ffactorau sy'n eu harwain at brynu (ac ail-brynu) gan y prif gyflenwyr. Ymhlith y prynwyr B2B sy'n wynebu heriau personoli yn benodol, mae rhestr hir o ffactorau a fyddai'n gwarantu lefel prynwyr personoli mewn gwirionedd eisiau.

Yn ogystal â llywio symlach a til cyflym, mae prynwyr B2B eisiau gallu gweld argaeledd cynnyrch ar gyfer eitemau maent yn prynu'n rheolaidd. Maent eisiau gallu gweld a phrynu yn seiliedig ar eu telerau prisio, dychwelyd a dosbarthu penodol i gwsmeriaid, ac mae 28% hyd yn oed eisiau gallu rhyngweithio â chatbot sy'n gwybod hanes eu harcheb. Mae'n amlwg felly, nad rhwystredigaeth yn unig yw prynwyr B2B. Maen nhw'n mynnu'n well ac yn mynnu mwy. Yn ffodus, platfform ERP-integredig Sana Commerce, Cwmwl Masnach Sana, wedi'i gynllunio i symleiddio cymhlethdod prynu B2B: trosoli data ERP sefydliadau B2B (megis data cwsmeriaid, gwybodaeth am gynnyrch, a manylebau prisio) i bweru profiadau cwsmeriaid nodwedd a gwybodaeth-gyfoethog sy'n hawdd eu defnyddio, yn symlach, ac yn dibynadwy. 

Wrth i ni fynd i mewn i 2022, bydd sefydliadau sy'n lansio datrysiad e-fasnach B2B yn unig ac yn aros i'r archebion lifo i mewn, heb ffocws sefydlog ar brofiad y cwsmer, yn dysgu'n gyflym nad ydyn nhw'n gwneud digon. Bydd profiadau cyson ar-lein yn parhau i wthio prynwyr i ffwrdd yn hytrach na chaniatáu i'r sianel e-fasnach wasanaethu fel llif refeniw ychwanegol i fusnesau B2B ─ bygwth rhoi buddsoddiadau sylweddol mewn e-fasnach yn wastraff i sefydliadau sy'n methu â chael eu cwsmer ar-lein. profiad hyd at par, ac yn fuan.