Safoni Cyfeiriad 101: Manteision, Dulliau, ac Awgrymiadau

Safoni Cyfeiriad 101: Manteision, Dulliau, ac Awgrymiadau

Pryd oedd y tro diwethaf i chi ddarganfod bod pob cyfeiriad yn eich rhestr yn dilyn yr un fformat ac yn rhydd o wallau? Byth, iawn?

Er gwaethaf yr holl gamau y gall eich cwmni eu cymryd i leihau gwallau data, mae mynd i'r afael â materion ansawdd data - megis camsillafu, meysydd coll, neu fylchau arweiniol - oherwydd mewnbynnu data â llaw - yn anochel. Yn wir, yr Athro Raymond R. Panko yn ei papur cyhoeddedig amlygwyd y gall gwallau data taenlen yn enwedig mewn setiau data bach amrywio rhwng 18% a 40%.  

Er mwyn mynd i'r afael â'r broblem hon, gall safoni cyfeiriadau fod yn ateb gwych. Mae'r swydd hon yn amlygu sut y gall cwmnïau elwa o safoni data, a pha ddulliau ac awgrymiadau y dylent eu hystyried i sicrhau'r canlyniadau arfaethedig.

Beth yw Safoni Cyfeiriadau?

Safoni cyfeiriadau, neu normaleiddio cyfeiriadau, yw’r broses o nodi a fformatio cofnodion cyfeiriad yn unol â safonau gwasanaeth post cydnabyddedig fel y’u nodir mewn cronfa ddata awdurdodol fel un y Gwasanaeth Post yr Unol Daleithiau (USPS).

Nid yw'r rhan fwyaf o gyfeiriadau yn dilyn y safon USPS, sy'n diffinio cyfeiriad safonol fel cyfeiriad sydd wedi'i sillafu'n llawn, wedi'i dalfyrru gan ddefnyddio byrfoddau safonol y Gwasanaeth Post, neu fel y dangosir yn ffeil gyfredol y Gwasanaeth Post ZIP+4.

Safonau Cyfeiriadau Post

Mae safoni cyfeiriadau yn dod yn angen dybryd i gwmnïau sydd â chofnodion cyfeiriadau â fformatau anghyson neu amrywiol oherwydd bod manylion cyfeiriad coll (ee, codau ZIP+4 a ZIP+6) neu wallau atalnodi, casio, bylchiad a sillafu. Rhoddir enghraifft o hyn isod:

Cyfeiriadau post safonol

Fel y gwelir o'r tabl, mae gan yr holl fanylion cyfeiriad un gwall neu luosog ac nid oes yr un ohonynt yn bodloni canllawiau gofynnol yr USPS.

Cyfeiriad safoni ni ddylid ei gymysgu â pharu cyfeiriadau a dilysu cyfeiriadau. Er bod rhai tebyg, mae dilysu cyfeiriad yn ymwneud â gwirio a yw cofnod cyfeiriad yn cydymffurfio â chofnod cyfeiriad presennol yng nghronfa ddata USPS. Mae paru cyfeiriadau, ar y llaw arall, yn ymwneud â pharu dau ddata cyfeiriad tebyg i ganfod a yw'n cyfeirio at yr un endid ai peidio.

Manteision Safoni Cyfeiriadau

Ar wahân i'r rhesymau amlwg dros lanhau anomaleddau data, gall safoni cyfeiriadau ddarparu amrywiaeth o fanteision i gwmnïau. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Arbed amser yn dilysu cyfeiriadau: heb safoni cyfeiriadau, nid oes unrhyw ffordd i amau ​​​​a yw'r rhestr cyfeiriadau a ddefnyddiwyd ar gyfer yr ymgyrch post uniongyrchol yn gywir ai peidio oni bai bod y post yn cael ei ddychwelyd neu heb gael unrhyw ymateb. Trwy normaleiddio cyfeiriadau amrywiol, gellir arbed oriau gwaith sylweddol gan staff yn sifftio trwy gannoedd o gyfeiriadau postio i sicrhau cywirdeb.
 • Lleihau costau postio: Gall ymgyrchoedd post uniongyrchol arwain at gyfeiriadau anghywir neu anghywir a all greu problemau bilio a chludo mewn ymgyrchoedd post uniongyrchol. Gall safoni cyfeiriadau i wella cysondeb data leihau post a ddychwelir neu heb ei ddosbarthu, gan arwain at gyfraddau ymateb post uniongyrchol uwch.
 • Dileu cyfeiriadau dyblyg: gall fformatau a chyfeiriadau amrywiol gyda gwallau arwain at anfon dwywaith cymaint o negeseuon e-bost at gysylltiadau a all leihau boddhad cwsmeriaid a delwedd brand. Gall glanhau eich rhestrau cyfeiriadau helpu eich cwmni i arbed costau dosbarthu gwastraff.

Sut i Safoni Cyfeiriadau?

Dylai unrhyw weithgaredd normaleiddio cyfeiriad fodloni canllawiau USPS er mwyn iddo fod yn werth chweil. Gan ddefnyddio'r data a amlygwyd yn Nhabl 1, dyma sut y bydd data cyfeiriadau yn ymddangos wrth normaleiddio.

Cyn ac ar ôl safoni cyfeiriadau

Mae safoni cyfeiriadau yn cynnwys proses 4 cam. Mae hyn yn cynnwys:

 1. Cyfeiriadau mewnforio: casglu'r holl gyfeiriadau o ffynonellau data lluosog - megis taenlenni Excel, cronfeydd data SQL, ac ati - yn un ddalen.
 2. Data proffil i archwilio gwallau: cyflawni proffilio data gan ddefnyddio i ddeall cwmpas a math y gwallau sy'n bresennol yn eich rhestr cyfeiriadau. Gall gwneud hyn roi syniad bras i chi o'r meysydd problem posibl y mae angen eu trwsio cyn cyflawni unrhyw fath o safoni.  
 3. Gwallau glân i fodloni canllawiau USPS: Unwaith y bydd yr holl wallau wedi'u canfod, gallwch chi lanhau'r cyfeiriadau a'u safoni yn unol â chanllawiau USPS.
 4. Nodi a dileu cyfeiriadau dyblyg: i nodi unrhyw gyfeiriadau dyblyg, gallwch chwilio am gyfrif dwbl yn eich taenlen neu gronfa ddata neu ddefnyddio union neu paru niwlog i ddidynnu cofnodion.

Dulliau o Safoni Cyfeiriadau

Mae dau ddull gwahanol o normaleiddio cyfeiriadau yn eich rhestr. Mae'r rhain yn cynnwys:

Sgriptiau Llaw ac Offer

Gall defnyddwyr ddod o hyd i sgriptiau rhedeg ac ychwanegion â llaw i normaleiddio cyfeiriadau o lyfrgelloedd trwy amrywiol

 1. Ieithoedd rhaglennu: Gall Python, JavaScript, neu R eich galluogi i redeg paru cyfeiriadau niwlog i nodi cyfatebiadau cyfeiriad anfanwl a chymhwyso rheolau safoni wedi'u teilwra i weddu i'ch data cyfeiriad eich hun.
 2. Storfeydd codio: Mae GitHub yn darparu templedi cod a USPS API integreiddio y gallwch ei ddefnyddio i wirio a normaleiddio cyfeiriadau.  
 3. Rhyngwynebau Rhaglennu Cymwysiadau: Gwasanaethau trydydd parti y gellir eu hintegreiddio trwy API i ddosrannu, safoni, a dilysu cyfeiriadau post.
 4. Offer sy'n seiliedig ar Excel: Gall ychwanegion ac atebion fel YAddress, AddressDoctor Excel Plugin, neu excel VBA Master eich helpu i ddosrannu a safoni'ch cyfeiriadau o fewn eich setiau data.

Ychydig o fanteision dilyn y llwybr hwn yw ei fod yn rhad a gall fod yn gyflym i normaleiddio data ar gyfer setiau data bach. Fodd bynnag, gall defnyddio sgriptiau o'r fath ddisgyn y tu hwnt i ychydig filoedd o gofnodion ac felly nid ydynt yn addas ar gyfer setiau data mawr iawn neu'r rhai sydd wedi'u gwasgaru ar draws ffynonellau gwahanol.

Meddalwedd Dilysu Cyfeiriad

Gellir defnyddio meddalwedd gwirio a normaleiddio cyfeiriadau oddi ar y silff hefyd i normaleiddio data. Fel arfer, mae offer o'r fath yn cynnwys cydrannau dilysu cyfeiriadau penodol - megis cronfa ddata USPS integredig - ac mae ganddynt gydrannau proffilio a glanhau data y tu allan i'r bocs ynghyd ag algorithmau paru niwlog i safoni cyfeiriadau ar raddfa.

Mae hefyd yn bwysig bod gan y meddalwedd CASS ardystio o USPS ac yn cwrdd â’r trothwy cywirdeb gofynnol o ran:

 • Codio 5 digid - cymhwyso'r cod ZIP 5 digid sydd ar goll neu'n anghywir.
 • Codio ZIP+4 – cymhwyso'r cod 4 digid sydd ar goll neu'n anghywir.
 • Dangosydd Cyflenwi Preswyl (RDI) – penderfynu a yw cyfeiriad yn un preswyl neu fasnachol.
 • Dilysu Pwynt Cyflenwi (DPV) – penderfynu a oes modd danfon cyfeiriad i lawr i rif y gyfres neu’r fflat.
 • Llinell Teithio Gwell (eLOT) – rhif dilyniant sy'n nodi'r digwyddiad cyntaf o ddanfon a wnaed i'r ystod ychwanegyn o fewn y llwybr cludo, ac mae'r cod esgynnol/disgynol yn nodi'r gorchymyn danfon bras o fewn y rhif dilyniant. 
 • Dolen System Trosi Cyfeiriad y gellir ei Lleoli (Cyswllt LACSL) - dull awtomataidd o gael cyfeiriadau newydd ar gyfer bwrdeistrefi lleol sydd wedi gweithredu system argyfwng 911.
 • YstafellCyswllt® galluogi cwsmeriaid i ddarparu gwell gwybodaeth cyfeiriad busnes trwy ychwanegu gwybodaeth eilaidd hysbys (cyfres) at gyfeiriadau busnes, a fydd yn caniatáu dilyniannu danfoniad USPS lle na fyddai'n bosibl fel arall.
 • A mwy…

Y prif fanteision yw pa mor hawdd y gall wirio a safoni data cyfeiriadau sydd wedi'u storio mewn systemau gwahanol gan gynnwys CRMs, RDBMs a storfeydd Hadoop a data geocode i gynhyrchu gwerthoedd hydred a lledred.

O ran cyfyngiadau, gall offer o'r fath gostio llawer mwy na dulliau normaleiddio cyfeiriadau â llaw.

Pa ddull sy'n well?

Mae dewis y dull cywir ar gyfer gwella eich rhestrau cyfeiriadau yn dibynnu'n llwyr ar gyfaint eich cofnodion cyfeiriad, pentwr technoleg, ac amserlen y prosiect.

Os yw eich rhestr cyfeiriadau yn llai na phum mil o gofnodion, dyweder, gall ei safoni trwy Python neu JavaScript fod yn opsiwn gwell. Fodd bynnag, os yw cyflawni un ffynhonnell o wirionedd ar gyfer cyfeiriadau gan ddefnyddio data wedi'i wasgaru mewn ffynonellau lluosog mewn modd amserol yn angen dybryd, yna gall meddalwedd safoni cyfeiriadau a ardystiwyd gan CASS fod yn opsiwn gwell.