Pam Mae angen Cloud ERP ar Dimau Gwerthu a Marchnata

Cynllunio Adnoddau Menter Gwerthu a Marchnata

Mae arweinwyr marchnata a gwerthu yn elfennau annatod o yrru refeniw cwmnïau. Mae'r adran farchnata yn chwarae rhan hanfodol wrth hyrwyddo'r busnes, manylu ar ei offrymau, a sefydlu ei wahaniaethwyr. Mae marchnata hefyd yn cynhyrchu diddordeb yn y cynnyrch ac yn creu arweinlyfrau neu ragolygon. Ar y cyd, mae timau gwerthu yn canolbwyntio ar drosi rhagolygon yn gwsmeriaid sy'n talu. Mae'r swyddogaethau wedi'u cydblethu'n agos ac yn hanfodol i lwyddiant cyffredinol busnes.

O ystyried yr effaith y mae gwerthu a marchnata yn ei chael ar y llinell waelod, mae'n hanfodol bod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn gwneud y mwyaf o'r amser a'r dalent sydd ar gael iddynt, ac i wneud hynny mae'n rhaid iddynt gael mewnwelediad i sut mae'r timau'n perfformio ar draws y llinell gynnyrch gyfan. Mae datblygiadau mewn technoleg wedi'i gwneud hi'n haws cael mynediad amser real i wybodaeth am staff a chwsmeriaid busnes. Yn fwy penodol, mae technoleg ERP sy'n seiliedig ar gymylau yn darparu'r buddion hyn.

Beth Yw Cloud ERP?

Meddalwedd fel Gwasanaeth (SaaS) yw Cloud ERP sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gyrchu meddalwedd Cynllunio Adnoddau Menter (ERP) dros y rhyngrwyd. Yn gyffredinol, mae gan Cloud ERP gostau ymlaen llaw llawer is oherwydd bod adnoddau cyfrifiadurol yn cael eu prydlesu erbyn y mis yn hytrach na'u prynu'n llwyr a'u cynnal ar y safle. Mae Cloud ERP hefyd yn rhoi mynediad i gwmnïau i'w cymwysiadau busnes-feirniadol ar unrhyw adeg o unrhyw leoliad ar unrhyw ddyfais.

Sut Mae Cloud ERP yn Esblygu?

Bu diddordeb mewn a mabwysiadu datrysiadau rheoli busnes cwmwl a symudol tyfu yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae datblygiadau cynyddol mewn technoleg wedi codi'r gofyniad am ddyfeisiau cysylltiedig a data amser real i helpu i lywio penderfyniadau busnes hanfodol. Mae'r defnydd o ddyfeisiau craff fel ffonau, tabledi ac asedau digidol eraill wedi newid y gweithle. 

Ers y pandemig COVID-19, mae'r galw am atebion cwmwl a symudol wedi ffrwydro. Mae'r angen i gynnal busnes o unrhyw le ac ar unrhyw adeg wedi cynyddu'r galw am gysylltedd cwmwl. Mae'r galw hwn wedi arwain at fabwysiadu systemau rheoli busnes symudol yn gyflym sy'n galluogi gweithwyr i weithio o'r tu allan i'r swyddfa a chael y wybodaeth ddiweddaraf am ddata corfforaethol mewn amser real. Mae Gartner yn rhagweld y cyhoedd ledled y byd bydd refeniw cwmwl yn tyfu 6.3 y cant yn 2020. Ymhellach, meddalwedd fel gwasanaeth (SaaS) yw'r segment marchnad mwyaf o hyd a rhagwelir y bydd yn tyfu i $ 104.7 biliwn yn 2020. 

Acumatica cydnabod yr angen am atebion cwmwl a symudol ers ei sefydlu yn 2008, ac mae'n gwella ei atebion yn gyson i wasanaethu anghenion esblygol busnesau twf canol-farchnad yn well. Y mis Medi hwn yn unig, er enghraifft, cyhoeddodd Acumatica ei fod yn cael ei ryddhau Acumatica 2020 R2, yr ail o'i ddiweddariadau cynnyrch bob dwy flynedd. 

Mae'r datganiad cynnyrch newydd yn cynnwys nifer sylweddol o ddiweddariadau, gan gynnwys:

  • Integreiddio gyda'r cymhwysiad eFasnach blaenllaw Shopify
  • Cyfrifon taladwy Cyfrifon AI / ML Awtomataidd Creu dogfennau taladwy, sy'n symleiddio sut mae defnyddwyr yn paratoi data y gellir ei ddelweddu ar ddangosfyrddau, ei ddadansoddi mewn tablau colyn, a'i ddefnyddio ar gyfer hysbysiadau amser real.
  • Brodor cwbl frodorol Datrysiad meddalwedd POS sy'n darparu sganwyr cod bar i fanwerthwyr sydd ar gael mewn rhestr amser, sawl lleoliad a rheolaeth warws pen ôl. Nawr, gall defnyddwyr reoli profiad omni-sianel cyflawn heb fod â staff ar y safle.
  • AI-ML-alluogi rheoli costau uwch, sy'n ymgorffori porthwyr bancio electronig ar gyfer cardiau corfforaethol ac yn awtomeiddio creu derbynebau i symleiddio prosesau ar gyfer defnyddwyr symudol cyffredin yn ogystal â phersonél cyfrifo swyddfa gefn. 

Mae rheoli treuliau yn arbennig o berthnasol ar hyn o bryd mewn adrannau cyllid corfforaethol. Mae pandemig COVID-19 wedi arwain cwmnïau i roi pwyslais newydd ar reoli costau, gyda ffocws ar ddod o hyd i feysydd ar gyfer arbed costau. Mae digwyddiadau digynsail eleni wedi atgyfnerthu'r angen i fusnesau fuddsoddi mewn gwell gwelededd, rheoli costau yn well, ac awtomeiddio. Mae angen adnoddau ar arweinwyr busnes, nawr yn fwy nag erioed, i wneud penderfyniadau busnes mwy gwybodus. Bydd galluoedd dysgu peiriannau newydd Acumatica yn dod yn ddoethach dros amser, gan ddysgu o gywiriadau â llaw o ddata a fewnforiwyd i symleiddio prosesau ariannol cyffredin yn y pen draw ac arbed arian i fusnesau.

Sut all Cloud ERP gefnogi Gwerthu a Marchnata?

Gall Cloud ERP roi golwg gyflawn i dimau gwerthu o gyfleoedd, cysylltiadau, a'r holl weithgareddau sy'n dylanwadu ar y penderfyniad gwerthu. Yn ogystal, gall aseiniad plwm a llifau gwaith helpu i reoli prosesau gwerthu i wella effeithlonrwydd. Mae offer ERP yn gwella llif gwybodaeth, yn lleihau cylchoedd gwerthu, ac yn cynyddu cyfraddau agos. 

Ar gyfer timau marchnata, gall cwmwl ERP gefnogi datrysiad marchnata integredig, wedi'i gysylltu'n dynn â materion ariannol a rheoli cynnwys. Gall cael datrysiad marchnata integredig wella cydweithredu rhwng gwerthu, marchnata a chefnogaeth a hefyd sicrhau ROI uchaf ar gyfer pob doler farchnata a werir. Ynghyd â system ERP, gall timau marchnata hefyd drosoli systemau Rheoli Perthynas Cwsmer (CRM) i reoli arweinwyr, gwella trawsnewidiadau, mesur perfformiad ymgyrchu, cyfathrebu â chysylltiadau, a gwella cynhyrchiant. Gallant hefyd ddal arweinyddion o ffurflenni gwe, rhestrau wedi'u prynu, hysbysebion, post uniongyrchol, digwyddiadau a ffynonellau eraill.

Oherwydd eu pensaernïaeth ar y we, daw'r mwyafrif o offrymau ERP cwmwl gydag APIs ar gyfer integreiddio'n gyflym i offer a rhaglenni meddalwedd cenhadol-feirniadol eraill. Mae'r buddion i dimau gwerthu a marchnata yn niferus, gan gynnwys gweithredu cyflymach a rhatach ac amser-i-farchnad cyflymach ar gyfer strategaethau symudol. Trwy weithredu datrysiad cwmwl ERP, gall timau gwerthu a marchnata ennill mwy o reolaeth dros eu prosesau a gwell mewnwelediad i'w gweithrediadau mewn amser real. Gallant gadw cynhyrchiant yn uchel trwy gynnig mynediad ar-lein i staff at wybodaeth gyfoes o unrhyw le sy'n defnyddio unrhyw ddyfais ar unrhyw adeg. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.