Fideos Marchnata a Gwerthu

Act-On: Awtomeiddio Marchnata wedi'i Adeiladu at Ddiben, SaaS, Cwmwl

Marchnata digidol yw marchnata modern. Mae ei gwmpas eang yn rhychwantu tactegau allan ac i mewn, strategaethau cynhyrchu plwm a meithrin, a rhaglenni optimeiddio cylch bywyd cwsmeriaid ac eiriolaeth. Er mwyn llwyddo, mae angen datrysiad marchnata digidol ar farchnatwyr sy'n llawn gallu, yn hyblyg, yn rhyngweithredol â systemau ac offer eraill, yn reddfol, yn hawdd ei ddefnyddio, yn effeithiol ac yn gost-effeithlon.

Yn ogystal, mae 90 y cant o fusnesau ledled y byd yn llai; felly hefyd eu timau marchnata. Fodd bynnag, nid yw'r atebion awtomeiddio marchnata mwyaf cynhwysfawr wedi'u cynllunio i ddiwallu anghenion sefydliadau llai na'r timau marchnata llai a geir yn aml mewn mentrau mawr. Mae cwmnïau sy'n defnyddio awtomeiddio marchnata yn gweld 107% yn well trosi plwm.

Trosolwg Datrysiad Awtomeiddio Marchnata Act-On

Ddeddf-On yn darparu datrysiad awtomeiddio marchnata wedi'i seilio ar feddalwedd-fel-gwasanaeth, sy'n caniatáu i farchnatwyr ymgysylltu â phrynwyr ar draws cylch bywyd y cwsmer. Mae ei blatfform wedi'i adeiladu'n bwrpasol i roi gwerth system awtomeiddio marchnata ar lefel menter i gwmnïau bach a chanolig, heb y cymhlethdod a'r adnoddau TG sy'n ofynnol yn nodweddiadol.

Mae'r platfform Act-On yn caniatáu i farchnatwyr weithredu ymgyrchoedd marchnata soffistigedig ar draws y we, symudol, e-bost a chymdeithasol. Mae'n cynnwys galluoedd ar gyfer: marchnata e-bost, olrhain ymwelwyr gwefan, glanio tudalennau a ffurflenni, sgorio a meithrin plwm, cyhoeddi a chwilio cymdeithasol, rhaglenni awtomataidd, profi A / B, integreiddio CRM, rheoli gweminar a mwy.

Gyda Act-On, gellir mesur a optimeiddio ymdrechion marchnata ar sail data caled yn hytrach na theimladau perfedd. Gall marchnatwyr yn hawdd:

 • Rheoli a gwneud y gorau o bob cam o brofiad y cwsmer;
 • Priodoli gwariant marchnata i refeniw;
 • Olrhain gweithgaredd gobaith o ymgysylltu cychwynnol ac addasiadau i werthiannau caeedig ac ail-werthu;
 • Adrodd ar ymgyrchoedd, o lefelau uchel i sesiynau drilio manwl.

Mae'r platfform Act-On yn sefyll ar wahân yn bennaf am ei ddefnyddioldeb yn ogystal â'i gefnogaeth i gwsmeriaid heb ei ail: mae defnyddwyr fel arfer yn sefydlu eu hymgyrchoedd cyntaf mewn ychydig ddyddiau (gall systemau etifeddiaeth gymryd wythnosau neu fisoedd) a derbyn cefnogaeth bwrpasol (ffôn / e-bost ) heb unrhyw gost ychwanegol.

Mae Act-On hefyd yn unigryw yn ei allu i fynd i’r afael ag anghenion marchnatwyr modern heddiw trwy ddarparu ar gyfer holl gamau taith y prynwr a galluogi marchnata i gyffwrdd â phob cam o gylch bywyd y cwsmer (o ymwybyddiaeth a chaffael i gadw ac ehangu cwsmeriaid). Yn ogystal, mae'n caniatáu i farchnatwyr integreiddio cymwysiadau gorau eu brîd â'r offer maen nhw eisoes yn eu defnyddio, felly mae ganddyn nhw'r hyblygrwydd i addasu eu pentyrrau marchnata i weddu i'w hanghenion busnes esblygol eu hunain.

Mae ymchwil Act-On yn dangos bod rhaglenni marchnata sydd wedi'u haddasu ar gyfer anghenion diwydiant yn esgor ar ganlyniadau sylweddol uwch na'r rhai nad ydyn nhw. Yng ngoleuni hyn, cyhoeddodd Act-On yn ddiweddar lansiad Act-On Industry Solutions, sydd wedi'i addasu ar gyfer amrywiol ddiwydiannau gan gynnwys gofal iechyd, teithio, cyllid, gweithgynhyrchu a manwerthu, gyda mwy i ddod. Wedi'i gynllunio i ddarparu gwell ROI a mabwysiadu awtomeiddio marchnata yn gyflymach, mae Act-On Industry Solutions yn darparu:

 • Cynnwys - Templedi diwydiant-benodol ar gyfer e-byst, ffurflenni, a thudalennau glanio gydag sawl enghraifft o ymgyrch y gellir eu mewnforio / allforio yn hawdd ar draws cyfrifon;
 • Rhaglenni - Llifoedd gwaith awtomataidd wedi'u hadeiladu ymlaen llaw i gefnogi ymgyrchoedd meithrin ac ymgysylltu aml-gam;
 • meincnodau - Mynediad at ganlyniadau perfformiad agregedig ar gyfer gweithgareddau marchnata mewn amrywiol ddiwydiannau.

Ewch ar Daith Fideo o Act-On

Mewnwelediadau Ymgysylltu Act-On

Offeryn adrodd yw Engagement Insights sy'n darparu mynediad amser real i ddadansoddeg ymgyrchoedd marchnata trwy dempledi y gellir eu hallforio a'u diweddaru'n fyw ar gyfer Google Sheets a Microsoft Excel.

Er bod marchnata sy'n cael ei yrru gan ddata wedi dod yn hanfodol i ymgyrchoedd y dyddiau hyn, mae rheoli data yn parhau i fod yn her allweddol i'r mwyafrif o farchnatwyr B2B, yn ôl arolwg diweddar. Mae Engagement Insights yn ei gwneud hi'n hawdd gweld, allforio a rhannu data, sy'n galluogi marchnatwyr i wella a gwneud y gorau o'u hymgyrchoedd a hefyd yn gwneud data marchnata yn fwy hygyrch i dimau eraill ar draws y sefydliad.

Arferion Gorau Awtomeiddio Marchnata

Mae 74% o'r cwmnïau sy'n mabwysiadu awtomeiddio marchnata yn gweld ROI positif mewn 12 mis neu lai. Bydd gan bob cwmni nodau unigryw sy'n cefnogi ei brosesau busnes penodol ei hun, ond mae yna arferion gorau sefydledig a all helpu i wneud y gorau o'ch system awtomeiddio marchnata:

 • Datblygu fframwaith rheoli arweiniol ffurfiol sy'n disgrifio'r rôl a'r berthynas rhwng y chwe offeryn a phroses farchnata hanfodol hyn: data, cynllunio plwm, llwybro plwm, cymhwyster arweiniol, meithrin plwm a metrigau. Sicrhewch fod gwerthiant a marchnata yn cytuno ar bob cam, a defnyddiwch yr un iaith i'w ddisgrifio.
 • Alinio prosesau a nodau marchnata gyda'r adran werthu. Mae cwsmeriaid yn mynd i mewn i'r twndis gwerthu yn ddiweddarach yn y broses benderfynu nag erioed o'r blaen. Mae hyn yn wir am gwmnïau B2B a B2C. Mae hyn yn golygu na all marchnata drosglwyddo enwau wedi'u gwirio i'r adran werthu yn unig.
 • Y llyfrgell awtomeiddio marchnata rhaid iddo gynnwys cynnwys sy'n ennyn diddordeb y prynwr addysgedig, a rhaid i'r sefydliad fod yn ddigon parod i gysylltu â rhagolygon cyn gynted ag y byddant yn arwydd o'r bwriad i brynu.
 • Chwiliwch am atebion awtomeiddio marchnata sy'n pwysleisio offer a galluoedd ar gyfer marchnatwyr, yn hytrach na'r gofynion TG. Dylai awtomeiddio marchnata gael ei arwain gan weithwyr proffesiynol marchnata, nid y CIO.

Ddeddf-On yn gwasanaethu dros 3,000 o gwmnïau yn amrywio o ran maint o fusnesau bach a chanolig eu maint i adrannau mentrau mawr, ar draws ystod o ddiwydiannau (megis gwasanaethau ariannol, gofal iechyd, gweithgynhyrchu, meddalwedd, addysg a thechnoleg). Ymhlith y cwsmeriaid cyfredol mae Xerox, Swarovski, Prifysgol Ohio a'r ASPCA, ac un o'r achosion defnydd mwy cymhellol yw LEGO Education.

Mae marchnatwyr dan fwy o bwysau nag erioed i sicrhau canlyniadau ar draws pob agwedd ar gylch bywyd y cwsmer. Mae ein technoleg yn grymuso marchnatwyr i ddefnyddio data i yrru penderfyniadau ac mae'n ail-lunio'r ffordd y mae brandiau'n ymgysylltu â'u prynwyr. O ganlyniad, mae marchnatwyr heddiw yn fwy atebol ac effeithiol, gan gyfrannu'n uniongyrchol at dwf refeniw a boddhad cwsmeriaid. Andy MacMillan, Prif Swyddog Gweithredol, Act-On Software

Astudiaeth Achos Awtomeiddio Marchnata - Act-On

Gan weithio gydag addysgwyr a gweinyddwyr o K-6 i ddatblygu atebion ac adnoddau ar gyfer dysgu rhyngweithiol yn yr ystafell ddosbarth, trodd LEGO Education at awtomeiddio marchnata ar ôl sylweddoli na allai ei ddatrysiad marchnata e-bost raddfa gyda thwf y cwmni. Buan y profodd Act-On y ffit orau ar gyfer anghenion unigryw LEGO, diolch i'w brisio hyblyg a'i alluoedd sgorio plwm cadarn, a rhoddwyd ar waith yn gyflym - gan roi mewnwelediadau ar unwaith i biblinell werthu LEGO Education a helpu tîm marchnata'r is-adran i flaenoriaethu arweinwyr sy'n dod i mewn yn well. .

gyda Ddeddf-On, Mae LEGO Education wedi gallu defnyddio 14 o ymgyrchoedd awtomataidd y flwyddyn (i fyny o ddwy raglen e-bost â llaw flaenorol), ac mae bellach yn mwynhau a Cyfradd gobaith-i-drosi 29 y cant.

Darllenwch yr Astudiaeth Achos Llawn

effaith gweithredu-ar-farchnata-awtomeiddio

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol