Geirfa Acronymau a Byrfoddau Marchnata

Mae'n ymddangos bob wythnos, dwi'n gweld neu'n dysgu acronym arall. Rydw i'n mynd i gadw rhestr weithredol ohonyn nhw yma! Mae croeso i chi neidio trwy'r wyddor ar gyfer y acronym gwerthu, acronym marchnata, Neu acronym technoleg gwerthu a marchnata rydych chi'n ceisio:

Rhifol A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (Rhifol)

 • 2FA - Dilysu Dau Ffactor: haen ychwanegol o ddiogelwch a ddefnyddir i sicrhau diogelwch cyfrifon ar-lein y tu hwnt i enw defnyddiwr a chyfrinair yn unig. Mae'r defnyddiwr yn mynd i mewn i'r cyfrinair ac yna mae'n ofynnol iddo nodi ail lefel y dilysu, gan ymateb weithiau gyda chod a anfonir trwy neges destun, e-bost, neu drwy gais dilysu.
 • 4P - Cynnyrch, Pris, Lle, Hyrwyddiad: mae'r model marchnata 4P yn cwmpasu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth rydych chi'n ei werthu, faint ydych chi'n ei godi a'i werth, lle mae angen i chi ei hyrwyddo, a sut y byddwch chi'n ei hyrwyddo.

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (A)

 • ABC - Byddwch yn cau bob amser: Dyma'r cyntaf o'r acronymau gwerthu y dylech eu dysgu fel cynrychiolydd gwerthu ifanc! Mae'n debyg iawn y ffordd y mae'n gweithio. I fod yn werthwr effeithiol yn golygu y bydd angen i chi wneud ABC.
 • ABM - Marchnata ar Sail Cyfrif: a elwir hefyd yn farchnata cyfrifon allweddol, mae ABM yn ddull strategol lle mae sefydliad yn cydlynu cyfathrebu gwerthu a marchnata ac yn targedu hysbysebu at ragolygon neu gyfrifon cwsmeriaid a bennwyd ymlaen llaw.
 • ACoS - Hysbysebu Cost Gwerthu: metrig a ddefnyddir i fesur perfformiad ymgyrch Cynhyrchion a Noddir gan Amazon. Mae ACoS yn nodi cymhareb gwariant hysbysebion i werthiannau wedi'u targedu ac fe'i cyfrifir yn ôl y fformiwla hon: ACoS = gwariant ad ÷ gwerthiannau.
 • ACV - Gwerth Cwsmer Cyfartalog: Mae cadw a gwerthu cwsmer cyfredol bob amser yn rhatach nag ennill ymddiriedaeth cwsmer newydd. Dros amser, mae cwmnïau'n monitro faint o refeniw cyfartalog fesul cleient y maen nhw'n ei gael ac yn ceisio cynyddu hynny. Mae cynrychiolwyr cyfrifon yn aml yn cael eu digolledu ar sail eu gallu i gynyddu ACV.
 • AE - Swyddog Cyfrif: Mae hwn yn aelod o'r tîm gwerthu sy'n cau yn delio â chyfleoedd â chymwysterau gwerthu. Nhw yn gyffredinol yw'r aelod o dîm cyfrifon sydd wedi'i ddynodi'n brif werthwr y cyfrif hwnnw.
 • AI - Cudd-wybodaeth Artiffisial: Cangen eang o wyddoniaeth gyfrifiadurol sy'n ymwneud ag adeiladu peiriannau craff sy'n gallu cyflawni tasgau sydd fel rheol yn gofyn am ddeallusrwydd dynol. Datblygiadau yn dysgu peiriant ac mae dysgu dwfn yn creu newid paradeim ym mron pob sector o'r diwydiant technoleg.
 • AIDA - Sylw, Diddordeb, Awydd, Gweithredu: Mae hwn yn ddull cymhelliant sydd wedi'i gynllunio i ysgogi pobl i brynu trwy ennill eu sylw, diddordeb, awydd am y cynnyrch, ac yna eu hysbrydoli i weithredu. Mae AIDI yn ddull effeithiol o alw galwadau diwahoddiad a hysbysebu ymateb uniongyrchol.
 • YN - Rheolwr Cyfrif: Mae AC yn werthwr sy'n gyfrifol am reoli cyfrif cwsmer mawr neu grŵp mawr o gyfrifon.
 • API - Rhyngwyneb Rhaglennu Cais: Ffordd i systemau gwahanol siarad â'i gilydd. Mae ceisiadau ac ymatebion yn cael eu fformatio fel y gallant gyfathrebu â'i gilydd. Yn union fel y mae porwr yn gwneud cais HTTP ac yn dychwelyd HTML, gofynnir am APIs gyda chais HTTP a dychwelyd XML neu JSON.
 • AR - Estynedig Realiti: technoleg sy'n arosod profiad rhithwir a gynhyrchir gan gyfrifiadur ar farn defnyddiwr o'r byd go iawn, a thrwy hynny ddarparu golwg gyfansawdd.
 • ARPA - MRR ar gyfartaledd (refeniw cylchol misol) fesul Cyfrif - Mae hwn yn ffigur sy'n ymgorffori swm cymedrig y refeniw misol ar draws yr holl gyfrifon
 • ARR - Refeniw Cylchol Blynyddol: Defnyddir yn y mwyafrif o fusnesau sy'n cynhyrchu contractau blynyddol. ARR = 12 X MRR
 • FEL - Cyflymder Cyfartalog i'w Ateb: yn ddangosydd perfformiad allweddol gwasanaeth cwsmeriaid sy'n mesur pa mor hir y mae cwsmer wedi aros cyn y gallant siarad â chynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid.
 • ASO - Optimeiddio App Store: cyfuniad o'r strategaeth, offer, gweithdrefnau a thechnegau a ddefnyddir i helpu'ch cymhwysiad symudol i raddio'n well a monitro ei safle o fewn canlyniadau chwilio App Store.
 • ASR - A.Cydnabod Lleferydd utomatic: gallu systemau i ddeall a phrosesu lleferydd naturiol. Defnyddir systemau ASR mewn cynorthwywyr llais, chatbots, cyfieithu peiriannau, a mwy.
 • YN - Technolegau a Gynorthwyir: unrhyw dechnoleg y mae person ag anabledd yn ei defnyddio i gynyddu, cynnal neu wella ei alluoedd swyddogaethol. 
 • ATT - Tryloywder Olrhain App: Fframwaith ar ddyfeisiau Apple iOS sy'n rhoi'r gallu i ddefnyddwyr awdurdodi a gweld sut mae eu data defnyddiwr yn cael ei olrhain gan y defnyddiwr neu gan ddyfais gan y cymhwysiad symudol.
 • AutoML - Dysgu Peiriant Awtomataidd: Defnydd graddadwy o Machine Learning o fewn Salesforce sy'n darparu ar gyfer pob cwsmer a phob achos sy'n defnyddio heb fod angen i wyddonwyr data eu defnyddio.
 • AWS - Gwasanaethau Gwe Amazon: Mae gan wasanaethau gwe Amazon dros 175 o wasanaethau ar gyfer ystod eang o dechnolegau, diwydiannau, ac maent yn defnyddio achosion sy'n cynnig dull talu wrth fynd ar gyfer prisio.

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (B)

 • B2B - Busnes i Fusnes: Mae B2B yn disgrifio'r dasg o farchnata neu werthu i fusnes arall. Mae llawer o siopau a gwasanaethau manwerthu yn darparu ar gyfer busnesau eraill ac mae'r mwyafrif o drafodion B2B yn digwydd y tu ôl i'r llenni cyn i gynnyrch gyrraedd defnyddwyr.
 • B2C - Busnes i Ddefnyddiwr: B2C yw'r model busnes traddodiadol o fusnesau sy'n marchnata'n uniongyrchol i'r defnyddiwr. Mae gwasanaethau marchnata B2C yn cynnwys bancio ar-lein, ocsiynau, a theithio, nid manwerthu yn unig.
 • B2B2C - Busnes i Fusnes i Ddefnyddiwr: model e-fasnach sy'n cyfuno B2B a B2C ar gyfer trafodiad cynnyrch neu wasanaeth cyflawn. Mae busnes yn datblygu cynnyrch, datrysiad neu wasanaeth ac yn ei ddarparu i ddefnyddwyr terfynol y busnes arall.
 • BDBP - Penderfyniad Prynu Brand Persona: y rhestr o'r rhesymau a fyddai'n ysgogi rhan benodol o'ch cynulleidfa darged i brynu rhywbeth gennych chi a hefyd y rhesymau a fyddai'n bendant yn dweud wrthyn nhw am beidio.
 • BI - Cudd-wybodaeth Busnes: Offer neu blatfform i ddadansoddwyr gael mynediad at ddata, ei drin, ac yna ei arddangos. Mae allbynnau'r adroddiad neu'r dangosfwrdd yn galluogi arweinwyr busnes i fonitro DPA a data arall er mwyn gwneud penderfyniadau gwell.
 • BIMI - Dangosyddion Brand ar gyfer Adnabod Negeseuon: manyleb e-bost sy'n galluogi defnyddio logos a reolir gan frand o fewn cleientiaid e-bost ategol. Mae BIMI yn trosoli'r gwaith y mae sefydliad wedi'i wneud i ddefnyddio amddiffyniad DMARC, trwy ddod â logos brand i mewnflwch y cwsmer. Er mwyn arddangos logo'r brand, rhaid i'r e-bost basio gwiriadau dilysu DMARC, gan sicrhau nad yw parth y sefydliad wedi'i ddynwared.
 • BOGO - Prynu Un Cael Un: Mae “Prynu un, cael un am ddim” neu “dau am bris un” yn fath gyffredin o hyrwyddo gwerthiant. 
 • BOPIS - Prynu Mewn-Siop Codi Ar-lein: Methodoleg lle gall defnyddwyr brynu ar-lein a chasglu ar unwaith mewn siop adwerthu leol. Cafodd hyn dwf a mabwysiadu sylweddol oherwydd y pandemig. Mae gan rai manwerthwyr hyd yn oed orsafoedd gyrru i fyny lle mae gweithiwr yn llwytho'r nwyddau yn uniongyrchol yn eich car.
 • BR - Cyfradd Bownsio: Mae cyfradd bownsio yn cyfeirio at y camau y mae defnyddiwr yn eu cymryd pan ar eich gwefan. Os ydyn nhw'n glanio ar dudalen ac yn gadael i fynd i safle arall, maen nhw wedi bownsio oddi ar eich tudalen. Gall hefyd gyfeirio at e-bost sy'n cyfeirio at e-byst nad ydyn nhw'n cyrraedd mewnflwch. Mae'n DPA o berfformiad eich cynnwys a gall cyfradd bownsio uchel nodi cynnwys marchnata aneffeithiol ymhlith materion eraill.
 • BANT - Llinell Amser Angen yr Awdurdod Cyllideb: Mae hon yn fformiwla a ddefnyddir i benderfynu ai dyma'r amser iawn i werthu i obaith.
 • BDR - Cynrychiolydd Datblygu Busnes: Rôl gwerthu arbenigol ar lefel uwch sy'n gyfrifol am ddatblygu perthnasoedd busnes, partneriaid a chyfleoedd newydd.

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (C)

 • CAC - Costau Caffael Cwsmer - Un o'r acronymau gwerthu ar gyfer mesur ROI. Roedd yr holl gostau yn ymwneud â chaffael cwsmer. Y fformiwla ar gyfer cyfrifo CAC yw (gwariant + cyflogau + comisiynau + taliadau bonws + uwchben) / # cwsmeriaid newydd yn ystod y cyfnod hwnnw.
 • CAN-SPAM - Rheoli Ymosodiad Pornograffi a Marchnata Heb Gyfreithiau: Dyma gyfraith yr UD a basiwyd yn 2003 sy'n gwahardd busnesau rhag e-bostio heb ganiatâd. Mae angen i chi gynnwys opsiwn dad-danysgrifio ym mhob e-bost ac ni ddylech ychwanegu enwau ato heb ganiatâd penodol.
 • CASS - System Gymorth Cywirdeb Codio: yn galluogi Gwasanaeth Post yr Unol Daleithiau (USPS) i werthuso cywirdeb meddalwedd sy'n cywiro ac yn cyfateb cyfeiriadau stryd. 
 • CCPA - Deddf Preifatrwydd Defnyddwyr California: statud gwladwriaethol gyda'r bwriad o wella hawliau preifatrwydd a diogelu defnyddwyr i drigolion California, Unol Daleithiau.
 • CCR - Cyfradd Corddi Cwsmer: Metrig a ddefnyddir i fesur cadw a gwerth cwsmeriaid. Y fformiwla ar gyfer pennu CCR yw: CR = (# cwsmeriaid ar ddechrau'r cyfnod - # cwsmeriaid ar ddiwedd y cyfnod mesur) / (# cwsmeriaid ar ddechrau'r cyfnod mesur)
 • CDP - Llwyfan Data Cwsmer: cronfa ddata ganolog, barhaus, unedig o gwsmeriaid sy'n hygyrch i systemau eraill. Mae data'n cael ei dynnu o sawl ffynhonnell, ei lanhau a'i gyfuno i greu proffil cwsmer sengl (a elwir hefyd yn olygfa 360 gradd). Yna gellir defnyddio'r data hwn at ddibenion awtomeiddio marchnata neu gan weithwyr proffesiynol gwasanaeth cwsmeriaid a gwerthu i ddeall ac ymateb yn well i anghenion cwsmeriaid. Gellir integreiddio'r data hefyd â systemau marchnata i segmentu a thargedu cwsmeriaid yn well ar sail eu hymddygiad.
 • CLM - Rheoli Cylch Oes Contract: rheolaeth ragweithiol, drefnus ar gontract o'i gychwyn trwy ddyfarnu, cydymffurfio ac adnewyddu. Gall gweithredu CLM arwain at welliannau sylweddol o ran arbed costau ac effeithlonrwydd. 
 • CLTV neu CLV - Gwerth Oes Cwsmer: Rhagamcaniad sy'n cysylltu'r elw net â pherthynas cylch bywyd cyfan cwsmer.
 • CLS - Newid Cynllun Cronnus: Mae mesur Google o ddefnyddiwr a thudalen yn profi sefydlogrwydd gweledol yn ei Vitals Gwe Craidd.
 • CMO - Prif Swyddog Marchnata: Swydd weithredol sy'n gyfrifol am yrru ymwybyddiaeth, ymgysylltu, a'r galw am werthiannau (MQLs) o fewn sefydliad.
 • CMP - Llwyfan Marchnata Cynnwys: Llwyfan i gynorthwyo marchnatwyr cynnwys i gynllunio, cydweithredu, cymeradwyo, a dosbarthu cynnwys ar gyfer gwefannau, blogiau, cyfryngau cymdeithasol, ystorfeydd cynnwys, a / neu hysbysebu.
 • CMRR - Refeniw Cylchol Misol Ymrwymedig: Acronym gwerthu arall o'r ochr gyfrifyddu. Mae hon yn fformiwla ar gyfer cyfrifo'r MMR yn y flwyddyn ariannol sydd i ddod. Y fformiwla ar gyfer cyfrifo CMRR yw (MMR + MMR wedi'i ymrwymo yn y dyfodol, heb yr MMR o gwsmeriaid sy'n annhebygol o adnewyddu yn y flwyddyn ariannol.
 • CMS - System Rheoli Cynnwys: Mae hyn yn cyfeirio at gymhwysiad sy'n cydgrynhoi ac yn hwyluso creu, golygu, rheoli a dosbarthu cynnwys. Defnyddir yn gyffredinol i gyfeirio at wefan, enghreifftiau o CMS yn Hubspot a WordPress.
 • CMYK - Cyan, Magenta, Melyn, ac Allwedd: model lliw tynnu, wedi'i seilio ar fodel lliw CMY, a ddefnyddir wrth argraffu lliw. Mae CMYK yn cyfeirio at y pedwar plât inc a ddefnyddir mewn rhywfaint o argraffu lliw: cyan, magenta, melyn ac allwedd.
 • CNN - C.Rhwydwaith Niwclear onvolutional: math o rwydwaith niwral dwfn a ddefnyddir yn aml ar gyfer tasgau gweledigaeth gyfrifiadurol.
 • COB - Cau Busnes: Fel yn… “Mae angen i ni gwrdd â’n cwota ym mis Mai gan COB.” Yn aml yn cael ei ddefnyddio'n gyfnewidiol ag EOD (Diwedd Dydd). Yn hanesyddol, mae COB / EOD yn golygu 5:00 yh.
 • CPC - Cost fesul Clic: Dyma ddull y mae cyhoeddwyr yn ei ddefnyddio i godi tâl am ofod hysbysebu ar wefan. Dim ond pan fydd yn cael ei glicio y mae hysbysebwyr yn talu, ac nid am ddatguddiadau. Gall ymddangos ar gannoedd o wefannau neu dudalennau, ond oni weithredir arno, ni chodir tâl.
 • GRhG - Nwyddau wedi'u Pecynnu i Ddefnyddwyr: Cynhyrchion sy'n cael eu gwerthu yn gyflym ac am gost gymharol isel. Ymhlith yr enghreifftiau mae nwyddau cartref nad ydynt yn wydn fel bwydydd wedi'u pecynnu, diodydd, pethau ymolchi, candies, colur, cyffuriau dros y cownter, nwyddau sych, a nwyddau traul eraill.
 • CPI - Dangosyddion Perfformiad Cwsmer: Canolbwyntiodd metrigau ar ganfyddiad y cwsmer megis amser i ddatrys, argaeledd adnoddau, rhwyddineb eu defnyddio, tebygolrwydd i argymell, a gwerth y cynnyrch neu'r gwasanaeth. Gellir priodoli'r metrigau hyn yn uniongyrchol i gadw cwsmeriaid, twf caffael, a gwerth uwch fesul cwsmer.
 • CPL - Cost Fesul Arweinydd: Mae CPL yn ystyried yr holl gostau sy'n gysylltiedig â chynhyrchu arweinydd. Gan gynnwys doleri hysbysebu a wariwyd, creu cyfochrog, ffioedd cynnal gwe, ac amryw gostau eraill, er enghraifft.
 • CPM - Cost Fesul Mil: Mae CPM yn ddull arall y mae cyhoeddwyr yn ei ddefnyddio i godi tâl am hysbysebu. Mae'r dull hwn yn codi tâl am bob 1000 o argraffiadau (M yw'r rhifolyn Rhufeinig ar gyfer 1000). Codir tâl ar hysbysebwyr am bob tro y gwelir eu hysbyseb, nid sawl gwaith y caiff ei glicio.
 • CPQ - Ffurfweddu Dyfynbris Pris: Mae meddalwedd ffurfweddu, dyfynnu prisiau yn derm a ddefnyddir yn y diwydiant busnes-i-fusnes (B2B) i ddisgrifio systemau meddalwedd sy'n helpu gwerthwyr i ddyfynnu cynhyrchion cymhleth a ffurfweddadwy. 
 • CRM - Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid: Mae CRM yn fath o feddalwedd sy'n caniatáu i gwmnïau reoli a dadansoddi rhyngweithiadau cwsmeriaid trwy gydol eu perthynas a'u cylch bywyd er mwyn gwella'r perthnasoedd hynny. Gall meddalwedd CRM eich helpu chi i drosi arweinyddion, meithrin gwerthiannau a chynorthwyo i gadw cwsmeriaid.
 • CR - Cyfradd Trosi: Nifer y bobl sy'n gweithredu, wedi'i rannu â'r nifer a allai fod. Er enghraifft, os yw'ch ymgyrch e-bost yn cyrraedd 100 o ragolygon a 25 ateb, eich cyfradd trosi yw 25%
 • CRO - Pwy yw ef Swyddog Refeniw: Gweithrediaeth sy'n goruchwylio'r gweithrediadau gwerthu a marchnata mewn cwmni.
 • CRO - Optimeiddio Cyfradd Trosi: Mae'r acronym hwn yn llaw-fer ar gyfer edrych yn wrthrychol ar strategaeth farchnata gan gynnwys gwefannau, tudalennau glanio, cyfryngau cymdeithasol, a CTAs i wella nifer y rhagolygon sy'n cael eu troi'n gwsmeriaid.
 • CRR - Cyfradd Cadw Cwsmer: Canran y cwsmeriaid rydych chi'n eu cadw mewn perthynas â'r nifer oedd gennych chi ar ddechrau'r cyfnod (heb gyfrif cwsmeriaid newydd).
 • CSV - Gwerthoedd wedi'u Gwahanu gan Goma: Mae'n fformat ffeil a ddefnyddir yn aml ar gyfer allforio a mewnforio data o fewn systemau. Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae ffeiliau CSV yn defnyddio atalnodau i wahanu gwerthoedd yn y data.
 • CTA - Ffoniwch i Weithredu: Nod marchnata cynnwys yw hysbysu, addysgu neu ddifyrru darllenwyr, ond yn y pen draw nod unrhyw gynnwys yw cael darllenwyr i weithredu ar y cynnwys maen nhw wedi'i ddarllen. Gall CTA fod yn ddolen, botwm, delwedd, neu ddolen we sy'n gyrru'r darllenydd i weithredu trwy lawrlwytho, galw, cofrestru neu fynd i ddigwyddiad.
 • CTOR - Cyfradd Cliciwch-I-Agor: Y gyfradd clicio i agor yw nifer y cliciau allan o nifer yr e-byst a agorwyd yn hytrach na nifer yr e-byst a ddanfonwyd. Mae'r metrig hwn yn darparu adborth ar sut roedd y dyluniad a'r negeseuon yn atseinio â'ch cynulleidfa, gan fod y cliciau hyn gan bobl a edrychodd ar eich e-bost mewn gwirionedd.
 • CTR - Cliciwch Trwy Cyfradd: Mae CTR yn DPA sy'n gysylltiedig â'r CTA ... sut mae hynny am ychydig o gawl yr wyddor! Mae tudalen we neu gyfradd clicio drwodd e-bost yn mesur canran y darllenwyr sy'n cymryd y camau nesaf. Er enghraifft, yn achos tudalen lanio, y CTR fyddai cyfanswm y bobl sy'n ymweld â'r dudalen wedi'i rhannu â'r nifer sy'n gweithredu ac yn symud ymlaen i'r cam nesaf.
 • CTV - Teledu cysylltiedig: teledu sydd â chysylltiad ether-rwyd neu sy'n gallu cysylltu â'r rhyngrwyd yn ddi-wifr, gan gynnwys setiau teledu sy'n cael eu defnyddio fel arddangosfeydd sy'n gysylltiedig â dyfeisiau eraill sydd â mynediad i'r rhyngrwyd.
 • CWV - Vitals Gwe Craidd: Set Google o fetrigau byd go iawn, sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr, sy'n meintioli agweddau allweddol ar brofiad y defnyddiwr. Darllen mwy.
 • CX - Profiad Cwsmer: mesur o'r holl bwyntiau cyswllt a rhyngweithio sydd gan gwsmer â'ch busnes a'ch brand. Gallai hyn gynnwys defnyddio'ch cynnyrch neu wasanaeth, ymgysylltu â'ch gwefan, a chyfathrebu a rhyngweithio â'ch tîm gwerthu.

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (D)

 • DaaS - Data fel Gwasanaeth: offer yn y cwmwl a ddefnyddir i gyfoethogi, dilysu, diweddaru, ymchwilio, integreiddio a defnyddio data. 
 • DAM - Rheoli Asedau Digidol: Llwyfan a system storio ar gyfer ffeiliau cyfryngau cyfoethog gan gynnwys delweddau a fideos. Mae'r llwyfannau hyn yn galluogi corfforaethau i reoli eu hasedau wrth iddynt greu, storio, trefnu, dosbarthu, ac - yn ddewisol - trosi cynnwys a gymeradwyir gan frand in lleoliad canolog.
 • DBOR - Cronfa Ddata Cofnod: Ffynhonnell ddata eich cyswllt ar draws systemau sydd â'r wybodaeth fwyaf diweddar. Fe'i gelwir yn aml yn y ffynhonnell y gwirionedd.
 • DCO - Optimeiddio Cynnwys Dynamig: arddangos technoleg hysbysebu sy'n creu hysbysebion wedi'u personoli yn seiliedig ar ddata am y gwyliwr mewn amser real wrth i'r hysbyseb gael ei weini. Mae personoli'r creadigol yn ddeinamig, wedi'i brofi a'i optimeiddio - gan arwain at gyfraddau clicio drwodd ac addasiadau uwch.
 • DL - Dysgu Dwfn: yn cyfeirio at dasgau dysgu peiriannau sy'n defnyddio rhwydweithiau niwral sy'n cynnwys sawl haen. Ar yr un pryd, mae cynyddu nifer yr haenau yn gofyn am fwy o bŵer prosesu cyfrifiadurol ac fel arfer amser hyfforddi hirach ar gyfer y model.
 • DMP - Llwyfan Rheoli Data: Llwyfan sy'n uno data parti cyntaf ar gynulleidfaoedd (cyfrifyddu, gwasanaeth cwsmeriaid, CRM, ac ati) a / neu ddata trydydd parti (ymddygiadol, demograffeg, daearyddol) fel y gallwch eu targedu'n fwy effeithiol.
 • DPI - Dotiau fesul Inch: Y datrysiad, fel y'i mesurir gan faint o bicseli sy'n cael eu peiriannu fesul modfedd i'r sgrin neu eu hargraffu ar ddeunydd.
 • DRR - Cyfradd Cadw Doler: Canran y refeniw rydych chi'n ei gadw mewn perthynas â'r refeniw a oedd gennych ar ddechrau'r cyfnod (heb gyfrif refeniw newydd). Ffordd o gyfrifo hyn yw rhannu eich cwsmeriaid yn ôl ystod refeniw, yna cyfrifo'r CRR ar gyfer pob amrediad.
 • DSP - Llwyfan Ochr y Galw: Llwyfan prynu hysbysebu sy'n cyrchu nifer o allbynnau hysbysebu ac sy'n eich galluogi i dargedu a chynnig argraffiadau mewn amser real.
 • DXP - Llwyfan Profiad Digidol: meddalwedd menter ar gyfer trawsnewid digidol yn canolbwyntio ar optimeiddio profiad y cwsmer. Gall y llwyfannau hyn fod yn gynnyrch sengl ond yn aml maent yn gyfres o gynhyrchion sy'n ymgorffori gweithrediadau busnes wedi'u digideiddio a phrofiadau cwsmeriaid cysylltiedig. Gyda chanoli, maent hefyd yn darparu dadansoddeg a mewnwelediad sy'n canolbwyntio ar brofiad y cwsmer.

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (E)

 • ELP - Llwyfan Gwrando Menter: Mae platfform sy'n monitro cyfeiriadau digidol am eich diwydiant, brand, cystadleuwyr neu eiriau allweddol yn eich helpu i fesur, dadansoddi ac ymateb i'r hyn sy'n cael ei ddweud.
 • ERP - Cynllunio Adnoddau Menter: rheolaeth integredig y prif brosesau busnes ar draws sefydliadau menter mawr.
 • ESM - Marchnata Llofnod E-bost: cynnwys llofnodion e-bost wedi'u brandio'n gyson ar draws sefydliad, yn nodweddiadol gyda galwad i weithredu y gellir ei olrhain i adeiladu ymwybyddiaeth a gyrru trosiadau ymgyrch trwy e-byst 1: 1 sy'n cael eu hanfon o fewn sefydliad.
 • ESP - Darparwr Gwasanaeth E-bost: Llwyfan sy'n eich galluogi i anfon cyfeintiau mawr o gyfathrebiadau marchnata neu e-byst trafodion, yn rheoli tanysgrifwyr, ac yn cydymffurfio â rheoliadau e-bost.
 • EOD - Diwedd Dydd: Fel yn… “Mae angen i ni gwrdd â’n cwota ym mis Mai gan EOD.” Fe'i defnyddir yn aml yn gyfnewidiol â COB (Cau Busnes). Yn hanesyddol, mae COB / EOD yn golygu 5 yh

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (F)

 • FAB - Nodweddion, Buddion Buddion: Un arall o'r acronymau gwerthu uchelgeisiol, mae'r un hwn yn atgoffa aelodau'r tîm gwerthu i ganolbwyntio ar y buddion y bydd cwsmer yn eu hennill o'u cynnyrch neu wasanaeth, yn hytrach na'r hyn maen nhw'n ei werthu.
 • FIP - Oedi Mewnbwn Cyntaf: Mesur Google o weithgaredd profiad defnyddiwr a thudalen yn ei Vitals Gwe Craidd.
 • FKP - F.Keypoints acial: Pwyntiau sy'n cael eu plotio'n gyffredin o amgylch y trwyn, y llygaid a'r geg, i greu llofnod wyneb sy'n unigryw i bob unigolyn.
 • FUD - Ofn, Ansicrwydd, Amheuaeth: Dull gwerthu a ddefnyddir i gael cwsmeriaid i adael, neu i beidio â dewis gweithio gyda chystadleuydd trwy roi gwybodaeth sy'n sbarduno amheuaeth.

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (G)

 • GA - Google Analytics: Dyma offeryn Google sy'n helpu marchnatwyr i ddeall eu cynulleidfa, eu cyrhaeddiad, eu gweithgaredd a'u metrigau yn well.
 • GAID - ID Hysbysebu Google: dynodwr unigryw, ar hap a ddarperir i hysbysebwyr olrhain dyfais Android. Gall defnyddwyr ailosod GAIDs eu dyfeisiau neu eu hanalluogi i eithrio eu dyfeisiau rhag olrhain.
 • GAN - Rhwyd Gwrthwynebol Cynhyrchiol: rhwydwaith niwral y gellir ei ddefnyddio i gynhyrchu cynnwys newydd ac unigryw.
 • GDD - Dyluniad a yrrir gan Dwf: Ailgynllunio neu ddatblygu gwefan yw hon mewn cynyddrannau bwriadol gan wneud addasiadau parhaus sy'n cael eu gyrru gan ddata.
 • GDPR - Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol: rheoliad ar ddiogelu data a phreifatrwydd yn yr Undeb Ewropeaidd ac Ardal Economaidd Ewrop. Mae hefyd yn mynd i'r afael â throsglwyddo data personol y tu allan i ardaloedd yr UE a'r AEE.
 • GUI - Rhyngwyneb Defnyddiwr Graffigol: system o gydrannau gweledol rhyngweithiol ar gyfer meddalwedd cyfrifiadurol. 
 • GXM - Rheoli Profiad Rhodd: strategaeth ar gyfer anfon anrhegion a chardiau rhodd yn ddigidol at ragolygon a chwsmeriaid i yrru ymwybyddiaeth, caffaeliad, teyrngarwch a chadw.

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (H)

 • H2H - Dynol-i-Ddynol: Ymdrechion gwerthu a marchnata personol 1: 1, wedi'u graddio fel rheol trwy awtomeiddio, lle mae cynrychiolydd cwmni yn anfon rhodd neu neges wedi'i phersonoli at obaith i sbarduno ymgysylltiad.
 • HTML - Iaith Marcio Hypertestun: Mae HTML yn set o reolau y mae rhaglenwyr yn eu defnyddio i greu tudalennau gwe. Mae'n disgrifio'r cynnwys, y strwythur, y testun, y delweddau a'r gwrthrychau a ddefnyddir ar dudalen we. Heddiw, mae'r rhan fwyaf o feddalwedd adeiladu gwe yn rhedeg HTML yn y cefndir.
 • HTTP - Protocol Trosglwyddo Hypertext: protocol ymgeisio ar gyfer systemau gwybodaeth dosbarthedig, cydweithredol, hypermedia.
 • HTTPS - Protocol Trosglwyddo Hypertext: estyniad o'r Protocol Trosglwyddo Hypertestun. Fe'i defnyddir ar gyfer cyfathrebu diogel dros rwydwaith cyfrifiadurol ac fe'i defnyddir yn helaeth ar y Rhyngrwyd. Yn HTTPS, mae'r protocol cyfathrebu wedi'i amgryptio gan ddefnyddio Security Layer Security neu, yn flaenorol, Haen Socedi Diogel.

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (I)

 • IAA - Hysbysebu Mewn-App: Hysbysebion hysbysebwyr trydydd parti a gyhoeddir mewn cymhwysiad symudol trwy rwydweithiau ad.
 • IAP - Prynu Mewn-App: Rhywbeth a brynwyd oddi mewn i gais, yn nodweddiadol cymhwysiad symudol sy'n rhedeg ar ffôn clyfar neu ddyfais symudol neu lechen arall.
 • ICA - Dadansoddeg Cynnwys Integredig: Dadansoddeg gysylltiedig â chynnwys sy'n darparu mewnwelediadau gweithredadwy gan ddefnyddio technolegau deallusrwydd artiffisial (AI).
 • ICP - Proffil Cwsmer Delfrydol: Persona prynwr sy'n cael ei greu gan ddefnyddio data gwirioneddol a gwybodaeth a gasglwyd. Dyma'r disgrifiad o'r gobaith delfrydol i'ch tîm gwerthu ei ddilyn. Yn cynnwys gwybodaeth ddemograffig, gwybodaeth ddaearyddol, a nodweddion seicograffig.
 • DRhA - Amgylchedd Datblygu Integredig: yw meddalwedd ar gyfer adeiladu cymwysiadau sy'n cyfuno offer datblygwr cyffredin i ryngwyneb defnyddiwr graffigol defnyddiwr sengl (GUI).
 • IDFA - Dynodwr ar gyfer Hysbysebwyr: yn ddynodwr dyfais ar hap a neilltuwyd gan Apple i ddyfais defnyddiwr. Mae hysbysebwyr yn defnyddio hwn i olrhain data fel y gallant ddarparu hysbysebu wedi'i addasu. Gyda iOS 14, bydd hyn yn cael ei alluogi trwy gais optio i mewn yn hytrach nag yn ddiofyn.
 • ILV - Cyflymder Plwm i Mewn: Mesuriad y gyfradd y mae gwifrau'n cynyddu.
 • iPaaS - Llwyfan Integreiddio fel Gwasanaeth: Offer awtomeiddio a ddefnyddir i gysylltu cymwysiadau meddalwedd sy'n cael eu defnyddio mewn gwahanol amgylcheddau, gan gynnwys cymwysiadau cwmwl a chymwysiadau ar y safle.
 • IPTV - Teledu Protocol Rhyngrwyd: ffrydio cynnwys teledu dros rwydweithiau Protocol Rhyngrwyd yn hytrach na thrwy fformatau teledu lloeren a chebl traddodiadol.
 • ISP - Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd: Darparwr mynediad i'r rhyngrwyd a all hefyd ddarparu gwasanaethau e-bost i ddefnyddiwr neu fusnes.
 • IVR - Ymateb Llais Rhyngweithiol: Mae ymateb llais rhyngweithiol yn dechnoleg sy'n caniatáu i fodau dynol ryngweithio â system ffôn a weithredir gan gyfrifiadur. Roedd technolegau hŷn yn defnyddio tonau bysellfwrdd ffôn ... mae systemau mwy newydd yn defnyddio ymateb llais a phrosesu iaith naturiol.

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (J)

 • JSON - Nodiant Gwrthwynebu JavaScript: Mae JSON yn fformat ar gyfer strwythuro data sy'n cael ei anfon yn ôl ac ymlaen trwy API. Mae JSON yn ddewis arall yn lle XML. Mae APIs REST yn ymateb yn fwy cyffredin gyda JSON - fformat safonol agored sy'n defnyddio testun y gellir ei ddarllen gan bobl i drosglwyddo gwrthrychau data sy'n cynnwys parau gwerth priodoledd.

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (K)

 • DPA - Dangosydd Perfformiad Allweddol: gwerth mesuradwy sy'n dangos pa mor effeithiol y mae cwmni'n cyflawni ei amcanion. Mae DPAau lefel uchel yn canolbwyntio ar berfformiad cyffredinol y busnes, tra bod DPAau lefel isel yn canolbwyntio ar brosesau mewn adrannau fel gwerthu, marchnata, AD, cefnogaeth ac eraill.

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (L)

 • L2RM - Arwain at Reoli Refeniw: Model ar gyfer ymgysylltu â chwsmeriaid. Mae'n ymgorffori prosesau a metrigau ac yn cynnwys nodau ar gyfer caffael cwsmeriaid newydd, uwch-werthu cwsmeriaid presennol, a chynyddu refeniw.
 • LAARC - Gwrando, Cydnabod, Asesu, Ymateb, Cadarnhau: Techneg werthu a ddefnyddir wrth ddod ar draws adborth neu wrthwynebiad negyddol yn ystod llain werthu.
 • LAIR - Gwrando, Cydnabod, Adnabod, Gwrthdroi: Un arall o'r technegau delio acronymau gwerthu. Defnyddir yr un hon i wrthweithio gwrthwynebiadau mewn cae gwerthu. Yn gyntaf, gwrandewch ar eu pryderon, yna adleisiwch nhw yn ôl i gydnabod eich dealltwriaeth. Nodwch y prif reswm dros beidio â phrynu a gwrthdroi eu pryder trwy ail-fframio eu gwrthwynebiad mewn modd cadarnhaol.
 • LAT - Olrhain Ad Cyfyngedig: Nodwedd cymhwysiad symudol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr optio allan o fod â ID ar gyfer Hysbysebwyr (IDFA). Gyda'r gosodiad hwn wedi'i alluogi, mae IDFA y defnyddiwr yn ymddangos yn wag, felly ni fydd y defnyddiwr yn gweld hysbysebion penodol wedi'u targedu atynt oherwydd, cyn belled ag y mae rhwydweithiau'n gweld, nid oes gan y ddyfais hunaniaeth.
 • LCP - Paent Cynnwys Mwyaf: Mesur Google o brofiad tudalen defnyddiwr a pherfformiad llwytho (cyflymder tudalen) yn ei Vitals Gwe Craidd.
 • LSTM - Cof Tymor Byr Hir: amrywiad o rwydweithiau niwral cylchol. Cryfder LSTMs yw eu gallu i gofio gwybodaeth am gyfnod hir a'i chymhwyso i'r dasg bresennol. 

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (M)

 • MAIDs - IDau Hysbysebu Symudol or IDau Ad Symudol: dynodwr anhysbys defnyddiwr-benodol, ailosodadwy, anhysbys sy'n gysylltiedig â dyfais ffôn clyfar y defnyddiwr ac a gefnogir gan ei system weithredu symudol. Mae MAIDs yn helpu datblygwyr a marchnatwyr i nodi pwy sy'n defnyddio eu app.
 • MAP - Llwyfan Awtomeiddio Marchnata: Technoleg sy'n cynorthwyo marchnatwyr i drosi rhagolygon yn gwsmeriaid trwy gael gwared ar brosesau cyffwrdd uchel, ailadroddus â llaw gydag atebion awtomataidd. Mae Salesforce Marketing Cloud a Marketo yn enghreifftiau o MAPs.
 • MDM - Rheoli Data Meistr: Proses sy'n creu set unffurf o ddata ar gwsmeriaid, cynhyrchion, cyflenwyr, ac endidau busnes eraill o wahanol systemau technoleg.
 • ML - M.Dysgu achine: Defnyddir AI ac ML yn aml yn gyfnewidiol, mae rhai gwahaniaethau rhwng y ddau ymadrodd.
 • MMS - Gwasanaeth Negeseuon Amlgyfrwng: yn caniatáu i ddefnyddwyr SMS anfon cynnwys amlgyfrwng, gan gynnwys delweddau, sain, cysylltiadau ffôn, a ffeiliau fideo.
 • MNIST - Sefydliad Cenedlaethol Safonau a Thechnoleg wedi'i Addasu: Mae cronfa ddata MNIST yn un o'r setiau data meincnod enwocaf mewn dysgu peiriannau. 
 • MoM - Mis-Dros-Fis: Mynegwyd newidiadau mewn perthynas â'r mis blaenorol. Mae MoM yn nodweddiadol yn fwy cyfnewidiol na mesuriadau chwarterol neu flwyddyn-dros-flwyddyn ac mae'n adlewyrchu digwyddiadau fel gwyliau, trychinebau naturiol, a materion economaidd.
 • MPP - Diogelu Preifatrwydd Post: Technoleg Apple sy'n dileu'r dangosydd agored (cais picsel) o farchnata e-byst fel na ellir olrhain e-bost defnyddwyr agored.
 • MQA - Cyfrif Cymwysedig Marchnata: mae'r ABM sy'n cyfateb i arweinydd cymwysedig marchnata. Yn yr un modd ag y mae MQL wedi'i nodi fel un sy'n barod i'w drosglwyddo i werthiannau, mae'r MQA yn gyfrif sydd wedi dangos lefel ddigon uchel o ymgysylltu i nodi parodrwydd posibl i werthu.
 • MQL - Arweinwyr Cymwys Marchnata: Mae unrhyw unigolyn sydd wedi ymgysylltu ag ymdrechion marchnata eich cwmni ac wedi nodi bod ganddo fwy o ddiddordeb yn eich offrymau ac a allai ddod yn gwsmer yn MQL. A geir yn gyffredinol ar frig neu ganol y twmffat, gellir meithrin MQLs trwy farchnata a gwerthu er mwyn eu troi'n gwsmeriaid.
 • MQM - Cyfarfodydd Cymwys Marchnata: Mae MQMs yn ddangosydd perfformiad allweddol a ddiffinnir fel CTA rhithwir (galwad i weithredu) ar draws eich holl raglenni marchnata digidol a digwyddiadau rhithwir. 
 • MR - Realiti Cymysg: uno bydoedd go iawn a rhithwir i gynhyrchu amgylcheddau a delweddiadau newydd, lle mae gwrthrychau corfforol a digidol yn cyd-fodoli ac yn rhyngweithio mewn amser real.
 • MRM - Rheoli Adnoddau Marchnata: llwyfannau a ddefnyddir i wella gallu cwmni i drefnu, mesur a gwneud y gorau o'i adnoddau marchnata. Mae hyn yn cynnwys adnoddau dynol a chysylltiedig â phlatfform.
 • MRR - Refeniw Cylchol Misol: mae gwasanaethau sy'n seiliedig ar danysgrifiadau yn mesur y refeniw rhagweladwy a ddisgwylir yn fisol cylchol.
 • MFA - Dilysu Aml-Ffactor: haen ychwanegol o ddiogelwch a ddefnyddir i sicrhau diogelwch cyfrifon ar-lein y tu hwnt i enw defnyddiwr a chyfrinair yn unig. Mae'r defnyddiwr yn mynd i mewn i'r cyfrinair ac yna mae'n ofynnol iddo nodi lefelau dilysu ychwanegol, weithiau'n ymateb gyda chod a anfonir trwy neges destun, e-bost, neu drwy gais dilysu.

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (G)

 • NER - Cydnabod Endid a Enwyd: proses bwysig mewn modelau NLP. Mae endidau a enwir yn cyfeirio at enwau cywir yn y testun - pobl, lleoedd neu sefydliadau fel arfer.
 • NFC - Cyfathrebu Maes Ger: protocolau cyfathrebu ar gyfer cyfathrebu rhwng dwy ddyfais electronig dros bellter o 4 cm neu lai. Mae NFC yn cynnig cysylltiad cyflymder isel â setup syml y gellir ei ddefnyddio i gychwyn cysylltiadau diwifr mwy galluog.
 • NLP- N.Prosesu Iaith clywedol: astudio iaith ddynol naturiol o fewn dysgu peiriannau, gan greu systemau sy'n deall yr iaith honno'n llawn.
 • NLU - Deall Iaith Naturiol: Dealltwriaeth iaith naturiol yw sut mae deallusrwydd artiffisial yn gallu dehongli a deall bwriad yr iaith a brosesir gan ddefnyddio NLP.
 • NPS - Sgôr Hyrwyddwr Net: Metrig ar gyfer boddhad cwsmeriaid â sefydliad. Sgôr Hyrwyddwr Net yn mesur y tebygolrwydd y bydd eich cwsmer yn argymell eich cynnyrch neu wasanaeth i eraill. Wedi'i fesur ar raddfa 0 - 10 gyda sero yn lleiaf tebygol o argymell.
 • NRR - Refeniw Cylchol Net: cyfanswm refeniw cyfrifon sydd newydd eu caffael i'ch system werthu a refeniw ychwanegol misol i gyfrifon cyfredol, heb y refeniw a gollir o gyfrifon caeedig neu ostyngedig dros yr un cyfnod amser, a fesurir yn fisol yn nodweddiadol.

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (O)

 • OCR - O.Cydnabod Cymeriad ptical: y broses o adnabod cymeriadau ysgrifenedig neu brintiedig.
 • OOH - Y Tu Allan i'r Cartref: Mae hysbysebu OOH neu hysbysebu awyr agored, a elwir hefyd yn gyfryngau y tu allan i'r cartref neu gyfryngau awyr agored, yn hysbysebu sy'n cyrraedd defnyddwyr tra'u bod y tu allan i'w cartrefi.
 • OTT - Dros ben llestri: gwasanaeth cyfryngau ffrydio a gynigir yn uniongyrchol i wylwyr ar-lein. Mae OTT yn osgoi platfformau cebl, darlledu a theledu lloeren.

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (P)

 • PDF - Ffeil Dogfen Gludadwy: Mae PDF yn fformat ffeil traws-blatfform a ddatblygwyd gan Adobe. PDF yw'r fformat ffeil brodorol ar gyfer ffeiliau sy'n cael eu cyrchu a'u haddasu gan ddefnyddio Adobe Acrobat. Gellir trosi dogfennau o unrhyw gais yn PDF.
 • PPC - Pay Per Cliciwch: Cyhoeddwr sy'n codi tâl ar hysbysebwyr am bob cam gweithredu (cliciwch) ar ei hysbyseb. Gweler hefyd CPC.
 • PFE - P.Gwreiddio wynebau robabilistig: dull ar gyfer tasgau adnabod wynebau mewn lleoliadau heb gyfyngiadau.
 • PII - Gwybodaeth Adnabyddadwy yn bersonol: Term yn yr UD ar gyfer data a gasglwyd neu a brynwyd y gellir ei ddefnyddio, ar ei ben ei hun neu wrth ei gyfuno â data arall, i adnabod rhywun.
 • PIM - Rheoli Gwybodaeth Cynnyrch: rheoli gwybodaeth sy'n ofynnol i farchnata a gwerthu cynhyrchion trwy sianeli dosbarthu. Gellir defnyddio set ganolog o ddata cynnyrch i rannu / derbyn gwybodaeth gyda chyfryngau fel gwefannau, catalogau print, systemau ERP, systemau PLM, a phorthwyr data electronig i bartneriaid masnachu.
 • PLM - Rheoli Cylch Oes Cynnyrch: y broses o reoli cylch bywyd cyfan cynnyrch o'r cychwyn cyntaf, trwy ddylunio a gweithgynhyrchu peirianyddol, i wasanaethu a gwaredu cynhyrchion a weithgynhyrchir.
 • PM - Rheolwr Prosiect: yr arfer o gychwyn, cynllunio, cydweithredu, gweithredu, olrhain a chau gwaith tîm i gyflawni nodau a llinellau amser.
 • PMO - Swyddfa Rheoli Prosiect: adran o fewn sefydliad sy'n diffinio ac yn cynnal safonau ar gyfer rheoli prosiectau.
 • PMP - Rheoli Prosiect Proffesiynol: yn ddynodiad proffesiynol a gydnabyddir yn rhyngwladol a gynigir gan y Sefydliad Rheoli Prosiectau (PMI).
 • PQL - Arweinwyr Cymwysedig Cynnyrch: yn obaith sydd wedi profi gwerth ystyrlon a mabwysiadu cynnyrch gan ddefnyddio cynnyrch SaaS trwy dreial am ddim neu fodel freemium.
 • PR
  • Safle Tudalen: Mae safle yn cael ei bennu gan algorithm a ddefnyddir gan Google sy'n rhoi pwysau rhifiadol i bob gwefan yn seiliedig ar nifer o feini prawf cyfrinachol gwahanol. Y raddfa a ddefnyddir yw 0 - 10 ac mae'r nifer hwn yn cael ei bennu gan nifer o ffactorau gan gynnwys dolenni i mewn, a safle tudalen y safleoedd cysylltiedig. Po uchaf yw safle eich tudalen, i fod yn fwy perthnasol a phwysig mae Google yn ystyried eich gwefan.
  • Cysylltiadau Cyhoeddus: Nod PR yw ennill sylw am ddim i'ch busnes. Mae'n cyflwyno'ch busnes yn strategol mewn ffordd sy'n werth sylw ac yn ddiddorol ac nad yw'n dacteg gwerthu uniongyrchol.
 • PRM - Rheoli Perthynas Partner: system o fethodolegau, strategaethau a llwyfannau sy'n helpu gwerthwr i reoli perthnasoedd partner.
 • PSI - Insights PageSpeed: Y Google Insights PageSpeed Mae'r sgôr yn amrywio o 0 i 100 pwynt. Mae sgôr uwch yn well ac mae sgôr o 85 neu'n uwch yn nodi bod y dudalen yn perfformio'n dda.
 • PWA - Ap Gwe Blaengar: math o feddalwedd cymhwysiad a ddarperir trwy borwr gwe, a adeiladwyd gan ddefnyddio technolegau gwe cyffredin gan gynnwys HTML, CSS, a JavaScript.

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (Q)

 • QOE - Ansawdd y Profiad: Mae Ansawdd Profiad yn fesur o hyfrydwch neu annifyrrwch profiadau cwsmer gyda gwasanaeth. Yn benodol i fideo, QoE yn cael ei bennu gan ansawdd y fideo wedi'i ffrydio i'r ddyfais defnyddiwr, a ansawdd y chwarae wrth arddangos y fideo ar ddyfais y defnyddiwr.
 • QoS - Ansawdd y Gwasanaeth:
  • Gwasanaeth Cwsmer - Mae QoS yn fesur o'r gwasanaeth cwsmeriaid y mae eich timau cymorth i gwsmeriaid, gwasanaeth neu gyfrifon yn ei ddarparu i'ch cwsmeriaid, a gesglir yn nodweddiadol trwy arolygon a drefnir yn rheolaidd.
  • Rhwydweithio - QoS yw'r gallu i roi gwahanol flaenoriaeth i wahanol gymwysiadau, defnyddwyr, neu lifoedd data, neu i warantu lefel benodol o berfformiad.

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (R)

 • REGEX - Mynegiant Rheolaidd: dull datblygu i chwilio ac adnabod patrwm o nodau yn y testun i naill ai gydweddu neu ddisodli'r testun. Mae pob iaith raglennu fodern yn cefnogi Mynegiadau Rheolaidd.
 • REST - Trosglwyddo Gwladwriaethol Gynrychioliadol: Arddull bensaernïol o ddyluniad API ar gyfer systemau dosbarthedig i siarad â'i gilydd trwy HTTP. 
 • RFID - Adnabod amledd radio: yn defnyddio meysydd electromagnetig i nodi ac olrhain tagiau sydd ynghlwm wrth wrthrychau yn awtomatig. Mae system RFID yn cynnwys trawsatebwr radio bach, derbynnydd radio, a throsglwyddydd.
 • RFP - Cais am Cynnig: Pan fydd cwmni'n ceisio cynrychiolaeth farchnata byddant yn cyhoeddi RFP. Yna mae cwmnïau marchnata yn paratoi cynnig yn seiliedig ar y canllawiau a osodir yn y RFP ac yn ei gyflwyno i'r darpar gleient.
 • RGB - Coch, gwyrdd, Glas: model lliw ychwanegyn lle mae golau coch, gwyrdd a glas yn cael ei ychwanegu at ei gilydd mewn amrywiol ffyrdd i atgynhyrchu amrywiaeth eang o liwiau. Daw enw'r model o lythrennau cyntaf y tri lliw cynradd ychwanegyn, coch, gwyrdd a glas.
 • RMN - Rhwydwaith Cyfryngau Manwerthu: platfform hysbysebu sydd wedi'i integreiddio i wefan, ap neu lwyfannau digidol manwerthwr, sy'n caniatáu i frandiau hysbysebu i ymwelwyr y manwerthwr.
 • RNN - R.Rhwydwaith Niwclear ecurrent: math o rwydwaith niwral sydd â dolenni. Dyluniwyd ei strwythur i ganiatáu i wybodaeth a broseswyd yn flaenorol effeithio ar sut mae'r system yn dehongli gwybodaeth newydd.
 • ROAS - Dychwelwch ar Ad Gwariant: metrig marchnata sy'n mesur effeithiolrwydd ymgyrch hysbysebu trwy fesur y refeniw a gynhyrchir fesul pob doler a werir.
 • ROI - Dychwelyd ar Fuddsoddi: Un arall o'r acronymau gwerthu sy'n delio â chyfrifyddu, metrig perfformiad yw hwn sy'n mesur proffidioldeb ac yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio'r fformiwla ROI = (refeniw - cost) / cost. Gall ROI eich helpu chi i benderfynu a yw buddsoddiad posib yn werth y costau ymlaen llaw a pharhaus neu a ddylid parhau neu derfynu buddsoddiad neu ymdrech.
 • ROMI - Enillion ar Fuddsoddiad Marchnata: Mae hwn yn fetrig perfformiad sy'n mesur proffidioldeb ac yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio'r fformiwla ROMI = (refeniw - cost marchnata) / cost. Gall ROMI eich helpu chi i benderfynu a yw menter farchnata bosibl yn werth y costau ymlaen llaw a pharhaus neu a ddylid parhau neu derfynu'r ymdrech.
 • RPA - Awtomeiddio Proses Robotig: technoleg awtomeiddio prosesau busnes yn seiliedig ar robotiaid meddalwedd trosiadol neu weithwyr deallusrwydd artiffisial / digidol.
 • RSS - Syndicetiad Syml Iawn: Mae RSS yn fanyleb marcio XML ar gyfer syndiceiddio a rhannu cynnwys. yn rhoi ffordd i farchnatwyr a chyhoeddwyr gyflwyno a syndiceiddio eu cynnwys yn awtomatig. Mae tanysgrifwyr yn derbyn diweddariadau awtomatig pryd bynnag y cyhoeddir cynnwys newydd.
 • RTB - Cynigion Amser Real: ffordd y mae rhestr hysbysebu yn cael ei phrynu a'i werthu ar sail pob argraff, trwy ocsiwn rhaglennol ar unwaith.
 • RTMP - Protocol Negeseuon Amser Real: protocol wedi'i seilio ar TCP a ddatblygwyd gan Macromedia (Adobe) yn 2002 i ffrydio sain, fideo a data dros y rhyngrwyd. 

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (S)

 • SaaS - Meddalwedd fel Gwasanaeth: Mae SaaS yn feddalwedd sy'n cael ei gynnal ar y cwmwl gan gwmni trydydd parti. Yn aml, bydd cwmnïau marchnata yn defnyddio SaaS i ganiatáu ar gyfer cydweithredu haws. Mae'n storio gwybodaeth am y cwmwl ac mae enghreifftiau'n cynnwys Google Apps, Salesforce a Dropbox.
 • SAL - Gwerthiant a Dderbynnir Arweinydd: Mae hwn yn MQL sydd wedi'i drosglwyddo'n swyddogol i werthiannau. Mae wedi cael ei adolygu ar gyfer ansawdd ac mae'n werth ei ddilyn. Gall diffinio meini prawf ar gyfer yr hyn sy'n gymwys a MQL i ddod yn SAL helpu cynrychiolwyr gwerthu i benderfynu a ddylent fuddsoddi amser ac ymdrech mewn gwaith dilynol.
 • SDK - Pecyn Datblygwr Meddalwedd: Er mwyn helpu datblygwyr i gael y blaen, mae cwmnïau'n aml yn cyhoeddi pecyn i gynnwys dosbarth neu'r swyddogaethau angenrheidiol yn hawdd mewn prosiectau y mae'r datblygwr yn eu hysgrifennu.
 • SDR - Cynrychiolydd Datblygu Gwerthu: Rôl werthu sy'n gyfrifol am ddatblygu perthnasoedd a chyfleoedd busnes newydd.
 • SEM - Chwilia Beiriant Marchnata: Yn nodweddiadol mae'n cyfeirio at farchnata peiriannau chwilio sy'n benodol i hysbysebu talu-fesul-clic (PPC).
 • SEO - Chwilia Beiriant Optimization: Pwrpas SEO yw helpu gwefan neu ddarn o gynnwys i “ddod o hyd iddo” ar y rhyngrwyd. Mae peiriannau chwilio fel Google, Bing, ac Yahoo yn sganio cynnwys ar-lein am berthnasedd. Gan ddefnyddio allweddeiriau perthnasol a gall allweddeiriau cynffon hir eu helpu i fynegeio safle yn iawn felly pan fydd defnyddiwr yn cynnal chwiliad, mae'n haws dod o hyd iddo. Mae yna lawer o ffactorau sy'n dylanwadu ar SEO ac mae'r newidynnau algorithmig gwirioneddol yn wybodaeth berchnogol a warchodir yn agos.
 • SERP - Tudalen Canlyniad Peiriant Chwilio: Y dudalen rydych chi'n glanio arni wrth chwilio am allweddair neu derm penodol ar beiriant chwilio. Mae'r SERP yn rhestru'r holl dudalennau graddio ar gyfer yr allweddair neu'r term hwnnw.
 • SFA - Awtomeiddio Salesforce: Acronym gwerthu ar gyfer meddalwedd sy'n awtomeiddio gweithgaredd gwerthu fel rheoli rhestr eiddo, gwerthu, olrhain rhyngweithiadau cwsmeriaid, a dadansoddi rhagolygon a rhagamcanion.
 • SKU - Uned Cadw Stoc: Dynodwr unigryw eitem i'w phrynu. Mae SKU yn aml yn cael ei amgodio mewn cod bar ac yn caniatáu i werthwyr sganio ac olrhain symudiad y rhestr eiddo yn awtomatig. Yn nodweddiadol mae SKU yn cynnwys cyfuniad alffaniwmerig o wyth neu fwy o gymeriadau.
 • CLG - Cytundeb Lefel Gwasanaeth - Mae CLG yn ddogfen fewnol swyddogol sy'n diffinio rôl marchnata a gwerthu yn y broses cynhyrchu plwm a gwerthu. Mae'n amlinellu maint ac ansawdd arweinyddion y mae'n rhaid i farchnata eu cynhyrchu a sut y bydd y tîm gwerthu yn mynd ar drywydd pob arweinydd.
 • SM - Cyfryngau Cymdeithasol: Ymhlith yr enghreifftiau mae Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat, TikTok, ac Youtube. Mae gwefannau SM yn blatfformau sy'n caniatáu i ddefnyddwyr bostio cynnwys gan gynnwys fideo a sain. Gellir defnyddio platfformau ar gyfer cynnwys busnes neu bersonol a chaniatáu traffig organig yn ogystal â swyddi noddedig neu â thâl.
 • CAMPUS - Penodol, Mesuradwy, Cyrhaeddadwy, Realistig, Rhwym Amser: Acronym a ddefnyddir i ddiffinio'r broses gosod nodau. Mae'n eich helpu i ddiffinio a gosod nodau yn glir trwy amlinellu'r camau gweithredu sy'n ofynnol i'w cyflawni.
 • SMB - Busnesau Bach a Chanolig eu Maint: Acronym sy'n disgrifio busnesau sydd â rhwng 5 a 200M mewn refeniw. Mae hefyd yn cyfeirio at gwsmeriaid sydd â 100 neu lai o weithwyr (bach) hyd at 100 - 999 o weithwyr (maint canolig)
 • Busnesau Bach a Chanolig - Arbenigwr Materion Pwnc: awdurdod mewn maes neu bwnc penodol sy'n adnodd ar gyfer gwella eich cyfathrebu â chwsmeriaid. Yn achos marchnatwyr, mae darpar gleientiaid, cleientiaid allweddol, cynrychiolwyr gwerthu a chynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yn aml yn fusnesau bach a chanolig sy'n darparu mewnbwn beirniadol. 
 • SMM
  • Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata: Defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel ffordd i hyrwyddo'ch cynnwys, hysbysebu i ragolygon, ymgysylltu â chwsmeriaid, a gwrando am gyfleoedd neu bryderon o ran eich enw da.
  • SMM - Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol: Y broses a'r systemau y mae sefydliadau'n eu defnyddio i ddefnyddio eu strategaethau marchnata cyfryngau cymdeithasol.
 • SMS - Gwasanaeth Negeseuon Byr: Mae'n un o'r safonau hynaf i anfon neges destun trwy ddyfeisiau symudol.
 • SOAP - Protocol Mynediad Gwrthrych Syml: Mae SOAP yn fanyleb protocol negeseuon ar gyfer cyfnewid gwybodaeth strwythuredig wrth weithredu gwasanaethau gwe mewn rhwydweithiau cyfrifiadurol
 • SPIN - Sefyllfa, Problem, Goblygiad, Angen: Techneg werthu sy'n ddull “brifo ac achub”. Rydych chi'n darganfod pwyntiau poen y darpar ac yn eu "brifo" trwy ehangu ar ganlyniadau posib. Yna byddwch chi'n dod i'r “achub” gyda'ch cynnyrch neu wasanaeth
 • SQL
  • Arweinydd Cymwysedig Gwerthu: Mae SQL yn arweinydd sy'n barod i ddod yn gwsmer ac sy'n cyd-fynd â'r meini prawf a bennwyd ymlaen llaw ar gyfer arweinydd o ansawdd uchel. Yn gyffredinol, mae SQLs yn cael eu fetio gan farchnata a gwerthu cyn cael eu dynodi'n arweinydd â chymhwyster gwerthu.
  • Iaith Ymholiad Strwythuredig: iaith a ddefnyddir wrth raglennu ac a ddyluniwyd ar gyfer rheoli data a gedwir mewn system rheoli cronfa ddata berthynol, neu ar gyfer prosesu nentydd mewn system rheoli llif data perthynol.
 • SRP - Llwyfan Perthynas Gymdeithasol: Llwyfan sy'n galluogi cwmnïau i fonitro, ymateb, cynllunio, creu a chymeradwyo cynnwys ar draws gwefannau cyfryngau cymdeithasol.
 • SSL - Haen Socedi Diogel: protocolau cryptograffig wedi'u cynllunio i ddarparu diogelwch cyfathrebu dros rwydwaith cyfrifiadurol. 
 • SSP - Llwyfan Ochr Gyflenwi: Llwyfan sy'n galluogi cyhoeddwyr i ddarparu rhestr eiddo i'r farchnad hysbysebu fel y gallant werthu gofod hysbysebu ar eu gwefan. Mae SSPs yn aml yn integreiddio â DSPs i ehangu eu cyrhaeddiad a'u cyfle i yrru refeniw hysbysebu.
 • STP - Segmentu, Targedu, Swydd: Mae model marchnata STP yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd masnachol, dewis y segmentau mwyaf gwerthfawr ar gyfer busnes, ac yna datblygu cymysgedd marchnata a strategaeth lleoli cynnyrch ar gyfer pob segment.

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau Gwerthu a Marchnata a Byrfoddau a Byrfoddau (T)

 • TAM - Rheolwr Cyfrif Technegol: arbenigwr cynnyrch arbenigol sy'n gweithio ar y cyd â sefydliadau TG i gynllunio'n strategol ar gyfer lleoli llwyddiannus a helpu i gyflawni'r perfformiad a'r twf gorau posibl.
 • TLD - Parth Lefel Uchaf: y parth ar y lefel uchaf yn System Enw Parth hierarchaidd y Rhyngrwyd ar ôl y parth gwreiddiau. Er enghraifft www.google.com:
  • www = is-barth
  • google = parth
  • com = parth lefel uchaf
 • TTFB - Amser i Beit Cyntaf: arwydd o ymatebolrwydd gweinydd gwe neu adnodd rhwydwaith yn mesur hyd y defnyddiwr neu'r cleient yn gwneud cais HTTP i beit cyntaf y dudalen sy'n cael ei derbyn gan borwr y cleient neu'r cod y gofynnwyd amdano (ar gyfer API).

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau Gwerthu a Marchnata (U)

 • UCaaS - Cyfathrebu Unedig fel Gwasanaeth: ei ddefnyddio i integreiddio nifer o offer cyfathrebu mewnol ar draws y fenter trwy ddefnyddio adnoddau sy'n seiliedig ar gymylau.
 • UGC - Cynnwys wedi'i Greu gan Ddefnyddiwr: a elwir hefyd yn gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr (UGC), yw unrhyw fath o gynnwys, megis delweddau, fideos, testun, adolygiadau, a sain, sydd wedi'i bostio gan ddefnyddwyr ar lwyfannau ar-lein.
 • UGC - Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr: a elwir hefyd yn gynnwys a grëwyd gan ddefnyddwyr (UCC), yw unrhyw fath o gynnwys, megis delweddau, fideos, testun, adolygiadau, a sain, sydd wedi'i bostio gan ddefnyddwyr ar lwyfannau ar-lein.
 • UI - Rhyngwyneb Defnyddiwr: Y dyluniad gwirioneddol y mae'r defnyddiwr yn rhyngwynebu ag ef.
 • URL - Lleolwr Adnoddau Unffurf: Fe'i gelwir hefyd yn gyfeiriad gwe, dyma'r adnodd gwe sy'n nodi ei leoliad ar rwydwaith cyfrifiadurol a mecanwaith ar gyfer ei adfer.
 • USP - Cynnig Gwerthu Unigryw: Adwaenir hefyd fel a pwynt gwerthu unigryw, y strategaeth farchnata yw gwneud cynigion unigryw i gwsmeriaid a'u hargyhoeddodd i ddewis eich brand neu newid i'ch brand. 
 • UTM - Modiwl Olrhain Urchin: pum amrywiad o baramedrau URL a ddefnyddir gan farchnatwyr i olrhain effeithiolrwydd ymgyrchoedd ar-lein ar draws ffynonellau traffig. Fe'u cyflwynwyd gan ragflaenydd Google Analytics Urchin ac fe'u cefnogir gan Google Analytics.
 • UX - Profiad Defnyddiwr: Pob rhyngweithio sydd gan gwsmer â'ch brand trwy gydol y broses brynu. Mae profiad y cwsmer yn dylanwadu ar ganfyddiad y prynwr o'ch brand. Mae profiad cadarnhaol yn trosi darpar brynwyr yn gwsmeriaid ac yn cadw cwsmeriaid cyfredol yn deyrngar.

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (V)

 • VAM - Llwyfan Dadansoddi a Rheoli Fideo - llwyfannau sy'n defnyddio AI a dysgu â pheiriant i helpu defnyddwyr i nodi eiliadau allweddol o fewn cynnwys fideo yn gyflym, gan eu galluogi i drefnu, chwilio, rhyngweithio a rhannu yn rhwydd ac yn effeithlon.
 • VOD - Fideo Ar Alw: system ddosbarthu cyfryngau sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gyrchu adloniant fideo heb ddyfais adloniant fideo draddodiadol a heb gyfyngiadau amserlen ddarlledu statig.
 • VPAT - Templed Hygyrchedd Cynnyrch Gwirfoddol: yn crynhoi canfyddiadau archwiliad gwe hygyrchedd ac yn cofnodi pa mor dda y mae'r cynnyrch neu'r gwasanaeth yn cydymffurfio â Safonau Hygyrchedd Adran 508, canllawiau WCAG, a safonau rhyngwladol.
 • VR - Rhith Realiti: Efelychiad a gynhyrchir gan gyfrifiadur o amgylchedd tri dimensiwn y gellir rhyngweithio ag ef gan ddefnyddio offer electronig arbennig, fel helmed gyda sgrin y tu mewn neu fenig sydd â synwyryddion.

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (W)

 • WCAG - Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe - darparu un safon a rennir ar gyfer hygyrchedd cynnwys gwe sy'n diwallu anghenion unigolion, sefydliadau a llywodraethau yn rhyngwladol.
 • WWW - Gwe Fyd-Eang: a elwir yn gyffredin y We, yw system wybodaeth lle mae dogfennau ac adnoddau gwe eraill yn cael eu nodi gan Leolwyr Adnoddau Unffurf, a all fod yn gysylltiedig â'i gilydd gan hyperdestun, ac sy'n hygyrch dros y Rhyngrwyd.

Dychwelwch i'r Brig

Acronymau a Byrfoddau Gwerthu a Marchnata (X)

 • XML - Iaith Markup eXtensible: Mae XML yn iaith farcio a ddefnyddir i amgodio data mewn fformat sy'n ddarllenadwy gan bobl ac yn ddarllenadwy â pheiriant.

Dychwelwch i'r Brig