Ni all Pawb Weld Eich Gwefan

Nam ar y Golwg a Hygyrchedd Gwefan

I reolwyr gwefannau mewn llawer o fusnesau, mawr a bach, y tymor diwethaf hwn oedd gaeaf eu hanfodlonrwydd. Gan ddechrau ym mis Rhagfyr, dwsinau o Enwyd orielau celf yn Ninas Efrog Newydd mewn achosion cyfreithiol, ac nid oedd yr orielau ar eu pennau eu hunain. Mae cannoedd o siwtiau wedi cael eu ffeilio yn ddiweddar yn erbyn busnesau, sefydliadau diwylliannol, grwpiau eiriolaeth a hyd yn oed y ffenomen bop Beyoncé, y mae ei Enwyd y wefan mewn siwt gweithredu dosbarth ffeilio ym mis Ionawr.

Y bregusrwydd sydd ganddyn nhw'n gyffredin? Nid oedd y gwefannau hyn yn hygyrch i'r deillion nac â nam ar eu golwg. Cafodd y achosion cyfreithiol canlyniadol eu ffeilio gan gwynwyr i orfodi busnesau i ddod â'u gwefannau i mewn cydymffurfio â'r Ddeddf Americanwyr ag Anableddaua thrwy hynny eu gwneud yn hygyrch i'r deillion ac â nam ar eu golwg.

Os ydych chi'n gweithredu gwefan fel rhan o waith eich sefydliad, y cwestiwn y dylech chi fod yn ei ofyn yw:

A yw fy ngwefan yn gwbl hygyrch?

Ydych chi'n Cael Cwsmeriaid Posibl?

Mae pobl ddall a phobl â nam ar eu golwg fel fi yn aml yn cael eu torri i ffwrdd - waeth pa mor anfwriadol ydyn nhw - o ran fawr o fywyd rydych chi'n debygol o'i chymryd yn ganiataol. Gorfododd pryder ynghylch myfyrwyr dall yn cael eu cau allan o ddysgu ar-lein i mi ysgrifennu erthygl ar yr angen am ddyluniad cyffredinol ar gyfer Mai 8th 2011 rhifynCronicl Addysg Uwch, darn wedi'i gynllunio i godi ymwybyddiaeth ymhlith addysgwyr a'u timau TG.

Deddf Americanwyr ag Anableddau

I'r deillion, yr angen hwnnw am fynediad i wefan - a'r Cydymffurfiad ADA gall hynny sicrhau ei fod - yn ymestyn ar draws sectorau, o addysg i fusnesau, gwasanaethau, sefydliadau diwylliannol a sefydliadau eraill. Os oes gennych olwg, meddyliwch pa mor ddibynnol ydych chi ar y Rhyngrwyd yn eich gwaith bob dydd a'ch bywyd cartref. Faint o wefannau ydych chi'n ymweld â nhw mewn diwrnod arferol? Dychmygwch sut beth fyddai hi pe na fyddech chi'n gallu cyrchu'r gwefannau hynny, a bron bob dydd, fe ddaethoch ar draws sawl peth na allech chi eu gwneud.

Er gwaethaf y gyfraith, mae mynediad teg a chyfartal i'r we wedi bod yn anodd ei gael. Gall cael eich cau allan, gwrthod mynediad i'r gwefannau y mae cymaint o fasnach, busnes a bywyd ei hun yn dibynnu arnynt yn ein byd heddiw, ysgogi plaintiffs dall i fynd i'r llys. Pan fydd plaintiffs yn ffeilio siwt, maen nhw'n gwneud hynny gan nodi'r ADA. Efallai eich bod yn cofio'r ADA fel y gyfraith sy'n helpu'r gadair olwyn i gael mynediad i adeiladau cyhoeddus, ond nid dyna'r cyfan sydd ar gael iddo.  

Mae'r Ddeddf Americanwyr ag Anableddau (ADA) yn cydnabod bod pobl â bob mae gan anableddau yr hawl i fynediad cyfartal, gan gynnwys y deillion a'r rhai â nam ar eu golwg, ac mae hyn yn golygu mynediad at gyfryngau digidol ac ar-lein yn ogystal â gofodau corfforol. Mae wrth wraidd y mater yn y llifogydd presennol o siwtiau ADA.

Mae pobl ddall a phobl â nam ar eu golwg yn defnyddio darllenydd i'n helpu i lywio a defnyddio gwefannau. Mae darllenwyr yn dehongli'r hyn sydd ar y sgrin ac yn ei ddarllen yn uchel yn electronig, gan ei gwneud yn bosibl i ni gyrchu'r hyn na allwn ei weld. Mae'n dechnoleg sy'n lefelu'r cae chwarae.  

Ond, rydyn ni'n llythrennol wedi ein cloi allan wrth wynebu gwefannau nad ydyn nhw wedi'u codio i gael eu llywio gennym ni. Os ydych chi'n ceisio archebu bwydydd, archebu ystafell westy neu gyrchu gwefan eich meddyg ac nid yw'r wefan wedi'i sefydlu ar gyfer mynediad, rydych chi wedi gwneud. Dychmygwch geisio cyflawni'ch swydd heb allu darllen y sgrin; dyna sy'n wynebu'r gweithiwr dall a nam ar ei olwg yn ddyddiol.  

Atal Eich Safle rhag Dod yn Sodl Achilles

Ar gyfer busnes mawr, mae'r symudiadau tuag at atgyweiriad yn syml. Mae ganddyn nhw'r adnoddau a'r staff cydymffurfio, cyfreithiol a TG i ddod â'u gwefannau yn unol â gofynion yr ADA yn gyflym. Gallant ail-ddylunio nodweddion ac ail-ysgrifennu cod yn gyflym i ddiwallu anghenion ymwelwyr dall, gan ganiatáu mynediad ac, yn y bôn, estyn croeso. 

Ond, mae busnesau a sefydliadau bach a chanolig yn cael eu herio gan adnoddau yn amlach. Mewn cyfweliadau newyddion, mae perchnogion busnesau bach a chanolig sydd wedi cael eu galw allan mewn siwtiau ADA yn dweud eu bod yn teimlo'n fregus.  

Gellir mynd i'r afael â hyn yn hawdd er budd pawb. Gall ymgynghori â grwpiau eiriolaeth ar gyfer y deillion a'r rhai â nam ar eu golwg fod yn ddechrau gwych i'r sefydliadau hyn, ac mae nifer o ganllawiau i'w cofio wrth iddynt ddechrau'r broses o sicrhau cydymffurfiad ADA â'u gwefannau.

Beth allwch chi ei wneud i sicrhau bod eich gwefan yn hygyrch

Beth allwch chi ei wneud os ydych chi'n berchen ar fusnes ac eisiau osgoi cael eich gorfodi i gydymffurfio ar bwynt siwt sifil? Mae bwrw ymlaen â'r broblem yn costio llai a dyma'r cam craff:

 • Gweithio gyda'ch swyddog cydymffurfio neu weithiwr proffesiynol i sicrhau bod eich gwefannau yn unol yn llwyr â Rheoliadau ADA a safon hygyrchedd gwefan WCAG 2.0 / 2.1 a gydnabyddir yn rhyngwladol;
 • Gofynnwch am gwnsler gan grwpiau eiriolaeth ar gyfer y deillion neu'r rhai â nam ar eu golwg, fel ein un ni. Gallant gynnig ymgynghoriadau gwefan, archwiliadau, a mynediad at offer a all eich cadw i gydymffurfio;
 • Anogwch eich codyddion a'ch crewyr cynnwys i wella'ch gwefan trwy: 
  1. Labelwch fotymau, dolenni a delweddau gyda disgrifiadau testun, a elwir yn tagiau alt;
  2. Addaswch ddyluniadau fel bod gan liwiau'r blaendir a'r cefndir ddigon cyferbyniad;
  3. Sicrhewch fod modd llywio'ch gwefan yn hawdd gan ddefnyddio a rhyngwyneb bysellfwrdd.
 • Defnyddio hyfforddiant am ddim ac adnoddau ar-lein i aros ar ben y gyfraith.
 • Partner gyda sefydliadau a busnesau eraill, gan addo ar y cyd i wneud eich gwefannau yn hygyrch i'r rhai â nam ar eu golwg erbyn dyddiad cau a luniwyd gennych.

Mae'r gweithredoedd hyn o fudd i sefydliadau mewn sawl ffordd: trwy fod yn gynhwysol, rydych chi'n gwahodd mwy o gwsmeriaid a chefnogwyr i mewn trwy'ch gwefan - drws ffrynt eich sefydliad. Trwy gymryd yr awenau, rydych chi'n gwella canfyddiad y cyhoedd; mae eich gwerth yn cynyddu pan fyddwch chi'n creu mwy o gyfleoedd ar gyfer mynediad. Dyna pam mae'r Goleudy Miami i'r Deillion a Nam ar eu Golwg oedd un o'r cyntaf i gynnig busnesau a chorfforaethau ledled y wlad ymgynghoriadau gwefan i sicrhau cydymffurfiad â'r ADA.

Yn y pen draw, mae hyn yn ymwneud â gwneud yr hyn sy'n iawn. Trwy gynyddu mynediad, rydych chi'n cydymffurfio â'r gyfraith ac yn sicrhau bod pobl - waeth beth fo'u galluoedd - yn cael yr un cyfle â phawb arall. Mae nid yn unig yn deg, mae'n Americanaidd yn ei hanfod, a dylai ein busnesau, sefydliadau diwylliannol a hyd yn oed sêr mawr fel Beyoncé gofio hynny. Nid cynhwysiant yn unig yw da peth - mae'n y iawn peth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.