Sut y bydd Dysgu Peiriant a Chaffael yn Tyfu Eich Busnes

dysgu peiriant caffael

Yn ystod y chwyldro diwydiannol gweithredodd bodau dynol fel rhannau mewn peiriant, wedi'u lleoli ar hyd llinellau cydosod, gan geisio gwneud i'w hunain weithio mor fecanyddol â phosibl. Wrth i ni fynd i mewn i'r hyn a elwir bellach yn “4ydd Chwyldro Diwydiannol”Rydym wedi dod i dderbyn bod peiriannau yn llawer gwell am fod yn fecanyddol na bodau dynol.

Ym myd prysur hysbysebu chwilio, lle mae rheolwyr ymgyrchoedd yn cydbwyso eu hamser rhwng adeiladu ymgyrchoedd yn greadigol, a’u rheoli a’u diweddaru’n fecanyddol yn ddyddiol, rydym unwaith eto’n treulio’r rhan fwyaf o’n hamser yn llenwi rôl sy’n gwneud mwy o synnwyr i beiriant.

Genhedlaeth yn ôl, gwnaethom y newid o fod yn weithgynhyrchu i economi sy'n seiliedig ar wasanaethau. Newidiodd y newid hwn natur y gweithlu eto - ac mewn sawl achos helpodd marchnata i arwain y trawsnewid hwnnw. Nawr, unwaith eto mae rôl y marchnatwr yn esblygu, ac yn yr achos hwn, mae'n cael ei uwchraddio.

Mae llawer o farchnatwyr blaengar yn gyffrous am y trawsnewid hwn, pan allwn ganolbwyntio ar yr hyn a wnawn orau - arloesi - tra bydd peiriannau'n camu i mewn ac yn gwneud yr hyn a wnânt orau - dadansoddi llawer iawn o ddata er mwyn nodi a manteisio'n rhesymol ar batrymau.

Big Data a Machine Learning, yw'r isadeiledd sy'n dechrau cyfnod newydd cyffrous a fydd yn galluogi brandiau i gyfathrebu â defnyddwyr trwy sianeli digidol newydd mewn ffordd fwy dyneiddiol gan ddefnyddio technoleg fodern. Ranee Soundara ar gyfer Canolig.

Er bod rhai yn dal i fod yn amharod i gofleidio technolegau marchnata newydd, mae llawer o farchnatwyr yn dechrau deall bod dysgu peiriannau yn hanfodol i ymgyrchoedd effeithlonrwydd uwch a chanlyniadau cryfach, y cam nesaf yw dod o hyd i'r ateb cywir.

Sut mae Dysgu Peiriant yn Gweithio mewn Marchnata Chwilio

Yn 2014, buddsoddiadau cyfalaf menter mewn cychwyniadau Deallusrwydd Artiffisial, gan gynnwys dysgu peiriannau, dysgu dwfn, a rhagfynegol analytics wedi lluosi bron i saith gwaith, o $ 45M yn 2010 i $ 310M yn 2015 yn ôl CBInsights.

deallusrwydd artiffisial

Wrth i fuddsoddiadau mewn AI a dysgu â pheiriant barhau i ennill momentwm o ganlyniad i'r “4ydd Chwyldro Diwydiannol,” mae'r canolfannau pŵer yn y fenter wedi newid yn unol â hynny. Mae arweinwyr swyddogaethol bellach yr un mor gyfrifol am gyllidebau ac allbynnau technoleg arloesol. Fel y rhagwelodd Gartner Research yn enwog, erbyn 2017, Prif Swyddogion Meddygol yn gwario mwy ar TG na'u CIOs cyfatebol.

Mae'r newid hwn yn digwydd oherwydd bod marchnatwyr yn cael eu sgubo i fyny mewn tsunami o ddata. Mae'r gwaith llafurddwys hwn o gloddio trwy reams o setiau data anstrwythuredig i geisio deall y darlun ehangach yn amhosibl ei wneud â 130 exabytes o ddata sy'n parhau yn y bydysawd digidol (dyna 18 sero i ni werin gyffredin). Mae bodau dynol yn gallu prosesu ar y mwyaf 1000 o derabytes (12 sero), ac rydyn ni'n prosesu rhifau yn llawer arafach, gyda rhywbeth rydyn ni'n ei alw'n wall dynol. Credwch neu beidio, mae hyn yn berthnasol efallai mwy i farchnata chwilio ac awtomeiddio ymgyrchu gymaint ag y mae'n ei wneud mewn unrhyw faes marchnata arall.

cywirdeb caffael gyda dysgu peiriant

O ran cywirdeb a pherfformiad, mae dysgu trwy beiriant yn chwarae mewn parc pêl hollol wahanol, a bydd yr holl farchnatwyr hynny sy'n dal i fatio yn y cynghreiriau bach yn ei chael hi'n fwyfwy anodd aros yn gystadleuol wrth i'w cystadleuwyr drosoli algorithmau dysgu peiriannau yn amlach.

Beth yw dysgu peiriant, yn union?

Mae dysgu trwy beiriant yn bwnc helaeth gyda llawer o ddulliau a chymwysiadau, ond fe'i defnyddir yn nodweddiadol i ddatrys problemau trwy ddod o hyd i batrymau na allwn eu gweld ein hunain yn syml, yn ôl ymgynghoriaeth.

Er enghraifft, mae'r ocsiwn hysbysebion yn lle muriog, lle mae marchnatwyr yn ansicr o ble i osod cynigion, sut i wneud addasiadau ar gyfer symudol, ac yn y pen draw sut i gael cymaint o addasiadau ar gyfer y gwariant isaf posibl. Ar ben hynny, nid oes digon o amser i neilltuo i bob ymgyrch i sicrhau ei fod yn cynyddu ei berfformiad i'r eithaf o'i gymharu â'i botensial. Gan ddefnyddio dysgu peiriant, mae AdWords a gwerthwyr trydydd parti yn cynnig datrysiadau technoleg sy'n dilyn yr ocsiwn hysbysebion yn agos, ac yn dysgu sut i ddiweddaru ac addasu cynigion yn awtomatig gan ddefnyddio data hanesyddol i ragfynegi'r bidiau gorau i'w gosod yn ôl y gyllideb, sgôr ansawdd, cystadleuaeth a newidiadau. yn yr ocsiwn yn ystod y dydd.

Mae'r hen ffordd o reoli ymgyrchoedd hysbysebu yn fy atgoffa o hen bennod Simpsons pan sefydlodd Homer Simpson aderyn yfed i wneud ei waith iddo. Yn yr achos hwn, nid yw algorithmau dysgu peiriannau yn pwyso'r allwedd “Y” drosodd a throsodd yn unig, maent yn addasu'n gyson gan ddefnyddio'r wybodaeth a gesglir ac yn gweithio i wella perfformiad y tu hwnt i'r hyn y mae bodau dynol yn gallu ei wneud.

awtomeiddio ppc

Gallwch gamu i ffwrdd o'r cyfrifoldebau beunyddiol hynny a chanolbwyntio ar gyflogi cleientiaid newydd, datblygu creadigol, a gwella perfformiad mewn ffordd fwy dynol.

Dau Aderyn ag Un Garreg

Mae'r broblem y mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn ei hwynebu wrth redeg ymgyrchoedd chwilio yn ddeublyg, nid oes digon o amser na gweithlu i eistedd yno ac addasu cynigion a chyllidebau ar gyfer pob cyfrif ac ymgyrch (sy'n lleihau'r gallu i gynyddu), ac yn ail, mae marchnatwyr yn ei chael hi'n anodd cyflawni. mae mwy o ganlyniadau yn arwain at ocsiwn fwyfwy cystadleuol.

Yn gryno, mae pobl eisiau gwneud pethau'n gyflymach, yn well ac yn haws, a'r unig ffordd i wneud hynny yw ei drosglwyddo i'r peiriannau.

Mae Acquisio yn darparu datrysiad unigryw i'r farchnad chwilio yn ein barn ni, sy'n caniatáu i farchnatwyr ganolbwyntio eu hamser ar fentrau mwy cynhyrchiol a strategol wrth sicrhau'r buddsoddiad rydyn ni wedi'i wneud mewn dysgu peiriannau uwch i wneud hynny rheoli bidiau chwilio a chyllidebau taledig. Y canlyniad yw gwelliannau sylweddol fwy nid yn unig mewn cynhyrchiant, ond mewn perfformiad ymgyrchu hefyd. Fe'i gelwir Rheoli Cynigion a Chyllideb (BBM).

Ein algorithm rheoli peiriannau, cais perchnogol a rheoli cyllideb yw'r unig fodel masnachu amledd uchel ar gyfer AdWords a Bing, gan addasu cynigion a chyllidebau cyn gynted ag y cânt eu diweddaru gan y cyhoeddwr a rhagweld beth fydd y cais nesaf - a fydd gallwn brofi ei fod yn gyrru perfformiad ymgyrchu gwell nag algorithmau rhagfynegol eraill. Prif Swyddog Gweithredol, Marc Poirier yn Acquisio.

Sut mae Rheoli Cynigion a Chyllideb (BBM) yn gweithio

Yn yr un modd ag y mae car hunan-yrru yn gallu adnabod patrymau ac ymddygiad gyrwyr ar hyn o bryd, ac addasu i'w amgylchoedd ar y ffordd, mae BBM bob amser yn ymwybodol o'r amgylchedd ocsiwn, gan brosesu miliynau o gyfrifiadau ac addasiadau sy'n ymwneud â newidiadau yn yr ocsiwn. , amser o'r dydd a mwy, i gadw'ch ymgyrchoedd i redeg yn esmwyth. Mae hyn yn arwain at berfformiad ymgyrchu gwell yn gyffredinol, y cyfan wrth i chi gymryd sedd gefn a gadael i'r algorithmau yrru ar eich rhan.

Yn arwerthiant PPC, os byddwch chi'n gosod cynnig, rydych chi'n meddwl sy'n rhesymol, ac yna'n ei adael, mae'r amrywiadau cyson mewn prisiau trwy gydol y dydd yn golygu y byddwch chi'n debygol o ddod yn ôl i'ch cyfrif yfory a chael eich siomi gyda'r canlyniadau. Beth sy'n waeth, mae'n debyg y byddwch wedi gordalu am rai cliciau, ac wedi colli allan ar eraill.

Mae llawer o algorithmau rhagfynegol yn addasu cynigion mor anaml ag bob awr, bob dydd neu hyd yn oed yn wythnosol. Trwy ragfynegi ac addasu cynigion bob 30 munud, Mae Acquisio yn cymryd rhan yn yr ocsiwn yn amlach nag unrhyw ddatrysiad optimeiddio arall, ac yn gwneud addasiadau mwy cywir. Mae hyn yn helpu i yrru CPC / CPA i lawr a chlicio / trosi i fyny.

caffaelisio-ganlyniadau

Mewn gwirionedd, profwyd bod ein datrysiad yn gostwng cost fesul clic o 40% ar gyfartaledd, wrth edrych ar fwy nag 20,000 o gyfrifon sy'n cael eu pweru dros gyfnod o fis gan Acquisio. A, gydag algorithmau yn rhedeg i gyflymu'r gyllideb yn iawn ar draws y diwrnod llawn a'r mis cyfan, roedd cyfrifon sy'n defnyddio BBM 3x yn fwy tebygol o wneud y mwyaf o'r gyllideb lawn heb orwario.

Ac o ran arbed amser, llwyddodd is-adran o WSI - sy'n cynnwys un o'r rhwydweithiau marchnata digidol mwyaf yn y byd - i dorri oriau allan, os nad dyddiau, o'u proses rheoli ymgyrch nodweddiadol gan ddefnyddio BBM.

Fe wnaethon ni arbed cymaint o amser gyda'r awtomeiddio y gallem ni symud ffocws i ansawdd ein hymgyrchoedd. Heitor Siviero, Cydlynydd Prosiect yn WSI Brasil.

Gyda marchnatwyr yn canolbwyntio ar wella ansawdd ymgyrchoedd, ac algorithmau dysgu peiriannau yn rhedeg yn ddyddiol i wella perfformiad, mae cleientiaid yn aml yn gweld yr hyn rydyn ni'n ei alw'n “x-graffiau,” lle mae pigyn amlwg mewn cliciau a gostyngiad yn y CPC ar gyfartaledd ar ôl sefydlu ein algorithmau dysgu peiriannau. .

optimeiddio ppisio ppc

Gyda chanlyniadau fel y rhain, mae'n haws i fusnesau ddenu cwsmeriaid newydd, a chyda'r amser a arbedir ar dasgau rheoli ymgyrchoedd â llaw, maent mewn gwell sefyllfa i gyflogi cleientiaid newydd a graddio eu gweithrediadau lle maent o bwys: strategaeth, creadigol a gweithredu.

Y peth gwych yw, mae ein technoleg yn caniatáu inni gyflawni perfformiad ymgyrchu gwahaniaethol ar gyfer hyd yn oed y cyfrifon anoddaf i'w optimeiddio, gan gynnwys y rhai sydd â chyfaint isel iawn neu wariant isel, her gronig i unrhyw un sy'n rheoli ymgyrchoedd chwilio am fusnesau llai.

Cymerwch y Cam Nesaf

P'un a ydych chi'n rhan o fusnes lleol bach neu'n Fortune 500, mae'n bryd cofleidio oedran dysgu peiriannau ar gyfer marchnata chwilio.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am sut mae ein datrysiad rheoli cais a chyllideb yn gweithio:

Gwyliwch y Gweminar Trefnu Demo Personol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.